Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (11)
Cilt: 15  Sayı: 11 - Kasım 2015
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Prize
Zeki Öngen
PMID: 26574756  PMCID: PMC5336935  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.241020151  Sayfa 859
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HOT TOPIC
2.
Akut kalp yetersizliği tanı ve tedavisi
Diagnosis and management of acute heart failure
Dilek Ural, Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Eren, Kurtuluş Karaüzüm, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yılmaz, Mehdi Zoghi, Kumudha Ramassubu, Biykem Bozkurt
PMID: 26574757  PMCID: PMC5336936  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6567  Sayfalar 860 - 889

INVITED EDITORIAL
3.
“Yeni” Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzları bize ne anlatır: Uygulamamızı değiştirmeli miyiz?
What do the “new” Pulmonary Hypertension Guidelines tell us: should we change our practice?
Cihangir Kaymaz, Lale Tokgözoğlu
PMID: 26574758  PMCID: PMC5336937  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.07092015  Sayfalar 890 - 892

ORIGINAL INVESTIGATION
4.
Rat aort kapağı interstisyel hücrelerinin izolasyonu ve kültürü
Isolation and culture of rat aortic valve interstitial cells
Huiqiang Chen, Wei Cui, Haijuan Hu, Jing Liu
PMID: 25868036  PMCID: PMC5336938  doi: 10.5152/akd.2014.5817  Sayfalar 893 - 896

EDITORIAL COMMENT
5.
Kalp kapak hastalıklarında valvüler interstisyel hücrelerin önemli rolü
The role of valve interstitial cells in valve disease
Yang Feng, Mei Han, Bin Liu
PMID: 26574759  PMCID: PMC5336939  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.17023  Sayfalar 897 - 898

ORIGINAL INVESTIGATION
6.
Tirofiban infüzyonunun primer perkütan koroner girişim uygulanan ST-elevasyonlu miyokart enfarktüslü hastaların klinik ve anjiyografik sonuçları  üzerine etkileri
The effects of tirofiban infusion on clinical and angiographic outcomes of patients with STEMI undergoing primary PCI
Cihangir Kaymaz, Nurşen Keleş, Nihal Özdemir, İbrahim Halil Tanboğa, Hacer C. Demircan, Mehmet M. Can, Fatih Koca, İbrahim Akın İzgi, Alper Özkan, Muhsin Türkmen, Cevat Kırma, Ali M. Esen
PMID: 25868037  PMCID: PMC5336940  doi: 10.5152/akd.2014.5656  Sayfalar 899 - 906

7.
Yüksek HB-EGF ve interlökin 18 seviyeleri yüksek stent içi restenoz riski ile birliktedir
High levels of HB-EGF and interleukin-18 are associated with a high risk of in-stent restenosis
Hua Jiang, Wenwei Liu, Yongshen Liu, Fengsheng Cao
PMID: 25868040  PMCID: PMC5336941  doi: 10.5152/akd.2015.5798  Sayfalar 907 - 912

8.
Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda serum total antioksidan durum ile akım aracılı dilatasyon arasındaki ilişki: Gözlemsel bir çalışma
Association between serum total antioxidant status and flow-mediated dilation in patients with systemic lupus erythematosus: an observational study
İsa Sincer, Ertuğrul Kurtoğlu, Fatma Yılmaz Çoşkun, Semra Aktürk, Ertan Vuruşkan, İrfan Veysel Düzen, Erhan Saraçoğlu, Erdal Aktürk, Şıho Hidayet
PMID: 2586804  PMCID: PMC5336942  doi: 10.5152/akd.2015.5764  Sayfalar 913 - 918

9.
Sağlıklı ve genç gönüllülerde Red Bull enerji içeceğinin ventriküler repolarizasyon üzerine akut etkileri: Bir prospektif çalışma
Acute effects of Red Bull energy drink on ventricular repolarization in healthy young volunteers: a prospective study
Ali Elitok, Fahrettin Öz, Cafer Panc, Remzi Sarıkaya, Selim Sezikli, Yasin Pala, Övgü Sinem Bugan, Müge Ateş, Hilal Parıldar, Mustafa Buğra Ayaz, Adem Atıcı, Hüseyin Oflaz
PMID: 25868042  PMCID: PMC5336943  doi: 10.5152/akd.2015.5791  Sayfalar 919 - 922

EDITORIAL COMMENT
10.
Küçük bir Red Bull sizi kanatlandırabilir, fakat muhtemelen Tp-e’nizi etkilemeyecektir
A little Red Bull may give you wings, but it probably will not affect your Tpe
Todd M. Rosenthal, Daniel P. Morin
PMID: 26574760  PMCID: PMC5336944  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.08092015  Sayfalar 923 - 924

ORIGINAL INVESTIGATION
11.
Hafif diyastolik disfonksiyonu ve normal atrium büyüklüğü olan hastalarda atriyal ileti süresinin değerlendirilmesi
Assessment of atrial conduction times in patients with mild diastolic dysfunction and normal atrial size
Ali Hosseinsabet
PMID: 26574761  PMCID: PMC5336945  doi: 10.5152/akd.2014.5816  Sayfalar 925 - 931

12.
Major ortopedik cerrahi sonrası düşük moleküler ağırlıklı heparinin antitrombotik etkisini izlemek için tromboelastografi
Thromboelastography for the monitoring of the antithrombotic effect of low-molecular-weight heparin after major orthopedic surgery
Nilgün Tekkesin, Mustafa Tekkesin, Güzin Kaso
PMID: 26574762  PMCID: PMC5336946  doi: 10.5152/akd.2014.5723  Sayfalar 932 - 937

13.
Kronik böbrek hastalığı- ölümcül olmayan pulmoner tromboembolizmin prognostik belirteci
Chronic kidney disease: Prognostic marker of nonfatal pulmonary thromboembolism
Anca Ouatu, Daniela Maria Tãnase, Mariana Floria, Simona Daniela Ionescu, Valentin Ambãruş, Cãtãlina Arsenescu-Georgescu
PMID: 25868039  PMCID: PMC5336947  doi: 10.5152/akd.2014.5739  Sayfalar 938 - 943

14.
Obstrüktif uyku apnesi ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkileri: Anlatımsal bir derleme
Obstructive sleep apnea and its effects on cardiovascular diseases: a narrative review
Marcella Rivas, Atul Ratra, Kenneth Nugent
PMID: 26574763  PMCID: PMC5336948  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6607  Sayfalar 944 - 950

CASE REPORT
15.
Konjenital kalp hastalıkları ile ilişkili papiller fibroelastom: Tesadüf mü veya yeni bir sendrom mu?
Papillary fibroelastoma associated with congenital heart disease: a coincidental association or a potential new syndrome?
Mehmet Özkan, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Sabahattin Gündüz, Altuğ Tuncer
PMID: 26574764  PMCID: PMC5336949  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6371  Sayfalar 951 - 952

16.
Genç bir erkek hastada Bonzainin tetiklediği Kounis Sendromu
Bonsai-induced Kounis Syndrome in a young male patient
Sinan İnci, Gökhan Aksan, Ali Doğan
PMID: 26574765  PMCID: PMC5336950  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6641  Sayfalar 952 - 954

17.
Total anormal pulmoner venöz dönüş cerrahisi sonrası gelişen pulmoner venöz darlığa bilateral pulmoner ven stenti yerleştirilmesi
Bilateral pulmonary vein stenting for pulmonary vein obstruction after surgical correction of total abnormal pulmonary venous connection
İbrahim Cansaran Tanıdır, Pelin Ayyıldız, Erkut Öztürk, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş
PMID: 26574766  PMCID: PMC5336951  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6627  Sayfalar 954 - 955

LETTER TO THE EDITOR
18.
İkili antitrombositer tedavi altında tirofibanın primer PCI yapılan STYMI hastalarındaki rolü
Role of tirofiban with dual antiplatelet therapy in patients with STEMI undergoing primary PCI
Yasin Türker
PMID: 26574767  PMCID: PMC5336952  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6654  Sayfalar 956 - 958
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Tirofiban kullanımı ve miyokart enfarktüsü sonrası prognoz
Tirofiban usage and prognosis after myocardial infarction
Mehmet Eyüboğlu
PMID: 26574768  PMCID: PMC5336954  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6685  Sayfalar 958 - 959
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
cMRI ve ekokardiyografi ile nonkompaksiyon tanısı için genel kriterler garantilidir
Uniform criteria for diagnosing noncompaction by cMRI and echocardiography are warranted
Josef Finsterer, Sinda Zarrouk-Mahjoub
PMID: 26574769  PMCID: PMC5336956  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6659  Sayfalar 959 - 960
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda yetersiz koroner kolleteral gelişimin prediktörleri: Nötrofil-lenfosit oranı ve trombositler
Predictors of poor coronary collateral development in patients with stable coronary artery disease: Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelets
Kamil Gülşen, Levent Cerit, Barçın Özcem, Onur Akpınar
PMID: 26574770  PMCID: PMC5336957  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6522  Sayfalar 960 - 961
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
22.
Partial detachment of mitral valve annuloplasty ring and evaluation with real-time 3D-transesophageal echocardiography
Mehmet Bilge, Yakup Alsancak, Sina Ali, Ayşe Saatçi Yaşar
PMCID: PMC5336959  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6598  Sayfa E28
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
A giant coronary aneurysm on the right coronary artery in a 16-year-old patient
Mustafa Demirol, Yılmaz Yozgat, Cem Karadeniz, Timur Meşe
PMCID: PMC5336960  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6703  Sayfalar E28 - E29
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.