Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Kardiyopulmoner baypasta serum elektrolit ve ph değişimleri: stewart yöntemi ile analiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 9-15 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.009  

Kardiyopulmoner baypasta serum elektrolit ve ph değişimleri: stewart yöntemi ile analiz

Alper Kararmaz, Beliz Bilgili, Seçil Ayhan Özcan, Ömer Ayanoğlu, Zuhal Aykaç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Minimal vücut dışı dolaşım sistemi (MVDD) rezervuar içermemesi, devrelerinin heparin kaplı olması, santrifugal pompa kullanması gibi özellikleri ile konvansiyonel vücut dışı dolaşım sistemlerinden (KVDD) ayrılır. Çalışmamızda MVDD ve KVDD kullanılan elektif koroner arter cerrahisi geçiren olgularda kardiyopulmoner baypas (KPB) sırasında oluşan kan gazı değişikliklerinin fizikokimyasal yaklaşımla değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KVDD ya da MVDD kullanılarak koroner arter cerrahisi uygulanan 59 olgunun verileri retrospektif olarak tarandı. MVDD kurulurken devreler izotonik NaCl ve hidroksietil nişasta solüsyonu ile dolduruldu, kanülasyondan sonra bütün olgularda “otolog prime” yapılarak bu solüsyon devre dışına alındı. KVDD hazırlanırken standart içerik ile devreler dolduruldu. KPB öncesi, KPB sırasında ve sonrasında alınan kan gazı verileri değerlendirildi. pH, pCO2, laktat, baz farkı (BE), hemoglobin ve kuvvetli iyon farkı (SID) değerleri kaydedildi. KPB ve kros klemp süreleri de kaydedildi.
BULGULAR: MVDD grubu (n=29) ile karşılaştırıldığında, KVDD grubunda (n=30) KPB sırasında ve sonrasında hemoglobin değerleri daha düşük (p<0.001), KPB sırasında SID, BE ve pH daha yüksek bulundu (p<0.0001). KVDD grubunda SID ve pH yüksekliğinin nedeni KPB başlangıç solüsyonunun yüksek sodyum içeriğiydi. MVDD grubunda KPB sırasında SID ve pH değişmez iken KPB sonrasında klor artışına bağlı olarak SID azaldı fakat pH etkilenmedi. KVDD grubunda laktat değerleri MVDD grubundan daha yüksekti (p<0.01). KPB ve kros klemp süreleri KVDD grubunda daha uzundu (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vücut dışı dolaşım için MVDD kullanıldığında konvansiyonel pompaya göre hemoglobinin ve pH’nın daha stabil seyredebileceğini gösterilmiştir. Kullandığımız yüksek SID içerikli başlangıç solüsyonun ve hemodilüsyonun KVDD grubunda metabolik alkaloza neden olduğunu fizikokimyasal analiz ile saptadık.

Anahtar Kelimeler: Asit baz bozuklukları, kardiyopulmoner baypas sistemleri, Stewart yöntemi, fizikokimyasal analiz


Serum electrolyte and ph alteratıons durıng cardıopulmonary bypass: analysis by the stewart approach

Alper Kararmaz, Beliz Bilgili, Seçil Ayhan Özcan, Ömer Ayanoğlu, Zuhal Aykaç
Department Of Anesthesiology, Marmara University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: “Minimal Extracorporeal Circulation System”(MECC) has differences from conventional cardiopulmonary bypass(CCPB) system such as having a centrifugal pump,heparin-coated circuit and free of a reservoir. This study aims to distinguish the differences in blood gas changes analysed by the physicochemical approach between patients undergoing elective CABG surgery with MECC and CCBP.
METHODS: Fifty-nine patients who undergone coronary artery bypass surgery were screened retrospectively. MECC circuit was primed with isotonic and hydroxyethyl starch solution, following the cannulation prime solution was removed from the circuit by otology priming. CCPB system was primed with 1650 ml standard priming solution. Arterial blood gas analyses were done before, during, after the pump. The duration of pump and cross-clamp, pH,pCO2,lactate, base excess(BE),hemoglobin,strong ion difference(SID) were recorded.
RESULTS: The hemoglobin levels were low before and after the pump(p<0.001),SID,BE,pH were high during the pump in the CCPB group(n=30)compared to the MECC group(n=29)(p<0.0001). The high sodium consistency of the priming solution in the CCPB system yielded high SID and pH. Although SID and pH were stable during the pump,SID decreased as a result of Cl– increase after the pump,but this did not influence pH in the MECC group. The lactate levels were high(p<0.01),the duration of pump and cross-clamp were longer(p<0.01) in the CCPB group compared to the MECC group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The hemoglobin levels and pH are more stable during the extracorporeal circulation when MECC is used compared to the CCPB. The priming solution with high SID and hemodilution are determined as the causes of metabolic alkalosis in the CBB group by the physicochemical analysis.

Keywords: Acid base disturbances, cardiopulmonary bypass systems, Stewart approach, physicochemical analysis


Alper Kararmaz, Beliz Bilgili, Seçil Ayhan Özcan, Ömer Ayanoğlu, Zuhal Aykaç. Serum electrolyte and ph alteratıons durıng cardıopulmonary bypass: analysis by the stewart approach. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 9-15

Sorumlu Yazar: Alper Kararmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.