Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Acil Serviste Plevral Efüzyon Nedeni İle Plöroken Takılan Hastaların Klinik İncelemesi: 54 Vakanın Analizi []
. 2019; 59(1): 60-63 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.30306  

Acil Serviste Plevral Efüzyon Nedeni İle Plöroken Takılan Hastaların Klinik İncelemesi: 54 Vakanın Analizi

Nazmiye Koyuncu, Abdullah İbrahİm
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hastanemiz Acil Tıp Kliniğinde masif plevral efüzyon saptanarak tedavi amaçlı küçük çaplı torasik kateterlerden plöroken takılan 54 hastanın klinik durumu ile yapılan işlemin retrospektif incelenmesini ve literatür ile uyumunu irdelemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil serviste 1 Ocak- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında plevral efüzyon nedeni ile plöroken takılan 54 hastanın demogrofik özellikleri, plevral efüzyonun nedeni, hastanın şikayeti, plevral sıvının özellikleri, işlem sırasında komplikasyon gelişip gelişmediği gibi veriler hasta dosyasından incelenerek veri toplama formuna kaydedildi.
BULGULAR: 2016 yılında Acil Tıp Kliniğinde tedavi amaçlı 54 hastaya plöroken takıldığı saptandı. Bu hastaların %51’i kadın, %48’i erkekti.Yaş ortalaması 70,62 idi (36-88). Hastaların yarısı (%50) eski efüzyon tarifliyordu. Efüzyonun en sık sebebi %48 kalp yetmezliği, %37 maligniteydi. Hastaları başlıca şikayeti dispneydi (%81). Plöroken takılan 4 hastada (%7) pnömoraks gelişti. Takipte başka komplikasyon görülmedi. Sıvı 10 vakada (%18) eksuda 44 vakada (%81) ise transuda özelliği taşıyordu. İzlemde 1 (%1,8) hasta öldü. Üç hasta (%5,5) taburcu edildi. Beş hasta (9,2) sevk edildi. Kırk beş hasta (%83) hastaneye yatırıldı.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil serviste plevral efüzyon nedeni ile plöroken takılan bir yıllık döneme ait 54 vakalık olgu serisi incelendiğinde hastaların tanısı, etiyolojik nedenler, tedavi ve komplikasyonlar yönünden literatür ile uyumlu sonuçlar elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, plöroken, acil servis, dispne, pnomotoraks


Clinical Evaluation of Patients Who Underwent Pleuracan Drainage due to Pleural Effusion in the Emergency Department: Review of 54 Cases

Nazmiye Koyuncu, Abdullah İbrahİm
Department of Emergency Medicine, Health Sciences University Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This retrospective study aimed to investigate the clinical status of 54 patients with massive pleural effusion who had Pleuracan drainage in the emergency medicine department, and to evaluate the compliance with the literature.
METHODS: The medical records of 54 patients who underwent drainage using Pleuracan due to massive pleural effusion in the emergency department between January 1 and December 31, 2016 were obtained. They contained data concerning their demographic features, the cause of pleural effusion, the patient’s complaints, the characteristics of the pleural fluid, and complications during the procedure.
RESULTS: There were 54 patients who underwent drainage using Pleuracan in the emergency department in 2016. Of these patients, 51% were female, and 48% were male. The mean age was 70.62 (36–88 ) years, and 50% of the patients had history of pleural effusion. The most common causes of pleural effusion were cardiac failure (48%) and malignancy (37%). The main complaint was dyspnea (81%). Pneumothorax occurred in four patients (7%) after drainage using Pleuracan. No other complication was observed during the follow-up. The pleural fluid had exudative characteristics in 10 cases and transudative characteristic in 44 cases. Of the patients, 1 (1.8%) died during follow-up, while 3 (5.5%) were discharged, 5 (9.2%) were transferred to other hospitals, and 45 (83%) were hospitalized.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the evaluation of 54 case series of drainage using Pleuracan due to pleural effusions in one-year period, we obtained results consistent with the literature in terms of diagnosis, etiologic causes, treatment, and complications.

Keywords: Dyspnea, emergency department; pleural effusion; pleuracan; pneumothorax.


Nazmiye Koyuncu, Abdullah İbrahİm. Clinical Evaluation of Patients Who Underwent Pleuracan Drainage due to Pleural Effusion in the Emergency Department: Review of 54 Cases. . 2019; 59(1): 60-63

Sorumlu Yazar: Nazmiye Koyuncu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.