Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Konstipasyon ve diare baskın irritabl bağırsak sendromu için Rifaximin ve Trimebutin Maleat tedavisinin karşılaştırılması
Comparison of Rifaximine and Trimebutin Maleat treatment for irritable bowel syndrome with constipation and diarrhea
Bilge Örmeci Baş
doi: 10.14744/hnhj.2019.20438  Sayfa 0

2.
Patent duktus arteriyozusun farmakolojik kapatma tedavisinde İbuprofen tedavi protokollerinin karşılaştırılması
Comparison of Ibuprofen porotocols in the pharmacological treatment of patent ductus arteriosus
Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
doi: 10.14744/hnhj.2019.69077  Sayfa 0

3.
Katarakt Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Astigmatı Azaltmak İçin Uygulanan Limbal Gevşetici İnsizyonlarda VERİON Sistemiyle Manuel İşaretleme Yönteminin Kıyaslanması
Comparison Of VERION Image-guided System With Manual Marking In Limbal Relaxing Incision To Reduce Astigmatism In Eyes With Cataract
Servet Çetinkaya
doi: 10.14744/hnhj.2019.77698  Sayfa 0

4.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalarda Kümülatif Antibiyogram Sonuçlarımız
Cumulative Antibiogram Test Results of Isolated Microorganisms from Blood Culture Samples at Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital
Rıza Adaleti, Nilgün Kansak, Müge Aslan, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.43650  Sayfa 0

5.
Karaciğer Kitlesel Lezyonlarında Sitolojik Ayırıcı Tanı Kriterleri
Cytological Differential Diagnosis Criteria of Liver Masses
Davut Şahin
doi: 10.14744/hnhj.2019.22599  Sayfa 0

6.
Lentikülostriat Arter(LSA) Enfarktlarında Demografik Veriler
Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts
Mustafa Ülker, Eda Türk
doi: 10.14744/hnhj.2019.14622  Sayfa 0

7.
Cabg Uygulanan 35 Yaş Altı Genç Hastalarda Çeşitli Preoperatif Değişkenlerin Cerrahi Sonuçlar Üzerine Etkileri
Effects Of Various Preoperative Factors On Surgical Results In Patients Aged 35 And Below Who Undergone Coronary Artery Bypass Surgery
Mehmet Kızılay, Zeynep Aslan, unsal vural, Ahmet Arif Ağlar, Ahmet Yavuz Balcı
doi: 10.14744/hnhj.2019.39200  Sayfa 0

8.
Yatarak Tedavi Edilen İdrar Yolu Enfeksiyonlu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının İncelenmesi
Evaluation of clinical and laboratory findings of patients hospitalized for urinary tract infection
Damla Mutlu, Nihan Uygur Külcü, Rabia Gönül Sezer, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2019.61580  Sayfa 0

9.
Erişkinlerde böbrek biyopsilerinin değerlendirilmesi; 10 yıllık tek merkez deneyimi
Evaluation of kidney biopsies in adults; 10 years single-center experience
Murat Tugcu, Umut Kasapoğlu, Gülizar Şahin, SUHEYLA APAYDIN, Gülistan Gümrükçü
doi: 10.14744/hnhj.2019.37232  Sayfa 0

10.
Acil servise son bir yılda başvuran kuduz riskli temas olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of rabies risky contact cases admitted to emergency department last year
Davut Tekyol, Abdullah Algın, İsmail Tayfur, Şahin Çolak, Ayşe yüksel, Nihat Müjdat Hökenek, İbrahim Altundağ, Tuğçe Zengin
doi: 10.14744/hnhj.2019.83723  Sayfa 0

11.
Hayatin gerçekleri ve helikobakter pilori enfeksiyonu
Facts for life and helicobacter pylori infection
Umut Eren Erdogdu, Hakan Demirci, Haci Murat Çaycı, Taşkın Erkinuresin
doi: 10.14744/hnhj.2019.46793  Sayfa 0

12.
Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri
Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy
Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Sevinç, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Cikman, Serem Urus
doi: 10.14744/hnhj.2019.06641  Sayfa 0

13.
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cinsiyete Göre İdeal Kardiyovasküler Sağlık: Kesitsel Bir Çalışma
Ideal Cardiovascular Health By Gender In Cardiology Outpatients: A Cross-Sectional Study
Evrin Dağtekin, Gökçe Dağtekin, Selma Metintas
doi: 10.14744/hnhj.2019.36349  Sayfa 0

14.
Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats Midazolam
Midazolam, Propofol ve Tiyopental'in Ratlarda Gastrik Ülser Üzerine Etkileri
Nilay Boztas, Sule Ozbilgin, mücahit özbilgin, ebru taylan, Mehtat Unlu, Sevda Özkardeşler, Mert Akan, Serhan Yurtlu, Volkan Hancı
doi: 10.14744/hnhj.2019.86158  Sayfa 0

15.
Solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başvuran 2 yaş altı çocuklarda nazofaringeal aspirasyon ve nazofaringeal sürüntü örneklerinin RSV tanısındaki yeri
Nasopharyngeal aspiration and nasopharyngeal swab in diagnosis of RSV children below age 2 presenting with respiratory infection symptoms
Gökhan Davutoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.98704  Sayfa 0

16.
Liselerde psikoaktif madde kullanımı ve ilişkili faktörler
Psychoactive substance use and related factors among high schools
Rugul Kose Cinar, diğdem manay, Yasemin Gorgulu, MEHMET BULENT SONMEZ, erdal vardar
doi: 10.14744/hnhj.2019.71677  Sayfa 0

17.
Hipotiroidili hastalarda fibromiyaljinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi
The effect of fibromyalgia on bone mineral density in patients with hypothyroidism
Yaşar Keskin, Teoman Aydın, Berna Urkmez, Özgür Taşpınar, Ahmet Adil Çamlı, Huriye Şenay Kızıltan, Ali Hikmet Eriş, Ahmet Serdar Mutluer
doi: 10.14744/hnhj.2019.78941  Sayfa 0

18.
Spesifik sonografik bulgular ile tiroid nodüllerinde Bethesda kategori tahmini
The prediction of Bethesda category of thyroid nodule with specific sonographic findings
Fatma Kulalı, Mustafa Demir, Aslıhan Semiz-Oysu, Cumhur Selçuk Topal, Yaşar Bükte
doi: 10.14744/hnhj.2019.88609  Sayfa 0

19.
Akut İskemik İnmede Nötrofil-Lenfosit Oranı ve Etyolojik Alt Tipler Arasındaki İlişki
The Relation Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Etiologic Subtypes in Acute Ischaemic Stroke
Füsun Domaç, Mustafa Ülker, RAHSAN KARACI, Mehmet Demir
doi: 10.14744/hnhj.2019.33255  Sayfa 0

20.
Akut İskemik İnmede Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW)’nin İnme Şiddeti ve Prognoz ile İlişkisi
The relationship of Red Cell Distribution Width (RDW) with Stroke Severity and Prognosis in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Ülker, Rahşan Karacı, Mehmet Demir, fusun domac
doi: 10.14744/hnhj.2019.68815  Sayfa 0

21.
Meningokok aşısı neden yapılmıyor?: Annelerin görüşleri
Why is the meningococcal vaccine not applied?: Mothers' opinions
Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Ali Bülbül
doi: 10.14744/hnhj.2019.05706  Sayfa 0

22.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Remodelasyon Sonrası Açısal Deformitenin Karşılaştırılması
Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures
Levent Adıyeke, Suavi Aydoğmuş, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymuş, Hasan Bombacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.47560  Sayfa 0

23.
Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluatıon of Frequency of Metabolıc Syndrome In Obese Chıldren
İlkay Özgen Sarı, Aysun Boğa, Mehmet Karacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.82621  Sayfa 0

24.
Karpal Tunel Sendromunun şiddetinin belirlenmesinde hipohidroz ve dermatolojik bulgular
Hypohidrosis and dermatological manifestations as guides for the severity of carpal tunnel syndrome
Güldehan Atış, Başak Bilir Kaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.74318  Sayfa 0

25.
İdrar yolu Enfeksiyonu Olan Yenidoğanlarda Konjenital Üriner Sistem Anomalisi İnsidansı
Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection
Ebru Şahin, Nihan Uygur Külcü, Züleyha Aysu Say
doi: 10.14744/hnhj.2018.27879  Sayfa 0

26.
Willis Poligonu Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Magnetic Resonance Angiographic Evaluation of Anatomic Variations of the Circle of Willis
Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Serdar Solak
doi: 10.14744/hnhj.2018.74046  Sayfa 0

27.
Tip Ampütasyonlarında Rekonstrüksiyon Tecrübelerimiz
Our Experiences about Reconstruction of Tip Amputations
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Ahmet Kürşat Yiğit, Shahrukh Omar
doi: 10.14744/hnhj.2018.36744  Sayfa 0

28.
Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass Index And Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks
Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan
doi: 10.14744/hnhj.2018.95530  Sayfa 0

29.
Serum vitamin D düzeyinin okul öncesi çocuklarda anemi ve demir eksikliği ile ilişkisi
The association of serum vitamin D level with anemia and iron deficiency in preschool children
Ömer Kartal, Orhan Gürsel
doi: 10.14744/hnhj.2019.48278  Sayfa 0

30.
Deksmedetomidinin Hemodinami ve Entübasyon Koşullarına Etkisi
The effects of dexmedetomidine on hemodynamic parameters and intubation conditions
Arzu Yıldırım Ar, Fatma Nur Kaya, Belgin Yavaşcaoğlu, Elif Başağan Moğol
doi: 10.14744/hnhj.2018.44712  Sayfa 0

31.
Adenoid Vejetasyon Rekürrenslerinde Total Ig E Yüksekliği ve Pasif Sigara İçiciliğinin Rolü
The Role of Increase of Total Ig E and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences
Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir, Harun Karaca
doi: 10.14744/hnhj.2018.57855  Sayfa 0

32.
Hastane ilişkili hiponatremi: risk faktörleri ve sonuçları
Hospital related hyponatremia: risk factors and outcomes
Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç
doi: 10.14744/hnhj.2018.94899  Sayfa 0

33.
Proksimal Femur Kırık Yeri ile Kalça Anatomisi Arasında İlişki Var Mı?
Is There Any Relationship Between Proximal Femur Fracture Site and Hip Anatomy?
Sefa Giray Batıbay, Savaş Çamur
doi: 10.14744/hnhj.2018.92259  Sayfa 0

34.
Kübital Tünel Sendromu Klinik Deneyimlerimiz
Our Experiences about Cubital Tunnel Syndrome
Ayşe İrem İskenderoğlu, Nesibe Sinem Çiloğlu, Barış Çin
doi: 10.14744/hnhj.2018.06977  Sayfa 0

35.
Bozulmuş glukoz toleransı ve gestasyonel diyabet ile epidemiyolojik özellikler ve risk faktörleri arasındaki ilişki
Relationship of epidemiologic features and risk factors in impaired glucose tolerance and gestational diabetes mellitus
Güldeniz Toklucu, Mehmet Nizamoğlu, Alper Kızıltepe
doi: 10.14744/hnhj.2018.77699  Sayfa 0

36.
İstanbul Sancaktepe bölgesindeki eğitim ve araştırma hastanesi sezaryen oranlarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the cesarean rates of a training and research hospital in Istanbul Sancaktepe district
Güldeniz Toklucu, Kemal Sandal, Arzu Bilge Tekin, Bilge Doğan Taymur, Niyazi Tuğ
doi: 10.14744/hnhj.2018.07769  Sayfa 0

37.
Jenerik Antibiyotik Kullanımının İlaç Maliyeti Yönünden Değerlendirilmesi
The Evaluation of Generic Antibiotic Usage Under The Perspective of Drug Cost
Güldem Mercanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50023  Sayfa 0

38.
Kardiyovasküler ve inflamatuvar belirteçlerin yenidoğanda solunum sıkıntısı etyolojisini aydınlatmada yeri
The role of cardiovascular and inflammatory markers in elucidating the etiology of respiratory distress in the newborn
Funda Yavanoğlu Atay, Gözde Kanmaz Kutman, Duygu Bidev, Şerife Suna Oğuz
doi: 10.14744/hnhj.2018.04880  Sayfa 0

39.
konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen volüm yükü olan kalp yetmezliği için tolvaptan
Tolvaptan for heart failure with volume overload not responding to conventional treatment: A retrospective analysis
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.16056  Sayfa 0

40.
Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastaların Düşme Nedenleri ve Klinik Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi
Analysis of the elderly patients admitted to the emergency department due to domestic falls respecting causes and outcomes
Nazmiye Koyuncu, Özgür Karcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.21043  Sayfa 0

41.
FS-LASIK and WFG FS-LASIK Prosedürlerinin Yüksek Sıralı Aberasyonlar Açısından Değerlendirilmesi
Comparison of FS-LASIK and WFG FS-LASIK Procedures In Terms of High-Order Aberrations
Servet Çetinkaya
doi: 10.14744/hnhj.2019.38981  Sayfa 0

42.
Renal kolik insidansının mevsim, cinsiyet ve yaşla ilişkisi: Kesitsel çalışma
Correlation of renal colic incidences with season, gender and age: Cross sectional study
Aytaç Sahin, Ahmet Urkmez, Çağlar Yildirim, Serkan Akan, Dogu Guner, Ozgur Haki Yuksel
doi: 10.14744/hnhj.2018.33254  Sayfa 0

43.
Antibiyotik ilişkili ishallerin engellenmesinde Lactobacillus rueteri’nin etkinliği
Effectiveness of Lactobacillus reuteri for preventing antibiotic-associated diarrhea
İlkay Özgen Sarı, Necla Yüce, Mehmet Karacı, Şirin Güven, Çağrı Dinleyici
doi: 10.14744/hnhj.2018.94809  Sayfa 0

44.
Non-Timomatöz Miyastenia Gravis Hastalarında Anterior Mediastinal Yağ Doku Dansitesinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Anterior Mediastinal Fat Tissue Density with Computed Tomography in Non-Tymomatous Myasthenia Gravis Patients
Serdar Solak, Fethi Emre Ustabaşıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.79663  Sayfa 0

45.
Ciddi Aort stenozu olan olgulardaki Transaortik Kapak Implantasyonu deneyimlerimiz
Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis
Hale Aksu Erdost, Leyla İyilikçi, Leyla Seden Duru, Elvan Öçmen, Hüseyin Dursun
doi: 10.14744/hnhj.2018.04935  Sayfa 0

46.
Riskli Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon Testi ve İşitsel Beyin Sapı Cevabının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Autoacoustic Emission Test and Auditory Brainstem Response in Risky Newborns
Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.43760  Sayfa 0

47.
Yaşlılardaki üst gastrointestinal sistem kanamalarında antiagregan, antikoagülan ilaçların etiyolojideki yeri ve önemi
The role and importance of antiagregan, anticoagulant drugs in the etiology of upper gastrointestinal system bleeding in elderly
Hanife Şerife Aktaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.98159  Sayfa 0

48.
Epiteliyal over tümörlerinde adenozin deaminaz (ADA) ve kanser antijeni 125 (CA 125) düzeylerinin karşılaştırılması
Adenosine deaminase (ADA) and cancer antigen 125 (CA 125) levels in patients with epithelial ovarian neoplasm
Mustafa Taş, Zeynep Ece Utkan Korun, Alper Koçak, Adem Yavuz, Bülent Özçelik, Mete Güngör, Gökalp Öner
doi: 10.14744/hnhj.2018.60362  Sayfa 0

49.
Kombinasyon mu, yalnız mı? Erken boşalma tedavisinde hangisi en iyisidir?
Combination or alone ? Which one is best in premature ejaculation treatment?
Aykut Buğra Şentürk, Ali Haydar Yılmaz, Basri Çakıroğlu, Muhammet Yaytokgil, Cemil Aydın, Musa Ekici, Serdar Aykan, Mustafa Sungur
doi: 10.14744/hnhj.2018.87699  Sayfa 0

50.
Kadın ve erkek fibromiyalji hastalarinda deri bulguları
Dermatological findings in female and male fibromyalgia patients
Muge Kepekci, Berna Urkmez, Emre Araz, Ozgur Taspinar, Murat Erdugan, Ilteris Ahmet Senturk
doi: 10.14744/hnhj.2018.98705  Sayfa 0

51.
Manyetik Rezonans Görüntülemede İnterkondiler Çentik, Kondiler Morfoloji ve Tibial Eğim Değerlendirmesinin Ön Çapraz Bağ Rüptürü Üzerine Etkisi
Evaluation of Intercondylar Notch, Condylar Morphology and Tibial Slope on Magnetic Resonance Imaging and Their Influence on Rupture of the Anterior Cruciate Ligament
Fethi Emre Ustabasioglu, Cesur Samanci, Deniz Alis
doi: 10.14744/hnhj.2018.48344  Sayfa 0

52.
Acil servise başvuran palyatif bakım hastalarının değerlendirilmesi, bir derleme
Evaluation of palliative care patients admitted to emergency department, a review.
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Gürkan Akman
doi: 10.14744/hnhj.2018.29494  Sayfa 0

53.
Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Kalıcı Brakiterapi Deneyimimiz
Our Experience of Permanent Brachytherapy in Localized Prostate Cancer
Abdullah İlktaç, Senad Kalkan, Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Metin İshak Öztürk, Muhammet İhsan Karaman
doi: 10.14744/hnhj.2018.62681  Sayfa 0

54.
Piyojenik Granülom: Dudak Vermilyonunda Cerrahi Tedavi
Pyogenic Granuloma: Surgical Treatment in Lip Vermillion
Alpay Duran, Aslı Duran, Tuğba Dindar, Hasan Dindar
doi: 10.14744/hnhj.2018.72692  Sayfa 0

55.
Katlanabilir iris kıskaçlı fakik göz içi lensinin refraktif sonuçları ve endotel güvenliği
Refractive results and endothelial safety of a foldable iris claw phakic intraocular lens
İhsan Çakır, Alper Ağca, Dilek Yaşa, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Mustafa Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok
doi: 10.14744/hnhj.2018.58672  Sayfa 0

56.
Renal hücreli kanser nedeniyle uygulanan parsiyel nefrektomide cerrahi teknik sonuçları etkiliyor mu? Tek merkez 'MIC' skoru ve 'Trifecta' sonuçları
Does the surgical technique affect the results of partial nephrectomy for renal cell carcinoma? Single center 'MIC' score and 'Trifecta' results
Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Ugur Boylu
doi: 10.14744/hnhj.2018.32559  Sayfa 0

57.
Çocuklarda Orta ve Ağır Astım Atağında İpratropium Bromidin Etkinliği
Efficacy of Ipratropium Bromide in Moderate and Severe Asthma Attack in Children
Mehmet Özdemir, Haluk Çokuğraş
doi: 10.14744/hnhj.2019.99705  Sayfa 0

58.
Alzheimer Hastalığı ile Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği (RDW) Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Relatiaonship Between Alzheimer's Disease and Red Cell Distribution Volume(RDW)
Mustafa Ülker, Buse Çağla Arı
doi: 10.14744/hnhj.2018.09821  Sayfa 0

59.
Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers
Narin Akıcı, Nuray Arda Devecioğlu, Zehra Esra Önal, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.52196  Sayfa 0

60.
Miyokardiyal köprüleşme prevalansı ve eşzamanlı koroner atreroskleroz ve akut koroner sendrom ile olası ilişkili faktörlerin araştırılması
Prevalance of myocardial bridge and evaluation of possible associated variables with coexisting coronary atherosclerosis and acute coronary syndrome
Alper Kepez, Ashok Paudel, Osman Yesildag, Bulent Mutlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.60590  Sayfa 0

61.
Renal Nakilli Hastalarının Taranması ile Tespit Edilen Fabry Ailesi: Tek Merkez Taraması
The Fabry Family Determined as a Result of the Screening of the Transplanted Patients: A Single Center Screening
Özgür Can, Süleyman Baş, Melike Betül Öğütmen
doi: 10.14744/hnhj.2018.81904  Sayfa 0

62.
Benign patoloji nedeniyle total tiroidektomi uyguladığımız hastalarda papiller tiroid mikrokarsinom insidansı ve klinik yaklaşımımız
The incidence of papillary thyroid microcarcinoma in patients who underwent total thyroidectomy due to benign disease and our clinical approach
Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topcu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
doi: 10.14744/hnhj.2018.18853  Sayfa 0

63.
Retrokaval üreterin laparoskopik transperitoneal onarımı: Tek merkez deneyimimiz
Transperitoneal laparoscopic repair of retrocaval ureter: Our single center experience
Serdar Aykan, Ahmet Urkmez, Musab Ali Kutluhan, Mustafa Zafer Temiz, Atilla Semercioz, Ahmet Yaser Muslumanoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.91259  Sayfa 0

64.
Astım Tanılı Çocuklarda Montelukast ile Zafirlukast Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Effectiveness of Montelukast and Zafirlukast Theraphy in Children with Asthma
Burcu Volkan, Sedat Öktem, Perran Boran, Gulnur Tokuc
doi: 10.14744/hnhj.2019.30164  Sayfa 0

65.
Ofis çalışanlarının oturma süresi ve oturma pozisyonunun bel ağrısı ile ilişkisi
Correlation between sitting duration and position and lumbar pain among office workers
Yaşar Keskin, Berna Ürkmez, Fulden Öztürk, Müge Kepekçi, Teoman Aydın
doi: 10.14744/hnhj.2019.04909  Sayfa 0

66.
Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Enzimi Varlığının CLSI ve EUCAST Kriterlerine Göre Saptanması
Detection of the Presence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Enzyme in Gram-negative Bacteria According to CLSI and EUCAST Criteria
Hande Toptan, Gülçin Balköse, Özlem Doğan, Rıza Adaleti, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.55706  Sayfa 0

67.
Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda, hava yastığı ve emniyet kemerinin travma şiddetine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of airbag and seat belt use on the severity of injury in traffic accidents
Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Nihat Müjdat Hökenek, Abdullah Algın
doi: 10.14744/hnhj.2019.02350  Sayfa 0

68.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Incidence and Risk Factors of Intracranial Hemorrhage in Very Low birth Weight Infants
Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
doi: 10.14744/hnhj.2019.59244  Sayfa 0

69.
Morel-Lavellée lezyonu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings of Morel-Lavellée Lesion
Onur Levent Ulusoy, Hadi Sasani, Deniz Alis, Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Burcin Sezgi Barlas, Levent Onat, Bulent Colakoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.48403  Sayfa 0

70.
Sıçanlarda verapamilin testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında profilaktik etkisi
Prophylactic effect of verapamil in testicular ischemia-reperfusion damage in rats
Zülfü Sertkaya, Metin Ishak Ozturk, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Gülistan Gümrükçü, Muhammet İhsan KARAMAN
doi: 10.14744/hnhj.2018.72324  Sayfa 0

71.
20 mm'den Daha Küçük Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi: 452 Vakalık Tek Merkez Deneyimi
Retrograde intrarenal surgery for management of kidney stones smaller than 20 mm: A singe center experience of 452 cases
Ramazan Topaktaş, Ahmet Ürkmez
doi: 10.14744/hnhj.2018.10337  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
72.
Özgül Olmayan Bulgularla Prezante Olan Bir Tüberküloz Menenjit Olgusu
A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings
Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.79553  Sayfa 0

73.
Erişkin tipi difteri-tetanoz aşı sonrası uyarılan bir Raynaud fenomeni atağı
A Raynaud phenomonic attack induced after an adult diphtheria-tetanus vaccine
Ahu Aksay, Mine Düzgöl, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.14744/hnhj.2018.04274  Sayfa 0

74.
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Konularak Tüberküloz Tedavisi Başlanan ABPA Olgusu
An ABPA Case With an Initial Diagnosis and Treatment of Smear Negative Pulmonary Tuberculosis
Şeyma Özden, Arzu Deniz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık
doi: 10.14744/hnhj.2018.83792  Sayfa 0

75.
Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz
Case Report: Brucellosis presenting with pancytopenia
Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.02419  Sayfa 0

76.
Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni olabilir mi? İki olgu sunumu.
Can Nutcracker Syndrome cause secondary hypertension? Two case reports.
Pınar Zehra Davarcı, Süleyman Baş, Funda Müşerref Türkmen, Zeynep Gamze Kılıçoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.70783  Sayfa 0

77.
Prematür Bir Bebekte Konjenital Bruselloz
Congenital Brucellos in a Premature Infant
Erkan Yetmiş, Sevinç Çelik, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.78055  Sayfa 0

78.
Sporadik hemiplejik migren, bir olgu sunumu
Sporadic hemiplegic migraine, a case report
Davut Tekyol, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek
doi: 10.14744/hnhj.2018.36854  Sayfa 0

79.
Plummer-Vinson sendromunun nadir bir nedeni: Çölyak Hastalığı
A rare cause of Plummer-Vinson syndrome: Celiac disease
Zülfikar Bilge, Hakan Aydın, Abdullah Algın, Hüseyin Avni Fındıklı, Şahin Çolak
doi: 10.14744/hnhj.2018.76094  Sayfa 0

80.
Sıradışı Başlangıç Semptomlu Bir Guillain-Barre Sendromu: Bilateral pitoz ve anti-GQ1b pozitifliği
An unusual presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity
Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
doi: 10.14744/hnhj.2018.44227  Sayfa 0

81.
Robotik Teknolojiyle Yapılmış Eklemli Laparoskopik El Aletleri ile Ekstraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi
Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy with Handheld Articulating Laparoscopic Instruments Driven By Robotic Technology
Serdar Aykan, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.62207  Sayfa 0

82.
Ölümcül künt göğüs travmalı hastanın başarılı erken cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu
Succesful early surgical treatment of a fatal blunt chest trauma: A case report
Davut Tekyol, Handan Tanrıkulu, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Umut Gökhan Özder
doi: 10.14744/hnhj.2018.63644  Sayfa 0

83.
Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu
A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin
Zeynep sule Cakar, Gul Karagoz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse serra Ozel, Sinan Öztürk, Senol Comoglu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, FIDAN DOGAN, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.55477  Sayfa 0

DERLEME
84.
ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA YAKLAŞIMDA YENİLİKLER
THE NEWS IN APPROACH TO THE URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN
Nuran Başoglu, İsmail İşlek
doi: 10.14744/hnhj.2019.65902  Sayfa 0 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.