Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - Şubat 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Change of flag in the Anatolian Journal of Cardiology, which has newly become a 10-year-old
Bilgin Timuralp
PMID: 22231953  doi: 10.5152/akd.2012.030  Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Mitral kapak prolapsının klasik ve klasik olmayan formları
Classic and non-classic forms of mitral valve prolapse
Georgios I. Tagarakis, Ioannis Karantzis, Fani Tsolaki, Georgios E. Stylianakis, Marios E. Daskalopoulos, Nikolaos B. Tsilimingas
PMID: 22214735  doi: 10.5152/akd.2012.001  Sayfalar 2 - 4

3.
Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında hemodiyalizin sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi
The effect of hemodialysis on right ventricular functions in patients with end-stage renal failure
Mehmet Akkaya, Ercan Erdoğan, Saim Sağ, Hasan Arı, Yasin Türker, Mustafa Yılmaz
PMID: 22214736  doi: 10.5152/akd.2012.002  Sayfalar 5 - 10

4.
Eisenmenger sendromlu hastaların ilk başvuru anındaki klinik ve hemodinamik özellikleri: Tersiyer merkez deneyimi
Clinical and hemodynamic features of Eisenmenger syndrome patients at the time of first admission: a tertiary referral-center experience
Hasan Güngör, Serkan Ertugay, Mehmet Fatih Ayık, Emre Demir, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran, Yüksel Atay, Sanem Nalbantgil
PMID: 22214737  doi: 10.5152/akd.2012.003  Sayfalar 11 - 15

5.
Levosimendan ve dobutamin tedavilerinin akut dekompanse kalp yetersizlikli hastalarda QT dispersiyonu üzerine etkisi: Prospektif bir çalışma
The effect of levosimendan and dobutamine treatment on QT dispersion in patients with decompensated heart failure: a prospective study
Fatma Paksoy, Turgay Ulaş, İrfan Tursun, Mehmet Sinan Dal, Erkan Öztekin, Fatih Borlu
PMID: 22214738  doi: 10.5152/akd.2012.004  Sayfalar 16 - 22

6.
Akut miyokart enfarktüsünde acil servis ve ambulans tipinin ağrı-balon süresine etkisi: Gözlemsel bir çalışma
Impact of emergency services and ambulance type on pain-to-balloon time in the acute myocardial infarction: an observational study
Ahmet Karabulut, Mahmut Çakmak, Bülent Uzunlar, Kadir Topçu
PMID: 22214739  doi: 10.5152/akd.2012.005  Sayfalar 23 - 29

7.
Primer PKG’den sonra enfarkt ilişkili arterde spontan reperfüzyon saptanan ve saptanmayan hastalarda ST segment rezolüsyon miktarı: Gözlemsel bir çalışma
Amount of ST wave resolution in patients with and without spontaneous coronary reperfusion in the infarct -related artery after primary PCI: an observational study
Emine Çakcak Erden, İsmail Erden, Yasin Türker, Yusuf Aslantaş, Subhan Yalçın, Ahmet Karabacak
PMID: 22214740  doi: 10.5152/akd.2012.006  Sayfalar 30 - 34

8.
Aşikar kardiyovasküler hastalığı olmayanlarda koroner arter kalsifikasyonu ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki: Gözlemsel bir çalışma
Association between mean platelet volume and coronary artery calcification in patients without overt cardiovascular disease:
Levent Korkmaz, Ayça Ata Korkmaz, Ali Rıza Akyüz, Abdulkadir Kırış, Mustafa Tarık Ağaç, Zeydin Acar
PMID: 22214741  doi: 10.5152/akd.2012.007  Sayfalar 35 - 39

9.
Premenapozal şişman kadınlarda P dalga dispersiyonu karotis intima-media kalınlığı ve C-reaktif protein arasındaki ilişki; Gözlemsel bir çalışma
Association between C-reactive protein, carotid intima-media thickness and P-wave dispersion in obese premenopausal women: an observational study
Ufuk Özuğuz, Gökhan Ergün, Serhat Işık, Ferhat Gökay, Yasemin Tütüncü, Gülhan Akbaba, Dilek Berker, Serdar Güler
PMID: 22214742  doi: 10.5152/akd.2012.008  Sayfalar 40 - 46

10.
Afyonkarahisar ilinde erişkinlerde hipertansiyon sıklığı ve etkileyen faktörler: Kesitsel bir çalışma
Hypertension prevalence and risk factors among adult population in Afyonkarahisar region: a cross-sectional research
Dilek Toprak, Nurhan Doğan, Serap Demir
PMID: 22214743  doi: 10.5152/akd.2012.009  Sayfalar 47 - 52

11.
Malatya il merkezinde yaşayan kadınlarda metabolik sendrom prevalansı ve öfke ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi: Enine-kesitsel gözlemsel bir araştırma
Prevalence of metabolic syndrome, its relationship with mental health (anger) and sociodemographic characteristics in women residing in central district of Malatya: a cross-sectional observational study
Feray Çetin, Gülsen Güneş, Ali Özer
PMID: 22214744  doi: 10.5152/akd.2012.010  Sayfalar 53 - 59

12.
Tip 1 diyabetli hastalarda hipertansiyon-vücut yapısı ve vücut kitle indeksinin etkisi: Gözlemsel bir çalışma
Hypertension in type 1 diabetic patients-the influence of body composition and body mass index: an observational study
Soe Moe Aung, Ahmed A. Battah
PMID: 22231936  doi: 10.5152/akd.2012.014  Sayfalar 60 - 64

REVIEW
13.
Kalp yetersizliğinde anemi
Anemia in heart failure
Alev Kılıçgedik, Cihan Dündar, Mustafa Kürşat Tigen
PMID: 22214745  doi: 10.5152/akd.2012.011  Sayfalar 65 - 70

14.
Bölgesel miyokart dinamiklerinin niceliği akut stres kardiyomiyopati ayrıcı tanısına katkı sağlayabilir mi?
Can quantitative regional myocardial dynamics contribute to the differential diagnosis of acute stress cardiomyopathy?
Fatih Yalçın, Nagehan Küçükler, Theodore P. Abraham, Mario J. Garcia
PMID: 22231937  doi: 10.5152/akd.2012.015  Sayfalar 71 - 74

CASE REPORT
15.
Transcatheter treatment of interrupted arcus aorta in two adolescents
Ahmet Çelebi, Türkay Sarıtaş, Halil Demir, Celal Akdeniz
PMID: 22231938  doi: 10.5152/akd.2012.016  Sayfalar 75 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

16.
Catheter ablation of atrial fibrillation in a patient with unusual pulmonary vein anatomy involving right upper pulmonary vein
Sağ tavan pulmoner venini içeren olağan dışı pulmoner ven anatomili hastada atriyal fibrilasyonun kateter ablasyonu
Sedat Köse, İbrahim Başarıcı, Kutsi Hasan Kabul, Uğur Bozlar, Basri Amasyalı
PMID: 22231939  doi: 10.5152/akd.2012.017  Sayfalar 76 - 77
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Paroksismal supraventriküler taşikardili bir hastada yüksek duyarlı troponin düzeyindeki değişiklikler
Changes of high-sensitive troponin level in a patient with paroxysmal supraventricular tachycardia
Yaser Jenab, Neda Ghaffari-Marandi
PMID: 22231940  doi: 10.5152/akd.2012.018  Sayfalar 77 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
18.
Korunan aortada aortik koaptasyon/ Asendan aort anevrizmasında kapak korumalı cerrahi
Valve-sparing operation for aortic coaptation/Valve-sparing operation for ascending aorta aneurysm
Şahin Bozok, Mert Kestelli, Gökhan İlhan
PMID: 22231941  doi: 10.5152/akd.2012.019  Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Percutaneous renal denervation in patients with resistant hypertensionfirst experiences in Turkey
Mehmet Bilge, Hatice Tolunay, Özge Kurmuş, Cemal Köseoğlu, Recai Alemdar, Sina Ali
PMID: 22231942  doi: 10.5152/akd.2012.020  Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
2010 yılında kardiyovasküler tıp dergilerinin etki değeri ve etik
Impact factors of cardiovascular journals and ethics in 2010
Murat Biteker
PMID: 22231943  doi: 10.5152/akd.2012.021  Sayfalar 80 - 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Koroner kalp hastaları üzerinde etkili olan risk faktörlerinde Arnavutluk paradoksu
Risk factors among coronary heart disease patients in the context of the Albanian paradox
Idriz Balla, Loreta A. Kondili, Anesti Kondili
PMID: 22231944  doi: 10.5152/akd.2012.022  Sayfa 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Reposition of the coronary sinus lead transvenously via femoral vein
Fethi Kılıçaslan, Ömer Uz, Alptuğ Tokatlı
PMID: 22231945  doi: 10.5152/akd.2012.023  Sayfalar 82 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Preoperatif antiagregan kullanımı koroner baypas cerrahisi süresince gelişebilecek atriyal fibrilasyon oranını azaltabilir
Pre-operative use of anti-aggregants may reduce atrial fibrillation development rate during coronary bypass surgery
Ahmet Yavuz Balcı, Fatih Özdemir
PMID: 22231946  doi: 10.5152/akd.2012.024  Sayfa 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Endovascular stent graft repair of abdominal and thoracic aortic aneurysms
Zehra Bayramoğlu, İlhan Sanisoğlu, Levent Onat, Barış Çaynak, Ertan Sağbaş, Hakan Özgen, Belhan Akpınar
PMID: 22231947  doi: 10.5152/akd.2012.012  Sayfalar 84 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
25.
Prof. Dr. Ümit Aker'in Anısına (1930-2011)
In Memoriam: Prof. Dr. Ümit Aker (1930-2011)
İstemi Nalbantgil
doi: 10.5152/akd.2012.013  Sayfa 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Prof. Dr. Kenan Binak’ın Anısına (1929-2011)
In Memoriam: Prof. Dr. Kenan Binak (1929-2011)
Emrah Binak
doi: 10.5152/akd.2012.031  Sayfa 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
27.
A cyst within a cyst
Cem Doğan, Ahmet Güler, Ruken Bengi Bakal, Soe Moe Aung
PMID: 22231948  doi: 10.5152/akd.2012.025  Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

28.
A giant mediastinal carcinoid tumor that compresses the pulmonary artery and vein
Esra Gücük İpek, Burcu Demirkan, Yeşim Güray
PMID: 22231949  doi: 10.5152/akd.2012.026  Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Kronik pulmoner emboliye bağlı pulmoner hipertansiyonun eşlik ettiği dev pulmoner arter anevrizması
Giant pulmonary artery aneurysm due to chronic pulmonary embolus associated with pulmonary hypertension
Servet Altay, Hüseyin Altuğ Çakmak, Ayça Türer, Hatice Betül Erer
PMID: 22231950  doi: 10.5152/akd.2012.027  Sayfalar E2 - E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Koroner emboli sonrası düzelen tıkayıcı protez kapak trombüsü
Resolution of obstructive prosthetic valve thrombosis after coronary embolism
Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Ebru Tekbaş, Mehmet Ali Elbey
PMID: 22231951  doi: 10.5152/akd.2012.028  Sayfalar E3 - E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Kardiyovasküler manyetik rezonans’ın sol ventrikül tutulumlu aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopati/ displazi tanısındaki yeri
Role of cardiovascular magnetic resonance in the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia with left ventricular involvement
Cemil Izgi, Raad Mohiaddin
PMID: 22231952  doi: 10.5152/akd.2012.029  Sayfalar E4 - E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.