Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Öğrenci Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 202-208 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.202  

Öğrenci Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları

Sevecen Çelik İnce1, Latife Utaş Akhan2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı, İzmir
2Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma öğrenci hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin algılarını ve etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Ocak-Şubat 2014’te Karadeniz Bölgesi’nde bir ildeki sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde kayıtlı olan 461 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 340 (%73.75) hemşirelik öğrencisi örnekleme alınmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği (MMBDÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin analizi yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis testi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve Mann Whitney U testi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ort. 21.14, öğrencilerin %78.2’si kadın, %98.2’si bekar, %2.3’ü klinikte hemşire olarak çalışmakta olup %62.4’ü maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi almadıklarını, %86.2’si ise aldığı bilginin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Araştırmada tüm öğrenci hemşirelerin MMBDÖ puan ortalaması 64.99±6.15 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bulundukları sınıf, medeni durumları, klinikte çalışma durumları, manevi bakımla ilgili bilgi alma ve aldığı bilgiyi yeterli görme durumları ile ölçek toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Yalnızca cinsiyete göre ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma, öğrenci hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım ilişkin bir algıya sahip oldukları fakat bu konudaki bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı ve eğitimin gerekli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, manevi bakım; maneviyat; öğrenci


Nursing Students’ Perceptions about Spirituality and Spiritual Care

Sevecen Çelik İnce1, Latife Utaş Akhan2
1Dokuz Eylul University Faculty of Nursing, Psychiatry Nursing Department, İzmir
2Bulent Ecevit University Health College, Psychiatry Nursing Department, Zonguldak

INTRODUCTION: This study was conducted to investigate of perceptions about spirituality and spiritual care of nursing students accordıng to some socıodemographıc varıables.
METHODS: The samples of the research comprised 461 nursing students studying in a nursing program of a health science school in the Black Sea region between January-February 2014. No sample selection was done. 340 (73.75%) nursing students who volunteed to participate in the study were sampled. The research data was gathered using the “Personal Information Form” and “Spirituality and Spiritual Care Grading Scale”. Percentage, mean, standard deviation, Kruskal Wallis, two independent sample tests, and Mann Whitney U test were used to analyze the data.
RESULTS: The mean age of the nursing students who participate in the study is analyzed as 21.14. Of the students, 78.2% is women, 98.2% is single and 2.3% works as nurse in the hospital and 62.4% doesn’t have any information about Spirituality and Spiritual Care, 86.2% states their knowledge is not enough. It is stated that all the students’ scale mean is 64.99 ± 6.15. There is not any significant difference statistically between scale score mean according to the grades which the students have, marital status, marital status, clinical study situations, to obtain information related to spiritual care and received sufficient information see (p>0.05). There is only one statistically significant difference between average scores according to gender (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The research findings indicate that the students’ perception to the Spirituality and Spiritual Care is enough, but their knowledge about this issue is not enough and education is necessary.

Keywords: Nursing, spiritual care; spirituality; student


Sevecen Çelik İnce, Latife Utaş Akhan. Nursing Students’ Perceptions about Spirituality and Spiritual Care. HEAD. 2016; 13(3): 202-208

Sorumlu Yazar: Sevecen Çelik İnce, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.