Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 15 (8)
Cilt: 15  Sayı: 8 - Ağustos 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Citius, Altius, Fortius
Zeki Öngen
PMCID: PMC5336856  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.000180  Sayfa 601
Makale Özeti | Tam Metin PDF

INVITED EDITORIAL
2.
Do we always need anticoagulation before cardioversion of atrial fibrillation in ladies?
Bülent Görenek, Gulmira Kudaiberdieva, Bektash Morrad
PMID: 26301343  PMCID: PMC5336857  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.010018  Sayfalar 602 - 604
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
Basit modifiye bir ekstremite elektrot sistemi kullanılarak atriyal repolarizasyon dalgalarının ortaya konması
Unmasking of atrial repolarization waves using a simple modified limb lead system
Sivaraman Jayaraman, Uma Gandhi, Venkatesan Sangareddi, Umapathy Mangalanathan, Ravi Marimuthu Shanmugam
PMID: 25550180  PMCID: PMC5336858  doi: 10.5152/akd.2014.5695  Sayfalar 605 - 610

4.
Levosimendan veya dobutamin tedavisi alan akut dekompanse kalp yetersizliği olgularında iskemi modifiye albümin düzeyleri: IMA-HF çalışması
Ischemia-modified albumin levels in patients with acute decompensated heart failure treated with dobutamine or levosimendan: IMA-HF study
Yüksel Çavuşoğlu, Şule Korkmaz, Selda Demirtaş, Erkan Gencer, Hatice Şaşmaz, Fezan Mutlu, Hakan Güneş, Uğur Kadir Mert, Sedat Özdemir, Süleyman Kalaycı, Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 26301344  PMCID: PMC5336859  doi: 10.5152/akd.2015.6156  Sayfalar 611 - 617

EDITORIAL COMMENT
5.
Role of ischemia-modified albumin in patients with acute decompensated heart failure
Defeng Pan, Dongye Li
PMID: 26301345  PMCID: PMC5336860  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.18405  Sayfalar 618 - 619
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
6.
Noniskemik dilate kardiyomiyopatili hastalarda apikal transvers hareket, benek-takibi radiyal dissenkroni ile ilişkilidir
Apical transverse motion is associated with speckle-tracking radial dyssynchrony in patients with non-ischemic dilated cardiomyopathy
Emre Gürel, Kürşat Tigen, Tansu Karaahmet, Cihan Dündar, Ahmet Güler, Yelda Başaran
PMID: 25550176  PMCID: PMC5336861  doi: 10.5152/akd.2014.5607  Sayfalar 620 - 625

EDITORIAL COMMENT
7.
Which oracle to use for tracking a desynchronized heart? A matter of predictability in contemporary medicine
Michele Mario Ciulla
PMID: 26301346  PMCID: PMC5336862  doi: 10.5152/akd.2015.16101  Sayfalar 626 - 627
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
8.
Akut miyokardiyal enfarktüs ve stabil koroner arter hastalığında plazma ürotensin II ve nörokinin B düzeyleri
Plasma urotensin II and neurokinin B levels in acute myocardial infarction and stable coronary artery disease
Dursun Çayan Akkoyun, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Ahmet Gürel, Niyazi Güler, Hasan Değirmenci, Ümit Gürkan
PMID: 25550175  PMCID: PMC5336863  doi: 10.5152/akd.2014.5596  Sayfalar 628 - 633

9.
ST yükselmesi olmayan akut koroner sendrom hastalarında eritrosit dağılım genişliği ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişki
Relationship between red cell distribution width and long-term mortality in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome
Adem Bekler, Erhan Tenekecioğlu, Gökhan Erbağ, Ahmet Temiz, Burak Altun, Ahmet Barutçu, Emine Gazi, Fahri Güneş, Mustafa Yılmaz
PMID: 25550178  PMCID: PMC5336864  doi: 10.5152/akd.2014.5645  Sayfalar 634 - 639

10.
Platelet/lenfosit oranı ile koroner arter hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişki
The association between platelet/lymphocyte ratio and coronary artery disease severity
Murat Yüksel, Abdulkadir Yıldız, Mustafa Oylumlu, Abdurrahman Akyüz, Mesut Aydın, Hasan Kaya, Halit Acet, Nihat Polat, Mehmet Zihni Bilik, Sait Alan
PMID: 25550173  PMCID: PMC5336865  doi: 10.5152/akd.2014.5565  Sayfalar 640 - 647

11.
ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsünde enfarktüs ile ilişkili arter açıklığının yeni belirleyicileri: Trombosit lenfosit oranı, ürik asit, ve nötrofil lenfosit oranı
Novel predictors of infarct-related artery patency for ST-segment elevation myocardial infarction: Platelet-to-lymphocyte ratio, uric acid, and neutrophil-to-lymphocyte ratio
Halit Acet, Faruk Ertaş, Mehmet Ata Akıl, Ferhat Özyurtlu, Abdulkadir Yıldız, Nihat Polat, Mehmet Zihni Bilik, Mesut Aydın, Mustafa Oylumlu, Hasan Kaya, Murat Yüksel, Abdurrahman Akyüz, Hilal Ayçiçek, Sait Alan, Nizamettin Toprak
PMID: 25550174  PMCID: PMC5336866  doi: 10.5152/akd.2014.5592  Sayfalar 648 - 656

12.
Koroner arter baypas greftlerinde endotel fonksiyonlarının diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda karşılaştırılması: Hangi greft daha iyi?
Comparison of endothelial function of coronary artery bypass grafts in diabetic and nondiabetic patients: Which graft offers the best?
Demet Özkaramanlı Gür, Özcan Gür, Selami Gürkan, Selcem Cömez, Aylin Gönültaş, Murat Yılmaz
PMID: 26301347  PMCID: PMC5336867  doi: 10.5152/akd.2014.5613  Sayfalar 657 - 662

13.
Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında sol ventrikül fonksiyonlarının doku Doppler, strain ve strain rate ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of left ventricular functions with tissue Doppler, strain, and strain rate echocardiography in patients with familial Mediterranean fever
Özben Ceylan, Senem Özgür, Utku Arman Örün, Vehbi Doğan, Osman Yılmaz, Mahmut Keskin, Mehmet Emre Arı, Özlem Erdoğan, Selmin Karademir
PMID: 25550179  PMCID: PMC5336868  doi: 10.5152/akd.2014.5544  Sayfalar 663 - 668

EDITORIAL COMMENT
14.
Assessment of left ventricular functions with tissue Doppler, strain, and strain rate echocardiography in patients with familial Mediterranean fever
Arend D.J. Ten Harkel
PMID: 26301348  PMCID: PMC5336869  doi: 10.5152/akd.2015.15839  Sayfalar 669 - 670
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
15.
Eski anteroseptal miyokardiyal enfarktüslü bir hastada apikal trombusün apiksaban ile çözülmesi
Dissolution of an apical thrombus by apixaban in a patient with old anteroseptal myocardial infarction
Atakan Yanıkoğlu, Mehmet Sait Altıntaş, İsmail Ekinözü
PMID: 26301349  PMCID: PMC5336870  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6285  Sayfalar 671 - 672
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Geçirilmiş kardiyak arrest, uzun QT intervali ve sindaktilinin nadir birlikteliği: Timothy sendromu (Uzun QT tip 8)
A rare association with suffered cardiac arrest, long QT interval, and syndactyly: Timothy syndrome (LQT-8)
Yakup Ergül, İsa Özyılmaz, Sertaç Haydın, Alper Güzeltaş, Volkan Tuzcu
PMID: 26301350  PMCID: PMC5336871  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6315  Sayfalar 672 - 674
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE
17.
Miyokart enfarktüsünü taklit eden düşük atriyal ritim
Low atrial rhythm mimics myocardial infarction
Hatem Arı, Fatih Kahraman, Hasan Aydın Baş, Akif Arslan
PMID: 26301351  PMCID: PMC5336872  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6407  Sayfa 675

LETTER TO THE EDITOR
18.
OSACS score - a new simple tool for identifying high risk for obstructive sleep apnea syndrome based on clinical parameters
Ronaldo Delmonte Piovezan, Sergio Tufik, Dalva Poyares
PMID: 26301352  PMCID: PMC5336873  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6370  Sayfalar 676 - 677
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Mitral stenozda perkütan balon valvüloplastinin sağ ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi: Kısa ve uzun dönem sonuçlar
Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on right ventricular functions in mitral stenosis: Short-and mid-term results
Osman Bektaş, Zeki Yüksel Günaydın, Ahmet Karagöz, Ahmet Kaya
PMID: 26301353  PMCID: PMC5336875  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6452  Sayfalar 677 - 679
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Plateletin lenfosite oranı: Yavaş koroner akımın yeni ve basit bir öngördürücüsü
Platelet to lymphocyte ratio: a novel and simple predictor of slow coronary flow
Mehmet Kadri Akboğa, Çağrı Yayla, Uğur Canpolat, Dursun Aras
PMID: 26301354  PMCID: PMC5336877  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6460  Sayfalar 679 - 680
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
How can we reduce complications associated with thrombolysis for prosthetic valve thrombosis?
Sabahattin Gündüz, Mahmut Yesin, Macit Kalçık, Mustafa Ozan Gürsoy, Mehmet Özkan
PMID: 26301355  PMCID: PMC5336879  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6476  Sayfalar 680 - 681
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Ciddi aort yetmezlikli olguda transkateter aortic kapak replasmanı; resmin ötesine bakınca
Transcatheter aortic valve implantation for severe pure aortic regurgitation: looking beyond the image
Ebru Özpelit, Hüseyin Dursun, Tuğra Gençpınar, Özer Badak, Dayimi Kaya
PMID: 26301356  PMCID: PMC5336881  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6412  Sayfalar 681 - 682

23.
Ebola virus disease 2014: Induction of abnormal cardiac rhythm?
Viroj Wiwanitkit
PMID: 26301357  PMCID: PMC5336882  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6465  Sayfa 682
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIAGNOSTIC PUZZLE - ANSWER
24.
Miyokart enfarktüsünü taklit eden düşük atriyal ritim
Low atrial rhythm mimics myocardial infarction
Hatem Arı, Fatih Kahraman, Hasan Aydın Baş, Akif Arslan
PMID: 26301351  PMCID: PMC5336883  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6407  Sayfalar 683 - 684

INTERVIEW
25.
Interview with Prof. Dr. Murat Tuzcu
Zeki Öngen
PMID: 26301358  PMCID: PMC5336884  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.432069870  Sayfalar 685 - 690
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Koşuyolu and “30 Years of Pride Story” This light will always be on
Mehmet Özkan, Cihangir Kaymaz
PMID: 26301359  PMCID: PMC5336885  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.22062015  Sayfalar 691 - 693
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
International Research Interdisciplinary School 8-12 June 2015, Bosteri, Cholpon-Ata, Issyk-Kul, Kyrgyzstan
Jonathan Lipton, Aliina Altymysheva, Ljuba Bacharova, Aynagul Dzhumagulova, Çiğdem Koca, Taalaibek Kudaiberdiev, Ryskul Kydyraliveva, Ruslan Sadabaev, Adam Stanczyk, Galen Wagner, Gulmira Kudaiberdieva, Berik Bolatbekov, Zarema Dzhakipova, Samat Kadyrov, Gulzada Imanalieva, Bakytbek Imanov, Inna Lutsenko, Tatiana Nekrasova, Aleksey Tregubov, Kaiyrnisa Tilemanbetova, Tatyana Tsivinskaya, Zulfiia Radzhapova, Iuliana Zalesskaya
PMCID: PMC5336886  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.3636468  Sayfalar 694 - 700
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
28.
Echocardiographic imaging of saccular aneurysm in the left main coronary artery
Hatem Arı, Fatih Kahraman, Fatih Aksoy, İsmail Barkın Işık
PMID: 26301361  PMCID: PMC5336887  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6385  Sayfa E22
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Three-dimensional imaging of left ventricular hemangioma
Özge Kurmuş, Özgür Kırbaş, Cemal Köseoğlu, Ayşe Saatçi Yaşar, Mehmet Bilge
PMID: 26301362  PMCID: PMC5336888  doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2015.6462  Sayfalar E22 - E23
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.