Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2017
�zetleri G�ster | << Geri
DERLEME
1.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035  Sayfalar 35 - 42

ARAŞTıRMA
2.
Torakotomi sonrası epidural blok ile tek doz paravertebral blok analjezisinin karşılaştırılması
Comparison of epidural and single-shot paravertebral block analgesia after thoracotomy
Yusuf Çetin, Nazan Atalan, İbrahim Uğur, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.043  Sayfalar 43 - 47

3.
Aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile ultrasonografi eşliğinde nörostimülatör tekniğinin karşılaştırılması
Comparison of neurostimulator technique with ultrasound guided neurostimulator technique in axillary brachial plexus block
Hörmet Aytekin, Ayşenur Özdemir Özer
doi: 10.5222/GKDAD.2017.048  Sayfalar 48 - 54

4.
REM İlişkiliUykuda Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Determination of Clinical and Polysomnographic Features of REM Related Respiratory Disorder and Define Changes
Mustafa Anıl Cömert, Murat Acerel, Dilek Sözmen Savaşkan, Şule Sünmez Cömert, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Tülin Yılmaz Kuyucu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.055  Sayfalar 55 - 60

5.
Tanısı konulmamış gece hipoksisinin yoğun bakım giriş skorları üzerine etkileri
The effects of undiagnosed nocturnal hypoxia on the intensive care unit admission scores
Bulent Gucyetmez, Hakan Korkut Atalan, Nahit Cakar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.061  Sayfalar 61 - 65

OLGU SUNUMU
6.
Kalp Transplantasyonu Yapılacak Ebstein Anomalisi Olan Hastada Zor Entübasyon Yönetimi
Difficult Airway Management of a Heart Transplantation Recepient with Ebstein Anomaly
Aslıhan Aykut, Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök, Nevriye Salman, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2017.066  Sayfalar 66 - 69

EDITÖRE MEKTUP
7.
Patent Duktus Arteriosus Ligasyonu Yapılan Prematüre İnfantlarda Anestezi Sonuçlarımız
Our Anesthetic Results in Preterm Infants Undergoing Patent Ductus Arteriosus Ligation
Bülent Sarıtaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.070  Sayfa 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF