Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 93-98 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.093  

Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Murat Aksun1, Serkan Yazman2, Nagihan Karahan1, Işıl Coşkun Musaoğlu1, Murat Çiftçi1, Filiz Özkan1, Işık Yasemin1, Nurcan Arslan1, Ali Gürbüz2
1Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KAlp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Karotis endarterektomi(KEA),ciddikarotisarterdarlığınıntedavisindeuygulananbaşlıca revaskülarizasyonyöntemidir.Çalışmamızdakliniğimizde KEAoperasyonunaalınanolgular retrospektifolarakincelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2014yıllarıarasındakliniğimizdeopereedilenolgulardemografiközellikleri,anestezi ve cerrahiyönetim,monitorizasyonyöntemi vekomplikasyonlaraçısındanretrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Toplam 99olgunun81’i(%81,8) erkek,18’i(%18,2) kadındı.Ortalama yaş,66,66±8,96 olarak bulundu. En sıkkullanılan cerrahi tekniğin44 hasta(%44,4) ile klasik yöntem olduğu görüldü. 21(%21,2) olguda genel anestezi uygulanırken,76(%76,8) olguda servikal pleksus bloğu uygulandı.2(%2) olguda ise servikal pleksus bloğu sonrasında genel anesteziye geçildi. 9(%9,1) olguda şant kullanıldı. En çok görülen ek hastalıklar sırasıyla SVO(%71,7), HT(%62,6) ve KAH(%45,5) olarak tespit edildi. Operasyon sırasında 1 olguda ağrı şikâyeti olurken, 1 olguda bilinç bulanıklığı gelişti.74 hastada(%74,7) serebral oksimetrenin kullanıldığı görüldü.
Postoperatif komplikasyonlar açısından bakıldığında 12 hastada (%12,12) geçici komplikasyonların geliştiği, en sık gelişen geçici komplikasyonların ise GİA (Geçici iskemik atak) ve sağ hemiparezi olduğu görüldü. 4 hastada (%4,04) kalıcı komplikasyonların geliştiği, bunların ise; sağ pleji+revizyon safen ven interpozisyonu, sol alt ve üst extremitede pleji ve hematom, sol hemipleji, sol kolda pleji olduğu görüldü. Kalıcı komplikasyonlardan ¾’ü genel anestezi, ¼’ü servikal pleksus bloğu uygulanan olgulardı. Genel anestezi alan bir olgu ex oldu. Şant kullanılan hastalarda mevcut olan yandaş hastalıklar incelendiğinde bu hastalıkların en sık SVO (n: 8), hipertansiyon (n: 7), koroner arter hastalığı (n: 5), diabetes mellitus (n: 4) olduğu görüldü. Şant kullanımına göre morbit faktörlerin dağılımı incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Serebral oksimetrinin en sık servikal pleksus bloğu uygulanan olgulara kullanıldığı tespit edildi.Yıllara göre anestezi şekilleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve servikal pleksus bloğunun giderek daha çok tercih edildiği görüldü.

TARTIŞMA ve SONUÇ: KEA’deuygulanacak anestezi metodu açısından kesin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Yıllar içinde monitorizasyonyöntemlerindekiyeniliklerle birlikte rejyonel tekniklerin KEA operasyonlarında önemli bir yer edindiğini görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Karotis Endarterektomi, Servikal Pleksus Bloğu, Serebral Oksimetri.


The Retrospective Evaluation Of Carotid Endarterectomy Operations

Murat Aksun1, Serkan Yazman2, Nagihan Karahan1, Işıl Coşkun Musaoğlu1, Murat Çiftçi1, Filiz Özkan1, Işık Yasemin1, Nurcan Arslan1, Ali Gürbüz2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Katip Celebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Cardiovasküler Surgery, Katip Celebi Üniversity Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: CEAisthemainrevascularisationmethodusedtotreatseverecarotidarteryocclusion.We examined patientsretrospectivelywhounderwentcarotidendarterectomyinourclinic.
METHODS: Patientswhohadsurgeryinourclinicbetweentheyearsof2012-2014wereexamined retrospectively in terms of their demographic features, anesthesia method and surgery method,monitorisationmethodandcomplications.
RESULTS: Among 99patients,81ofthem were male and 18of them were female.Mean age was 66,66±8,96.The most used surgical method was classical method in 44patients. 21patient had general anesthesia and 76patient had cervical plexus blockage.In 2patients anesthesia method changed to general anesthesia after cervical plexus blockage.Shunt was used in9 patients.The most seen comorbidities wereCVA(%71,7),HT(%62,6) and CAD(%45,5). During operation 1 patient felt pain and 1 patient was unconscious.Cerebral oximetry was used in74patients.Temporary complications occurred in12patients.The main complication was transient ischemic attack and right hemiparesis.Permanent complications occurred in4 patients and these were right plegia+revision saphen vein interposition, plegia and haematoma in left lower and upper extremity, left hemiplegia, plegia in left arm.Permanent complications occurred in ¾ patients who received general anesthesia and ¼ patients who received cervical plexus blockage.A patient who had general anesthesia died.When we examine the patients on whom shunt was used,we observed that the most common comorbidities were CVA(n: 8),HT(n: 7),CAD(n: 5),DM(n: 4).There was no statistically significant difference between morbidity factors related to shunt use.Serebral oximetry was most commonly used in patients who had cervical plexus blockage.When we investigate the anesthesia method according to the years, we observed that there was statistically significant difference and cervical plexus blockage was the most preferred method in years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is not an exact consensus on the anesthetic method for CEA.We can say that regional techniques take a larger place in CEA relation with innovation in methods of monitoring in time.

Keywords: Carotid Endarterectomy, Cervical Plexus Blockage, Serebral Oximetry.


Murat Aksun, Serkan Yazman, Nagihan Karahan, Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Çiftçi, Filiz Özkan, Işık Yasemin, Nurcan Arslan, Ali Gürbüz. The Retrospective Evaluation Of Carotid Endarterectomy Operations. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 93-98

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.