Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - Eylül 2007
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
SCI macerası, AKD yapılanması ve uyuyan yılanın kuyruğu
On SCI adventure, restructuring of AKD and sleeping snake’s tail
Bilgin Timuralp
Sayfa 249
Makale Özeti | Tam Metin PDF

INVITED EDITORIAL
2.
Profesör Dr. Remzi Özcan’ın Anısına
Eulogy for Professor Dr. Remzi Özcan
Yılmaz Nişancı
Sayfalar 250 - 252
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
İnfarkt sonrası gelişen kardiyak rüptürler; adli otopsi serisi
Cardiac ruptures following myocardial infarction in medicolegal cases
Elif Ülker Akyıldız, Safa Çelik, Gökhan Ersoy
PMID: 17785211  Sayfalar 253 - 256

4.
Antihipertansif tedavi alan normal koroner arterli hastalarda anjiyotensinojen M235T polimorfizminin sol ventrikül parametreleri ile ilişkisi
Angiotensinogen M235T polymorphism and left ventricular indices in treated hypertensive patients with normal coronary arteries
Ayhan Olcay, Yılmaz Nişancı, C. Gökhan Ekmekçi, Uğur Özbek, Murat Sezer, Berrin Umman, Zehra Buğra
PMID: 17785212  Sayfalar 257 - 261

5.
Asemptomatik diyastolik kalp yetersizliğinin tan›s›nda B-tip natriüretik peptid düzeyleri
B-type natriuretic peptide level in the diagnosis of asymptomatic diastolic dysfunction
Ilgın Karaca, Erden Gülcü, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Necati Dağlı, Erdoğan İlkay, Yılmaz Özbay, Ahmet Işık, Nadi Arslan
PMID: 17785213  Sayfalar 262 - 267

EDITORIAL COMMENT
6.
Diyastolik disfonksiyonun değerlendirilmesinde BNP testi yararlı mıdır?
Is BNP testing useful for detecting diastolic dysfunction?
Yoshitaka Iwanaga
PMID: 17785214  Sayfalar 268 - 269
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
7.
Hemodiyaliz hastalarında vücut demir depoları ile düzeltilmiş QT dispersiyonu arasındaki ilşlki
The relationship between iron stores and corrected QT dispersion in patients undergoing hemodialysis
Erkan Dervişoğlu, Ahmet Yılmaz, Erce Sevin, Betül Kalender
PMID: 17785215  Sayfalar 270 - 274

8.
Yeni tanı almış erişkin arteryel hipertansif hastalarda aortun elastik özellikleri ile QT dispersiyonu arasnda ilişki
Relationship between the elastic properties of aorta and QT dispersion in newly diagnosed arterial adult hypertensives
Mustafa Gür, Remzi Yılmaz, Recep Demirbağ, Ali Yıldız, Selahattin Akyol, Mustafa Polat, M. Memduh Baş
PMID: 17785216  Sayfalar 275 - 280

9.
Wegener granülomatozu’nda karotis-femoral nab›z dalga hızı ile belirlenen arteryel geniflleyebilirlik
Arterial distensibility in Wegener’s granulomatosis: a carotid - femoral pulse wave velocity study
Mustafa Yıldız, Mehmet Soy, Turhan Kürüm, Banu Şahin Yıldız
PMID: 17785217  Sayfalar 281 - 285

EDITORIAL COMMENT
10.
Wegener granülomatozu hastalarında karotis-femoral nabız dalga hızı
Carotid-femoral pulse wave velocity in patients with Wegener’s granulomatosis
Selma Arzu Vardar
PMID: 17785218  Sayfa 286
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
11.
Amerikan Kalp Cemiyetinin olasılık sınıflamasına göre yüksek ve orta olasılıklı kararsız anjinalı hastalarda koroner arter tıkanıklığının anjiyografik yaygınlığı
Angiographic extent of coronary artery stenosis in patients with high and intermediate likelihood of unstable angina according to likelihood classification of American Heart Association
Ersin Aksay, Özgür Karcıoğlu, Sedat Yanturalı, Önder Kırımlı
PMID: 17785219  Sayfalar 287 - 291

12.
Çocuklarda transvenöz pacemaker tedavisi deneyimlerimiz: İzlemde problem ve komplikasyonlar
Transvenous cardiac pacing in children: problems and complications during follow-up
Alpay Çeliker, Osman Başpınar, Tevfik Karagöz
PMID: 17785220  Sayfalar 292 - 297

REVIEW
13.
Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi ve egzersiz
Patient education and exercise in cardiac rehabilitation
Mehmet Uzun
PMID: 17785221  Sayfalar 298 - 304

14.
Yeni antidepresanların kardiyovasküler yan etkileri
Cardiovascular side effects of newer antidepressants
Antony Fernandez, Suji E. Bang, Komandur Srivathsan, W. Victor R. Vieweg
PMID: 17785222  Sayfalar 305 - 309

MISCELLANEOUS
15.
Sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının ekokardiyografik değerlendirilmesi
Echocardiographic assessment of left ventricular diastolic function
Bahar Pirat, William A. Zoghbi
PMID: 17785223  Sayfalar 310 - 315

SCIENTIFIC LETTER
16.
Doku ve organ naklinde hasta ve yakınlarının görüşleri
The conviction of patients and hospital attendants on tissue and organ transplantation
İlker Alat, Mehmet Beşir Akpınar, Mücahit Eğri, Nihat Aydın, İ. Koray Aydemir, Mustafa Aldemir, Tamer Eroğlu, Bülent Özgür, Fulya Erbaş, Vedat Nisanoğlu
PMID: 17785224  Sayfalar 316 - 317
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Fizyolojik ve patolojik hipertrofi ayırıcı teşhisi için bir algoritma
An algorithm for the differential diagnosis of physiologic and pathologic hypertrophy
Erdem Kaşıkçıoğlu
PMID: 17785225  Sayfalar 318 - 319
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
18.
Spontan koroner arter disseksiyonu
Spontaneous coronary artery dissection
Özlem Özcan, Nermin Bayar, Alper Canbay, Aksuyek Savaş Çelebi, Erdem Diker, Sinan Aydoğdu
PMID: 17785226  Sayfalar 320 - 322
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Miyokard infarktüsünün nadir bir sebebi: Akut karbon monoksit zehirlenmesi
A rare cause of myocardial infarction: acute carbon monoxide poisoning
Ercan Varol, Mehmet Özaydın, Süleyman Murat Aslan, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş
PMID: 17785227  Sayfalar 322 - 323
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Amitriptilin zehirlenmesi tanısı alan bir adölesanda beta-bloker tedavisi
Beta-blocker treatment in an adolescent with amitriptyline intoxication
Tamer Baysal, Bülent Oran, Mustafa Doğan, Derya Çimen, Şefika Elmas, Sevim Karaaslan
PMID: 17785228  Sayfalar 324 - 325
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Sessiz patent ductus arteriozus'lu 2 aylık bir çocukta infektif endarterit
Infective endarteritis in a 2-month-old infant associated with silent patent ductus arteriosus
Ahmet Çelebi, Abdullah Erdem, Haluk Çokuğraş, Gülay Ahunbay
PMID: 17785229  Sayfalar 325 - 327
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
İntravenöz kılavuz telin cerrahi olarak çıkarılması; güvenli bir yöntem
Surgical removal of a migrated guidewire: a safe method
Hakan Aydın, Bülent Koçer, Demet Albayrak, Koray Dural
PMID: 17785230  Sayfalar 327 - 328
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Amplatzer cihaz embolisi: Kateter yardımıyla geri alma esnasında tekrarlayan denemelerin tehlikeleri
Amplatzer device embolization: hazards of multiple attempts at catheter retrieval
Ergin Koçyıldırım, Mazyar Kanani, Philipp Bonhoeffer, Martin J. Elliott
PMID: 17785231  Sayfalar 329 - 330
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
24.
LDL-kolesterol ve apolipoprotein B’nin total varyasyonu/Türk halkında yeni gelişen koroner hastalık öngördürücüsü olarak serum apolipoprotein B düzeyi LDL-kolesterolden üstün
Total variation of LDL-cholesterol and apolipoprotein B/ Serum apolipoprotein B is superior to LDL-cholesterol level in predicting incident coronary disease among Turks
Abdurrahman Coşkun
PMID: 17785232  Sayfalar 331 - 332
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Sol ana koroner arterin sağ sinus Valsalva’dan çıktığı koroner anomali
The anomalous origin of the left coronary artery from the right aortic sinus of Valsalva
Remzi Yılmaz
PMID: 17785233  Sayfalar 332 - 333
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
TIMI kare sayısı ve koroner yavaş akımın belirlenmesi/Koroner yavaş akm ile karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki
Determination of TIMI frame counts and slow coronary flow/ Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness
İbrahim Başarıcı
PMID: 17785234  Sayfalar 333 - 334
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Atrial septal defektin sebep olduğu pulmoner hipertansiyon sonucu gelişen dev pulmoner arter anevrizması
Giant pulmonary artery aneurysm due to undiagnosed atrial septal defect associated with pulmonary hypertension
Hakan Vural, Tamer Türk, Yusuf Ata, Ahmet Özyazıcıoğlu
PMID: 17785236  Sayfa 335
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Ross operation for teenagers: correct indication determines the long-term outcome/ Early double valve re-replacement after Ross operation
Shahzad G. Raja
PMID: 17785235  Sayfalar 335 - 336
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Karotis arter stentleme: Bir cerrah görüflü?/Karotis arter stentlerinin erken ve geç sonuçları
Carotid artery stenting: from a glance of a surgeon / Early and late outcomes of carotid artery stenting
Şenol Yavuz
PMID: 17785237  Sayfalar 336 - 337
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Sol ana koroner arter hastalığı nedeniyle koroner baypas geçiren olgularda kadın cinsiyetin prognoz üzerine etkisi
Effect of female gender on the outcome of coronary artery bypass surgery for left main coronary artery disease
Nehir Sucu
PMID: 17785238  Sayfalar 337 - 338
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Yüksek kan şekeri kalp uzmanını çok ilgilendiriyor.../Koroner baypas operasyonu yapılan hastalarda kan şekeri düzeyinin ameliyat mortalite/morbidite üzerine etkisi ve diyabetik hastaların koroner ateroskleroz dağılımı; Tek merkezin deneyimi
High blood glucose concerns heart specialist very./ Coronary atherosclerosis distribution and the effect of blood glucose level on operative mortality/morbidity in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery
Osman Akdemir
PMID: 17785239  Sayfalar 338 - 340
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Syncopal episodes due to inappropriate peripheral vascular response in patients with hypertrophic cardiomyopathy
Yüksel Çavuşoğlu, Murat Taraktaş
PMID: 17785240  Sayfalar 340 - 342
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Kalp yetersizliği: Anemi tedavisinde eritropoetin
Heart failure: erythropoietin in treatment of anemia
Mutlu Büyüklü
PMID: 17785241  Sayfalar 342 - 343
Makale Özeti | Tam Metin PDF

34.
Alerjik reaksiyonların gözden kaçan komplikasyonları: Alerjik angina ve alerjik miyokard infarktüsü
Overlooked complications of allergic reactions: allergic angina and allergic myocardial infarction
Mustafa Aparcı, Ejder Kardeşoğlu, Namık Özmen, Fethi Kılıçaslan, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 17804336  Sayfa 343
Makale Özeti | Tam Metin PDF

35.
Incomplete Kawasaki disease: a pediatric diagnostic conflict
Ümit Çelik, Emre Alhan, Filiz Arabacı
PMID: 17785242  Sayfalar 343 - 344
Makale Özeti | Tam Metin PDF

36.
Gebelikte karbamazepin kullanan annenin bebeğinde büyük arter transpozisyonu
Transposition of the great arteries in a newborn whose mother was treated with carbamazepine during pregnancy
Emine Dibek Mısırlıoğlu, Didem Aliefendioğlu, Mehmet Tolga Doğru, Cihat Şanlı, Ayla Oktay
PMID: 17785243  Sayfalar 344 - 345
Makale Özeti | Tam Metin PDF

37.
Sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu arteryel “switch” operasyonu için engel midir?
Correctable causes of left ventricular outflow tract obstruction may not be absolute contraindications for arterial switch operation
Ali Can Hatemi, Aybala Tongut, Mete Gürsoy, Gürkan Çetin, Funda Öztunç
PMID: 17785244  Sayfalar 345 - 346
Makale Özeti | Tam Metin PDF

38.
Koarktasyona eşlik eden aort patolojilerinde cerrahi yaklaşım
Surgical approach to the cases of coarctation in combination with aortic pathologies
B. Kaan İnan, Tünay Kurtoğlu, Murat Uğur, Melih Hulusi Us, Ahmet Turan Yılmaz
PMID: 17785245  Sayfalar 346 - 347
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
39.
Karotis arter stentlemesi yapılan bir olguda koruma cihazındaki mikroembolik materyalin scanning elektron mikroskopi bulguları
Scanning electron microscopy findings of microembolic debris material on distal protection device in a patient underwent carotid stenting
Erhan Akpınar, Barış Türkbey, Barbaros E. Çil, İlkan Tatar, Hamdi H. Çelik, Saruhan Çekirge
PMID: 17785246  Sayfalar 348 - 349
Makale Özeti | Tam Metin PDF

