Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Rekürren veya persistan varikosel hastalarında mikrocerrahi ile subinguinal varikoselektomi []
. 2019; 59(1): 64-66 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.64426  

Rekürren veya persistan varikosel hastalarında mikrocerrahi ile subinguinal varikoselektomi

Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Varikosel radyolojik veya cerrahi olarak çok sayıda yöntem ile tedavi edilebilmektedir ancak en iyi tedavi halen tarışmalıdır. Tedavi sonrası %45’lere varan oranda nüks görülebilmektedir.Bu çalışmanın amacı varikosel rekürrensinde mikrocerrahi varikoselektomi tedavisinin etkinliğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde persistan veya rekürren varikosel nedeni ile opere edilen ve verileri tam olan 32 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara arter ve lenf koruyucu subingunal mikrocerrah yöntem ile varikoselektomi uygulandı. Hastaların yaş, operasyon öncesi ve sonrası semen parametreleri, serum testosteron düzeyleri, operasyon sonrası gebelik oranları, testis volumleri ve komplikasyonlar kaydedildi
BULGULAR: Postoperatif ortalama serum testosteron düzeylerinde artış gözlendi. Medyan sperm konsantrasyonları, motilitede artış gözlendi. Altı aylık takip sonunda toplam fertilite oranı %37.5(n=12) olarak belirlendi. Bu gebeliklerden %18.7(n=6)’si spontan gebelik iken, %9.3(n=3)’ü in vitro fertilizasyon /intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve %9.3(n=3)’ü intrauterine inseminasyon idi. Postoperatif takiplerde hastalarda hematom,hidrosel ve enfeksiyon gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda mikrocerrahi yöntem ile rekürren varikosel tedavisi, semen parametrelerinde artış ve düşük yan etki nedeni görülmesi nedeni ile başarılı bir yöntem olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Varikosel, rekürrens, mikrocerrahi


Microsurgical Subinguinal Varicocelectomy in Patients with Recurrent or Persistent Varicocele

Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
Department of Urology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Varicocele may be treated with many different modalities including radiological and surgical approaches but what is the best treatment remains controversial. The recurrence rate following varicocele repair is up to 45%. The aim of this study is to investigate the efficacy of microsurgical varicocelectomy in varicocele recurrence.
METHODS: In our clinic, 32 men who treated with persistent or recurrent varicocele were evaluated retrospectively. All patients were treated with artery and lymphatic sparing subinguinal microsurgical technique. Age, pre-operative and post-operative semen parameters, serum testosterone levels, post-operative pregnancy rates, testicular volumes, and complications were recorded and analyzed.
RESULTS: Postoperatively, mean serum testosterone levels increased. Median sperm concentrations and motility rates also increased. With a minimum 6-month follow-up, the overall pregnancy rate was 37.5% (n=12) including 18.7% (n=6) of pregnancies achieved through natural intercourse, 9.3% (n=3) of them with IVF/intracytoplasmic sperm injection, and 9.3% (n=3) with intrauterine insemination. No complications such as hydrocele, hematoma, and wound infection were observed during the follow-up period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, treatment of recurrent varicocele with subinguinal microsurgical technique seems to be effective method with improving semen parameters and without a significant risk of post-operative complications.

Keywords: Microsurgery, recurrent; varicocele.


Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük. Microsurgical Subinguinal Varicocelectomy in Patients with Recurrent or Persistent Varicocele. . 2019; 59(1): 64-66

Sorumlu Yazar: Resul Sobay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.