Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (5)
Cilt: 15  Sayı: 5 - Mayıs 2015
Özetleri Göster | << Geri
INVITED EDITORIAL
1.
ACC 2015’ten Yansımalar
Reflections from ACC 2015
Lale Tokgözoğlu
PMID: 25993708  doi: 10.5152/akd.2015.0051  Sayfa 347

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Perkütan koroner girişim yapılan hastalarda, bir yıllık in-stent restenozun oluşumuna  sitokrom P 450 2 C19 polimorfizminin etkisi: Bir olgu-karşılaştırma çalışması
The impact of cytochrome P450 2C19 polymorphism on the occurrence of one-year in-stent restenosis in patients who underwent percutaneous coronary intervention: A case-match study
Younes Nozari, Sirous Vosooghi, Mohammadali Boroumand, Hamidreza Poorhosseini, Ebrahim Nematipour, Mojtaba Salarifar, Seyed Ebrahim Kassaian, Alireza Amirzadegan, Mohammad Alidoosti, Ali-Mohammad Haji-Zeinali, Sepideh Saroukhani
PMID: 25993709  doi: 10.5152/akd.2014.5418  Sayfalar 348 - 353

EDITORIAL COMMENT
3.
Perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda sitokrom P 450 2 C19 polimorfizminin bir yıllık stent restenozu oluşumu üzerine etkisi: bir vaka-eşleştirme çalışması
The impact of cytochrome P 450 2 C19 polymorphism on the occurrence of 1-year in-stent restenosis in patients who underwent percutaneous coronary intervention: A case-match study
Bertalan Kracskó
PMID: 25993710  doi: 10.5152/akd.2015.0052  Sayfa 354

ORIGINAL INVESTIGATION
4.
Epikardiyal yağ doku hacmi ile koroner arter hastalığının varlığı ve lokalizasyonu hakkında bilgi sağlayabilir mi?
Does epicardial adipose tissue volume provide information about the presence and localization of coronary artery disease?
Neşat Çullu, Mecit Kantarcı, Yeşim Kızrak, Berhan Pirimoğlu, Ümmügülsüm Bayraktutan, Hayri Oğul, Leyla Karaca
PMID: 25430401  doi: 10.5152/akd.2014.5431  Sayfalar 355 - 359

EDITORIAL COMMENT
5.
Epikardiyal yağ dokusu: sadece bir prediktör mü yoksa koroner aterosklerozda lokal bir rol mü oynuyor?
Epicardial adipose tissue: Just a predictor or a local player for coronary atherosclerosis?
Cemil İzgi
PMID: 25993711  doi: 10.5152/akd.2015.0053  Sayfalar 360 - 362

ORIGINAL INVESTIGATION
6.
Wall motion changes in myocardial infarction in relation to the time elapsed from symptoms until revascularization
Ildikó Rácz, László Fülöp, Rudolf Kolozsvári, Gábor T Szabó, Annamária Bódi, Andrea Péter, Attila Kertész, Ida Hegedüs, István Édes, László Balkay, Zsolt Köszegi
PMID: 25430402  doi: 10.5152/akd.2014.5457  Sayfalar 363 - 370
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORIAL COMMENT
7.
ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsü sonrası infarkte olmuş kardiyak duvar hareketini iyileştirecek ve ventrikülün yeniden biçimlenmesini önleyecek anahtar arayışı: semptom-balon süresi haricinde
Searching for the key to improve infarcted cardiac wall motion and prevent ventricular remodeling after ST-segment elevation myocardial infarction: Beyond symptom-onset-to-balloon time
Myung Ho Jeong
PMID: 25993712  doi: 10.5152/akd.2015.0054  Sayfalar 371 - 372

ORIGINAL INVESTIGATION
8.
Orta veya şiddetli mitral darlığı olan hastalarda Bonhoeffer Multi-Track sistemi kullanılarak başarılı perkütan transvenöz mitral komissürotominin prediktörleri- Wilkin skoru ötesinde görebilir miyiz?
Predictors of successful percutaneous transvenous mitral commissurotomy using the Bonhoeffer Multi-Track system in patients with moderate to severe mitral stenosis: Can we see beyond the Wilkins score?
Muhammad Tariq Farman, Naveedullah Khan, Jawaid Akbar Sial, Tahir Saghir, Tariq Ashraf, Syed Ishtiaq Rasool, Khan Shah Zaman
PMID: 25430403  doi: 10.5152/akd.2014.5466  Sayfalar 373 - 379

9.
Romatizmal mitral kapak hastalarında nötrofilin lenfosite oranı artmıştır
Neutrophil-to-lymphocyte ratio is increased in patients with rheumatic mitral valve stenosis?
Mehmet Kadri Akboğa, Ahmet Akyel, Asife Şahinarslan, Çağrı Yayla, Yakup Alsancak, Gökhan Gökalp, Serdar Nurkoç, Adnan Abacı
PMID: 25430404  doi: 10.5152/akd.2014.5399  Sayfalar 380 - 384

10.
Yüksek platelet-lenfosit oranı ST-yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında sol ventrikül sistolik disfonksiyonunu öngörebilir mi?
Could elevated platelet-lymphocyte ratio predict left ventricular systolic dysfunction in patients with non-ST elevated acute coronary syndrome?
Adem Bekler, Emine Gazi, Mustafa Yılmaz, Ahmet Temiz, Burak Altun, Ahmet Barutçu, Tezcan Peker
PMID: 25430405  doi: 10.5152/akd.2014.5434  Sayfalar 385 - 390

11.
Koroner yavaş akım ve platelet lenfosit oranı arasındaki ilişki
Relationship between platelet-to-lymphocyte ratio and coronary slow flow
Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan, Mustafa Oylumlu, Abdülkadir Yıldız, Murat Yüksel, Fethullah Kayan, Celal Kilit, Basri Amasyalı
PMID: 25430406  doi: 10.5152/akd.2014.5376  Sayfalar 391 - 395

12.
Arteriyel katılık ve arteriyel dalga yansıması koroner arter hastalarında ürik asit, total bilirubin düzeyleri ve nötrofil lenfosit oranı ile ilişkilidir
Arterial stiffness and central arterial wave reflection are associated with serum uric acid, total bilirubin, and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with coronary artery disease
Aslı Tanındı, Aycan Fahri Erkan, Aslıhan Alhan, Hasan Fehmi Töre
PMID: 25430407  doi: 10.5152/akd.2014.5447  Sayfalar 396 - 403

13.
Naxos hastalığının farklı klinik sunumları ve Carvajal sendromu:  Bir tersiyer merkezden olgu serisi ve literatür incelemesi
Different clinical presentations of Naxos disease and Carvajal syndrome: Case series from a single tertiary center and review of the literature
Ali Baykan, Şeref Olgar, Mustafa Argun, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
PMID: 25430408  doi: 10.5152/akd.2014.5413  Sayfalar 404 - 408

EDUCATION
14.
Spontan koroner arter diseksiyonu: iki kurumdan vaka serisi ve literatürün gözden geçirilmesi
Spontaneous coronary artery dissection: Case series from two institutions with literature review
Carlos Esteban Uribe, Juan David Ramirez-Barrera, Carlos Rubio, Cesia Gallegos, Luz Adriana Ocampo, Clara Saldarriaga, Carlos Eusse, Carlos Tenorio, Nilson Lopez, Andres Moreno, Natalia Gonzalez Jaramillo, Alexander Morteza Chehrazi-Raffle, Vikas Singh, Pedro Martinez-Clark
PMID: 25993713  doi: 10.5152/akd.2015.5851  Sayfalar 409 - 415

15.
Transtorasik ekokardiyografi ile epikart yağ dokusu kalınlığını nasıl ölçelim?
How do we measure epicardial adipose tissue thickness by transthoracic echocardiography?
Serpil Eroğlu
PMID: 25993714  doi: 10.5152/akd.2015.5991  Sayfalar 416 - 419

SCIENTIFIC LETTER
16.
Right ventricular ischemic insult: A comprehensive protocol with cardiovascular magnetic resonance
Sherif Moustafa, David J. Patton, Mansour Al Shanawani, Faisal Al Samadi, Farouk Mookadam
PMID: 25993715  doi: 10.5152/akd.2015.5914  Sayfalar 420 - 422
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Mitral yetersizlik ciddiyetinin tahmininde yeni ve basit bir Doppler parametresi: Sol ventrikül içindeki apikal sistolik akım
Apical systolic flow within the left ventricle: A novel and simple Doppler parameter in prediction of mitral regurgitation severity
Hacer Ceren Tokgöz, Cihangir Kaymaz, Selçuk Öztürk, Alper Özkan, Özgür Yaşar Akbal, Fatih Yılmaz, İbrahim Halil Tanboğa, Nihal Özdemir, Mehmet Mustafa Can
PMID: 25993716  doi: 10.5152/akd.2015.5904  Sayfalar 423 - 425

CASE REPORT
18.
Transkateter aort kapak implantasyonu sonrası kısa-uzun-kısa sekans indüklü Torsade de Pointes
Short-long-short sequence-induced torsade de pointes after transcatheter aortic-valve implantation
Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balcı, Samet Yılmaz, Orhan Maden
PMID: 25993717  doi: 10.5152/akd.2015.6120  Sayfalar 426 - 427

19.
Elizabethkingia meningosepticum Endokarditi: nadir vaka ve özel tedavi
Elizabethkingia meningosepticum endocarditis: A rare case and special therapy
Jing Yang, Wencheng Xue, Xiaonan Yu
PMID: 25993718  doi: 10.5152/akd.2015.6014  Sayfalar 427 - 428

20.
Perkütan balon mitral valvüloplastide zorlayıcı vakalar için yeni teknik: venoarterial döngü oluşturma
New technique for challenging cases of percutaneous balloon mitral valvuloplasty: The venoarterial looping
İsmail Ateş, Şeref Ulucan, Zeynettin Kaya, Mehmet Doğru, Hüseyin Katlandur, Ahmet Keser
PMID: 25993719  doi: 10.5152/akd.2015.6127  Sayfalar 428 - 429

DIAGNOSTIC PUZZLE
21.
Koroner arter hastalığı olan bir hastada hipotansiyon, taşikardi ve takipne
Hypotension, tachycardia, and tachypnea in a patient with coronary artery disease
Tolga Çimen, Hasan Ali Durmaz, Ahmet Akyel, Ekrem Yeter, Kasım Karapınar, Mehmet Ali Felekoğlu
PMID: 25993720  doi: 10.5152/akd.2015.6151  Sayfa 430

LETTER TO THE EDITOR
22.
Ways to increase clinical applicability of heart rate variability analysis for noninvasive detecting severity of coronary lesions in patients with coronary heart disease
Methods to increase clinical applicability of heart rate variability analysis for noninvasive detecting severity of coronary lesions in patients with coronary heart disease
Anton R. Kiselev, Vladimir A. Shvartz, Anatoly S. Karavaev, Mikhail D. Prokhorov
PMID: 25993721  doi: 10.5152/akd.2015.6219  Sayfalar 431 - 432

23.
Obezite ve koroner baypas
Obesity and coronary bypass
Mert Kestelli, Şahin İşcan, Habib Çakır, İsmail Yürekli
PMID: 25993722  doi: 10.5152/akd.2015.6187  Sayfalar 432 - 433

24.
Dismorfizm, mental retardasyon, genel zayıflama ve hipogonadizm ile nonkompaksiyon nörolojik ve sofistike sitogenetik araştırmalar gerektirir
Noncompaction with dysmorphism, mental retardation, general wasting, and hypogonadism requires neurologic and sophisticated cytogenetic investigations
Josef Finsterer, Sinda Zarrouk-Mahjoub
PMID: 25993723  doi: 10.5152/akd.2015.6232  Sayfalar 433 - 434

25.
Septal ponksiyon esnasında trombüs oluşumu
Thrombus formation during septal puncture
İsa Öner Yüksel, Erkan Köklü, Çağın Mustafa Üreyen, Şakir Arslan
PMID: 25993724  doi: 10.5152/akd.2015.6243  Sayfalar 434 - 435

26.
Kadınlarda koroner arter hastalığının tanısı için noninvaziv kardiyak görüntüleme
Noninvasive cardiac imaging for the diagnosis of coronary artery disease in women
F. Suna Kıraç
PMID: 25993725  doi: 10.5152/akd.2015.6258  Sayfalar 435 - 437

27.
Epicardial fat and coronary artery disease: An open debate
Yavuzer Koza, Emine Buket Yanık, Ömer Faruk Derman
PMID: 25993726  doi: 10.5152/akd.2015.6278  Sayfalar 437 - 438
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Hemodinamik transözofajiyal ekokardiyografi ile sol ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası kardiyak tamponad saptanması
The detection of cardiac tamponade by hemodynamic transesophageal echocardiography after left ventriculer assist device implantation
Mustafa Kurşun, Sanem Nalbantgil, Serkan Ertugay, Cağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
PMID: 25993727  doi: 10.5152/akd.2015.6044  Sayfalar 438 - 439

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
29.
Koroner arter hastalığı olan bir hastada hipotansiyon, taşikardi ve takipne
Hypotension, tachycardia, and tachypnea in a patient with coronary artery disease
Tolga Çimen, Hasan Ali Durmaz, Ahmet Akyel, Ekrem Yeter, Kasım Karapınar, Mehmet Ali Felekoğlu
PMID: 25993720  doi: 10.5152/akd.2015.6151  Sayfa 440

MISCELLANEOUS
30.
How can we forget our mentor Prof. Baki!
Galip Ataman
PMID: 25993728  doi: 10.5152/akd.2015.0055  Sayfalar 441 - 442
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
31.
An unusual image of Vieussens’ arterial ring communicating with the pulmonary artery
Yakup Alsancak, Sina Ali, Mustafa Duran, Ayşe Saatci Yaşar, Mehmet Bilge
doi: 10.5152/akd.2015.6266  Sayfalar E13 - E14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Bicuspid aortic valve and extremely elongated chordae tendineae protruding into the left ventricular outflow tract
Ali Rıza Akyüz, Selim Kul
PMID: 25993730  doi: 10.5152/akd.2015.6090  Sayfalar E14 - E15
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Combination of tetralogy of Fallot with absent pulmonary valve and left pulmonary artery originating from patent ductus arteriosus: A rare association in an infant
Murat Saygı, Furkan Kılınç, Ahmet İrdem, Erkut Öztürk, Alper Güzeltaş
PMID: 25993731  doi: 10.5152/akd.2015.6148  Sayfalar E15 - E16
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.