The Anatolian Journal of Cardiology

Güçlendirilmiş dışardan kontrpulsasyon tedavisinin iskemik kalp yetersizliği olan hastalarda klinik etkileri [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 214-221 | DOI: 10.5152/akd.2012.064  

Güçlendirilmiş dışardan kontrpulsasyon tedavisinin iskemik kalp yetersizliği olan hastalarda klinik etkileri

Güliz Kozdağ1, Gökhan Ertaş2, Fatih Aygün3, Ender Emre1, Ahu Kırbaş3, Dilek Ural4, Özlem Soran5
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University, İstanbul-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli-Turkey
4Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli-Türkiye
5Cardiovascular Institute, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA

Amaç: Güçlendirilmiş dışardan kontrpulsasyon (EECP), koroner arter hastalığı (KAH) ve kalp yetersizliği (KY) olan hastalarda güvenli ve efektif olduğu kanıtlanmış invaziv olmayan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı EECP tedavisinin semptomatik KAH ve KY olan hastalardaki klinik etkilerini araştırmak ve EECP tedavisinin KY’nin prognostik faktörleri üzerine herhangi bir etkisi var mı? Sorusuna cevap bulmak. Yöntemler: Bu çalışma prospektif kohort çalışma olarak dizayn edildi. Kasım 2007 ve Aralık 2010 arasında EECP tedavisi için başvuran 68 semp- tomatik KAH ve kronik KY olan hasta çalışmaya dahil edildi. 47 hasta (39 erkek ve 8 kadın, 65±7, yaş) EECP tedavisine alındı. EECP programına katılmak istemeyen 21 hasta (20 erkek ve 1 kadın, 62±10 yaş) kontrol grubunu oluşturdu. Sürekli değişkenler 2-tailed t test ve Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. Kategorik veriler ve oranlar χ2 veya Fisher exact test ile analiz edildi. Bulgular: EECP tedavisi sonrası New York Kalp Cemiyeti'nin fonksiyonel sınıflaması (p<0.001), sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (p<0.001), B-tip natriüretik peptid düzeyleri (p<0.003), ürik asit düzeyleri (p<0.05), serbest-T3/serbest-T4 oranı (p<0.034) and mitral anüler E (p<0.05) hızlarında anlamlı düzelme saptandı. Kontrol grubunda aşikar bir değişiklik izlenmedi. Sonuç: EECP tedavisi, semptomatik KAH ve kronik KY olan hastalardaki prognostik biyokimyasal ve klinik parametreleri anlamlı olarak düzeltti.

Anahtar Kelimeler: Geliştirilmiş dış ters nabız, kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı, fonksiyonel sınıflama


Clinical effects of enhanced external counterpulsation treatment in patients with ischemic heart failure

Güliz Kozdağ1, Gökhan Ertaş2, Fatih Aygün3, Ender Emre1, Ahu Kırbaş3, Dilek Ural4, Özlem Soran5
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli
2Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University, İstanbul-Turkey
3Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli-Turkey
4Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli-Türkiye
5Cardiovascular Institute, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA

Objective: Enhanced external counterpulsation (EECP) is a noninvasive treatment that is proven safe and effective in patients with coronary artery disease (CAD) and heart failure (HF). The aims of this study are to investigate the clinical effects of EECP therapy in patients with symptomatic CAD and chronic HF, and to find out an answer to the question: Does EECP therapy have any effect on the prognostic markers of HF? Methods: This study was designed as a prospective cohort study. A total of 68 consecutive patients with symptomatic CAD and chronic HF referred to EECP therapy were enrolled in this study between November 2007 and December 2010; 47 patients (39 males and 8 females, 65±7, years), have undergone EECP treatment, and 21 patients (20 males and 1 female, 62±10 years), who did not want to participate in the EECP program comprised the control group. Statistical analysis was performed using t tests for dependent and independent samples, Mann-Whitney U test, Chi-square and Fischer exact tests. Results: EECP therapy resulted in significant improvement in post-intervention New York Heart Association functional class (p<0.001), left ventricu- lar ejection fraction (p<0.001), B-type natriuretic peptide levels (p<0.003), uric acid levels (p<0.05), free-T3/free-T4 ratio (p<0.034) and mitral annular E (p<0.05) velocity, compared with baseline, a finding not evident in the control group. Conclusion: EECP treatment significantly improved clinical and some biochemical parameters, which are mostly prognostic markers in patients with symptomatic CAD and chronic HF.

Keywords: Enhanced external counter pulsation, chronic heart failure, coronary heart disease, functional class


Güliz Kozdağ, Gökhan Ertaş, Fatih Aygün, Ender Emre, Ahu Kırbaş, Dilek Ural, Özlem Soran. Clinical effects of enhanced external counterpulsation treatment in patients with ischemic heart failure. Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 214-221


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar