Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Linezolidin İn vitro Aktivitesinin E-Test Yöntemiyle Belirlenmesi []
. 2019; 59(1): 25-30 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.30085  

Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Linezolidin İn vitro Aktivitesinin E-Test Yöntemiyle Belirlenmesi

Şenol Çomoğlu1, Şafak Kaya2, Nurgül Ceran3, Selçuk Aksöz4, Sinan Öztürk1, Gül Karagöz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği,Diyarbakır
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Gram-pozitif bakteri infeksiyonlarının görülme sıklığı son yıllarda artmıştır. Özellikle hastane ortamında bulunan metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA), metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok (MRKNS) ve vankomisine dirençli entorokokların (VRE) yaygın olarak ortaya çıkması bu artışa katkıda bulunmuştur. Bu tür dirençli mikroorganizmalarla infekte olmuş hastaların tedavisinde zorluk yaşanmaktadır. Bu çalışmada dirençli gram-pozitif etkenlere bağlı gelişen infeksiyonlarda bir alternatif olan linezolidin in-vitro duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen çeşitli örneklerden (serum, BOS, abse, trakel aspirat, eklem mayii, katater, gaita) izole edilen hastalık etkeni 80 stafilokok izolatı (30 MRSA, 30 MSSA, 20 MRKNS) ve 20 VRE izolatı (15’i serum, 5’i gaita) çalışmaya alınmıştır. Linezolid duyarlılığı tüm izolatlarda disk difüzyon ve MİK (E-test) yöntemi ile araştırılmıştır. Ayrıca, tüm izolatların Clinical and Laboratory Standarts Institue (CLSI)’da belirtilen antibiyotiklere karşı duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Linezolid, test edilen bütün stafilokok ve VRE izolatlarına karşı etkin bulunmuştur. Etkinlik açısından metisilin dirençli ve duyarlı suşlar arasında fark saptanmamıştır. MRSA’larda MİK aralığı 0,018 – 2 µg /ml, MSSA’larda 0,25-1,5 µg/ml, MRKNS’lerde 0,19-1 µg/ml ve VRE’de 0,38-2 µg/ml saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Linezolidin özellikle glikopeptitlere dirençli veya azalmış duyarlılığı olan gram pozitif bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde iyi bir alternatif olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: E-test, Linezolid, İn vitro aktivite, direnç


Determination of In Vitro Activity of Linezolid in Resistance Gram-positive Bacteria by E-Test Method

Şenol Çomoğlu1, Şafak Kaya2, Nurgül Ceran3, Selçuk Aksöz4, Sinan Öztürk1, Gül Karagöz1
1Department of Infectious Diseases Clinic, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases Clinic, Health Sciences University, Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
3Department of Infectious Diseases Clinic, Health Sciences University, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul
4Department of Infectious Diseases Clinic, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: The incidence of infections caused by multidrug-resistant Gram-positive bacteria is increasing in the past years. The pathogens such as glycopeptid-resistant enterococci, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), and coagulase-negative staphylococci (CoNS) have emerged widely and they contribute an increase. The treatment of the patients infected with the multidrug-resistant pathogens is extremely difficult. The aim of this study was to determine in vitro susceptibility of vancomycin-resistant enterococci (VRE) and staphylococci against linezolid that may provide new alternative to treat.
METHODS: A total of 80 isolates of staphylococci (30 MRSA, 30 MSSA, and 20 Methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci [MRCoNS]) obtained from various clinical specimens and 20 VRE isolates recovered from blood and rectal swab specimens were sent to our microbiology laboratory. Linezolid susceptibility was determined by disc diffusion methods and E-test for all isolates. In addition, for all isolates, sensitivity to other antibacterials was detected by Kirby–Bauer disc diffusion method according to guidelines established by the Clinical and Laboratory Standards Institute.
RESULTS: The results showed that all strains were fully susceptible to linezolid (minimal inhibitory concentration [MIC] ≤2 µG/ml). The linezolid effectiveness is not different between the MRSA and MSSA strains. MICs were changed for MRSA from 0.018 to 2 µg/ml, MSSA from 0.25 to 1.5 µg/ml, and MRCoNS from 0.19 to 1 µg/ml. MICs were changed from 0.38 to 2 µg/ml for VRE strains.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the present study, it was decided that linezolid appears to be a good alternative in the treatment of infections caused by Gram-positive bacteria, especially those resistant to glycopeptides or with reduced sensitivity.

Keywords: E-test, in vitro activity, linezolid, resistance.


Şenol Çomoğlu, Şafak Kaya, Nurgül Ceran, Selçuk Aksöz, Sinan Öztürk, Gül Karagöz. Determination of In Vitro Activity of Linezolid in Resistance Gram-positive Bacteria by E-Test Method. . 2019; 59(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Şenol Çomoğlu, Türkiye


ARA�LAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Al�nt�y� �ndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Payla�
Yazara e-posta g�nder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar