Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit ve Trombofl ebit Gelişimini Önleme ve Tanılamada Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi [HEAD]
HEAD. 2016; 13(1): 21-26 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.253  

İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit ve Trombofl ebit Gelişimini Önleme ve Tanılamada Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; intravenöz infüzyon tedavisine bağlı fl ebit ve trombofl ebit gelişimini önleme ve tanılamada, sağlık çalışanlarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan çalışmanın evreni ve örneklemini, 02.09.2013 - 01.01.2014 tarihleri arasında İstanbul’da özel bir hastane ve üç eğitim araştırma hastanesinin yoğun bakım üniteleri ile yatan hasta katlarında intravenöz tedavi uygulayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü 100 hemşire, 12 ebe, 4 acil tıp teknisyeni oluşturmuştur. Veriler, intravenöz infüzyon tedavisinde bilinmesi gereken süreçlerle ile ilgili hazırlanan anketle toplanmıştır. 50 puan, 100 puan üzerinden performans kriteri olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Sağlık çalışanlarının aldıkları bilgi puanları 30 ile 90 puan arasında değişmekte olup, ortalaması 54.78 ± 11.74 puan olarak gö- rünmektedir. Çalıştıkları bölüme, mesleki deneyim ve eğitim durumlarına göre aldıkları puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlık çalışanlarının aldıkları bilgi puanı ortalaması performans kriterinin üzerindedir. Fakat fl ebit geliştiğinde yapılması gereken uygulamalar, lokal anestetik kullanımı, pansuman materyali ve akış kontrol cihazı seçimi, kateter değişim sıklığı konularında bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. İntravenöz terapi ile ilgili hizmet içi eğitimlerinde bu konular yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Flebit, infüzyon tedavisi; trombofl ebit; bilgi düzeyi


Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy

Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
Acıbadem University Health Services Vocational School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This paper aims at determining the level of knowledge of healthcare staff in the diagnosis and prevention of intravenous infusion therapy related to the development of phlebitis and thrombophlebitis.
METHODS: This research is a descriptive study. The sample of the research contains 100 nurses, 12 midwives, 4 emergency medical technician who are voluntarily participated in this research. They applied intravenous therapy at three educational research hospitals’ and one private hospital’s intensive care units and inpatient fl oors between 02.09.2013 - 01.01.2014 in İstanbul. Data was collected by the infusion treatment processes questionnaire. 50 points is evaluated as the performance criteria over 100 points.
RESULTS: Health workers knowledge points score ranges from 30 to 90 points and average seem to be 54.78 ± 11.74 points. Statistically there is no signifi cant relationship between the scores and departments which they work, their professional competency and education. (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Health workers knowledge point average is above the average performance criteria. But it has been determined that there is a lack of knowledge mostly on the issues of the practices that should be applied upon the development of phlebitis, use local anesthetics, selecting dressing material and fl ow control device, catheter replacement frequency. These ıssues should take place in intravenous therapy service trainings.

Keywords: Phlebitis, infusion therapy; thrombophlebitis; knowledge level


Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz. Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy. HEAD. 2016; 13(1): 21-26

Sorumlu Yazar: Yadigar Arpa, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.