The Anatolian Journal of Cardiology

Elektif perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda ortalama trombosit hacminin prognostik değeri [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 25-30 | DOI: 10.5152/akd.2014.5169  

Elektif perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda ortalama trombosit hacminin prognostik değeri

Mir Hossein Seyyed-Mohammadzad1, Ramin Eskandari2, Yousef Rezaei3, Kamal Khademvatani1, Maryam Mehrpooya4, Alireza Rostamzadeh1, Afshin Zahedi3
1Department of Cardiology, Seyyed-al-Shohada Heart Center, Urmia University of Medical Sciences; Urmia-Iran
2Department of Cardiology, Firoozgar hospital, Iran University of Medial Sciences; Tehran-Iran
3Student Research Committee, Urmia University of Medical Sciences; Urmia-Iran
4Department of Cardiology, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medial Sciences; Tehran-Iran

Amaç: Bizim amacımız, ortalama trombosit hacminin (MPV) oynadığı rolden yararlanarak elektif perkütan koroner girişim hastaları üzerindeki uzun süreli sonuçlarını tahmin ve tayin etmektir.
 
Yöntemler: Retrospektif kohort calışmanın temelinde, Ekim 2005?ten 2010?un Ağustosu?na kadar elektif koroner girişim uygulanan 680 hastanın bilgilerini topladık. Girişimden önce hastalar, bir yıl içinde majör kardiyovasküler olay MPV bakımından değerlendirildiler. Hastalar MPV <9,6 fL (n=89) ve MPV ?9,6 fL (n=92) olmak üzere iki grupa bölündüler. Veriler,  ki-kare test, t-test, Pearson  korelasyon, ROC analiz ve lojistic regresyondan yararlanılarak analiz edildiler.
 
Bulgular: Yüz seksen bir hasta (%26,6) giriş kriterlerini elde ettiler. Yirmi dokuz hastada (%16) majör kardiyovasküler olaylar (MACE) görüldü ve MPV?si düşük ve yüksek olan gruplardaki oranları sırasıyla %11,2 ve %20,7 idi (p=0,084). MPV?nin miktarı sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonun (LVEF) <%40 ve LVEF ?%40 grupları arasında olan hastalarda anlamlı bir fark gösterdi (p=0,003). MPV ve trombositlerin sayısı arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki (r=0,305, p<0,0001), ve MPV ile trombosit dağılım genişliği (PDW) ve trombosit büyük hücreli oranı (P-LCR) arasında anlamlı ve olumlu ilişkiler vardı (r=0,615, p<0,0001 ve r=0,913, p<0,0001; respectively). En iyi MVP kesim noktası 9.25 idi ve duyarlılık ve  özgüllük sırasıyla %79 ve %38 idiler. Artmış MPV bir yıllık takipte MACE?yi tahmin eden en iyi prognostik faktördü (OR 12,673, %95 CI 2,720-59,048, p=0,001).
 
Sonuç: Sonuçlar girişimden önceki MPV’nin bir yıl boyunca gözlemlenen elektif perkütan koroner uygulanan hastalarda MACE?yi bağımsız bir belirleyicisi olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu tür durumlarda risk sınıflaması için faydalı olabilir.

 


Anahtar Kelimeler: ortalama trombosit hacmi, perkütan koroner girişim, majör kardiyovasküler olaylar.


Prognostic value of mean platelet volume in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention

Mir Hossein Seyyed-Mohammadzad1, Ramin Eskandari2, Yousef Rezaei3, Kamal Khademvatani1, Maryam Mehrpooya4, Alireza Rostamzadeh1, Afshin Zahedi3
1Department of Cardiology, Seyyed-al-Shohada Heart Center, Urmia University of Medical Sciences; Urmia-Iran
2Department of Cardiology, Firoozgar hospital, Iran University of Medial Sciences; Tehran-Iran
3Student Research Committee, Urmia University of Medical Sciences; Urmia-Iran
4Department of Cardiology, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medial Sciences; Tehran-Iran

Objective: We sought to determine the role of mean platelet volume (MPV) for predicting long-term outcomes of elective percutaneous coronary intervention (PCI).
 
Methods: On the basis of retrospective cohort study, we collected characteristics of 680 patients undergoing elective PCI from October 2005 to August 2010. The patients who had preoperative MPV were assessed for developing major adverse cardiac events (MACE) during 1-year follow-up. They were categorized into two groups including MPV <9.6 fL (n=89) and MPV ?9.6 fL (n=92). Data were analyzed using t-test, chi-square test, Pearson correlation, receiver operating characteristic (ROC) curve and logistic regression.
 
Results: One-hundred eighty one patients (26.6%) met inclusion criteria. The MACE was observed in 29 patients (16%); and its rate in low- and high-MPV groups was 11.2% and 20.7%, respectively (p=0.084). MPV was significantly higher in the patients with left ventricular ejection fraction (LVEF) <40% compared with that of ?40% (p<0.001). There were a significant and negative correlation between MPV and platelet count (r=-0.305, p<0.001), and significant and positive correlations between MPV and platelet distribution width (PDW) and platelet large cell ratio (P-LCR) (r=0.615, p<0.001 and r=0.913, p<0.001; respectively). The best MPV cut-off point was 9.25 fL; the sensitivity and specificity were 79% and 38%, respectively. Elevated MPV was the best predictor of MACE at 1-year follow-up (OR=11.359, 95% CI 2.481-51.994, p=0.002).
 
Conclusion: The results indicate that preoperative MPV is an independent predictor of the MACE at 1-year follow-up in the patients undergoing elective PCI. Moreover, it may be useful for risk stratification in such cases.
 

Keywords: mean platelet volume, percutaneous coronary intervention, major adverse cardiovascular events


Mir Hossein Seyyed-Mohammadzad, Ramin Eskandari, Yousef Rezaei, Kamal Khademvatani, Maryam Mehrpooya, Alireza Rostamzadeh, Afshin Zahedi. Prognostic value of mean platelet volume in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention. Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 25-30


ARA�LAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar