Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - Haziran 2007
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nin bugünü ve yarını
Today and tomorrow of the Anadolu Kardiyolji Dergisi
Bilgin Timuralp
PMID: 17513203  Sayfa 117
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Kalp yetersizliğinde uzun ve kısa süreli kayıtlarda kalp hızı değişkenliğinin kardiyak otonomik disfonksiyonu belirlemede etkinliği ve prognostik değeri
The efficacy and prognostic value of heart rate variability in 24-hour and short time recordings for determining cardiac autonomic dysfunction in congestive heart failure
Fatih Tekiner, Kani Gemici, Bilgin Emrecan, Esra Tekiner, Jale Cordan
PMID: 17513204  Sayfalar 118 - 123

3.
Koroner arter hastası olan genç ve yaşlı hastaların risk faktörleri, klinik ve anjiyografi bulguları açısından karşılaştırılması
Comparison of traditional risk factors, natural history and angiographic findings between coronary heart disease patients with age <40 and ?40 years old
Nesligül Yıldırım, Nurcan Arat, Mesut Sait Doğan, Yeliz Sökmen, Fırat Özcan
PMID: 17513205  Sayfalar 124 - 127

4.
Türk halkında yeni gelişen koroner hastalık öngördürücüsü olarak serum apolipoprotein B düzeyi LDL-kolesterolden üstün
Serum apolipoprotein B is superior to LDL-cholesterol level in predicting incident coronary disease among Turks
Altan Onat, Hakan Özhan, Günay Can, Gülay Hergenç, Ahmet Karabulut, Sinan Albayrak
PMID: 17513206  Sayfalar 128 - 133

5.
Sol ana koroner arter hastalığı nedeniyle koroner baypas geçiren olgularda kadın cinsiyetin prognoz üzerine etkisi
Effect of female gender on the outcome of coronary artery bypass surgery for left main coronary artery diseas
M. Tuna Katırcıbaşı, H.Tolga Koçum, Mehmet Baltalı, Tansel Erol, Abdullah Tekin, Fatma Yiğit, Göknur Tekin, H. Tarık Kızıltan, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 17513207  Sayfalar 134 - 139

6.
Koroner arter hastaığı gelişiminde majör risk faktörlerinin birbirleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir sınıflandırma ağacı yaklaşımı
Analysis of intervariable relationships between major risk factors in the development of coronary artery disease: a classification tree approach
Mevlüt Türe, İmran Kurt, Turhan Kürüm
PMID: 17513208  Sayfalar 140 - 145

7.
Kardiyotorasik oranın aort yetersizliği ve mitral yetersizliği derecesini öngörmedeki güvenilirliği
Predictive value of cardiothoracic ratio as a marker of severity of aortic regurgitation and mitral regurgitation
Funda Öztunç, Kadir Babaoğlu, Elif Yılmaz, Tevfik Demir, Gülay Ahunbay
PMID: 17513209  Sayfalar 146 - 149

EDITORIAL COMMENT
8.
Kardiyotorasik oran ve sol kalp kapak yetersizliği
Cardiothoracic ratio and left heart valves regurgitation
Şeref Olgar
PMID: 17513210  Sayfalar 150 - 151
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
9.
Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçları
Early and late outcomes of carotid artery stenting
Ömer Aydıner, Bilal Boztosun, Mustafa Şırvancı, Mustafa Akçakoyun, Kutlay Karaman, Tamer Aksoy, Levent Onat
PMID: 17513211  Sayfalar 152 - 157

10.
Koroner baypas operasyonu yapılan hastalarda kan şekeri düzeyinin ameliyat mortalite/morbidite üzerine etkisi ve diyabetik hastaların koroner ateroskleroz dağılımı: Tek merkezin deneyimi
Coronary atherosclerosis distribution and the effect of blood glucose level on operative mortality/morbidity in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery: a single center experience
Ufuk Tütün, Ferit Çiçekçioğlu, Baran Budak, Mehtap Temirtürkan, Ali İhsan Parlar, Mustafa Seren, Ahmet Tulga Ulus, Salih Fehmi Katırcıoğlu
PMID: 17513212  Sayfalar 158 - 163

11.
Kardiyovasküler cerrahi sonrası gelişen nozokomiyal enfeksiyonların değerlendirilmesi
Evaluation of nosocomial infections following cardiovascular surgery
Diler Coşkun, Jale Aytaç
PMID: 17513213  Sayfalar 164 - 168

