Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

5 Yaş Altı Çocuğa Sahip Annelerin Ateş Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 258-263 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.258  

5 Yaş Altı Çocuğa Sahip Annelerin Ateş Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

Nazan Gürarslan Baş1, Gülnaz Karatay1, Mahmut Karatay2
1Munzur Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Tunceli
2Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Tunceli

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı çocuk kliniklerine başvuran 5 yaş altı çocuğa sahip annelerin çocuklarında ateş görülme durumlarını ve annelerin ateş yönetimine ilişkin bilgi ve uygulamalarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Eylül 2015– Şubat 2016 tarihleri arasında, herhangi bir nedenle bir devlet hastanesinin çocuk polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 5 yaş altı çocuğa sahip 180 anne ile yürütüldü. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu kullanılarak yaklaşık 10-15 dakika içerisinde yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Elde edilen veriler SSPS programında sayı, yüzde, ki kare testleriyle analiz edildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 30.03±5.25 olan annelerin %42.8’i lise mezunu, %86.7’si çekirdek aileye sahip, %85.0’ı sosyal güvence kapsamında olup, %70.6’sı gelir durumunu orta düzey olarak ifade etti. Çocukların yaş ortalaması 3.12±1.45 idi. Annelerin %88.3’ü çocuklarının son bir yılda ateş sorunu yaşadığını, %87.2’si evde çocuklarına ait derece bulundurduğunu, %96.7’si çocuklarının ateşlerini ölçebildiğini ve %70.7’si vücut sıcaklığının 38 derece ve üstü olmasını ateş olarak değerlendirdiğini ifade etti. Annelerin öğrenim ve çalışma durumu ile ateşe karar verme yöntemi arasında anlamlı fark görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen verilere göre, annelerin ateş yönetimi ile ilgili bilgi ve uygulamaları yetersiz olup, eğitim ve danışmanlık alma gereksinimleri vardır.

Anahtar Kelimeler: Anne, ateş yönetimi, çocuk; hemşirelik


Knowledge and Practice in Fever Management of Mothers with Children Under the Age of Five

Nazan Gürarslan Baş1, Gülnaz Karatay1, Mahmut Karatay2
1Munzur University School of Health, Tunceli, Turkey
2Munzur University Vocational School, Tunceli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the knowledge and practice in fever management of mothers with children under the age of fi ve years old.
METHODS: This descriptive study was performed in a state hospital in September 2015- February 2016. The sample consisted of 180 mothers with under 5 age children who addmitted the child clinics with any reason and accepted participate the study. Data were collected with a questionaire prepared by researcher. The questionaire was applied face to face interviewing technics and was took about 10-15 minutes. Data were analyzed in computer based SPSS program by using numbers, percentiles and chi-square tests.
RESULTS: The average age of mothers in the study was 30.03±5.25, 42.8% of them were high school graduates, 86.7% of them had a nuclear family, 85.0% of them had social security, and 70.6% of them assessed their income status as middle. The average age of the children was 3.12±1.41. The mothers stated that 88.3% of the children had a fever at least once in the previous year. Also, 87.2% of mothers stated they had special thermometers for their children at home, 96.7% of them stated they could measure the fever of children with thermometer and 70.7% of them stated that “a fever is a body temperature of 38° degrees or above”. There were statistically signifi cant differences between mothers’ education, employment status and family type and the method to determine fever.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the fi ndings, it was seen that mothers have insuffi cient knowledge and practice related to fever management and they need to receive more education and counselling.

Keywords: Child, fever management, mother; nursing


Nazan Gürarslan Baş, Gülnaz Karatay, Mahmut Karatay. Knowledge and Practice in Fever Management of Mothers with Children Under the Age of Five. HEAD. 2016; 13(3): 258-263

Sorumlu Yazar: Nazan Gürarslan Baş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.