40.
Eş zamanlı serebral ve periferik emboli oluşturan assandan aort ve aortik arkus orijinli çoklu trombus olgusu
A case of multiple ascending aorta and aortic arch thrombi causing simultaneous cerebral and peripheral embolism
Gökhan Önem, Bilgin Emrecan, Ali Vefa Özcan, Mustafa Saçar, Ahmet Baki Yağcı
PMID: 17785247  Sayfalar 349 - 350
Makale Özeti | Tam Metin PDF

41.
Tromboze olmuş dev sağ koroner arter anevrizması
Thrombosed giant right coronary artery aneurysm
Hüseyin Çelebi, Cihan Duran, Alp Burak Çatakoğlu, Murat Gülbaran, Cemşid Demiroğlu, Vedat Aytekin
PMID: 17785248  Sayfalar 350 - 351
Makale Özeti | Tam Metin PDF

42.
Koroner arterden önemli miktarda kan çalınması sonucu miyokard iskemisine neden olan iki taraflı ve çoklu koroner fistül
Multiple and bilateral coronary fistulas resulting in myocardial ischemia due to significant stealing of coronary artery blood flow
Mutlu Vural, Özcan Rüzgar, Bayram Bağırtan, Öcal Karabay
PMID: 17785249  Sayfalar 351 - 352
Makale Özeti | Tam Metin PDF

43.
Hipertansif bir hastada renal arter fenestrasyonu
Renal artery fenestration in a hypertensive adult patient
Mehmet Güngör Kaya, Adnan Abacı, Ülgen Merdanoğlu, Rıdvan Yalçın, Atiye Çengel
PMID: 17785251  Sayfa 352
Makale Özeti | Tam Metin PDF

44.
Hipertrofik kardiyomiyopatide mitral kapağ›n arka yaprakçığının sistolik ön hareketi
Hypertrophic cardiomyopathy with systolic anterior motion of the posterior mitral leaflet
Georgios K. Efthimiadis, Haralambos I. Karvounis
PMID: 17785252  Sayfalar 353 - 354
Makale Özeti | Tam Metin PDF

45.
Sol pnömonektomiye bağlı gelişen nadir bir komplikasyon: Sol atriyal bası
Unusual late cardiac complication of left pneumonectomy: left atrial compression
Umuttan Doğan, Özcan Özeke, Faysal Duksal, Murat Ünlü
PMID: 17785253  Sayfa 354
Makale Özeti | Tam Metin PDF

46.
Transtorasik ekokardiyografi ile saptanan miksoma benzeri sol atriyal top şekilli kitle
Left atrial ball-shaped thrombus mimicking myxoma detected by transthoracic echocardiography
M. Murat Tümüklü, Erdeşir Naseri, Köksal Ceyhan, Altay Elalmış
PMID: 17785255  Sayfa 355
Makale Özeti | Tam Metin PDF

47.
Dev sağ atriyum
Giant left atrium
Ataç Çelik, Mehmet Melek, Alaettin Avsar
PMID: 17785256  Sayfa 356
Makale Özeti | Tam Metin PDF

48.
Ayak bileği ödemi ile gelen hastada dev sağ atriyum
A huge right atrium in a patient with ankle edem
Ali Serdar Fak, Nurdan Papila, Azra Tanrıkulu, Beste Özben Sağdıç, Ahmet Oktay
PMID: 17785257  Sayfa 357
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
49.
34. Uluslararası Elektrokardiyoloji Kongresi’nden notlar
Notes from 34th International Congress on Electrocardiology
Bülent Görenek
Sayfalar 358 - 359
Makale Özeti | Tam Metin PDF

50.
Bilimsel Yaz Okulu - Türkiye 2007 İstanbul - Silivri, 30 Haziran - 5 Temmuz, 2007
The Scientific Summer School in Turkey 2007 İstanbul - Silivri, June 30 - July 5, 2007
Ljuba Bacharova
Sayfalar 360 - 362
Makale Özeti | Tam Metin PDF

51.
COPE toplantısından vaka bildirimleri
Cases presented at COPE meeting

Sayfa 363
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.