REVIEW
12.
İntravasküler ultrason: Sorular ve cevaplar
Intravascular ultrasound: questions and answers
Okan Gülel, İlke Sipahi, E. Murat Tuzcu
PMID: 17513214  Sayfalar 169 - 178

13.
Anxiety disorder as a potential for sudden death
Mutlu Vural, Emrullah Başar
PMID: 17513215  Sayfalar 179 - 183

14.
Kalıcı kalp pili uygulamasında alternatif uyarılma yeri: Sağ ventrikül çıkış yolu
Alternative site of ventricular pacing: right ventricular outflow tract
Okan Erdoğan
PMID: 17513216  Sayfalar 184 - 188

SCIENTIFIC LETTER
15.
Geçici sol ventriküler apikal balonlaşma sendromu: Türk hastalarda ilk olgu serisi
Transient left ventricular apical ballooning syndrome: first series in Turkish patients
Uğur Arslan, Yusuf Tavil, Adnan Abacı, Atiye Çengel
PMID: 17513217  Sayfalar 189 - 190
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
16.
Perimembranöz septal defektli asimetrik septal hipertrofi ile sağ ventriküler çıkış yolu darlığı olan hipertrofik kardiyomiyopatili bir hasta
Asymmetric septal hypertrophy with perimembranous septal defect and obstructive right ventricular outflow tract in a patient with hypertrophic cardiomyopathy
Ergun Seyfeli, Ferit Akgül, Tunzale Seydaliyeva, Mehmet Duru, Fatih Yalçın
PMID: 17513218  Sayfalar 191 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Bir güreşçide spontan çoklu koroner arter disseksiyonu
Spontaneous multivessel coronary artery dissection in a wrestler
Gülten Taçoy, Asife Şahinarslan, Timur kaynak
PMID: 17513219  Sayfalar 193 - 195
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Ross ameliyatı sonrası erken dönemde çift kapak re-replasmanı
Early double valve re-replacement after Ross operation
Ahmet Özkara, İlhan Günay, Gürkan Çetin, Murat Mert, Mehmet Sarı
PMID: 17513220  Sayfalar 196 - 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORIAL COMMENT
19.
Adolesanlarda Ross ameliyatı üstünlüğü ile ilgili sorular
The question of preference for Ross operation in adolescents
Giovanni Battista Luciani
PMID: 17513221  Sayfa 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
20.
Erişkin iki vakada cor triatriatum sinister
Cor triatriatum sinistrum in adults: surgical treatment of two cases
Mehmet Özkökeli, İlyas Kayacıoğlu, Yavuz Şensöz, Nevzat Uslu, Atilla Kanca
PMID: 17513222  Sayfalar 200 - 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Atriyal septal defektin sebep oldu¤u pulmoner hipertansiyon sonucu geliflen dev pulmoner arter anevrizması
Giant pulmonary artery aneurysm due to undiagnosed atrial septal defect associated with pulmonary hypertension
Zeynep Tartan, Neşe Çam, Nihat Özer, Hülya Kaşıkçıoğlu, Hüseyin Uyarel
PMID: 17513223  Sayfalar 202 - 204
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Sinüs venozus tip atriyal septal defektli hastada sol perikardiyal agenezi
Left pericardial agenesis in a patient with sinus venosus type atrial septal defect
Zeynep Eyileten, Mehmet Arıkbuka, Levent Yazıcıoğlu, Ümit Özyurda
PMID: 17513224  Sayfalar 205 - 206
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
23.
Koroner arter hastalığının tahmini için lojistik regresyon modeli seçim yöntemlerinin karşılaştırılması
The comparison of logistic regression model selection methods for the prediction of coronary artery disease
Tuğrul Norgaz
PMID: 17513225  Sayfa 207
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Kan basıncı düzeyi ile deri kıvrım kalınlığı ilişkisi
Relationship between the blood pressure level and the skinfold thickness
Bahri Akdeniz
PMID: 17513226  Sayfalar 208 - 209
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Metabolik sendrom tanımlamalarının kardiyometabolik risk öngörüsündeki önemler/İki metabolik sendrom tanımının kardiyometabolik risk öngörüsünün aynı kohortta prospektif yolla değerlendirilmesi ve halkımız için en uygun tanımın seçilmesi
Importance of metabolic syndrome definitions in prediction of cardiometabolic risk/ Prospective validation in identical Turkish cohort of two metabolic syndrome definitions for predicting cardiometabolic risk and selection of most appropriate definit
Fulden Saraç
PMID: 17513227  Sayfalar 210 - 211
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Halkımızda yeni gelişen koroner hastalık ve diyabet riski öngörüsünde metabolik sendrom kriterleri hakkında/Abdominal obezite ve kardiyometabolik risk
On the criteria of metabolic syndrome in predicting incident coronary disease and diabetes in Turkish adults/Abdominal obesity and cardiometabolic risk
Altan Onat, Gülay Hergenç
PMID: 17513228  Sayfalar 212 - 213
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Atriyal fibrilasyonda ximelagatran ile antitrombotik tedavi: Ximelagatran warfarin’e alternatif olabilir mi?
Antithrombotic therapy in atrial fibrillation with ximelagatran: can it be an alternative to warfarin?
Suna Kıraç
PMID: 17513229  Sayfalar 214 - 215
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Atriyal fibrilasyonda ximelagatran ile antitrombotik tedavi: Ximelagatran warfarin’e alternatif olabilir mi?
Antithrombotic therapy in atrial fibrillation with ximelagatran: can it be an alternative to warfarin?
İzzet Tandoğan
PMID: 17513230  Sayfa 216
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Kronik atriyal fibrilasyonda ximelagatran warfarin’in alternatifi olamaz/Atriyal fibrilasyonda ximelagatran ile antitrombotik tedavi: Ximelagatran warfarin’e alternatif olabilir mi?
Ximelagatran cannot be an alternative to standard warfarin therapy in chronic atrial fibrillation/ Antithrombotic therapy in atrial fibrillation with ximelagatran: can it be an alternative to warfarin?
Yüksel Çavuşoğlu
PMID: 17513231  Sayfalar 217 - 219
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
İnternal torasik arter uzunluğunun yetmediği durumda kompozit greft
Composite graft in cases of insufficient length of internal thoracic artery
Tamer Türk, Yusuf Ata, Hakan Vural, Şenol Yavuz, Ahmet Özyazıcıoğlu
PMID: 17513232  Sayfalar 220 - 221
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Rüptüre abdominal aort anevrizması olgularında internal oklüzyon yöntemleri/Rüptüre abdominal aort anevrizmasında intraaortik balon kateterinin oklüzyon amaçlı kullanılması
Internal occluder techniques in ruptured abdominal aortic aneurysm/Intraaortic balloon catheter use as an occluder in ruptured abdominal aortic aneurysm
Osman Tiryakioğlu
PMID: 17513233  Sayfalar 222 - 223
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Diyabetik olmayan hipertansif hastalarda metabolik sendrom fenotipi ve mikroalbuminüri birlikteliği
Frequency of microalbuminuria and its relationship with other atherosclerotic risk factors in nondiabetic hypertensive patients
Zübeyde Nur Özkurt, Fatma Ayerden Ebinç, Hatice Keleş, Haksun Ebinç, Sefa Güliter
PMID: 17513234  Sayfalar 224 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
lk ve tek semptomu ani tek taraflı görme kaybı olan bir infektif endokardit vakası
An infective endocarditis case presenting with sudden unilateral loss of vision - the first and single symptom
Ahmet Soylu, Mehmet Sıddık Ülgen, Cüneyt Narin, Tülay Soylu
PMID: 17513235  Sayfalar 227 - 228
Makale Özeti | Tam Metin PDF

