The Anatolian Journal of Cardiology

Hipertansif hastalarda ilaca uyum öz-etkililik ölçeği kısa formunun Türkçe’sinin geçerliliği [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 241-248 | DOI: 10.5152/akd.2012.068  

Hipertansif hastalarda ilaca uyum öz-etkililik ölçeği kısa formunun Türkçe’sinin geçerliliği

Rabia Hacıhasanoğlu1, Sebahat Gözüm2, Cantürk Çapık3
1Department of Nursing, Erzincan University School of Health, Erzincan
2Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya-Türkiye
3Department of Nursing, Kafkas University School of Health, Kars-Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı 150 hipertansif Türk hastada ilaca uyum öz-etkililik ölçeği 13 maddelik kısa formunun geçerliliğini incelemektir. Yöntemler: Metodolojik türde olan bu çalışmanın örneklemini en az bir yıldır hipertansif tedavi alan 150 yetişkin hasta oluşturmuştur. Örnekleme alınan kişiler basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmişlerdir. Çalışma 25 Ekim 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasında aile sağlığı merkezinde yürütülmüştür. Bu çalışmada psikometrik değerlendirme için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. Ölçek güvenirliliğini belir- lemek için Cronbach’s alfa katsayısı kullanıldı. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizinin tüm indekslerinde kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlendi. χ2=65 (n=150)=61.72, p>0.05, GFI=0.99, AGFI=0.98, RMSA=0.00, CFI=1.00. Türkçe’ye uyarlanan ilaca uyum öz-etkililik ölçeği kısa formunun güvenirlik katsayısının 0.94 ve madde toplam korelasyonunun 0.13-52 arasında olduğu belirlenmiştir. Kan basınçları kontrol altında olmayan hastaların öz-etkililik puanlarının, kan basınçları normal olan hastalara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu sonuç ölçek geçerliliğinin yeterli olduğunu göstermektedir. Yapılan psikometrik ölçüm, çalışılan gruptaki hastalar için kullanılan ölçe- ğin geçerliliğinin ve iç güvenirliliğinin yeterli olduğunu göstermektedir. Ölçek Türk hipertansif hastalarda ilaca uyum öz-etkililik algılarını ve davranışlarını geliştirmek için yapılan müdahalelerin belirlenmesinde güvenle kullanılabilir. İlaca uyum öz-etkilik ölçeği uygulaması kolay, hiper- tansif bireylerde ilaca uyum öz-etkililiği hakkında faydalı ve kapsamlı bilgi sağlayan bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: İlaca uyum, öz-etkililik, hipertansiyon, ölçek geçerliliği


Validity of the Turkish version of the medication adherence self-efficacy scale-short form in hypertensive patients

Rabia Hacıhasanoğlu1, Sebahat Gözüm2, Cantürk Çapık3
1Department of Nursing, Erzincan University School of Health, Erzincan
2Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya-Türkiye
3Department of Nursing, Kafkas University School of Health, Kars-Turkey

Objective: Study purpose was to examine the validity of a 13-item short form of the Medication Adherence Self-Efficacy Scale-Short Form (MASES-SF) in an independent sample of 150 hypertensive Turkish patients. Methods: This is a methodological study and 150 adult patients, who are receiving medication for hypertension in the last one year, were included as the study sample. The sample of the study was chosen with the method of simple random sampling. The study was conducted between October 25, 2010 and December 31, 2010 at Family Health Center (FHC). In this study, exploratory and confirmatory factor analyses were used for psychometric evaluation. Cronbach’s alpha coefficient was used to evaluate the reliability of the scale. Results: Confirmatory factor analysis showed that all goodness indexes were at acceptable quality: χ2=61.72, df=65, p>0.05, GFI=0.99, CFI=1.00, RMSA=0.00. Reliability coefficient of the Turkish adaptation of MASES-SF was found as 0.94 and item-total correlations ranged between 0.13 - 0.52. Patients with uncontrolled hypertension had lower self-efficacy scores compared to those with normal blood pressure. Conclusion: This result indicated that the preliminary criterion validity is adequate. Psychometric testing demonstrated satisfactory internal consistency and validity of the instrument for patients in the study group. It can be used confidently in determining and testing interventions to improve medication adherence self-efficacy perceptions and behaviors in hypertensive Turkish patients. The MASES-SF is brief, quick to administer, and capture useful data on medication adherence self-efficacy in hypertensive patients.

Keywords: Medication adherence, self-efficacy, hypertension, scale validation


Rabia Hacıhasanoğlu, Sebahat Gözüm, Cantürk Çapık. Validity of the Turkish version of the medication adherence self-efficacy scale-short form in hypertensive patients. Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 241-248


ARA�LAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar