Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

İstanbul Tıp Dergisi

İstanbul Med J: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Üst ekstremite cerrahisinde infraklaviküler ve supraklaviküler brakiyal pleksus bloğunun karşılaştırılması
Comparison of infraclavicular and supraclavicular brachial plexus block in upper extremity surgery
Ayşe Gül Ferlengez, Mustafa Tayfun Aldemir


2.
Pes ekinovarusu olan çocuklarda tibialis anterior tendon transferinin metatarsus adduktus deformitesine etkisi
The effect of tibialis anterior tendon transfer on metatarsus adductus deformity in children with clubfoot
Osman Nuri Özyalvaç, Akay Kırat, Evren Akpınar, Yaşar Mahsut Dinçel, Barış Özkul, Avni İlhan Bayhan


ARAŞTIRMA
3.
Akut iskemik, toksik veya viral hepatiti olan hastalarda 25-hidroksi vitamin D düzeylerinin klinik seyir ve mortalite ile ilişkisi
Correlation between 25-hydroxy vitamin D levels and clinical progress/mortality in patients with acute ischemic, toxic or viral hepatitis
Ebru Ayöztürk Ergüven, Yücel Arman, Kadem Arslan, Murat Köse, Orkide Kutlu, Murat Akarsu, Gülden A. Yürüyen, Özgür Altun, Mustafa Özcan, Tufan Tükek


4.
Erkek Osteoporoz Hastalarının Yaş, Sınıflandırma ve Kırık Varlığına Göre Dağılımı
Distribution of Male Osteoporosis Patients According to Age, Classification and Fracture
Hamza Sucuoğlu, Halil Koyuncu


5.
Hafif Bilişsel Bozuklukta MOBİD Ölçek Puanları ile Bilişsel Düzey Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of MoCA Scale Ratings With Cognitive Level Correlation In Mild Cognitive Disorders
Hatice Kübra Avcı Gülen, Ahmet Yıldırım, Ufuk Emre, Yeşim Karagöz, Esra Arda Akbaş


6.
Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin görüşleri
Opinions of the nursing students on ageism
Tülay Demiray, Ümran Dal Yılmaz


7.
Preanalitik hata kaynakları: pediatrik laboratuvar deneyimi
Preanalytical error sources: pediatric laboratory experience
Esra Fırat Oğuz, Fatma Karaca Kara, Murat Kızılgün


8.
Spina bifidalı çocuklardaki renal skar ve fonksiyon kaybının değerlendirilmesinde Tc-99m DMSA ve Ultrasonografinin karşılaştırılması
Comparison between Tc-99m DMSA and Renal Ultrasonography for the evaluation of renal scarring and function loss in children with Spina Bifida
Ebru Özgönenel, Işık Karalök, Emel Ceylan Günay, Tomris Duymaz, İbrahim Alataş, Müşerref Banu Özvar, Palmet Gün Atak, Levent Özgönenel, Kerem Özel


9.
Stapler Hemoroidopeksi Olgularımızın Erken Dönem Sonuçları
Early Results Of Our Patients Treated with Stapled Hemorrhoidopexy
Ramazan Kozan, Tonguç Utku Yılmaz


10.
Gerilim baş ağrılı bayan hastalarda cinsel disfonksiyonun değerlendirilmesi
Evaluatıon of sexual dısfunctıon ın female tensıon type headache patıents
Faruk Ömer Odabaş


11.
Daha önce sezaryen ile doğum yapmış multigravideki gebelikle ilişkili hipertansiyon
Pregnancy-related hypertension in a multigravida with previous cesarean delivery
Deepika S K Dammavalam, Pralhad Kushtagi


12.
Yeni tespit esansiyel hipertansiyon ile sigara, asimetrik dimetil arginin ve iskmeik modifiye albumin arasındaki ilişki
The link between newly diagnosed essential hypertension smoking assmetric dimethyl arginineand ischemia medified albumin
Emine Altuntaş, Aydın Şükrü Bengü, Zeynep Küskü Kiraz, Cuma Mertoğlu, Levent Dalar, Songül Usalp, Çavlan Çiftçi


13.
Bakteriyel Sepsis Etkenine Ampirik Yaklaşımda C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Rolü
The Roles of C-Reactive Protein and Procalcitonin in Empirical Approach to Bacterial Sepsis Agent
Eren Vurgun, Osman Evliyaoğlu, Çiğdem Arabacı, Sembol Yıldırmak, Pınar Çakmak


14.
Sitokeratin 17: Derinin skuamöz neoplastik lezyonlarında invazyonu belirlemede yardımcı bir immunhistokimyasal işaretleyici
Cytokeratin 17: An adjunctive immunohistochemical marker of invasion in squamous neoplastic lesions of the skin
Cem Leblebici


15.
"Genital Hijyen Davranışları Ölçeği"nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Development of "Genital Hygiene Behaviours Scale": Study of Validity and Reliability
Nazan Karahan


16.
Diz Ekleminde Geç Dönem Kondropatilerin Bölgelere Göre Tanısı ve Sınıflandırılmasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği
Efficiency of magnetic Resonance Imaging in Regional Diagnosis and Classification of Advanced Chondropathies of Knee Joint
Abdullah Soydan Mahmutoğlu, Müjdat Bankaoğlu, Şükrü Mehmet Ertürk, İrfan Çelebi, Alper Özel, Özdeş Mahmutoğlu, Muzaffer Başak


17.
Alerjik Rinitli Hastalarımızda Tiroid Fonksiyon Testleri ve Tiroid Otoantikorları Değerlendirmesi
Evaluation of Thyroid Function Tests and Thyroid Autoantibodies in Our Patients With Allergic Rhinitis
Feridun Gürlek, Eyyüp Taşdemir