34.
Akut koroner sendrom nedeniyle tedavi edilen bir olguda ciddi hipotansiyon gelişmesinde karvedilol dobutamin etkileşiminin rolü
Role of the drug interaction between carvedilol and dobutamine in inducing of severe hypotension in a case with acute coronary syndrome
Mutlu Vural
PMID: 17513236  Sayfa 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF

35.
Koroner arter baypas greft sonrası atriyal fibrilasyonu önlemek amacıyla sıcak kan kardiyoplejisine magnezyum ilavesi
Supplementation of magnesium to warm blood hyperkalemic cardioplegia for the prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting
Adem Grbolar Reşatoğlu, Özge Korkmaz Uymaz, Birkan Akbulut, Ali Yener
PMID: 17513237  Sayfa 230
Makale Özeti | Tam Metin PDF

36.
Poliarteritis nodosa olan orta yaşta bir hastada safen ven grefti ile koroner arter baypas
Coronary artery bypass with saphenous vein graft in a middle-aged patient with polyarteritis nodosa
Halil İbrahim Uçar, Mehmet Öç, Mustafa Tok, Arda Özyüksel, Bahar Öç, Bora Farsak
PMID: 17513238  Sayfalar 231 - 232
Makale Özeti | Tam Metin PDF

37.
Tek uygulamada atriyal balon septoplasti ve duktusun stentlenmesi
Stenting the arterial duct and atrial balloon septoplasty in one performance
Kemal Nişli, Ümrah Aydoğan, Taner Yavuz, Murat Sezer
PMID: 17513239  Sayfalar 233 - 234
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
38.
Oral antikoagulan kullanan yaşlı bir hastada öksürük ataklarına bağlı gelişen rektus kası hematomu
Rectus sheath hematoma due to cough attacks in an elderly patient on oral anticoagulant therapy
Ercan Varol, Mehmet Özaydın
PMID: 17513240  Sayfalar 235 - 236
Makale Özeti | Tam Metin PDF

39.
Açıklanamayan sol ventrikül hipertrofisi, ciddi sol ventrikül sistolik disfonksiyonu, atriyal septal defekt ve perikardiyal efüzyon birlikteliği olan Turner sendromlu bir hasta
A patient with Turner’s syndrome associated with unexplained left ventricular hypertrophy, severe left ventricular systolic dysfunction, atrial septal defect and pericardial effusion
Mehmet Özaydın, Ercan Varol, Hüseyin Okutan, Oktay Peker, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş, Halil Kahraman
PMID: 17513241  Sayfalar 237 - 238
Makale Özeti | Tam Metin PDF

40.
Sağ atriyal rüptürün canlı üç-boyutlu ekokardiyografi ile gösterilmesi
Silent right atrial rupture detected by live three-dimensional echocardiography
Nurcan Arat, Hakan Altay, Hakan Ulupınar, Kubilay Şenen, Erdoğan İlkay, İrfan Sabah
PMID: 17513242  Sayfa 239
Makale Özeti | Tam Metin PDF

41.
Aort kapak replasmanı cerrahisinin nadir bir komplikasyonu - aorta-sağ ventriküler fistül: Gerçek zamanlı “multiplane” ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
A rare complication of aortic valve replacement surgery- aorta-right ventricular fistula: an evaluation with real-time multiplane echocardiography
Serkan Çay, Omaç Tüfekçioğlu, Sezgin Öztürk
PMID: 17513243  Sayfalar 240 - 241
Makale Özeti | Tam Metin PDF

42.
Serbestçe yüzen büyük sağ atriyal trombüsün neden olduğu katastrofik klinik seyir
Catastrophic clinical course due to free-floating large right atrial thrombus
Okan Gülel, Çağrı Semirgin, Serkan Yüksel, Kenan Durna, Mahmut Şahin
PMID: 17513244  Sayfalar 242 - 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF

43.
Ciddi koroner arter hastalığı olan sol koroner sinüs Valsalva’dan çıkan tek koroner arter olgusu
A case of a single coronary artery originating from left coronary sinus of Valsalva associated with serious coronary artery disease
Eyüp Büyükkara, Şakir Arslan, Hüseyin Şenocak
PMID: 17513245  Sayfa 244
Makale Özeti | Tam Metin PDF

44.
Miyokard infarktüsünden sorumlu ciddi aterosklerotik darlıkla beraber olan koroner anevrizmaya politetrafloroetilen- kaplı greft stent uygulaması
The use of a polytetrafluoroethylene-covered stent graft to treat an infarct-related severe atherosclerotic lesion with coronary artery aneurysm
Yüksel Çavuşoğlu, Savaş Beyaztaş, Ali Emin Latif
PMID: 17513246  Sayfalar 245 - 246
Makale Özeti | Tam Metin PDF

45.
Açık koroner greftli hastada sağ torakotomi yoluyla çalışan kalpte mitral kapak replasmanı
Mitral valve replacement on a beating heart through right thoracotomy in a patient with patent coronary grafts
Ferit Çiçekcioğlu, Ufuk Tütün, Ali İhsan Parlar, Ayşen Aksöyek, Seyhan Babaroğlu, Salih Fehmi Katırcıoğlu
PMID: 17513247  Sayfalar 247 - 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.