Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 - Aralık 2004
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Her düzeyde kardiyoloji eğitimi hala büyük sorun
Cardiology education at each level is still a serious problem
Bilgin Timuralp
PMID: 15590353  Sayfa 285
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Hipertansif olgularda transmitral renkli M-mod akım yayılma hızı ile diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi
Evaluation of diastolic function by transmitral color M-mode flow propagation velocity in hypertensive patients
Cevad Şekuri, Talat Tavlı, Selahattin Danahaliloğlu, Hakan Göçer, Özgür Bayturan, Ozan Ütük, Ali Rıza Bilge, Hakan Tıkız, Uğur Kemal Tezcan
PMID: 15590354  Sayfalar 286 - 289

3.
Diyabetik hastalarda bilateral internal torasik arter kullanım: Perioperatif dönem risk değerlendirmesi
Bilateral internal thoracic artery grafting in diabetic patients: Perioperative risk analysis
Murat Mert, Cihat Bakay, İhsan Bakır, Alev Arat Özkan, Numan Ali Aydemir
PMID: 15590355  Sayfalar 290 - 295

4.
Kalp cerrahisinde kullanılan enalaprilat infüzyonunun hemodinamik değişkenlere ve böbrek fonksiyonlarına etkisi
Effects of enalaprilat infusion on hemodynamics and renal function in patients undergoing cardiac surgery
Handan Türker, Aslı Dönmez, Pınar Zeyneloğlu, Atilla Sezgin, Melek Uluçam
PMID: 15590356  Sayfalar 296 - 300

5.
Koroner arter hastalığı bulunan olgularda risk faktörlerinin erkek ve kadınlarda sosyoekonomik duruma göre dağılımı
Distribution of risk factors according to socioeconomic status in male and female cases with coronary artery disease
Kenan Sönmez, Selçuk Pala, Bülent Mutlu, Akın İzgi, Ruken Bengi Bakal, Olcayto İncedere, Kıvılcım Özden, Yüksel Doğan, Fikret Turan
PMID: 15590357  Sayfalar 301 - 305

EDITORIAL COMMENT
6.
Sosyoekonomik durum ve koroner kalp hastalığı ilişkisi
Relationship of socioeconomic status and coronary artery disease
Belgin Ünal Aslan, Yücel Demiral
PMID: 15590358  Sayfalar 306 - 308
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
7.
Miyokard infarktüslü hastalarda cinsel disfonksiyon
Sexual dysfunction in patients with myocardial infarction
Hicran Yıldız, Rukiye Pınar
PMID: 15590359  Sayfalar 309 - 317

8.
HDL kolesterol düzeyi düşük olan bireylerde statin tedavisine farklı antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi
The effects of simvastatin combined with different antioxidant vitamin regimens on serum lipid profile in patients with low HDL cholesterol levels
Bahar Pirat, Mehmet E. Korkmaz, Serpil Eroğlu, Egemen Tayfun, Aylin Yıldırır, Melek Uluçam, Bülent Özin
PMID: 15590360  Sayfalar 318 - 322

9.
Nebivololün sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine erken dönem etkisi
Short-term effect of nebivolol on the left ventricular diastolic function
Ergün Demiralp, Ejder Kardeşoğlu, Turgay Çelik, Bekir Sıtkı Cebeci, Namık Özmen, Zafer Işılak, Rıfat Eralp Ulusoy, Mehmet Dinçtürk
PMID: 15590361  Sayfalar 323 - 326

REVIEW
10.
Hipertrofik kardiyomiyopati: patolojik özellikler ve moleküler patogenez
Hypertrophic cardiomyopathy: pathological features and molecular pathogenesis
F.Sırrı Çam, Merih Güray
PMID: 15590362  Sayfalar 327 - 330

11.
Radyokontrast nefropatisi risk profilinin gözden geçirilmesi ve risk değerlendirilmesi
Review of the radiocontrast nephropathy risk profiles and risk stratification
Ömer Toprak, Mustafa Cirit, Serdar Bayata, Murat Yeşil
PMID: 15590363  Sayfalar 331 - 335

12.
Miyofibriller miyopatinin klinik göstergeleri
Cardiovascular manifestations of myofibrillar myopathy
Ayman A El Menyar, Abdülbari Bener, Jassim Al Suwaidi
PMID: 15590364  Sayfalar 336 - 338

MISCELLANEOUS
13.
Kalp transplantasyonunda donör bakımı
Donor management in heart transplantation
Tahir Yağdı, Sanem Nalbantgil, Çağatay Engin, Mehdi Zoghi, Mustafa Özbaran
PMID: 15590365  Sayfalar 339 - 345
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
14.
Erişkin bir hastada sağ ventrikül çıkış yolunda darlığa neden olan bir ventriküler septal anevrizma olgusu
A case of ventricular septal aneurysm producing right ventricular outflow obstruction in an adult patient
Yılmaz Güneş, Cennet Erbaş, Barış Ökçün, Erhan Babalık
PMID: 15590366  Sayfalar 346 - 347
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Miyokard infarktüsü sonrası intrakoroner kök hücre implantasyonu-vaka bildirimi
Intracoronary stem cell implantation during post myocardial infarction period - a case report
Yılmaz Nişancı, Ayhan Olcay, Berrin Umman, Murat Sezer, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Nuray Gürses, Ayşe Mudun, Handan Tokmak, Deniz Sargın
PMID: 15590367  Sayfalar 348 - 350
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Takayasu ve dev hücreli (temporal) arterit: saklı kalmış gerçekler
Takayasu and giant cell (temporal) arteritis: the concealed realities
İlker Alat, Funda Bahçeci, Hülya Taşkapan, Kaya Saraç
PMID: 15590368  Sayfalar 351 - 353
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Dekstrokardi ve çift çıkış sağ ventriküllü bir olguda Cantrell’s sendromu
Dextrocardia and double outlet right ventricle in a patient with Cantrell’s syndrome
Kadir Babaoğlu, Funda Öztunç, Levent Saltık, İlhan Günay, Ayşe Güler Eroğlu, Gülay Ahunbay
PMID: 15590369  Sayfalar 354 - 356
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SCIENTIFIC LETTER
18.
Anabolik steroidlere bağlı gelişen intrakoroner trombus ile miyokard infarktüsü
Myocardial infarction with intracoronary thrombus induced by anabolic steroids
Yılmaz Güneş, Cennet Erbaş, Ertuğrul Okuyan, Erhan Babalık, Tevfik Gürmen
PMID: 15590370  Sayfalar 357 - 358
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Akut romatizmal ateşin değişken yüzü
Changing face of acute rheumatic fever
Canan Ayabakan, Figen Akalın
PMID: 15590371  Sayfalar 359 - 360
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
20.
İzole çift orifisli mitral kapak ve desandan aortada disseksiyon olmaksızın spontan EKO kontrast
Isolated double orifice mitral valve and spontaneous echo contrast without dissection in the descending aorta
Remzi Yılmaz
PMID: 15590372  Sayfalar 361 - 362
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Dekompresyon hastalığında iki temel faktör: kabarcıklar ve “patent foramen ovale”
The double chief factors in decompression illness: bubbles and patent foramen ovale
Erdem Kaşıkçıoğlu
PMID: 15590373  Sayfalar 363 - 364
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Üç kapak cerrahisi: 25 yıllık deneyim
Triple valve surgery a 25-year experience
Oğuz Taşdemir
PMID: 15590374  Sayfa 365
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Akut inmeli hastalarda EKG değişiklikleri altta yatan kardiyak hastalıktan bağımsız mı? Akut ve subakut bulgular farklı mıdır?
Are ECG abnormalities in acute stroke patients independent from underlying cardiac disease? Do acute and subacute findings differ?
Ali Serdar Fak, Nazire Afşar
PMID: 15590375  Sayfalar 366 - 367
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
24.
Tip 4 hipertrofik kardiyomiyopatinin ekokardiyografik görüntüleri
Echocardiographic images of type 4 hypertrophic cardiomyopathy
Namık Özmen, Bekir Sıtkı Cebeci, Ejder Kardeşoğlu, Turgay Çelik, Rıfat Eralp Ulusoy, Ergün Demiralp
PMID: 15590376  Sayfalar 368 - 369
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Apikal hipertrofik kardiyomiyopati ile beraber görülen miyokardiyal “bridging”
Apical hypertrophic cardiomyopathy coexistent with a myocardial bridging
Serkan Saygı, Öner Özdoğan, Mehdi Zoghi
PMID: 15590377  Sayfalar 370 - 371
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Akut koroner sendromla izlenen bir olguda akut batını taklit eden musculus rektus abdominis içerisinde kanama
A patient with an acute coronary syndrome and abdominal rektus sheath haematoma mimicking acute abdomen
Cemal Tuncer, Gülizar Sökmen, Aytekin Güven, Murat Köleoğlu, Hakan Öncel, Arif Süner
PMID: 15590378  Sayfalar 372 - 373
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Kalıcı hemodiyaliz kateteri olan hastada ileri derecede mitral kapak infektif endokarditi ve yaygın septik emboli
Severe mitral valve infective endocarditis with widespread septic emboli in a patient with permanent hemodialysis catheter
Ömer Toprak, Burak Umut Çağlar, Serdar Bayata, Haydar Yaşar, Mehmet Tanrısev, Rıfkı Ersoy, Mustafa Cirit
PMID: 15590379  Sayfalar 374 - 375
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Fibromusküler membranın neden olduğu iki odacıklı bir sağ ventrikül olgusu
A case of double chambered right ventricle resulted from fibromuscular membrane
Turgay Çelik, Hürkan Kurşaklıoğlu, Atila İyisoy, Sedat Köse, Ersoy Işık
PMID: 15590380  Sayfa 376
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
29.
Tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
Tobacco products harm prevention bill: changes to law
Cevdet Erdöl
Sayfalar 377 - 379
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.