Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Çocuklarda komplike apandisit riskini belirlemede serum sodyum düzeyinin prediktif değeri []
. 2019; 59(1): 35-40 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.16013  

Çocuklarda komplike apandisit riskini belirlemede serum sodyum düzeyinin prediktif değeri

Gulser Esen Besli1, Merve Cetin2, Cigdem Ulukaya Durakbasa3, Seyma Ozkanli4
1Istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Ünitesi, Göztepe, Istanbul.
2Istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Göztepe, Istanbul.
3Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Göztepe, Istanbul.
4Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Göztepe, Istanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apandisit çocukluk çağında en sık karşılaşılan acil cerrahi durumlardan biridir. Özellikle perfore, gangrenöz gibi komplike apandisit olgularının erken tanınması ve tedavi edilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada komplike apandisit için serum sodyum (Na) düzeyi başta olmak üzere, CRP (C-reaktif protein) düzeyi, kan lökosit ve nötrofil sayımı gibi basit kan testlerinin prediktif değerinin belirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde akut apandisit ön tanısı ile opere edilip, histopatolojik ve cerrahi olarak apandisit tanısı doğrulanmış olan 403 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Perfore ya da gangrenöz apendix, generalize peritonit, batın içi abse saptanan hastalar komplike apandisit olarak değerlendirildi. Komplike ve non-komplike apandisitli hastaların bazal serum Na ve CRP düzeyleri, kan lökosit ve nötrofil sayıları karşılaştırıldı.
BULGULAR: 403 hastanın 158’i (%39,2) non-komplike, 245’i (%60,8) komplike apandisit idi. İki grup arasında hiponatremi, lökositoz ve nötrofili açısından fark saptanmadı (p>0,05). CRP yüksekliği olan hastalarda komplike apandisit riskinin 2,5 kat arttığı belirlendi (OR: 2,498; %95 Güven Aralığı: 1,558-4,004). Komplike apandisitli hastaların bazal serum Na düzeyi daha düşüktü (p: 0,004, p<0,05). Komplike apandisit tanısında Na için sınır değeri ≤138 mEq/L olarak bulundu (duyarlılık %82,5, seçicilik %31,1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil serviste akut apandisit ön tanısı ile izlenen hastalarda kan lökosit ve nötrofil sayısının, komplike apandisit riskini belirlemede yol gösterici olmadığı sonucuna varıldı. Bazal serum Na düzeyinin ≤138 mEq/l olması, komplike apandisiti öngörmede duyarlılığı yüksek olmakla birlikte seçiciliği düşük bir belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, komplike apandisit, hiponatremi, C-reaktif protein, lökosit, nötrofil


Predictive Value of Serum Sodium Level in Determining Complicated Appendicitis Risk in Children

Gulser Esen Besli1, Merve Cetin2, Cigdem Ulukaya Durakbasa3, Seyma Ozkanli4
1Department of Pediatric Emergency, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Patology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Acute appendicitis is one of the most common surgical emergencies in childhood. Early recognition and treatment of children with complicated appendicitis, especially perforated and gangrenous, is very crucial. The aim of the present study was to determine the predictive value of simple blood tests, such as serum sodium (Na) level, C-reactive protein (CRP) level, and blood leukocyte and neutrophil counts, in complicated appendicitis.
METHODS: A total of 403 patients who underwent operation with the initial diagnosis of acute appendicitis that was confirmed by surgery and histopathology were evaluated retrospectively. Patients with perforated or gangrenous appendix, generalized peritonitis, and intra-abdominal abscess were identified as complicated appendicitis. Basal serum Na and CRP levels and blood leukocyte and neutrophil counts of patients with complicated and non-complicated appendicitis were compared.
RESULTS: Of the 403 patients, 158 (39.2%) had non-complicated, and 245 (60.8%) had complicated appendicitis. No difference was found between the two groups with regard to hyponatremia, leukocytosis, and neutrophilia (p>0.05). The risk of complicated appendicitis increased 2.5-fold in patients with elevated CRP (odds ratio: 2.498; 95% confidence interval: 1.558–4.004). Patients with complicated appendicitis had lower baseline serum Na levels (p=0.004; p<0.05). For diagnosis of complicated appendicitis, the cut-off value for Na was ≤138 mEq/L (sensitivity 82.5% and specificity 31.1%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that blood leukocyte and neutrophil counts in patients with suspected acute appendicitis in the emergency department were not helpful in determining the risk of complicated appendicitis. Although a basal serum Na level ≤138 mEq/L has a high sensitivity in predicting complicated appendicitis, its specificity is low.

Keywords: Children, complicated appendicitis; c-reactive protein; hyponatremia; leukocyte; neutrophil.


Gulser Esen Besli, Merve Cetin, Cigdem Ulukaya Durakbasa, Seyma Ozkanli. Predictive Value of Serum Sodium Level in Determining Complicated Appendicitis Risk in Children. . 2019; 59(1): 35-40

Sorumlu Yazar: Gulser Esen Besli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.