The Anatolian Journal of Cardiology

Metabolik sendromlu hastalarda erken dönem sağ ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonun değerlendirilmesinde izovolümik akselerasyonun önemi [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 42-49 | DOI: 10.5152/akd.2014.5143  

Metabolik sendromlu hastalarda erken dönem sağ ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonun değerlendirilmesinde izovolümik akselerasyonun önemi

Mehmet Ertürk1, Ender Öner1, Ali Kemal Kalkan1, Hamdi Püşüroğlu1, Sinem Özyılmaz1, Özgür Akgül1, Hale Ünal Aksu1, İbrahim Faruk Aktürk1, Ömer Çelik1, Nevzat Uslu1
Clinic of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Amaç: Çalışmamızda metabolik sendromlu (MetS) hastalarda  sol ve sağ ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğunun erken dönemde öngörülmesinde doku Doppler görüntüleme (TDI) ile ölçülen, ön yükten bağımsız yeni bir parametre olan isovolümik akselerasyonun (IVA) kullanımını araştırmayı amaçladık.
 
Yöntemler: Bu çalışma bir gözlemsel vaka-kontrol çalışmasıdır. Çalışmamız,  ATP NCEP III kriterlerinden üç ya da daha fazlasına sahip olan 75 kişilik MetS grubundan ve MetS kriterlerini doldurmayan 58  kişilik kontrol grubundan olacak şekilde toplam 133 kişiden oluştu. Çalışmaya katılan tüm kişilerden kan örnekleri alındı, konvansiyonel ve TDI ekokardiyografileri yapıldı. İstatistiksel analiz için Student’s t, Mann-Whitney U, Pearson's, ve çoklu regresyon analiz yöntemleri kullanıldı.
 
Bulgular: Gruplar arasında klasik ekokardiyografik parametreler açısından fark yoktu. MetS grubunda her iki ventrikülün diyastolik velositeleri ve global fonksiyonlarını gösteren miyokardiyal performans indeksleri önemli derecede bozulmuştu. Yine TDI  yöntemiyle sağ ventrikül ve sol ventrikülden ölçülen IVA MetS grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmıştı (sırasıyla, 3.2±0.9 vs 4.0±1.4, p<0.001 ve 2.6±0.7 vs 3.1±0.9, p=0.001). Fakat TDI  yöntemiyle her iki ventrikülden ölçülen sistolik hız (Sa) ve isovolümik kasılma sırasında oluşan pik miyokardiyal hız (IVV) gruplar arasında benzerdi. Çoklu regresyon analizinde, sol ventrikül IVA için bel çevresi (ß = -.223, 95% CI=-.034 - -.002, p = 0.004)  ve sağ ventrikül IVA için ise diyastolik kan basıncı (ß=-.527, 95% CI= -.085 - -.020, p = 0.002) bağımsız belirleyiciydi.
 
Sonuç: MetS'da sağ ve sol ventrikülün diyastolik, sistolik ve global fonksiyonları bozulmaktadır ve bu bozulma metabolik sendrom risk faktörleri artışıyla ilişkilidir.
 

 

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom; isovolümik miyokardiyal akselerasyon, sistolik fonksiyon, doku Doppler görüntüleme, regresyon analizi


The role of isovolumic acceleration in predicting subclinical right and left ventricular systolic dysfunction in patient with metabolic syndrome

Mehmet Ertürk1, Ender Öner1, Ali Kemal Kalkan1, Hamdi Püşüroğlu1, Sinem Özyılmaz1, Özgür Akgül1, Hale Ünal Aksu1, İbrahim Faruk Aktürk1, Ömer Çelik1, Nevzat Uslu1
Clinic of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Objective: The aim of this study was to assess subclinical left (LV) and right ventricular (RV) dysfunction novel load-independent isovolumic myocardial acceleration (IVA) derived from tissue Doppler imaging (TDI) in patient with metabolic syndrome (MetS).
 
Methods: This study had an observational case-control design. The study included 133 subjects which were divided into two groups: 75 patients with MetS and 58 controls without MetS. MetS was defined by the presence of ?3 criteria according to ATP-NCEP III guidelines. All the subjects underwent laboratory blood tests and complete conventional echocardiography and TDI. Student’s t, Mann-Whitney U, Pearson's, and multiple regression analysis were used for statistical analysis.
 
Results: There were no significant difference between two groups in terms of traditional echocardiographic parameters. The diastolic and global functions of both ventricles were significantly impaired in MetS group. The TDI-derived IVA of the LV and the RV was significantly lower in patients with MetS (3.2±0.9 vs. 4.0±1.4, p<0.001 and 2.6±0.7 vs. 3.1±0.9, p=0.001, respectively). Whereas, TDI derived systolic velocity (Sa), and peak myocardial velocity during isovolumic contraction (IVV) of both ventricles were similar between the two groups. In the multiple regression analysis, waist circumference and diastolic blood pressure were found to be an independent determinant of  IVA of LV (b=-.223, 95% CI=-.034 -.002, p=0.004) and RV (b=-.527, 95% CI=-.085 -.020, p=0.002) respectively.
 
Conclusion: MetS affects global, diastolic, and systolic functions of two ventricles. This disruption lead to decreased function of heart was related with raised risk factors of MetS.
 

Keywords: metabolic syndrome, isovolumic myocardial acceleration, systolic function, tissue Doppler imaging, regression analysis


Mehmet Ertürk, Ender Öner, Ali Kemal Kalkan, Hamdi Püşüroğlu, Sinem Özyılmaz, Özgür Akgül, Hale Ünal Aksu, İbrahim Faruk Aktürk, Ömer Çelik, Nevzat Uslu. The role of isovolumic acceleration in predicting subclinical right and left ventricular systolic dysfunction in patient with metabolic syndrome. Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 42-49


ARA�LAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar