Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Kalp Transplantasyonunda Kantitatif EEG Ve Serebral Oksijenasyonun Birlikte Monitörizasyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(2): 50-54 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.050  

Kalp Transplantasyonunda Kantitatif EEG Ve Serebral Oksijenasyonun Birlikte Monitörizasyonu

Aslı Demir1, Gökçe Selçuk Sert1, Rabia Koçulu1, Perihan Kemerci1, Eda Balcı1, Aslıhan Aykut1, Ayşegül Özgök1, Bahar Aydınlı1, Utku Ünal2, Ümit Kervan2, Mustafa Paç2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Anestezi Kliniği
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu yazıda kalp transplantasyonu sırasında SedLine monitörü ile ölçülen EEG SEF, PSI değerleri ve NIRS ile ölçülen bilateral serebral oksimetre (rSO2) değerlerinin birbiriyle ilişkisini ve ameliyat süresince gözlenen değişimlerini tartıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kalp nakli olmuş 13 erişkin hasta observasyonel çalışmamıza dahil edildi. Demografik- klinik data, intraoperatif hemodinamik, serebral monitörizasyon verileri, mortalite bilgileri prospektif olarak toplandı. Anestezi indüksiyonundan önce(1.dönem), indüksiyondan 5 dakika sonra(2.dönem), kardiyopulmoner baypasa girildikten 5 dakika sonra(3.dönem), kros klemp konduktan 5 dakika sonra(4. Dönem), kardiyopulmoner baypas sonrası 5.dakikada(5. Dönem) ve operasyonun sonunda(6.dönem) bilateral SEF değerleri, PSI değerleri ve bilateral rSO2 değerleri kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 32.7±10.8 bulundu. rSO2 ve SEF değerleri sağ ve sol arasında hiçbir dönemde farklı seyretmedi. Ameliyat öncesi yapılan SEF,PSI-rSO2 ölçümlerinin anestezi indüksiyonunu takiben anlamlı olarak düştüğü ve operasyon boyunca ilk ölçüme göre anlamlı olarak düşük seyrettiği gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada indüksiyon sonrası anesteziye bağlı olarak serebral değerlerin beklendiği üzere düştüğü ve operasyon boyunca da benzer şekilde kaldığı gözlendi. Müdahale gerektirecek herhangi bir kritik olay olmadı ancak sınırda ventrikül fonksiyonu olan bu hastalarda anestezi indüksiyonu, revakalarda sternumun açılması, kanülasyon, ciddi aritmiler, kullanılan ilaçlara bağlı hipotansiyon atakları, intrakardiyak trombüs ve buna bağlı emboliler, yeni kalpte gelişebilen ani disfonksiyon gibi birçok durumda multimodal nöromonitörizasyon yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalp transplantasyonu, Elektroensefalografi, Spektral kenar frekansları, Near İnfrared spektroskopi, Patient state index, Serebral oksimetre, Kardiyak anestezi


Monıtorıng Of Quantıtatıve Eeg And Cerebral Oxygenatıon In Heart Transplantatıon

Aslı Demir1, Gökçe Selçuk Sert1, Rabia Koçulu1, Perihan Kemerci1, Eda Balcı1, Aslıhan Aykut1, Ayşegül Özgök1, Bahar Aydınlı1, Utku Ünal2, Ümit Kervan2, Mustafa Paç2
1Turkey Yüksek İhtisas Education Recarch Hospital Anesthesia Department
2Turkey Yüksek İhtisas Education Recarch Hospital Cardiovasculer Surgery Department

INTRODUCTION: In this article, we discuss the relationship and intraoperative changes of EEG,SEF, PSI values measured by SedLine® and bilateral cerebral oxymetry(rSO2) values measured by NIRS in heart transplantation
METHODS: 13 adult patients who undergone heart transplantation were included in our study. Demographical, preoperative, intraoperative hemodynamic values; cerebral monitorization and mortality data were collected prospectively. Bilateral SEF values, PSI values and bilateral rSO2 values were collected prior to anaesthesic induction (phase 1), 5 minutes after induction (phase 2), 5 minutes after establishing cardiopulmonary bypass (phase 3),5 minutes after cross-clamping (phase 4), at fifth minute after weaning from cardiopulmonary bypass (phase5), and at the end of the operation(phase 6).
RESULTS: Mean age was 32.7±10.8 years. rSO2 and SEF values did not show any significant difference between right and left hemispheres. Preinduction SEF, PSI and rSO2 values declined significantly after induction and remained significantly lower throughout the operation
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, cerebral monitoring values decreased significantly after induction and remained low throughout the operation as expected. No neurological adverse events were observed in these cases. Multimodal neuromonitorization can be a lodestar for anaesthetic induction, resternotomies, cannulation, serious arrhythmias, hypotensive periods, embolic events due to intracardiac thrombi and new-onset dysfunction of the donor heart.

Keywords: Heart transplantation, Electroencephalography, Spectral edge frequency, Near Infrared Spectroscopy, Patient state index, Cerebral oximetry, Cardiac anesthesia


Aslı Demir, Gökçe Selçuk Sert, Rabia Koçulu, Perihan Kemerci, Eda Balcı, Aslıhan Aykut, Ayşegül Özgök, Bahar Aydınlı, Utku Ünal, Ümit Kervan, Mustafa Paç. Monıtorıng Of Quantıtatıve Eeg And Cerebral Oxygenatıon In Heart Transplantatıon. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(2): 50-54

Sorumlu Yazar: Rabia Koçulu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.