Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 152-160 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.152  

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği

Soner Aslankurt1, Nihan Yapıcı1, Türkan Kudsioğlu1, Nazan Atalan2, Yusuf Çetin1, İbrahim Uğur1, Zuhal Aykaç2
1Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Deliryum açık kalp cerrahisi sonrası en çok rastlanan nörolojik komplikasyonlardan biridir. Çalışmalarda deliryumu belirleme aracı ve tanı kriterlerinin değişik olması gibi nedenlerle farklı prevalans sonuçları bildirilmiştir. Çalışmamızda açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda deliryum sıklığını, hangi predispozan faktörlerle ilişkili olduğunu ve tedavide deksmedetomidin etkinliğini araştırmak istedik
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eğitim Planlama Kurulu izniyle 2013 yılı ilk 7 ayda açık kalp cerrahisi yapılan 1195 hastadan deliryum tanısı konulan 30 hasta prospektif olarak çalışma grubu, 1165 hasta kontrol grubu olarak seçildi. Deliryum tanısı için Konfüzyonun Değerlendirme Ölçeği (YBÜ-KDÖ) türkçe olarak uygulandı ve tedavi amacıyla dexmedetomidin başlandı. Hastaların özellikleri, operasyon süresi, kullanılan kan ve sıvı miktarı, inotrop destek varlığı, ekstübasyon,yoğun bakım ve hastanede kalış süresi kaydedildi.
İstatistik: Normal dağılımın incelenmesinde Kolmogorov - Smirnov; Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi ve Fisher Exact test kullanıldı. Niceliksel verilerde Mann Whitney U test kullanıldı.


BULGULAR: Deksmedetomidin sonrası hastaların %80 inde semptomlarda gerileme gözlendi. Deliryum için yaş, yüksek doz inotrop kullanımı,uzun operasyon ve kross klemp süresi, kullanılan kan ve sıvı miktarı predispozan faktörlerdi. Grup D’nin yoğun bakım ve hastanede kalış süresi daha uzundu.(7,5± 8 > 2,9±1 yb günü, 14,7± 9 >9,6 ±3 hastane günü)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda açık kalp cerrahisi sonrası deliryum sıklığı %2.5, hipertansiyon, operasyon ve kros klemp süresinin uzun olması, fazla kan kullanımı anlamlı risk faktörü olarak bulundu(p<0.05). YBÜ-KD֒nün günlük izlem formlarına eklenmesi, deliryumun erken tanısı ve uygun tedavisinin yapılabilmesini sağlayabilir kanısındayız. Deliryum tedavisinde deksmedetomidinin uygun ve yararlı bir seçenek olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp Cerrahisi, Deliryum, Deksmedetomidin


The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine

Soner Aslankurt1, Nihan Yapıcı1, Türkan Kudsioğlu1, Nazan Atalan2, Yusuf Çetin1, İbrahim Uğur1, Zuhal Aykaç2
1Dr.Siyami Ersek Thoracicand Cardiovascular Surgery Traning And Resarch Hospital Anesthesiology And Reanimation Clinic
2Marmara University,faculty Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation

INTRODUCTION: Delirium is the most common neurological complication after heart surgery. Studies have reported different prevalence results due to factors as varying detection tools, diagnostic criteria. Our aim was to investigate the prevalence of delirium, predisposing factors and the effect of dexmedetomidine on therapy.
METHODS: After the ethic commitee approval, 30 patients who were diagnosed with delirium were selected as the study group and 1165 patients as the control, who had undergone heart surgery in first 7 months of 2013. The Confusion Assessment Method (CAM-ICU) was used as assesment tool and dexmedetomidine therapy was started. Patient’s demographics, length of surgery, the amount of blood and fluid, inotrophic therapy, length of stay in ICU and hospital were recorded. Statıstıcs: Kolmogorov – Smirnov test was used for normal distribution, Pearson Chi-Square test and Fisher’s Exact test were used for qualitative datas. Mann Whitney U test was used for the quantitave parameters.
RESULTS: After dexmetodomine, regression of symptomes were observed in 80% patients. Age, inotropic drugs, duration of surgey and cross-clamp time, the amount of blood were predisposing factors.The length of ICU and hospital stay was longer in Group D (7,5± 8 > 2,9±1days ICU, 14,7± 9 >9,6 ±3 HLOS)
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found the prevalance of delirium as 2.5%.Hypertension, duration of surgery and cross-clamp, amount of blood products were found as risk factors. We concluded that; addition of CAM-ICU to daily routine monitoring may provide early diagnose and appropriate therapy of delirium after heart surgery. Dexmedotomidine is a convinient and useful choice for therapy of delirium.

Keywords: Open Heart Surgery, Delirium, Dexmedetomidine


Soner Aslankurt, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Yusuf Çetin, İbrahim Uğur, Zuhal Aykaç. The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 152-160

Sorumlu Yazar: Soner Aslankurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.