18.
Kliniğimizde Tanı Alan Mesane Ürotelyal Karsinom Olgularının Histopatolojik Değerlendirilmesi.
Histopathological evaluation of bladder urothelial carcinoma cases diagnosed in our clinic.
Oğuzhan Okcu, Kemal Behzatoğlu


19.
Ağır Alerjik Astımlı Hastalarda Omalizumab Tedavisi
Omalizumab Treatment In Patients With Severe Allergic Asthma
Tuğba Songül Tat, Aykut Çilli


20.
Meme Tümörlerinde Kanser Kök Hücre Belirteçleri ve Non-classic HLA Antijenlerinin Ekspresyonları.
The Expressions of Cancer Stem Cell Markers and Non-classical HLA antigens in Breast Tumors.
Rabia Bilge Özgül Özdemir, Alper Tunga Özdemir, Fatih Oltulu, Kamile Kurt, Gürkan Yiğittürk, Cengiz Kırmaz


21.
Kemik Sintigrafisi Sonuçları ile Gleason Skor ve Prostat-spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relation between Bone Scintigraphy Results with Gleason Score and Prostate-specific Antigen Levels
Ertan Şahin


22.
Migrenli Olgularda Kranial Görüntülemelerin Değerlendirilmesi
Assesment Of Cranial Imagıng Findings In Patients With Migraines
Belma Doğan Güngen, Aysel Tekeşin, Orhan Yağız


23.
Hashimoto Tiroiditli adölesan Hastalarının tanısında B-Mod Gri Skala Histogramın Değeri
B-Mod Gray Scale Histogram Value in Diagnosis of Adolescent Patients with Hashimoto Thyroiditis
Bülent Çekiç, İlhan Nahit Mutlu, Ayşe Eda Parlak, Yasemin Köksel, İclal Erdem Toslak, Mesut Parlak


24.
Operatif vaginal doğumların maternal ve neonatal sonuçlarının karşılaştırılması: vakuma karşı forseps
Comparision of maternal and neonatal outcomes of operative vaginal deliveries: vacuum vs forceps
Berna Aslan Çetin, Pınar Yalçın Bahat, Nadiye Köroğlu, Merve Konal, Aysu Akça


25.
İnfertil Kadınlarda Metabolik Sendrom ve Uzun Dönem Kronik Sağlık Sorunları Sıklığı
Frequency of Metabolic Syndrome and Long-Term Chronic Health Problems in Infertile Women
Ruhuşen Kutlu, Derya Işıklar Özberk, Hüseyin Görkemli


26.
Hemanjiom Tedavisinde Oral Propranolol Kullanımı Sonuçlarımız: Güncelleme
Oral Propranolol Administration in Treatment of Hemangiomas: An Update
Rahşan Özcan, Sevil Aktemur, Şenol Emre, İbrahim Adaletli, Ergun Erdoğan, Gonca Topuzlu Tekant


27.
Primer lenfositik sikatrisyel alopesiler: 36 vakanın retrospektif analizi.
Primary lenfocytic cicatricial alopecias: A retrospective analysis of 36 patients.
Neslihan Akdoğan, Ayşen Karaduman, Sibel Ersoy Evans, Aslı Hapa, Gonca Elçin, Gül Erkin, Nilgün Atakan


28.
Akut myeloid lösemili 100 hastanın immunfenotip özellikleri: Flowsitometrik immunfenotipleme akut myeloid lösemi prognozunu belirlemede kullanışlı mıdır?
The immunophenotype of 100 adult patients with acute myeloid leukemia: Is flow cytometric immunophenotyphing useful in predicting acute myeloid leukemia prognosis?
Hava Üsküdar Teke, Nur Oğuz Davutoğlu, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Cengiz Bal, Beyhan Durak Aras


29.
Spinal Anestezide Hangi Yaklaşım Tercih Edilmeli; Median mı Paramedian mı? Erken ve Geç Komplikasyonların Karşılaştırılması
Which Approach is Preferred in Spinal Anesthesia; Median or Paramedian? Comparison of Early and Late Complications
Serpil Bayındır, Sibel Özcan, Fatma Koçyiğit, Onur Hanbeyoğlu


30.
Petröz Kemik Pnömotizasyon Konfigürasyonu Tinnitusta Belirleyici Olabilir mi?
Can the Configuration of Petrous Bone Pneumatization Be a Predictor of Tinnitus?
Abdullah Soydan Mahmutoğlu, İrfan Çelebi


31.
IL-17F rs763780 varyantının Türk grubunda kronik lenfositik lösemi ve multipl miyelom üzerine etkisi
Effect of the IL-17F rs763780 variant on chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma risk in a Turkish cohort
Ayşe Feyda Nursal, Mustafa Pehlivan, Selin Kurnaz, Sacide Pehlivan


32.
Çocuklarda effüzyonlu otitis mediada etyolojik nedenler
Etiologic causes of otitis media with effusion in children
Mehmet Karacı, Şükran Türkmen, Aykut Erdem Dinç


33.
Quercetin'in karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkisi
Protective effects of quercetin on hepatic ischemia reperfusion injury
Halil Mert Bahadir, Talha Sarigoz, Ömer Topuz, Yusuf Sevim, Tamer Ertan, İnanç Şamil Sarıcı


34.
İmmünsüpresif Hastalarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Viral Yükü ile Klinik Tablo Arasındaki ilişki
Relationship Between Epstein-Barr Virus (EBV) Infection and Viral Load in Immunosuppressive Patients
Meryem Çolak, Aylin Altay Koçak, Buket Dalgıç, Zübeyde Nur Özkurt, Işıl Fidan, Seçil Özkan, Ahmet Pınar, Gülendam Bozdayı


35.
Acil tıp kliniğinde çalışan sağlık personelinin sosyo-demografik özelliklerinin öfke tarzları ve saldırganlık düzeyleri üzerine etkisi
The effect of sociodemographic characteristics of health personnel working in emergency medicine clinic on their anger styles and aggression
Serpil Kayalı, Meral Kurt Durmuş, Acar Aren, Özgül Akça, Yasemin Melek Tan


36.
Karpal Tünel Sendromunun Konservatif Tedavisinde Düşük Enerjili Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması
The Efficacy of Low Level Laser Therapy in the Conservative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome
Abdullah Akar, Nil Sayıner Çağlar, Ebru Aytekin, Nezihe Akar, Yasemin Pekin Doğan, Sibel Çağlar Okur, Esra Çetin, Özge Aksu, Nuran Öz


37.
Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş ile İlişkisi
The Impact of Age on Postoperative Hypocalcemia after Thyroidectomy
Nuri Alper Sahbaz, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Deniz Güzey, Murat Çikot, Hamit Ahmet Kabuli, Halil Alış


38.
Gebelikte idrar kaçırma ve yaşam kalitesi üzerine etkileri
Urinary incontinance in pregnant women and relation with quality of life
Hediye Dağdeviren, Cihan Kaya, Hüseyin Cengiz, Volkan Şakir Erdoğan, Çağlar Helvacıoğlu, Mustafa Sedat Bilecan


39.
Psoriazis ve NOS3 fonksiyonel varyantları arasında bir ilişki var mıdır?
Are there any association between functional variants of NOS3 gene and Psoriasis?
Sacide Pehlivan, Serhat İnalöz, Ayşe Feyda Nursal, Aslıhan Gülel, Mustafa Pehlivan


40.
Helicobacter pylori tanısında kültür, real-time-PCR, elisa ve histopatolojik inceleme yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of culture, real-time PCR, elisa and histopathological examination methods for identification of Helicobacter pylori
Salih Maçin, Alpaslan Alp, Burçin Şener, Cenk Sökmensüer, Diclehan Orhan, Hasan Özen, Taylan Kav, Yakut Akyön


41.
Nidek-AL Scan ve Sirius Topografi cihazları ile ölçülen keratometri, merkezi kornea kalınlığı ve ön kamara derinliği ölçümlerinin karşılaştırılması
Comparison of keratometry, central corneal thickness, and anterior chamber depth results measured with Nidek-AL Scan biometry and Sirius Topography devices
Sadık Etka Bayramoğlu, Nihat Sayın, Dilbade Yıldız Ekinci, Mehmet Erdoğan


42.
Üriner İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Transobturator Tape Operasyonunun Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Effect Of Transobturator Tape Operation Used İn Urinary Incontinence Therapy On Sexual Function.
Serpil Polat, Derya Sivri Aydın, Zeynep Soyman, Birtan Boran


43.
Reküren endometriyoma nedeniyle opere olan hastalarla ilk kez opere olan hastalar arasında herhangi bir fark var mıdır?
Is there any difference in between patients with primary endometriomas and recurrent endometriomas?
Hale Göksever Çelik, Engin Çelik, Gökçe Turan, Ibrahim Polat


44.
Femur başı epifiz kayması nedeniyle In-situ pinleme ile tedavi edilen hastaların uzun dönem sonuçları
long-term results of in-sıtu pinning treatment of femoral head slippage patients
Kayahan Karaytuğ, Gökhan Polat, Turgut Akgül, Ali Asma, Cengiz Şen, Mehmet Aşık


45.
Kolesletaomlu ya da Kolesteatomsuz Kronik Otitis Media’da Nötrofil-Lenfosit Oranı Ve Platelet Hacminin Prediktif Değeri
Neutrophil-Lymphocyte Ratio And Mean Platelet Volume In Chronic Otitis Media With Or Without Cholesteatoma
Enes Yiğit, Özlem Önerci Çelebi, Ela Araz Server, Ecem Sevim Longur


46.
Kardiyak Hastalığı Olan Gebelerde Sezaryen Anestezisi: Literatür Taraması eşliğinde 63 Olgunun Analizi
Anaesthesia for Caesarean Section in pregnancies with Cardiac Disease: an analysis of 63 cases review by literarure
Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Orhan Binici, Nuray Altay


47.
Nazal Schirmer Testinin Türk Nüfüsunda Uygulanabilirliği Ve Normal Aralık Değerleri
Applıcabılıty Of Nasal Schırmer Test On Turkısh Populatıon And Identıfyıng Its Normal Range Values
Ela Araz Server, Özlem Önerci Çelebi, Ecem Sevim Longur, Özgür Yiğit


48.
Diyabetik ve diyabetik olmayan son trimester gebelerin grup B streptokok taşıyıcılığının karşılaştırılması
Comparison of diabetic and non-diabetic term pregnant women in terms of group B streptoccus carriage
Mustafa Çağlayan, Gonca Yetkin Yıldırım, Nadiye Köroğlu, Gökhan Yıldırım


49.
Serebral Palsili Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Cerebral Palsy
Hamza Sucuoğlu


50.
Ehrlich asit tumörleri üzerine borik asidin etkisi
Effects of boric acid on ascites type Ehrlich tumour
Ufuk Oğuz İdiz, Yurdakul Deniz Fırat, Coşkun Çakır, Emrah Yücesan, Erhan Ayşan


51.
Kadaverik organ bağışında donör yaşı önemli bir faktör müdür?
Is donor age an important faktör in cadaveric organ donation?
Halit Ziya Dundar, Rafet Oflaz, Yavuz Selim Çınar, Pınar Sarkut, Ömer Faruk Özkan, Ekrem Kaya


52.
Tc-99m ÇEKİMLERİNDE NÜKLEER TIP ÇALIŞANLARININ RADYASYON MARUZİYETİ
Radiation Exposure to Nuclear Medicine Staff Working with Tc99m Radiopharmaceutical
Yasemin Hızlı, Yasemin Parlak, Didem Göksoy, Gözde Mütevelizade, Gül Gümüşer, Elvan Sayit


53.
Havalı Petröz Apeksin Temporal BT ile değerlendirilmesi: Eşlik eden anomaliler ve tinnitus ve vertigo ile arasındaki ilişki
Temporal CT of the pneumatized petrous apex: Associated anomalies and the relationship with tinnitus and vertigo
Aslı Tanrıvermiş Sayıt, Muzaffer Elmali, Yuksel Terzi


54.
Endometriyum kanserinde lenf nodu metastazı için risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Assessment of risk factors for lymph node metastasis in endometrial cancer
Emre Erdem Taş, Gülin Feykan Yeğin Akçay, Hüseyin Levent Keskin, Edip Alptuğ Kır, Ayşe Filiz Yavuz


55.
Yumuşak Doku Tümörlerinde Tru-Cut Biyopsinin Tanısal Doğruluğu
Diagnostic Accuracy of Tru-Cut Biopsy for Soft Tissue Tumors
Ümit Seza Tetikkurt, Yazgı Köy, Ozan Beytemür, Ramazan Albayrak, Alev Bakır


56.
Endometriomada, nötrofil / lenfosit oranı ve trombosit / lenfosit oranının tanı performansı.
Diagnostic performance of neutrophile / lymphocyte ratio and platelet / lymphocyte ratio in endometrioma.
Derya Sivri Aydın


57.
Otoskleroz cerrahisi fonksiyonel sonuçları
Functional results of surgery for otosclerosis
Deniz Tuna Edizer, Müge Fethiye Yürekli Altındağ, Özgür Yiğit, Ahmet Görkem Yasak


58.
Üçüncü basamak bir merkeze başvuran kadınlarda doğumdan sonra pelvik taban disfonksiyonu bilgi düzeyi
The level of knowledge of pelvic floor dysfunction after delivery in women attending to a tertiary center
Murat Ekin, Cihan Kaya, Emine Öztürk, Hüseyin Cengiz, Gülden Uzer, Levent Yaşar


59.
İnme Sonrası Santral Ağrılı Hastalarda Ağrı Şiddeti ile Yaşam Kalitesi ve Uyku Bozukluğu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Pain Level and Quality of Life and Sleep Disorder in Patients with Central Post-stroke Pain
Aybala Neslihan Alagoz, Bilgehan Atılgan Acar, Türkan Acar


60.
Mor ışığı filtre eden asferik bir göz içi lensinin klinik sonuçları
Clinical results of a violet-light filtering aspheric intraocular lens
Dilek Yaşa, Ali Demircan, Banu Acar, Merve Torun, Onur Ölçücü, Ufuk Ürdem, Alper Ağca, Ahmet Demirok


61.
Lomber Multifidus Kas Değişimiyle Disk Hernisi ve Bel Ağrısı Arasındaki İlişki: Bir MRI çalışması
Relationship Between Lumbar Multifidus Muscle Change with Disc Hernia and Low Back Pain: An MRI Study
Emrah Sayıt


DERLEME
62.
Yüksek riskli yaşlı hasta kimdir?
Who is elderly patient at high risk?
Mehmet İlkin Naharcı


63.
Yaşlanma ve Böbrek
Aging and kidney
Fatih Dede, Canan Yazıcı Özgür


64.
Erken İlaç Hipersensitivite Reaksiyonlarında Bazofil Aktivasyonu ve Bazofil Aktivasyon Testi
Basophil Activation in Immediate Drug Hypersensitivity Reactions and Basophil Activation Test
Öner Özdemir


65.
Gebelik döneminde fizyolojik ve farmakokinetik değişiklikler ile ilaç-besin ögesi etkileşimleri
Physiologic, pharmacokinetic alterations and drug-nutrient interactions during pregnancy
Gözde Ede, Reyhan Nergiz-Ünal


66.
Yaşlıda önlenebilir hastaneye yatışlar: Rüya mı? veya gerçek mi?
Preventable hospitalizations in older adults: Is it a dream or a reality?
Mehmet İlkin Naharcı


67.
Chronic hepatitis B treatment: current perspectives on telbivudine
Chronic hepatitis B treatment: current perspectives on telbivudine
Gian Paolo Caviglia, Chiara Rosso, Antonella Olivero, Maria Lorena Abate, Rinaldo Pellicano, Antonina Smedile


68.
Kaşıntılı hastaya yaklaşım
Approach to the patient with itching
Fusun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu


69.
Türkiye Tıp Encümeni ve 1946-1966 Yılları Arasındaki Bilimsel Faaliyetleri
Turkey Medical Council and Scientific Activities Between 1946-1966
İbrahim Topçu


70.
Egzersizle İndüklenen Oksidatif Strese E Vitamini Suplemanının Etkileri: Dost mu, Düşman mı?
Effects of Vitamin E Supplementation on exercise-induced oxidative stress: Friend or Foe?
Aslı Devrim, Aylin Ayaz


71.
Allerjik Hastalıklarda Probiyotiklerin Rolü ve Kullanımı: Literatürün Gözden Geçirilmesi.
Role and Use of Probiotics in Allergic Diseases: Review of the Literature.
Öner Özdemir


72.
Barsak Obstrüksiyonlarında Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
Role of Computed Tomography in Intestinal Obstruction
Onur Taydaş, Emre Ünal, Mehmet Ruhi Onur, Erhan Akpınar


73.
Kronik Serebrospinal Venöz Yetmezlik ve Multipl Skleroz
Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency and Multiple Sclerosis
Kadihan Yalçın Şafak


74.
Diyet, Bariatrik Cerrahi ve Bağırsak Mikrobiyotası
Diet, Bariatric Surgery and Gut Microbiota
Aslıhan Özdemir, Zehra Büyüktuncer


75.
Farklı yönleriyle ilaca bağlı anafilaksi
Drug-induced anaphylaxis with various aspects
Semra Demir


76.
Erişkinlerde eozinofilik akciğer hastalıkları
Eosinophilic pulmonary diseases in adults
Füsun Erdenen, Ahmet Cüneyt Müderrisoğlu


77.
Lokal Allerjik Rinit (Entopi). Literatürün Gözden Geçirilmesi.
Local allergic rhinitis (entopy). Review of the literature.
Öner Özdemir


OLGU SUNUMU
78.
Çocuk hastada anti-TNF-alfa tedavisi sırasında gelişen asemptomatik akciğer tüberkülozu
A case of asymptomatic pulmonary tuberculosis in a child under TNF-alpha inhibitor therapy
Manolya Acar, Fatih Karagozlu, Murat Sütçü, Oğuz Bülent Erol, Selda Hancerli Torun, Nuran Salman, Ayper Somer


79.
Çoklu Konjenital Anomalilerin Eşlik Ettiği Spondilokostal Dizostozisli Diyabetik Anne Bebeği
Diabetic Mother Infant Accompanied With Spondylocostal Dysostosis And Multiple Congenital Anomalies
Handan Hakyemez Toptan, Nilgün Karadağ, Abdülhamit Tüten, Tülin Gökmen Yıldırım, Güner Karatekin


80.
Hipertansiyon ve akut böbrek yetmezliği ile prezente olan idiopatik retroperitoneal fibrozis
Idiopathic retroperitoneal fibrosis presented with hypertension and acute renal failure
Engin ONAN, Saime Paydaş, Merve Erkoç, Tuba Korkmaz, Hasan Bilen Onan, Mustafa Balal


81.
Serebral Üç Damarı Oklüde Olan Bir Olguda Ciddi Vertebral Arter Orifis Darlığına Stent Uygulaması
Stenting for Severe Vertebral Artery Orifice Stenosis in A Case of Three Cerebral Artery Occulusion
Murat Çabalar, Aygül Resulova, Nilay Taşdemir, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla


82.
İnfluenza ilişkili ARDS başarı ile tedavi edilen 3 p sendromu tanılı çocuk olgu
A child with 3p deletion syndrome who recovered from influenza related ARDS
Gurkan Gultay, Gulsah Kavrul, Manolya Acar, Murat Sutcu, Kemal Nisli, Ayper Somer


83.
Metilprednizolon alerjisi olan hastanın deksametazon ile tedavisi: olgu sunumu
A patient having methyprednisolone allergy treated with dexamethasone: a case report
Öner Özdemir, Emine Kürt


84.
Nadir bir olgu: Boyunda, ağlarken boyutu değişen kitle
A rare case: A mass on the neck which changes its dimensions when weeping
Kamil Şahin, Murat Elevli, Fatma Saraç, Hatice Nilgün Selçuk Duru, Serdar Pop, Ayhan Koçak


85.
Mesaneye Migre Olan ve Taşlaşmış İntrauterin Araç: Olgu Sunumu
Intrauterine Contraceptive Device Which Migrated to the Bladder and Encrusted: A Case Report
Mehmet Gokhan Culha, Bulent Mansuroglu, Nejdet Karsiyakali, Ugur Yucetas, Ali Ferruh Akay


86.
Senkronize parsiyel intestinal malrotasyon ve duodenojejunal bileşke adenokarsinomu: Olağan dışı bir klinik tablo
Synchronous partial intestinal malrotation and duodenojejunal junction adenocarcinoma: An unusual clinical presentation
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Türkan, Aydın İnan


87.
Angioödemle seyreden asemptomatik bağ dokusu hastalığı: bir vaka sunumu
The patient with asymptomatic connective tissue disease coursing with angioedema: a case report
Feridun Gürlek, Eyyüp Taşdemir


88.
Sağ Kolda Uyuşma İle Gelen Nadir Bir Olgu: Subklavyen Çalma Sendromu
A Rare Case With Numbness İn Right Arm: Subclavian Steal Syndrome
Mustafa Begenç Taşçanov, Songül Usalp


89.
Erişkin hastada aksiller kistik lenfanjiom: Olgu sunumu
Adult patient with cystic lymphangioma: Case report
Tolga Canbak, Aylin Acar, Fatih Başak


90.
Gebelerde laparoskopik apandektomi: bir olgu nedeni ile
Laparoscopic appendectomy in pregnant women: due to a case
Ahmet Türkan, Gökhan Akkurt, Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar


91.
Bilgisayarlı tomografide persistan nefrogram işareti; vaka sunumu
Persistent nephrogram sign on computed tomography; a case report
Ahmet Aslan, Sevde Nur Emir, Fatma Kulalı, Fatih Karagüzel, Yaşar Bükte


92.
Astımlı hastada İnfluenza H1N1 virüsüne bağlı gelişen ağır pnömoni ve konvülziyon: Olgu sunum
Severe pneumonia and convulsion caused by Influenza H1N1 viruses in an asthma patient: Case report
Öner Özdemir, Emine Kürt


93.
Varyant Formu Taklit Eden Sporadik Creutzfeldt-Jakob Hastalığı Olgusu
A Case of Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease Mimicking Variant Form
Osman Özgür Yalın, İrem Baş, Ufuk Emre, Orhan Yağız, Yüksel Erdal


94.
Nadir Bir Olgu: Segmental Testis Enfarktı
A Rare Case: Segmental testicular Infarct
İbrahim Karabulut, Ali Haydar Yılmaz, Mahmut Koç, Şaban Oğuz Demirdöğen


95.
Escobar Sendromunda Anestezi Yönetimi: olgu sunumu
Anesthesic Management for Escobar Syndrome: A Case Report
Faruk Çiçekci


96.
Akciğer Kanserinin Klinik Olarak Saptanan Tirod Metastazı: Nadir Bir Olgu
Clinically Significant Thyroid Metastasis of Lung Cancer: A Rare Case Report
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Meryem Ilkay Eren Karanıs, Hıdır Esme


97.
Kolonun meduller karsinomu; Nadir bir olgu
Colonic medullary carcinoma; A rare case
Halis Bağ, Haldun Kar, Necat Cin, Arzu Avcı, Yasin Peker, Evren Durak


98.
Yumuşak Damaktan Köken Alan Hemangioma
Hemangioma Originating From The Soft Palate
Erdinç Aydın, Kübra Çoban


99.
Konjenital Radioulnar Sinositozlu Hastada Annuler Bağ Hipertrofisine Bağlı Kilitlenme: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Locking Elbow Caused by Annular Ligament in the Congenital Radioulnar Synositosis Patient: a Case Report and Review of Literature
Serkan Aykut, Kahraman Öztürk, Ayşe Şencan, Fettah Büyük


100.
Cerrahi ile tedavi edilen kanamalı duodenal lipom olgusu
A case of bleeding duodenal lipoma treated surgically
Mesut Yur, Yakup Ülger, Mehmet Şirik


101.
HIV Pozitif Hastada Hipomani: Olgu Sunumu
Hypomania in HIV Positive Patient: A Case Report
Sevda Bağ, Nagehan Didem Sarı, Feray Akbaş


102.
Weill-Marchesani sendromlu bir mikrosferofaki olgusunda pupil bloğu glokomunu önlemede YAG-lazer iridotominin yetersizliği
Insufficiency of YAG-laser iridotomy to prevent pupillary block glaucoma in a microspherophakic patient with weill-marchesani syndrome
Serpil Yazgan, Tuba Çelik, Erkan Çelik


103.
L-2 hidroksiglutarik asitüri ve anaplastik oligodendrogliom: nadir bir birliktelik
L-2 hydroxyglutaric aciduria and anaplastic oligodendroglioma: a rare association
İbrahim İnan, Başak Atalay, Ahmet Aslan, Begümhan Baysal, Ali Yıkılmaz


104.
İleo-ileal intussusepsiyon ile ortaya çıkan ince bağırsağın primer malign melanomu
Primary malignant melanoma of the small bowel revealed by ileo-ileal intussusception
Mehmet Tolga Kafadar, Metin Yalçın, Ayşegül Aktaş, Mehmet Ali Gök, Tacittin Semih Yürekli, Hasan Dindar


105.
Retroperitoneal Silyalı Foregut Kisti: Nadir Bir Malformasyon
Retroperitoneal Ciliated Foregut Cyst: A Rare Malformation
Asuman Kilitci, Haldun Umudum, Osman Memiş


106.
Senkop ile başvuran kolonoskopi sonrası splenik rüptür. Nadir fakat ölümcül bir komplikasyon: Olgu sunumu
Splenic rupture after colonoscopy presented with syncope. A rare but fatal complication: Case report
Abdullah Şişik, Fatih Başak, Yahya Özel


107.
Multiple Skleroz ve Uveit Birlikteliği: İki Olgu Sunumu
The association multiple sclerosis and uveitis: a report of two cases
Cansu Söylemez, Ufuk Emre, Yüksel Erdal, Kübra Avcı Gülen, Şirin Saçak


108.
Çocukluk çağının nadir paraparesi nedeni, spinal kondrosarkom
A cause of paraparesia in childhood, spinal chondrosarcoma
Çağrı Damar, Ali Murat Koç, Ayşe Gül Alımlı, Betül Derinkuyu, Alp Özgün Börcek, Nil Tokgöz


109.
Havalı Silahlar: Çocuklarınıza bu “oyuncakları” alır mısınız?
Air Guns: Would you buy these “toys” for your children?
Saniye Göknil Çalık, Mustafa Çalık, Hıdır Esme


110.
Şilotoraks: Endoskopik Torasik Sempatektominin Nadir Bir Komplikasyonu
Chylothorax: A Rare Complication of Endoscopic Thoracic Sympathectomy
Mustafa Çalık, Hıdır Esme, Taha Tahir Bekçi, Saniye Göknil Çalık


111.
Farklı Oral Demir Preparatları Kullanımı Sonrası Gelişen Hipersensitivite Reaksiyonları: Vaka Sunumları
Development of Hypersensitivity Reactions after Using Different Oral Iron Preparations: Case Reports
Öner Özdemir, Mustafa Büyükavcı


112.
Notaljia Parestetika: Nöropatik ağrının nadir bir nedeni
Notalgia paresthetica: A rare cause of neuropathic pain
Emrah Kovalak, Çiğdem Aydoğan


113.
Klinefelter Sendromlu Hastada Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura: Olgu Sunumu
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in a Patient with Klinefelter Syndrome: Case Report
Sinan Demircioğlu, Seda Yılmaz, Özlen Bektaş, Özcan Çeneli


114.
Transvers Testiküler Ektopi: İki Olgu Sunumu
Transverse Testicular Ectopia: Two Case Reports
Tugay Tartar, Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Şenay Canpolat, Ahmet Kazez


115.
Çocukluk çağının nadir bir karın içi tümörü sebebi: inmemiş testisin burned-out tümörü
A rare cause of intraabdominal mass in childhood: Burned-out tumor of undescenced testis
Ünal Bakal, Mehmet Ruhi Onur, Mehmet Saraç, Tugay Tartar, Olgun Kontaş, Ahmet Kazez


116.
Epidural Enjeksiyon Sonrası Gelişen Spinal Torakal Ampiyem Olgusu
A Case of After Spinal Epidural Injection Thoracic Empyema
Fergane Memmodova, Esengül Liman, Ufuk Emre, Yeşim Karagöz, Veysel Antar, Orhan Yağız


117.
Nadir görülen bir kolon perforasyon nedeni; Rahim içi araç (RİA)
A rare cause of colon perforation; Intrauterin device (IUD)
Onur Olgaç Karagülle, Erkan Yavuz, Hüseyin Bilge, Barış Sana, Aydın Zilan, Fatih Çelebi


118.
Hafif Mckittrick-Wheelock Sendromu var olabilir mi?
Does Attenuated Mckittrick-Wheelock Syndrome Exists?
Sadettin Er, Bülent Cavit Yüksel, Sabri Özden, Deniz Tikici, Barış Doğu Yıldız, Mesut Tez


119.
Edinsel İmmün Yetersizlik Sendromlu Hastada Nörotoksoplazmozis: Manyetik Rezonans ve Manyetik Rezonans Spektroskopi Bulguları
Neurotoxoplasmosis in Patient With Acquired Immunodeficiency Syndrome: Magnetic Resonance & Magnetic Resonance Spectroscopy Findings
Pınar Gülmez Çakmak, Selda Sayın Kutlu


120.
Kontrolsüz Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Bir Hastada Palpabl Purpura: Linagliptinin Muhtemel Yan Etkisi
Palpable Purpura In A Patient With Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus: Possible Side Effect Of Linagliptin
Ömercan Topaloğlu, Bahri Evren, İbrahim Şahin


121.
Postoperatif Fibrin Reaksiyon ve Descement Membranı Dekolmanı
Postoperative Fibrin Reaction And Descemet Detachment
Mustafa Suat Alıkma, Erkan Ünsal, Tülay Akçetin, Mehmet Özgür Çubuk, Kadir Eltutar


122.
Hepatektomi sonrasında gelişen yüksek debili şilöz fistül tedavisinde radyoterapi; Olgu ve literatür sunumu.
Radiotherapy in the treatment of high volume chylous fistula following right hepatectomy; Case report and review of the literature.
Osman Nuri Dilek, Ayhan Aydın, Turan Acar, Cengiz Tavusbay, Emine Özlem Gür, Salih Can Çelik, Hüseyin Sinan Akay, Mehmet Hacıyanlı


123.
Bilinç Bulanıklığı ile Başvuran Nadir Yerleşimli Koroid Pleksus Papillom Olgusu
Rare Presenting Chronic Choroid Plexus Papilloma Case with Impaired Consciousness
Nurcan Ünal, Muhammet Mesut Nezir Engin, Önder Kılıçaslan, İbrahim Feyyaz Naldemir, Gülşen Yalçın, Uğur Avcı, Kenan Kocabay


124.
Subkütan Enoksaparine Bağlı Spontan Kas İçi Hematom
Spontaneous Intramuscular Hematoma Due To Subcutaneous Enoxaparın
Ahmet Gürdal, Mustafa Kemal Yeniay, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez


125.
Meme Myofibroblastomunun Sito-Histopatolojik Bulguları: Olgu Sunumu
Cytopathological Findings of Myofibroblastoma of The Breast: A Case Report
Büşra Yaprak Bayrak, Ahmet Tuğrul Eruyar, Abdullah Güneş


126.
Primer Mukozal Malign Melanoma; İki Olgu Sunumu
Primer Mucosal Malign Melanoma; Report of Two Cases
Kevser Esmeray Çifci, Yeşim Karagöz, Çagrı Erdim, Cem Leblebici, Özgür Kılıçkesmez


KLINIK ÇALIŞMA
127.
Erken evre glottik kanser tedavisinde diode laser mikrocerrahisi: Onkolojik sonuçlar ve deneyimlerimiz
Diode laser microsurgery for treatment of early-stage glottic cancers: Oncological outcomes and our experiences
Suat Bilici, Ali Rıza Gökduman, Özgür Yiğit


128.
Doğum Yöntemi Anne Postpartum Duygu Durumunu Etkiliyor mu? Postpartum SCL 90-R
Delivery mode any influence on the potpartum mood of the mother? Postpartum SCL 90-R
Güler Ateşer, İsa Şükrü Öz, Sevinj Sardarli, Derya Sivri Aydın, Birtan Ahmet Boran


129.
Penil Fraktür Tanı ve Tedavisi: Kırkbeş Olgunun Klinik Özelliklerinin Analizi
The Diagnosis and Treatment of Penile Fracture: The Analysis of Clinical Characteristics in 45 Cases
Mustafa Kadıhasanoğlu, Mehmet Gökhan Çulha, Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Bülent Mansuroğlu, Vural Saçak


130.
Lenfadenopatili çocuklarda platelet indeksleri ve serum laktat dehidrogenaz düzeyleri malignite ayırıcı tanısında kullanılabilir mi?
Can platelet indices and serum lactate dehydrogenase levels be used for the differential diagnosis of malignancy in children with lymphadenopathies?
Zeynep Canan Özdemir, Aslı Deniz, Yeter Düzenli Kar, Hülya Özen, Özcan Bör


131.
AO tip C distal radius kırıklarında volar plak ile osteosentez uygulamasının klinik ve radyolojik sonuçları
Clinical and radiologic outcomes of volar plate fixation in AO type C distal radius fractures
Ahmet Şenel, Yusuf Öztürkmen, Yunus Emre Akman, Erhan Şükür, Ethem Ayhan Ünkar


132.
İnsan dermal fibroblastlarından türeyen uyuşan İndüklenmiş pluripotent kök hücrelerin yağ asidi kompozisyonu üzerine hepatik farklılaşmanın etkisi
Effect of hepatic differentiation on fatty acid composition of induced pluripotent stem cells derived from human dermal fibroblasts
Nasim Parsafam, Yagoub Rahimi, Amir Mehdizadeh, Hojjatollah Nozad Charoudeh, Mohammad Nouri, Maghsod Shaaker, Masoud Darabi


133.
Sitoredüktif Cerrahi ile İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Erken Dönem Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Short Term Quality of Life After Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy
Ozgul Duzgun, İnanc Samil Sarici, Serkan Gokcay


134.
Benign Meme Bozukluklarının Hipotiroidizmle İlişkisi
Association of Benign Breast Disorders with Hypothyroidism
Nooshin Shirzad, Sadaf Alipour, Azin Saberi, Akram Seifollahi, Hadith Rastad, Ladan Hosseini


135.
Over torsiyonu: Tersiyer merkezin 10 yıllık deneyimi
Ovarian Torsion: 10 Years’ Experience of A Tertiary Medical Center
Besim Haluk Bacanakgil, Işık Kaban, Mustafa Deveci, Mushvige Hasanova


136.
Reflü Nefropatisine Bağlı Son Dönem Böbrek Hastalığı Gelişen Hastalarda HLA Dağılımının İncelenmesi
Survey of HLA Distribution in Patients with End Stage Renal Disease Secondary to Reflux Nephropathy
Rahşan Özcan, Elif Altınay Kırlı, Elif Kortan, Salih Pekmezci, Nurhan Seyahi, Erkan Yılmaz, Nur Canpolat, Mehmet Rıza Altıparmak, Mehmet Eliçevik


137.
Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Fıtık Onarımı Sonrası Erken Dönem Ağrı Kontrolü
Early-Term Pain Management After Laparoscopic Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair
Mete Şişman, Mehmet Tolga Kafadar, Önder Sürgit, Muhammet Gözdemir, Aydın İnan


138.
Ses kısıklığı olan hastalarda superior larengeal sinir bozukluklarının larengeal elektromyografi ile araştırılması
Investigation of superior laryngeal nerve disorders with laryngeal electromyography in patients with voice hoarseness
Şahin Öğreden, Asım Kaytaz, Ferhan Öz, Nurten Uzun Adatepe, Mustafa Şahin


139.
İris Hook Aracılı Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız
Our Cataract Surgery Results Performed With Iris Hook
Mustafa Suat Alıkma, Erkan Ünsal, Mehmet Özgür Çubuk, Kadir Eltutar


140.
Kadınlarda Stres İdrar Kaçırma Tedavisinde Orta Üretral Askı Prosedürleri; Transobturator Bant ve Gerilimsiz Vajinal Bandın Etkinliği: On İki Aylık İzlem Süreli Karşılaştırmalı Çalışma
The Efficacy of Mid-Urethral Sling Procedures, Transobturator Tape and Tension-Free Vaginal Tape In The Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: A Comparative Study of Twelve Months Follow-Up After Surgery
Mustafa Aydın, Tuna Karatağ, Mustafa Kadıhasanoğlu, Orhan Tanrıverdi, Çiğdem Döndar, Muammer Kendirci


141.
abdominal duvar endometriozis: tersiyer merkezde 66 hastanın analizi
Abdominal wall endometriosis: an analysis of 66 patients at a tertiary center
Besim Haluk Bacanakgil, Hasene Özçam, Mustafa Deveci, Sezgi Güllü Yıldırım


142.
Nötrofil lenfosit oranı immün trombositopeni hastalarında kortikosteroid tedavisine yanıtı öngörebilir mi?
Neutrophil lymphocyte ratio in estimating response to corticosteroid treatment in immune thrombocytopenia patients
Rafet Eren, Mehmet Ünaldı, Abdülkadir Karışmaz, Mehmet Hilmi Doğu, Hilal Tan Köker, Şermin Altındal, Osman Yokuş, Elif Suyanı


EDITÖRE MEKTUP
143.
Akne Vulgarisli Hastalarda Hastalık Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Impact of Disease Severity and Quality of Life on Patients with Acne Vulgaris
Melek Aslan Kayıran, Filiz Cebeci, Ayşe Serap Karadağ, Vefa Aslı Erdemir, Mehmet Salih Gürel
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.