Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Hemşirelerde Ekip Çalışması ve Motivasyon Arasındaki İliskinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi [HEAD]
HEAD. 2017; 14(4): 254-263 | DOI: 10.5222/HEAD.2017.254  

Hemşirelerde Ekip Çalışması ve Motivasyon Arasındaki İliskinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ayşe Çelik1, Anita Karaca2
1Medicana Bahçelievler / Istanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans Programı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerdeki motivasyon düzeyinin ekip çalışmasına olan etkisini değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, İstanbul’da özel bir grup hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, hemşirelerin sosyo-demografik ve çalışma yaşamına ilişkin özelliklerini belirlemek amacı ile oluşturulan “Hemşire Bilgi Formu” ile “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği” ve “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Gerekli kurum ve ölçek izinleri alındıktan sonra veri toplama aşamasına geçildi ve araştırmaya katılmayı kabul eden 304 hemşireye uygulanmıştır. Verilerin analizinde, yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman’s korelasyon testleri kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin %78'i kadın, %65.1'i 20-29 yaş grubunda, %67.1'i bekar, %37.8'i lisans mezunudur. “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği”nden alınan en yüksek puanı (4.26±0.988) “Ekip liderleri gerektiğinde ekip üyelerinin birbirlerine yardım etmelerini sağlamalıdır” maddesi alırken, en düşük puanı (2.80±1.422) “Ekip üyelerine yardım etmek, bireyin yapacak yeterince işi olmadığının göstergesidir” maddesi almıştır. “Motivasyon Ölçeği”nden ise alınan en yüksek puan (4.20±0.972) “İşimi severek yapıyorum” maddesi alırken, en düşük puanı (2.68±1.277) “Her an işime son verilebileceği endişesini taşıyorum” maddesinin aldığı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin motivasyon düzeyi ile ekip çalışması arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin sosyo-demografik ve çalışma yaşamına ilişkin bazı özellikleri hemşirelerin motivasyon düzeyini ve ekip çalışmasına yönelik tutumlarını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, motivasyon, ekip çalışması, motivasyon faktörleri.


Evaluating the Relationship between Teamwork and Motivation in Nurses and Affecting Factors

Ayşe Çelik1, Anita Karaca2
1Medicana Bahcelievler / Istanbul Bilim University Health Sciences Institute Master
2Istanbul Bilim University Florence Nightingale Hospital Nursing School, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted for the purpose of evaluating the effect of nurse motivation levels on teamwork and the determining factors.
METHODS: This descriptive work was carried out in a private group hospital operating in Istanbul. A “Nurse Information Form”, “Teamwork Behavior Measure”, and “Motivation Measure”, all of which were created to determine characteristics regarding the socio-demographic and working life of nurses, were used in collecting research data. Upon obtaining the necessary institution and measure permissions, it was proceeded to the data collection stage and it was applied to 304 nurses who agreed to participate in the research. In analysis of the data, percentage, arithmetic average, frequency, standard deviation, median, minimum, maximum, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman’s correlation tests were used. Statistical evaluation of the data was performed using SPSS 16.0.
RESULTS: The nurses were women (78%), 20-29 years old (65.1%), single (67.1%), college/university graduates (%37.8%). The statement “Team leaders must ensure that team members help each other when necessary” received the highest point (4.26±0.988) from the “Teamwork Behavior Measure”, while the statement “Helping team members is an indicator that the individual does not have much work to do” received the lowest point (2.80±1.422). The statement “I do my workfondly” received the highest point (4.20±0.972) from the “Motivation Measure”, and it has been seen that the statement “I worry that I could be fired at any moment” received the lowest point (2.68±1.277).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that there is a significant relation between nurses motivation levels and teamwork. Some characteristics of nurses regarding socio-demographic and work life affect their motivation levels and attitudes towards team work.

Keywords: Nursing, motivation, teamwork, motivational factors.


Ayşe Çelik, Anita Karaca. Evaluating the Relationship between Teamwork and Motivation in Nurses and Affecting Factors. HEAD. 2017; 14(4): 254-263

Sorumlu Yazar: Anita Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.