Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 8 (5)
Cilt: 8  Sayı: 5 - Ekim 2008
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Advancements
Bilgin Timuralp
PMID: 18849220  Sayfa 323
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Türk yetişkinlerinde CETP TaqIB polimorfizmi: Dislipidemi ve metabolik sendrom ilişkisi
CETP TaqIB polymorphism in Turkish adults: association with dyslipidemia and metabolic syndrome
Bilge Özsait, Evrim Kömürcü Bayrak, Mehveş Poda, Gu&776;nay Can, Gülay Hergenç, Altan Onat, Steve E. Humphries, Nihan Erginel-ünaltuna
PMID: 18849221  Sayfalar 324 - 330

3.
Hipertansif Türklerde G protein β3 subunit gen polimorfizmi
G protein β3 subunit gene polymorphism in Turkish hypertensives
Emin Alioğlu, Ertuğrul Ercan, İstemihan Tengiz, Ahmet Yıldız, Uğur Önsel Türk, Serkan Saygı, F. Sırrı Çam, Afig Berdeli
PMID: 18849222  Sayfalar 331 - 335

4.
Fazla kilolu ve şişman bir grup Türk kadınında eğitim düzeyi ve kardiyovasküler risk faktörleri ilişkisi
Correlation between educational status and cardiovascular risk factors in an overweight and obese Turkish female population
Sinan Tanyolaç, Ayşe Sertkaya Çıkım, Adil Doğan Azezli, Yusuf Orhan
PMID: 18849223  Sayfalar 336 - 341

5.
Şişman hipertansif hastalarda leptin düzeyleri ve sol ventrikül hipertrofisi ile ilişkisi
Relationship between serum leptin levels and left ventricular hypertrophy in obese hypertensive patients
Özgür Kartal, Volkan İnal, Oben Baysan, Kenan Sağlam
PMID: 18849224  Sayfalar 342 - 346

EDITORIAL COMMENT
6.
Şişman hipertansif hastalarda leptin sol ventrikül hipertrofisi gelişimi için bağımsız bir risk faktörü müdür?
Is leptin an independent risk factor for development of left ventricular hypertrophy in obese hypertensive patients?
Teoman Kılıç
PMID: 18849225  Sayfalar 347 - 349
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
7.
Kalıcı kalp pili olan hastalarda sağ ventrikül çıkış yolu uyarı yerinin uzun dönem etkinliği ve emniyeti
Long-term safety and efficacy of right ventricular outflow tract pacing in patients with permanent pacemakers
Okan Erdoğan, Meryem Aktöz, Armağan Altun
PMID: 18849226  Sayfalar 350 - 353

8.
Koroner arter baypas operasyonlu hastalarda preoperatif sirkadiyan kan basıncı paterninin erken postoperatif seyir üzerindeki etkisi
The effect of preoperative circadian blood pressure pattern on early postoperative outcomes in patients with coronary artery bypass graft surgery
Muzaffer Bahçivan, Okan Gülel, Fersat Kolbakır
PMID: 18849227  Sayfalar 354 - 359

9.
Kalp nakli sonrası uzun dönem sağkalımı etkileyen faktörler
Factors associated with long-term survival following cardiac transplantation
Başar Sareyyüpoğlu, Kaan Kırali, Deniz Göksedef, Murat Balent Rabuş, Altuğ Tuncer, Vedat Erentuğ, Denyan Mansuroğlu, Cevat Yakut
PMID: 18849228  Sayfalar 360 - 366

EDITORIAL COMMENT
10.
Kalp nakli sonrası uzun dönem sağkalım
Long-term survival following cardiac transplantation
A. Rüçhan Akar
PMID: 18849229  Sayfa 367
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
11.
Plörotomi yapılmaksızın internal torasik arter grefti hazırlanmasının solunum fonksiyonları ve erken dönem iyileşme periyodu üzerine etkileri
The effects of internal thoracic artery preparation with intact pleura on respiratory function and patients' early outcomes
Ahmet Özkara, Alican Hatemi, Murat Mert, Özge Köner, Gürkan Çetin, Mete Gürsoy, Serdar Çelebi, Can Çağlar Erdem, Sertaç Haydın, Cenk Eray Yıldız, Kaya Süzer
PMID: 18849230  Sayfalar 368 - 373

REVIEW
12.
Hukuk ve etik açısından kardiyopulmoner resüssitasyon
Cardiopulmonary resuscitation in the view of ethics and law
Mehmet Yokuşoğlu, Mehmet Eryılmaz, Oben Baysan
PMID: 18849231  Sayfalar 374 - 378

SCIENTIFIC LETTER
13.
Kardiyak miksomalarda tanı ve cerrahi tedavi yöntemleri
Diagnosis and surgical treatment modalities in cardiac myxomas
Kazım Ergüneş, Ufuk Yetkin, Levent Yılık, Ömer Tetik, Banu Lafçı, Cengiz Özbek, Murat Yeşil, Ali Gürbüz
PMID: 18849232  Sayfalar 379 - 380
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
14.
Total tıkalı sağ koroner artere koroner anjiyoplasti balonuyla başarılı trombektomi
A case of successful thrombectomy with coronary angioplasty balloon in a totally occluded right coronary artery
İbrahim Halil Kurt
PMID: 18849233  Sayfalar 381 - 383
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Nadir görülen bir Brugada sendromu vakası
An unusual Brugada syndrome case
Cihan Örem, Gülhanım Kırış, İsmet Durmuş, Şahin Kaplan, Ömer Gedikli, Merih Baykan, Mustafa Gökçe, Şükrü Çelik
PMID: 18849234  Sayfalar 383 - 384
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Tek koroner arter anomalisi olan ön inen koroner arterden köken alan sağ koroner arter olgusu: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulgular
Anomalous origin of the right coronary artery arising from the left anterior descending artery in a case with single coronary artery anomaly: multi-detector computer tomography imaging
Ednan Bayram, Hasan Kocatürk, Mecit Kantarcı, Fadime Fil, Mehmet Cengiz Çolak
PMID: 18849235  Sayfalar 385 - 386
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisinin iki kardeşte farklı klinik görümlerle ortaya çıkışı
Different clinical presentations of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in two brothers
Mehmet Kanadaşı, Abdurrahman Tasal, Onur Akpınar, Fahri Tercan, Esmeray Acartürk
PMID: 18849236  Sayfalar 387 - 389
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Bozulmuş ventrikül fonksiyonlu yaşlı hastada çarpan kalp tekniği ile mekanik kapak obstrüksiyonu için reoperasyon
Re-operation for the mechanical valve obstruction with a beating heart technique in an elderly patient with compromised ventricular function
Ferit Çiçekcioğlu, Ufuk Tütün, Seyhan Babaroğlu, Ayşen Aksöyek, Ali İhsan Parlar, Ahmet Tulga Ulus, Salih Fehmi Katırcıoğlu
PMID: 18849237  Sayfalar 389 - 390
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Miyokard dokusuna kök hücre nakline alternatif bir yaklaşım: Antegrad koroner arteryel infüzyon ve retrograd venöz obstrüksiyonun birlikte kullanımı
An alternative approach of stem cell delivery to myocardium: combined usage of antegrade coronary arterial infusion and retrograde venous obstruction
Yılmaz Nişancı, Yelda Tayyareci, Murat Sezer, Berrin Umman
PMID: 18849238  Sayfalar 391 - 392
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORIAL COMMENT
20.
Miyokard dokusuna kök hücre nakline alternatif bir yaklaşım
An alternative approach of stem cell delivery to myocardium
Serkan Durdu
PMID: 18849239  Sayfa 393
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
21.
Atrial fibrilasyonda inflamasyonun rolü/Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen atriyal fibrilasyonu önlemek için kullanılan ilaçların etkinlik yönünden karşılaştırılması
The role of inflammation in atrial fibrillation/The comparison between the efficiency of different antiarrhythmic agents in preventing postoperative atrial fibrillation after open heart surgery
Mert Kestelli, İsmail Yürekli, Ahmet Birol Özelçi, Orhan Gökalp, Tevfik Güneş, Barçın Özçem, Ali Gürbüz
PMID: 18849240  Sayfalar 394 - 395
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Ailevi Akdeniz ateşinde aortik sertleşme parametrelerinin ve ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Assessment of aortic stiffness and ventricular functions in familial Mediterranean fever
Mustafa Yıldız, Murat Biteker, Mehmet Özkan
PMID: 18849241  Sayfalar 395 - 396
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kemik iliği transplantasyonu sırasında kullanılan yüksek doz siklofosfamide bağlı inferiyor miyokard infarktüsünü taklit eden vazospastik angina olgusu
Vasospastic angina mimicking inferior myocardial infarction due to high dose cyclophosphamide for bone marrow transplantation conditioning
Hava Üsküdar Teke, Alparslan Birdane, Zafer Gülbaş
PMID: 18849242  Sayfalar 396 - 397
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Tedavi stratejisinde ikilem: Revaskülarizasyon mu, tıbbi tedavi mi?
Dilemma in the strategy of treatment: revascularization or medical treatment?
Ersan Tatlı, Meryem Aktoz, Gökhan Aydın, Mustafa Yılmaztepe, Armağan Altun
PMID: 18849243  Sayfalar 397 - 398
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
25.
Sol ventrikül psödoanevrizmasına eşlik eden sağ koroner arter arka inen dalında kas bandı, sağ koroner arter ektazisi ve tıkayıcı koroner arter hastalığı
Left ventricular pseudoaneurysm accompanied by muscular bridge of the posterior descending coronary artery, ectasia of the right coronary artery and coronary artery disease
Yasin Türker, Mehmet Özaydın, Gürkan Acar
PMID: 18849211  Sayfa E30
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Akut koroner sendromlu bir hastada yeni tip ikili sol ön inen koroner arter
A novel type of dual left anterior descending coronary artery in a patient with acute coronary syndrome
Işık Erdoğan, Tuğrul Okay, Gökhan Kahveci
PMID: 18849210  Sayfalar E30 - E31
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Non-dominant sağ koroner arter olarak yanlış tanı konulan sağ ventrikül dalı
Right ventricular branch misdiagnosed as non-dominant right coronary artery
Aksuyek Savaş Çelebi, Okan Gülel, Tağmaç Deren, Feridun Vasfi Ulusoy
PMID: 18849212  Sayfa E31
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Küçük koroner arter anevrizmasının 64 dedektörlü BT ile yapılan koroner anjiyografi ve sanal anjiyoskopi ile değerlendirilmesi
Evaluation of small coronary artery aneurysm by 64-slice multi-detector CT coronary angiography and virtual angioscopy
Osman Koç, Ali Sami Kıvrak, Kurtuluş Özdemir
PMID: 18849214  Sayfa E32
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Koroner arter fistülü ile koroner yavaş akım birlikteliği: Miyokard iskemisinin nadir bir nedeni
Coronary artery fistula associated with slow coronary flow: a rare cause of myocardial ischemia
Gürkan Acar, Ahmet Akçay, Alper Buğra Nacar, Cemal Tuncer
PMID: 18849213  Sayfalar E32 - E33
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Ventrikülografi çok dikkatli izlenmelidir
Ventriculography should be carefully monitorized
Mustafa Emmiler, Mehmet Melek, Cevdet Uğur Koçoğullar, Ercument Ayva, Ahmet Çekirdekçi
PMID: 18849215  Sayfalar E33 - E34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

31.
Ekokardiyografi ile sağ ventrikülde mobil trombüs tespit edilen akut pulmoner tromboemboli olgusu
A case of acute pulmonary thromboembolism with a mobile thrombus in right ventricle detected with echocardiography
Merve Yılmaz, Esin Beyan, Özgül Uçar, Barış Koşan, Ayşe Arduç, Ekrem Abaylı
PMID: 18849217  Sayfa E34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Geçici transvenöz pacemaker’ın nadir bir komplikasyonu: İnterventriküler septal perforasyon
Interventricular septal perforation as a rare complication of temporary transvenous pacemaker
Tayfun Şahin, Ulaş Bildirici, Umut Çelikyurt, Aykut Tantan, Teoman Kılıç
PMID: 18849216  Sayfalar E34 - E35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Kardiyak ryanodin reseptör genindeki yeni bir mutasyon sonucu oluşan katekolaminerjik polimorfik ventriüler taşikardi
Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia caused by a novel mutation in the cardiac ryanodine receptor
Can Hasdemir, Hikmet H. Aydın, Selen Şahin, Bernd Wollnik
PMID: 18849218  Sayfalar E35 - E36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

34.
Renal anjiyoplasti sırasında kontralateral renal artere embolize olan stent
Embolization of the contralateral renal artery by stent during renal angioplasty
Nihan Kahya Eren, Çayan Çakır, Faruk Ertaş, Cem Nazlı, Asım Oktay Ergene
PMID: 18849219  Sayfa E36
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.