Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Tutumunun Belirlenmesi [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 250-257 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.250  

Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Tutumunun Belirlenmesi

Seval Ağaçdiken Alkan, Afitap Özdelikara, Nuran Mumcu Boğa
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemsirelik Esasları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma bir sağlık yüksekokulunda hemşirelik eğitimi alan gençlerde yeme tutumunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 291 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler tanıtıcı form ve Yeme Tutumu Testi ile elde edilmiştir. Çalışmanın etik izni belirtilen üniversitenin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare analizi, Mann-Whitney U testi ve varyans analizi testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %74.9 ‘u kadın, %25.1’i erkek, %82.1’i 18-21 yaş grubunda, %34.7’si ikinci sınıf öğrencisi, %80.8’i çekirdek aileye mensup, %61.5’i gelir durumunun 1001TL ve üzeri olduğunu, %41.5’i sürekli yaşadıkları yerin ilçe olduğunu ifade etmiştir. Katılımcı öğrencilerin %61.5’inin annesi ilköğretim mezunudur. Öğrencilerin %44.3’ü yurtta yaşamakta ve %34’ünün eş/sevgilisi bulunmaktadır. Öğrencilerin Beden Kitle İndeksi ortalaması 21.59±2.66 olarak bulunurken, yeme tutumu ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 18.04±10.51 olarak belirlenmiştir. Cinsiyet, beden görünümünden ve şu anki kilodan memnun olma durumu ve beslenme düzeni özelliklerinin yeme tutumu üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin yeme tutumunun normal düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, yeme davranışı, yeme tutumunu etkileyen faktörler


Eating Behaviors of Nursing Students

Seval Ağaçdiken Alkan, Afitap Özdelikara, Nuran Mumcu Boğa
Ondokuz Mayıs University Faculty of Nursing Department of Nursing

INTRODUCTION: This descriptive study was conducted to determine the eating behaviors of students studying in a university nursing program.
METHODS: This study was conduct with 291 student who were studying in Nursing Section of Ondokuz Mayıs University, School of Health. Data was gained with identification form and Eating Attitude Test. The ethical permission of the study was granted by stated universty’s Clinical Research Ethical Committee. Descriptive statistics, chi-square analysis, Mann-Whitney U test and variance analysis were used for the statistics analysis of the study.
RESULTS: Of the students, 74.9% were women and 25.1% of men; 82.1% between 18-21 years old. 34.7% of the students were studying in their second year, 80.8% were from a nuclear family, 61.5% had a monthly salary more than 1001 TL, 41.5% lived in a town. 61.5% of the students’ mothers graduated from primary school. 44.3% of students stayed in a dormitory and 34% had a partner. The body mass index averages of the students were 21.59±2.66 while the eating behaviors test averages were 18.04±10.51. It was determined that sex, satisfaction with body image and current weight, and also diet had effects on students’ eating behaviors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the eating behaviors of nursing students was at a normal level.

Keywords: Nursing students, eating behaviour, eating behaviour effecting factors


Seval Ağaçdiken Alkan, Afitap Özdelikara, Nuran Mumcu Boğa. Eating Behaviors of Nursing Students. HEAD. 2016; 13(3): 250-257

Sorumlu Yazar: Seval Ağaçdiken Alkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.