The Anatolian Journal of Cardiology

MLXIPL geninin C77IG (His241Gln) polimorfizminin TG seviyesi ve koroner arter hastalığı: Bir olgu kontrollü çalışma [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 8-12 | DOI: 10.5152/akd.2014.5135  

MLXIPL geninin C77IG (His241Gln) polimorfizminin TG seviyesi ve koroner arter hastalığı: Bir olgu kontrollü çalışma

Asghar Ghasemi1, Hasan Aghajani2, Soudabeh Fallah1, Mehrdad Assadi3, Morteza Seifi4
1Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
2Department of Heart Center, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
3Department of Medical Mycology and Parasitology, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran; Department of Medical Genetics, University of Alberta, Edmonton, AB-Canada.

Amaç: MLXIPL geninin C771G (His 241 Gln) polimorfizminin koroner arter hastlığı (KAH) için genetik bir risk faktörü olabileceği ileri sürülüyor; bundan dolayı, sunulan çalışmanın amacı, İranlı koroner arter darlığı olan ve kontrol kişilerinde KAH patogenezi ile, MLXIPL genini C//G polimorfizmi ilişkisini araştırmaktadır.
 
Yöntemler: Koroner arter darlığı 205 hasta ile 125 sağlıklı kontrol birey bu çalışmaya dahil edildi. MLXIPL genetipleri polimeraz zincir reaksiyonu ve kısıtlamalı fragman uzunluk polimorfizmi ile tayin edildi.
 
Bulgular: MLXIPL polimorfizmi ve kantitatif lipid özellikli hasta grubu arasında bir ilişki vardı. MLXIPL’nin CC genotipinin dağılımı hastalarda daha sıktı, (x2=5,13; p<0,005) ve kronik KAH risk faktörlerine göre ayarlama yapıldıktan sonra MLXIPL CC genotipi KAH ile bağımsız bir ilişki gösteriyordu (OR=1,98,  %95 CI, 1.12-4,11; p=0,02) MLXIPL genotiplerinin dağılımı darlığın şiddeti ile mukayese edildiğinde anlamlı farklılık gösterdi (x2=6,34; p<0,05).
 
 
Sonuçlar: Bu bulgular MLXIPL geninin C771G polimorfizminin darlık ve onun şiddeti ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.


Anahtar Kelimeler: koroner arter hastalığı, MLXIPL, polimorfizm


C771G (His241Gln) Polymorphism of MLXIPL Gene, TG levels and coronary artery disease: A case control study

Asghar Ghasemi1, Hasan Aghajani2, Soudabeh Fallah1, Mehrdad Assadi3, Morteza Seifi4
1Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
2Department of Heart Center, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
3Department of Medical Mycology and Parasitology, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
4Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran; Department of Medical Genetics, University of Alberta, Edmonton, AB-Canada.

Objective: It is  suggested that C771G (His241Gln) polymorphism of MLXIPL gene might be a genetic risk factor for coronary artery disease (CAD); therefore, the aim of the present study was to investigate the association between C771G polymorphism of MLXIPL gene and the pathogenesis of CAD in Iranian patients with coronary artery stenosis and control subjects.
 
Methods: Two hundred and five patients with coronary artery stenosis and 195 healthy control subjects were included in this study. MLXIPL genotypes were determined by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism (RFLP).
 
Results: There was an association between the MLXIPL polymorphism and quantitative lipid traits in patient group. Distribution of the CC genotype of MLXIPL was more frequent in patients, (?2=5.13; p<0.005) and after adjustment for classical CAD risk factors, the MLXIPL CC genotype was independently associated with CAD (OR=1.98, 95% CI, 1.12-4.11; p=0.02). Distribution of MLXIPL genotypes were significantly different as compared with the severity of stenosis (?2=6.34; p<0.05).
 
Conclusion: These results suggest that C771G polymorphism of MLXIPL gene is associated with stenosis and its severity. 
 

Keywords: coronary artery disease, MLXIPL, polymorphism


Asghar Ghasemi, Hasan Aghajani, Soudabeh Fallah, Mehrdad Assadi, Morteza Seifi. C771G (His241Gln) Polymorphism of MLXIPL Gene, TG levels and coronary artery disease: A case control study. Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 8-12


ARA�LAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar