Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - Ocak 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
2015’e girerken Anadolu Kardiyoloji Dergisi’ndeki yenilikler ve beklentiler
Innovations in, and anticipations from The Anatolian Journal of Cardiology while entering the year 2015
Bilgin Timuralp
PMID: 25625561  PMCID: PMC5336889  doi: 10.5152/akd.2015.01  Sayfa 1

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Modifiye ekstremite elektrot sistemini kullanarak atriyal aktivite ile ilişkili EKG ölçümlerinin normal sınırları
Normal limits of ECG measurements related to atrial activity using a modified limb lead system
Jayaraman Sivaraman, Gandhi Uma, Sangareddi Venkatesan, Mangalanathan Umapathy, Vella Elumalai Dhandapani
PMID: 25179878  PMCID: PMC5336892  doi: 10.5152/akd.2014.5155  Sayfalar 2 - 6

EDITORIAL COMMENT
3.
Normal limits of ECG measurements related to atrial activity using a modified limb lead system
Peter W. Macfarlane
PMID: 25550246  PMCID: PMC5336903  doi: 10.5152/akd.2014.14170  Sayfa 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
4.
MLXIPL geninin C77IG (His241Gln) polimorfizminin TG seviyesi ve koroner arter hastalığı: Bir olgu kontrollü çalışma
C771G (His241Gln) Polymorphism of MLXIPL Gene, TG levels and coronary artery disease: A case control study
Asghar Ghasemi, Hasan Aghajani, Soudabeh Fallah, Mehrdad Assadi, Morteza Seifi
PMID: 25179879  PMCID: PMC5336913  doi: 10.5152/akd.2014.5135  Sayfalar 8 - 12

5.
İdiyopatik dilate kardiyomiyopati hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ile fonksiyonel kapasite arasındaki ilişki
The association between the neutrophil/lymphocyte ratio and functional capacity in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy
Abdulkadir Yıldız, Murat Yüksel, Mustafa Oylumlu, Nihat Polat, Mehmet Ata Akıl, Halit Acet
PMID: 25179880  PMCID: PMC5336890  doi: 10.5152/akd.2014.5131  Sayfalar 13 - 17

6.
Ortalama trombosit hacmi koroner yavaş akım ile ilişkili değildir: Retrospektif kesitsel bir çalışma
Mean platelet volume is not associated with coronary slow flow: A retrospective cohort study
Zekeriya Kaya, Özgür Günebakmaz, Ali Yıldız, Yusuf Sezen, Asuman Biçer Yeşilay, Emre Erkuş, Halil İbrahim Altıparmak, Recep Demirbağ
PMID: 25179881  PMCID: PMC5336891  doi: 10.5152/akd.2014.5142  Sayfalar 18 - 24

7.
Elektif perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda ortalama trombosit hacminin prognostik değeri
Prognostic value of mean platelet volume in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention
Mir Hossein Seyyed-Mohammadzad, Ramin Eskandari, Yousef Rezaei, Kamal Khademvatani, Maryam Mehrpooya, Alireza Rostamzadeh, Afshin Zahedi
PMID: 25179882  PMCID: PMC5336893  doi: 10.5152/akd.2014.5169  Sayfalar 25 - 30

EDITORIAL COMMENT
8.
Prognostic value of mean platelet volume in patients after acute coronary syndrome
Martin Jakl, Jaroslav Maly
PMID: 25550247  PMCID: PMC5336894  doi: 10.5152/akd.2014.14223  Sayfalar 31 - 32
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
9.
Hipertansiyon hastalarında sol ventrikül hipertrofi tiplerinin QT intervallerine etkisi
Influence of the left ventricular types on QT intervals in hypertensive patients
Juraj Kunisek, Luka Zaputovic, Zlatko Cubranic, Leon Kunisek, Marta Zuvic Butorac, Ksenija Lukin-Eskinja, Rade Karlavaris
PMID: 25179883  PMCID: PMC5336895  doi: 10.5152/akd.2014.5134  Sayfalar 33 - 39

EDITORIAL COMMENT
10.
Influence of left ventricular type on QT interval in hypertensive patients
Ragesh Panikkath, Deepa Panikkath
PMID: 25550248  PMCID: PMC5336896  doi: 10.5152/akd.2014.14073  Sayfalar 40 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
11.
Metabolik sendromlu hastalarda erken dönem sağ ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonun değerlendirilmesinde izovolümik akselerasyonun önemi
The role of isovolumic acceleration in predicting subclinical right and left ventricular systolic dysfunction in patient with metabolic syndrome
Mehmet Ertürk, Ender Öner, Ali Kemal Kalkan, Hamdi Püşüroğlu, Sinem Özyılmaz, Özgür Akgül, Hale Ünal Aksu, İbrahim Faruk Aktürk, Ömer Çelik, Nevzat Uslu
PMID: 25179884  PMCID: PMC5336897  doi: 10.5152/akd.2014.5143  Sayfalar 42 - 49

12.
OUAKS skoru - Obstrüktif Uyku Apne Sendromu için yüksek risk belirlenmesinde klinik parametrelere dayalı yeni bir basit araç
OSACS score-a new simple tool for identifying high risk for Obstructive Sleep Apnea Syndrome based on clinical parameters
Filip M. Szymanski, Krzysztof J. Filipiak, Anna E. Platek, Anna Hrynkiewicz-Szymanska, Grzegorz Karpinski, Grzegorz Opolski
PMID: 25179885  PMCID: PMC5336898  doi: 10.5152/akd.2014.5150  Sayfalar 50 - 55

13.
Meme kanserinde kemoterapiye bağlı erken subklinik kardiyotoksisitenin değerlendirilmesi
Evaluation of early subclinical cardiotoxicity of chemotherapy in breast cancer
Hayri Alıcı, Ozan Balakan, Süleyman Ercan, Musa Çakıcı, Fethi Yavuz, Vedat Davutoğlu
PMID: 25179886  PMCID: PMC5336899  doi: 10.5152/akd.2014.5185  Sayfalar 56 - 60

EDITORIAL COMMENT
14.
Cardiotoxicity due to chemotherapy for breast cancer: The dark side of the moon
Mariangela Peruzzi, Giovanni Palazzoni, Giuseppe Biondi-Zoccai, Marzia Lotrionte
PMID: 25550249  PMCID: PMC5336900  doi: 10.5152/akd.2014.14271  Sayfalar 61 - 62
Makale Özeti | Tam Metin PDF

REVIEW
15.
Kalp yetersizliği olan hastalarda ölüm oranı
Mortality in heart failure patients
Ibadete Bytyçi, Gani Bajraktari
PMID: 25550250  PMCID: PMC5336901  doi: 10.5152/akd.2014.5731  Sayfalar 63 - 68

CASE REPORT
16.
Yeni bir sessiz miyokart enfarktüsü nedeni: Bonzai
A new cause of silent myocardial infarction: Bonsai
Erkan Köklü, İsa Öner Yüksel, Nermin Bayar, Çağın Mustafa Üreyen, Şakir Arslan
PMID: 25550251  PMCID: PMC5336902  doi: 10.5152/akd.2014.5870  Sayfalar 69 - 70

17.
Genital ve iskelet sistemi anormallikleri ile zeka geriliğinin eşlik ettiği bir non compaction kardiyomiyopati olgusu
Case of fatal heart failure with biventricular noncompaction, genital skeletal abnormalities and mental retardation
Halil Ataş, Fuad Samadov, İbrahim Sarı, Kenan Delil
PMID: 25550252  PMCID: PMC5336904  doi: 10.5152/akd.2014.5722  Sayfalar 71 - 72

18.
Masif pulmoner emboli ve akut serebral infarktüsü olan bir hastada katater ile pıhtı yıkımı ve perkütan trombektomi
Combined catheter thrombus fragmentation and percutaneous thrombectomy in a patient with massive pulmonary emboli and acute cerebral infarct
Aylin Özsancak Uğurlu, Özlem Çınar, İsmail Caymaz, Halime Çevik, Burçak Gümüş
PMID: 25550253  PMCID: PMC5336905  doi: 10.5152/akd.2014.5765  Sayfalar 72 - 74

DIAGNOSTIC PUZZLE
19.
Kalp pili yerleştirilmesi sırasında görülen zorlayıcı bir görüntü
A challenging image during pacemaker implantation
Yavuzer Koza, Ziya Şimşek, Muhammed Hakan Taş, Hüseyin Şenocak
PMID: 25550270  PMCID: PMC5336906  doi: 10.5152/akd.2014.5699  Sayfa 75

20.
Geçici kalp pilinde EKG'de sol dal bloğu görüntüsü
Temporary pacemaker with left bundle branch block image in ECG
Belma Kalaycı, Muhammet Raşit Sayın, Turgut Karabağ, İbrahim Akpınar, Süleyman Kalaycı
PMID: 25550271  PMCID: PMC5336907  doi: 10.5152/akd.2014.5818  Sayfa 76

LETTER TO THE EDITOR
21.
Miyokart enfarktüsü sonrası ani kardiyak ölümün önlenmesinde kardiyak manyetik rezonansın yeri
The usefulness of cardiac magnetic resonance in prevention of sudden cardiac death after myocardial infarction
Esra Gücük İpek
PMID: 25550254  PMCID: PMC5336908  doi: 10.5152/akd.2014.5885  Sayfalar 77 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Hipertansiyonda P dalga dispersiyon ve sol ventrikül diyastolik disfonksiyon
P-wave dispersion and left ventricular diastolic dysfunction in hypertension
Ahmet Göktuğ Ertem, Mehmet Erdoğan, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
PMID: 25550255  PMCID: PMC5336910  doi: 10.5152/akd.2014.5748  Sayfalar 78 - 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Meme arterinde kalsifikasyon ve karotis intima-media kalınlığı ve hemodinamikler: İlişki var mı?
Breast arterial calcifications and carotid intima-media thickness and hemodynamics: Is there any association?
Zeki Yüksel Günaydın, Ali Bekir Kurt, Gönül Zeren
PMID: 25550256  PMCID: PMC5336912  doi: 10.5152/akd.2014.5800  Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
ADMA faydalı olmasına rağmen kafa karıştrıcı bir çok faktör düşünülmeli
ADMA is a useful marker, but many confounding factors should be considered!
Şevket Balta, Turgay Çelik, Mustafa Aparcı, Ertuğrul Kurtoğlu, Cengiz Öztürk
PMID: 25550257  PMCID: PMC5336915  doi: 10.5152/akd.2014.5894  Sayfalar 81 - 82
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Akut pulmoner emboli tedavisinde sistemik trombolitik tedavi kullanımı ilk tercih mi dir?
Should systemic thrombolytic therapy be considered a first-line treatment in acute pulmonary embolism?
Orhan Gökalp, Yüksel Beşir, Börtecin Eygi, Gamze Gökalp
PMID: 25550258  PMCID: PMC5336917  doi: 10.5152/akd.2014.5861  Sayfalar 82 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Mitral anüler kalsifikasyon ve fetuin-A ilişkisi
Association of mitral annular calcification with fetuin-A levels
Mehmet Ağıllı, Fevzi Nuri Aydın, Tuncer Çaycı, Yasemin Gülcan Kurt
PMID: 25550259  PMCID: PMC5336919  doi: 10.5152/akd.2014.5873  Sayfalar 83 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Kolesterol: proksimal miyokardiyal köprüleşme ateroskleroz için suçlanıyor mu?
Cholesterol; is accused for the atherosclerosis proximal to myocardial bridging?
Mustafa Aparcı, Cengiz Öztürk, Şevket Balta, Sercan Okutucu, Zafer Işılak
PMID: 25550260  PMCID: PMC5336921  doi: 10.5152/akd.2014.5803  Sayfalar 84 - 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Homocysteine and masked hypertension
Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit
PMID: 25550261  PMCID: PMC5336922  doi: 10.5152/akd.2014.5852  Sayfa 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Peripartum cardiomyopathy and triplet pregnancy
İbrahim Altun, Fatih Akın, Murat Biteker
PMID: 25550262  PMCID: PMC5336923  doi: 10.5152/akd.2014.5693  Sayfalar 85 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Kalp hızı toparlanmasında yöntemler
Heart rate recovery and methodological issues
Göknur Tekin, Abdullah Tekin
PMID: 25550263  PMCID: PMC5336925  doi: 10.5152/akd.2014.6021  Sayfalar 87 - 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
TAVI’de alternatif kapak sistemi olan lotus kapak ile Türkiye’de ilk deneyimlerimiz
The first experiences with the lotus valve system in Turkey as an alternative valve system in TAVI
Serkan Aslan, Derya Öztürk, Mehmet Gül, Aydın Yıldırım, Nevzat Uslu
PMID: 25550264  PMCID: PMC5336927  doi: 10.5152/akd.2014.5784  Sayfa 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Konjenital AV bloklu dizigotik (çift yumurta) ikizi
Dizygotic twin with congenital AV block
Uğur Nadir Karakulak, M. Kandemir Cengaver, Elifcan Aladağ, Naresh Maharjan
PMID: 25550265  PMCID: PMC5336928  doi: 10.5152/akd.2014.5698  Sayfa 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Primum non nocere
Çağın Mustafa Üreyen, Şakir Arslan, Yunus Cem Baş
PMID: 25550266  PMCID: PMC5336929  doi: 10.5152/akd.2014.5866  Sayfalar 89 - 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
34.
Kalp pili yerleştirilmesi sırasında görülen zorlayıcı bir
A challenging image during pacemaker implantation
Yavuzer Koza, Ziya Şimşek, Muhammed Hakan Taş, Hüseyin Şenocak
PMID: 25550270  PMCID: PMC5336930  doi: 10.5152/akd.2014.5699  Sayfa 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

35.
Geçici kalp pilinde EKG'de sol dal bloğu görüntüsü
Temporary pacemaker with left bundle branch block image in ECG
Belma Kalaycı, Muhammet Raşit Sayın, Turgut Karabağ, İbrahim Akpınar, Süleyman Kalaycı
PMID: 25550271  PMCID: PMC5336931  doi: 10.5152/akd.2014.5818  Sayfa 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
36.
Koroner-pulmoner arter fistül: Kalp üzerinde kalp görünümü
Coronary-pulmonary artery fistula: Heart-on-a-heart appearance
Muzaffer Sağlam, Ersin Öztürk, Mehmet Ak, Kemal Kara
PMID: 25550267  PMCID: PMC5336932  doi: 10.5152/akd.2014.5901  Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

37.
Ventricular tachycardia and syncope: A complication of an echinococcal cyst caused by left ventricular outflow tract obstruction
İsa Öner Yüksel, Gülsüm Meral Yılmaz, Erkan Köklü, Nermin Bayar, Selçuk Küçukseymen, Şakir Arslan
PMID: 25550268  PMCID: PMC5336933  doi: 10.5152/akd.2014.5918  Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

38.
Asymptomatic giant pseudoaneurysm in the ascending aorta after Bentall procedure
Jun Gu, Da Zhu, Eryong Zhang
PMID: 25550269  PMCID: PMC5336934  doi: 10.5152/akd.2014.5792  Sayfalar E2 - E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.