The Anatolian Journal of Cardiology

Koroner arter hastalığının şiddeti ile ekokardiyografik epikardiyal yağ kalınlığının ilişkisi- gözlemsel bir çalışma [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 200-205 | DOI: 10.5152/akd.2012.061  

Koroner arter hastalığının şiddeti ile ekokardiyografik epikardiyal yağ kalınlığının ilişkisi- gözlemsel bir çalışma

Hasan Kadı1, Meysam Khoshavi2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat-Turkey
2From Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Noor Hospital, Isfahan-Iran

Amaç: Epikardiyal yağ koroner arterle doğrudan temas halindedir. Bu yağ ve metabolik sendrom arasındaki ilişki hakkında bazı çalışmalar vardır ve kardiyovasküler riskin bir göstergesi olarak ele alınmıştır. Çeşitli çalışmalar, çelişkili sonuçları olan koroner arter hastalığı (KAH) ve epikardiyal yağ kalınlığı (EYK) arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Böylece, bizim çalışmamız, ekokardiyografik EYK’nın ciddi KAH belirteci olabileceği hipotezini değer- lendirmektedir. Yöntemler: Koroner anjiyografi uygulanan 315 olgu iki grupta sınıflandırıldı: Normal ve KAH. Gruplarda EYK ölçümü ekokardiyografi ile yapıldı. Ortalama epikardiyal yağ kalınlıkları arasındaki fark iki grupta da analiz edildi. KAH’ın şiddeti için Califf skorlaması kullanıldı. Sonra, EYK ve yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), serum lipitleri ve KAH şiddeti arasındaki ilişki değerlendirildi. Elde edilen veriler ANCOVA test, Pearson ve Spearman kısmi korelasyon analizleri kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: KAH grubunda EYK normal gruptan önemli derecede yüksekti (4.4±1.8 mm`ye karşın 5.4±1.9 mm, p=0.0001). Epikardiyal yağ kalınlığı, koroner arter hastalığının Califf skorlaması (r=0.158 p=0.04), düşük-dansiteli lipoprotein kolesterol (p=0.04), kadın cinsiyet (p=0.02), VKİ (p=0.001) ve serum trigliserid düzeyleri (p=0.04) ile pozitif ilişkiye sahiptir. Sonuç: Bu çalışma, KAH’ın ciddiyeti ve EYK kalınlığı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yağ, koroner arter hastalığı, ekokardiyografi


Correlation of echocardiographic epicardial fat thickness with severity of coronary artery disease-an observational study

Hasan Kadı1, Meysam Khoshavi2
1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpaşa University, Tokat-Turkey
2From Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Noor Hospital, Isfahan-Iran

Objective: Epicardial fat is an indirect contact with coronary arteries. There are some studies about the relationship between this fat and meta- bolic syndrome and it has considered as an indicator of cardiovascular risk. Several studies have addressed the association between epicardial fat thickness (EFT) and coronary artery disease (CAD) with conflicting results. The aim of our study was to evaluate the hypothesis that echocar- diographic EFT thickness could be a marker severe CAD. Methods: Overall, 315 cases who underwent coronary angiography were classified in two groups: Normal and CAD. Measurement of EFT was done with echocardiography. The difference between mean EFT in two groups was analyzed. Califf scoring considered for severity of CAD. Then the relationship between EFT and age, sex, body mass index (BMI), serum lipids and severity of CAD was evaluated. The obtained data were compared by using ANCOVA test, Pearson and Spearman’s partial correlation analyses. Results: The EFT in CAD group was significantly higher than in normal group (5.4±1.9 mm vs 4.4±1.8mm, p=0.0001). EFT had a positive relationship with Califf scoring of diseased coronary arteries (r=0.158 p=0.04), low-density lipoprotein cholesterol (p=0.04), female gender (p=0.02), BMI (p=0.001) and serum triglyceride levels (p=0.04). Conclusion: This study shows an association between EFT thickness and severity of CAD.

Keywords: Epicardial fat, coronary artery disease, echocardiography


Hasan Kadı, Meysam Khoshavi. Correlation of echocardiographic epicardial fat thickness with severity of coronary artery disease-an observational study. Anatol J Cardiol. 2012; 12(3): 200-205


ARA�LAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar