Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Hemşirelik ve Mizah: Hemşirelerin Çalışma Alanları Mizah Tarzlarını Etkiler mi? [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 95-100 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.095  

Hemşirelik ve Mizah: Hemşirelerin Çalışma Alanları Mizah Tarzlarını Etkiler mi?

Gülcan Bagcivan1, Merve Ünal2, Aylin Akın2, Fatma İlknur Çınar1, Nurten Özen1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Bd. Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bd. Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin kullandıkları mizah tarzlarının belirlenmesi ve çalıştıkları bölüme göre mizah tarzlarının değişip değişmediğinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Ankara’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde Ocak-Nisan 2014 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırmaya 259 hemşire dahil edilmiştir. Veriler “Hemşire Bilgi Formu” ve “Mizah Tarzları Ölçeği (MTÖ)” ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler; sayımla belirlenen değişkenler için sayı ve %, ölçümle belirlenen değişkenler için ortalama±standart sapma şeklinde gösterilmiştir. Karşılaştırmalı istatistiklerde, “t testi”, ve “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin MT֒den aldıkları puanlara göre, uyumlu-olumlu mizah tarzı puanları uyumsuz-olumsuz mizah tarzı puanlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir. Hemşirelerin en çok kullandıkları mizah tarzı “katılımcı mizah” ve en az kullandıkları mizah tarzı ise “saldırgan mizah”dır. Hemşirelerin kullandıkları mizah tarzları çalışma alanlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin kullandıkları mizah tarzlarının çalıştıkları bölümlere göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği görülmüştür. İleriki araştırmalarda hemşirelerin kullandıkları mizah tarzlarının çalıştıkları bölüme göre değişip değişmediğinin belirlenmesi için hemşirelerin çalıştıkları bölüme ilk başladıkları zaman ve belirli bir süre sonra tekrar mizah tarzlarının değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca hemşirelerin çalıştıkları bölümlere göre, çalışma ortamında mizahı nasıl kullandıkları ve mizah kullanımından nasıl etkilendiklerinin değerlendirileceği yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mizah, hemşirelik, hastane klinikleri


Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles?

Gülcan Bagcivan1, Merve Ünal2, Aylin Akın2, Fatma İlknur Çınar1, Nurten Özen1
1Gülhane Military Medical Academy, School of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Department of Hematology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To determine the humor styles of nurses who work in a training and research hospital and whether the humor styles of nurses change according to their department.
METHODS: This descriptive study was conducted in a training and research hospital in Ankara between January and April 2014. The study sample comprised 259 nurses. The data were collected using “nurse information form” and “The Humor Styles Questionnaire (HSQ)”. SPSS for Win. Ver. 15.00 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) was used for data analysis. The descriptive statistics were shown as n, %, mean± standard deviation. One-way ANOVA, paired sample t test, and independent t test were conducted to evaluate the data.
RESULTS: According to the HSQ score of nurses, the mean score of compatible-positive humor style subscale was statistically higher than incompatible-negative humor style score. The most humorous style used by the nurse was "participatory humor style" and the least used was “aggressive humor style”. There is no significant differences between nurses humor style and work area.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that there was no differences style of humor used by nurses according to their departments. To find more precisely result about this subject it is recommended that further studies should evaluate and compare of humor style of nurses first day and after a while when the nurses start to work in new department. Also it is recommended that, further studies can evaluate that how nurses use humor in their department, and how they are impressed with use of humor in practice.

Keywords: Humor, nursing, hospital’s clinic


Gülcan Bagcivan, Merve Ünal, Aylin Akın, Fatma İlknur Çınar, Nurten Özen. Nursing and Humor: Do the Departments Where Nurses Work Affect Their Humor Styles?. HEAD. 2016; 13(2): 95-100

Sorumlu Yazar: Gülcan Bagcivan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.