The Anatolian Journal of Cardiology

Modifiye ekstremite elektrot sistemini kullanarak atriyal aktivite ile ilişkili EKG ölçümlerinin normal sınırları [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 2-6 | DOI: 10.5152/akd.2014.5155  

Modifiye ekstremite elektrot sistemini kullanarak atriyal aktivite ile ilişkili EKG ölçümlerinin normal sınırları

Jayaraman Sivaraman1, Gandhi Uma1, Sangareddi Venkatesan2, Mangalanathan Umapathy1, Vella Elumalai Dhandapani2
1Department of Instrumentation and Control Engineering, National Institute of Technology; Tiruchirappalli-India
2Department of Cardiology, Madras Medical College, Rajiv Gandhi Government General Hospital; Chennai-India

Amaç: Bu çalışma, bipolar göğüs elektrodlarını kullanma yoluyla atriyal potansiyellerin amplitudunu attırma amaçlanarak yeni EKG elektrot sisteminin normal sınırlarını oluşturmak için tasarlandı.
 
Yöntemler: Bu çalışmaya ortalama yaşı 38,85±8,76 yıl (dağılım 25-58 yaşlarında) olan  60 sağlıklı erkek alındı. Standart 12 derivasyonlu EKG’ye ilaveten, sol mid-klavikular çizginin hafifçe soluna 3. interkostal aralıkta, aVR elektrodu yerleştirilerek, 60 saniye sürede bu modifiye ekstremite (MEE) EKG’si kaydedildi; sağ mid-klavikular çizginin hafifçe sağına, 5. sağ interkostal aralığa sol kol elektrodu ve mid-klavikular çizgide 5. sağ interkostal aralığa da sol bacak elektrodu yerleştirildi.
 
Bulgular: Frontal düzlemde, eksremite elektrot pozisyonlarının modifikasyonları standart I ve II eksremite derivasyonları ile karşılaştırıldığında önemli değişiklikler üretti. Ortalama P dalga amplitudu standart ekstremite elektrodu (SEE) I’de  64±16mV ve MEE I’de 111±17mV’di (p<0,001). Benzer şekilde MEE II’de 118±22mV ve SEE II’de 100±27mV’dir. Wilson merkez terminal elektrot pozisyonun modifikasyonu nedeni ile V1-V6’da istatistiksel önemli bir değişiklik görülmedi.
 
Sonuç: Sağlıklı hastalarda, MEE I ve II, SEE I ve II ile karşılaştırıldığında ekstremite elektrot yerleşimi P dalga genliğinde değişikliğe yol açar. Bu değişimler atriyal elektrik aktivitesinin tayininde önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: atriyal aktivite, elektrokardiyogram, sağlıklı gönüllüler, modifiye ekstremite elektrot pozisyonu


Normal limits of ECG measurements related to atrial activity using a modified limb lead system

Jayaraman Sivaraman1, Gandhi Uma1, Sangareddi Venkatesan2, Mangalanathan Umapathy1, Vella Elumalai Dhandapani2
1Department of Instrumentation and Control Engineering, National Institute of Technology; Tiruchirappalli-India
2Department of Cardiology, Madras Medical College, Rajiv Gandhi Government General Hospital; Chennai-India

Objective: The present study was designed to derive the normal limits of a new ECG lead system aimed at enhancing the amplitude of atrial potentials through the use of bipolar chest leads.
 
Methods: Sixty healthy male subjects, mean age 38.85±8.76 years (range 25 to 58 years) were included in this study. In addition to a standard 12-lead ECG, a modified limb lead (MLL) ECG was recorded for 60 sec with the RA electrode placed in the 3rd right intercostal space slightly to the left of the mid-clavicular line, the LA electrode placed in the 5th right intercostal space slightly to the right of the mid-clavicular line and the LL electrode placed in the 5th right intercostal space on the mid- clavicular line.
 
Results: In the frontal plane, the modification of limb electrode positions produced significant changes compared to standard limb lead I and II. The mean P wave amplitude was 111±17?V in MLL I and 64±16?V in standard limb lead (SLL) I (p<0.001). Similarly it was 118±22?V in MLL II and 100±27?V in SLL II. No statistically significant changes were seen in V1-V6 due to modification of the Wilson central terminal electrode positions.

 
 
Conclusion: The modification of limb electrode placement leads to changes in the amplitude of the P waves in the MLL leads I and II compared to SLL leads I and II in healthy subjects. These changes may be of importance in the detection of atrial electrical activity.

 

Keywords: atrial activity, electrocardiogram, healthy volunteers, modified limb electrode positions


Jayaraman Sivaraman, Gandhi Uma, Sangareddi Venkatesan, Mangalanathan Umapathy, Vella Elumalai Dhandapani. Normal limits of ECG measurements related to atrial activity using a modified limb lead system. Anatol J Cardiol. 2015; 15(1): 2-6


ARA�LAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar