Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Mart 2007
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Yeni “COPE” üyeliği, gözümüzden kaçanlar, dostlar
New COPE membership, missing points and friends
Bilgin Timuralp
PMID: 17347065  Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Aort aterosklerozu ile risk faktörleri arasındaki ilişki
The relation between aortic atherosclerosis and risk factors
Abdi Bozkurt, Murat Çaylı, Mesut Demir, Cumhur Alhan, Esmeray Acartürk
PMID: 17347066  Sayfalar 2 - 5

3.
Koroner arter hastalığının tahmininde lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karşılaştırılması
The comparison of logistic regression model selection methods for the prediction of coronary artery disease
Cemil Çolak, Mehmet Cengiz Çolak, Mehmet N. Orman
PMID: 17347067  Sayfalar 6 - 11

4.
Miyokardiyal köprüleme: Ateroskleroza köprü
Myocardial bridge: a bridge to atherosclerosis
Hamza Duygu, Mehdi Zoghi, Sanem Nalbantgil, Bahadır Kırılmaz, Uğur Türk, Filiz Özerkan, Azem Akıllı, Mustafa Akın
PMID: 17347068  Sayfalar 12 - 16

EDITORIAL COMMENT
5.
Miyokardiyal köprüleme ve ateroskleroz
Myocardial bridge and atherosclerosis
Arda Şanlı Ökmen
PMID: 17347069  Sayfalar 17 - 18
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
6.
Koroner yavaş akım ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki
Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness
Özgür Avşar, İbrahim Demir, Özgür Ekiz, R. Emre Altekin, Selim Yalçınkaya
PMID: 17347070  Sayfalar 19 - 23

7.
Kan basıncı düzeyi ile deri kıvrım kalınlığının ilişkisi
Relationship of the blood pressure’s level and skinfold thickness
Hulki Meltem Sönmez, Münire Kuru Karabaş, Neslihan İnci Soysal
PMID: 17347071  Sayfalar 24 - 28

8.
İki metabolik sendrom tanımının kardiyometabolik risk öngörüsünün aynı kohortta prospektif yolla değerlendirilmesi ve halkımız için en uygun tanımın seçilmesi
Prospective validation in identical Turkish cohort of two metabolic syndrome definitions for predicting cardiometabolic risk and selection of most appropriate definition
Altan Onat, Gülay Hergenç, Günay Can
PMID: 17347072  Sayfalar 29 - 34

EDITORIAL COMMENT
9.
Abdominal obezite ve kardiyometabolik risk
Abdominal obesity and cardiometabolic risk
Ahmet Temizhan
PMID: 17347073  Sayfalar 35 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
10.
Diltiazem ve metoprololün nonvalvüler kronik atriyal fibrilasyonu olan hastalarda sol atriyal apendiks üzerine etkileri
Effect of diltiazem and metoprolol on left atrial appendix functions in patients with nonvalvular chronic atrial fibrillation
Ilgın Karaca, Naci Coşkun, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Erdoğan İlkay, Necati Dağlı, Ahmet Işık, Mehmet Balin, Mehmet Akbulut, Nadi Arslan
PMID: 17347074  Sayfalar 37 - 41

EDITORIAL COMMENT
11.
Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda, farmakolojik ajanların sol atriyal apendiks fonksiyonları üzerine etkisi
The effect of pharmacological agents on left atrial appendage function in patients with atrial fibrillation
Dilek Çiçek
PMID: 17347075  Sayfalar 42 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
12.
Renal fonksiyon bozukluğu ve koroner arter hastalığının ciddiyeti arasındaki ilişki
Association of renal functional impairment and the severity of coronary artery disease
Serkan Çay, Fatma Metin, Şule Korkmaz
PMID: 17347076  Sayfalar 44 - 48

EDITORIAL COMMENT
13.
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda koroner lezyon özellikleri
Coronary lesion characteristics in patients with impaired renal function
Hüseyin Bozbaş
PMID: 17347077  Sayfalar 49 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
14.
Perkütan koroner giriflim ve atriyal septal defektin perkütan yaklaşımla eşzamanlı kapatılması
Simultaneous percutaneous atrial septal defect closure and percutaneous coronary intervention
Massimo Chessa, Massimo Medda, Ayman Moharram, Gianfranco Butera, Claudio Bussadori, Carlo Vigna, Mario Carminati
PMID: 17347078  Sayfalar 51 - 53

REVIEW
15.
Atriyal fibrilasyonda Ximelagatran ile antitrombotik tedavi: Ximelagatran warfarin’e alternatif olabilir mi?
Antithrombotic therapy in atrial fibrillation with ximelagatran: can it be an alternative to warfarin?
Hatice Selçuk, M. Timur Selçuk, Orhan Maden
PMID: 17347079  Sayfalar 54 - 58

16.
Hastane öncesi trombolitik tedavi
Pre-hospital thrombolytic therapy
Mehdi Zoghi
PMID: 17347080  Sayfalar 59 - 64

EDUCATION
17.
Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisi
The surgical treatment of atrial fibrillation
Belhan Akpınar, Ertan Sağbaş, Mustafa Güden, İlhan Sanisoğlu
PMID: 17347081  Sayfalar 65 - 73

CASE REPORT
18.
Rüptüre abdominal aort anevrizmasında intraaortik balon kateterinin oklüzyon amaçlı kullanılması
Intraaortic balloon catheter use as an occluder in ruptured abdominal aortic aneurysm
Mehmet Özkan, Ayhan Uysal, Süheyla Keser, Emre Cumhur Baykan, İsmail Koramaz
PMID: 17347082  Sayfalar 74 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
İloprost ile tedavi edilen bir kolesterol emboli sendromu olgusu
A case of cholesterol emboli syndrome treated with iloprost
Berrin Karadağ, Alper Döventaş, Hasan Özkan, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Beğer, Hüsniye Yüksel
PMID: 17347083  Sayfalar 76 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Diskret subaortik darlık ve infektif endokardit bulunan bir hastada bir ekokardiyografi bulgusu: İzole sol ventriküler pulsus alternans
Isolated left ventricular pulsus alternans; an echocardiographic finding in a patient with discrete subaortic stenosis and infective endocarditis
Mehmet Uzun, Cem Köz, Oben Baysan, Kürşad Erinç, Mehmet Yokuşoğlu, Hayrettin Karaeren
PMID: 17347084  Sayfalar 79 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Infrakardiyak total anormal pulmoner venöz bağlantının ekokardiyografik tanısı
Echocardiographic diagnosis of total anomalous pulmonary venous connection of the infracardiac type
Evren Semizel, Ergün Çil, Özlem M. Bostan
PMID: 17347085  Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Moyamoya hastalığı ve aort koarktasyonunun eşlik ettiği bir brakiyosefalik kütük olgusu
Moyamoya disease and aortic coarctation in a patient with common brachiocephalic trunk
Kadir Babaoğlu, Tevfik Demir, Şeyhan Kutluğ, Levent Saltık, Civan Işlak
PMID: 17347086  Sayfalar 85 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Biküspid aort kapağı ile görülen ventriküler miyokardda “noncompaction”
Noncompaction of the ventricular myocardium with bicuspid aortic valve
Yüksel Çavuşoğlu, Recep Aslan, Alparslan Birdane, Demet Özbabalık, Necmi Ata
PMID: 17347087  Sayfalar 88 - 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
24.
Brusella endokarditine bağlı subvalvüler aort absesinde otolog perikardiyal yama ile birlikte aort kapak replasmanı
Aortic valve replacement with autologous pericardial patch in subvalvular aortic abscess due to Brucella endocarditis
Haşmet Bardakçı, Mustafa Mahmut Ulaş, Kerim Çağlı, Mehtap Temirtürkan, Utkan Sevük, Uğursay Kızıltepe, Adnan Çobanoğlu
PMID: 17347088  Sayfa 91
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Enoksaparine bağlı rektus abdominis hematomu
A salient rectus abdominis hematoma due to enoxaparin
Yusuf Aydın, Levent Özçakar, İhsan Üstün, Leyla Yılmaz Aydın
PMID: 17347089  Sayfa 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Kalp yetersizliğinde yaşam kalitesi ve fonksiyonel durum
Quality of life and functional status in congestive heart failure
Kazım Özdamar
PMID: 17347090  Sayfalar 93 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Koridor yürüme testleri ve kalp yetersizliği / Kalp yetersizliğinde yaşam kalitesi ve fonksiyonel durum
Corridor walk tests and heart failure/ Quality of life and functional status in congestive heart failure
Erdem Kaşıkçıoğlu
PMID: 17347091  Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
“Miyokardiyal Bridge” tedavisinde uygulanan PTKA sırasında koroner arterin sağ ventriküle rüptürü
Coronary rupture to the right ventricle during PTCA for myocardial bridge
Nuri Kurtoğlu
PMID: 17347092  Sayfalar 97 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Tehlikedeki koroner arterin köprüsü/ ST-elevasyonsuz miyokard infarktüsüne neden olan miyokardiyal köprüleme
Bridge over troubled coronary artery/ Muscular bridge causing non-ST-segment elevation myocardial infarctio
Ali E. Denktaş
PMID: 17347093  Sayfalar 99 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
30.
Altmış beş yaşında yakınması olmayan düzeltilmiş büyük arter transpozisyonlu hastanın rastlantısal teşhisi
Coincidental diagnosis of corrected transposition of the great arteries in an asymptomatic 65- year- old patient -
Mehmet Güngör Kaya, Rıdvan Yalçın, Arda Saygılı, Timur kaynak, Atiye Çengel
PMID: 17347094  Sayfalar 101 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Hidatik kistin alışılmadık lokalizasyonu ve kardiyak kist hidatikle beraberliği
An unusual localization of cyst hydatidosis associated with cardiac hydatid disease
Metin Demircin, Ömer Faruk Doğan, Meral Kanbak
PMID: 17347095  Sayfalar 103 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Femoral embolektomi materyalinde miksoid doku parçaları: Kardiyak miksoma ve miksoid trombus arasında bir tanı ikilemi
Myxoid tissue fragments in femoral embolectomy material: cardiac myxoma versus myxoid thrombus - A diagnostic dilemma
Rıza Doğan, Ömer Faruk Doğan, Ümit Duman, İbrahim Duvan, Ayşen Terzioğlu, Pınar Fırat
PMID: 17347096  Sayfalar 105 - 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Tünel şeklinde ventriküler septal defekt
Tunnel-like ventricular septal defect
Fethi Kılıçaslan, Ata Kırılmaz, Elif Tunç, Rıfat Eralp Ulusoy, Mehmet Uzun, B. Sıtkı Cebeci, Ergün Demiralp
PMID: 17347097  Sayfa 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

34.
Ventriküler septal defektli bir hastada triküspid kapağın nadir bir kordal anomalisi
A rare chordal anomaly of tricuspid valve in a patient with ventricular septal defect
Rıza Doğan, Ömer Faruk Doğan
PMID: 17347098  Sayfa 108
Makale Özeti | Tam Metin PDF

35.
Koroner arter, bilateral ana karotid arter ve sol ana iliyak arter anevrizmasının olağan dışı birlikteliği
Unusual combination of coronary artery, bilateral common carotid artery and left common iliac artery aneurysms
Ercan Varol, Mehmet Özaydın, Ahmet Altınbaş, İlker Akkuş
PMID: 17347099  Sayfalar 109 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF

36.
Sol ana koroner arterin sağ sinus Valsalva’dan çıktığı koroner anomali
The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus of Valsalva
Meltem Refiker, Erdal Duru, Baran Budak, Funda Bıyıkoğlu
PMID: 17347100  Sayfalar 111 - 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

37.
Nadir görülen koroner arter anomalisi: Sağ sinus Valsalva’dan çıkan tek koroner arter
Rare coronary artery anomaly: a single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva
Hüseyin Sürücü, Selnur Okudan, Ersan Tatlı
PMID: 17347101  Sayfalar 113 - 114
Makale Özeti | Tam Metin PDF

38.
Özofagus karsinomlu bir hastada sol ventrikül içinde trombus
Left ventricular thrombus in a patient with esophageal carcinoma
Tolga Özyiğit, Zehra Buğra
PMID: 17347102  Sayfalar 115 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.