Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Osteoporoz Dergisi

Osteoporoz: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Nöropatik Ağrı Komponenti Olan Diz Osteoartritinde TENS Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effectiveness of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in knee osteoarthritis with Neuropathic Pain Component: A Randomized Controlled Study
Cemile Sevgi Polat, Asuman Doğan, Didem Sezgin Özcan, Belma Füsun Köseoğlu, Sinem Koçer Akselim, Şule Şahin Onat
2017; 23 - 2 | Sayfalar 47 - 51

2.
Protrüzyo Asetabuli'nin Nadir Bir Nedeni: Kalça Eklemi Sinoviyal Kondromatozisi
A Rare Cause Of Protrusio Acetabuli: Hip Joint Synovial Chondromatosis
Fatih Bağcıer, Ayhan Kul, Hayri Oğul
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

3.
Bilateral Tibia Fibula Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: OLGU SUNUMU
Bilateral Complex Regional Pain Syndrome After Fracture of Bilateral Tibia and Fibula: CASE REPORT
Senem Şaş, Zeynep Karakuzu Güngör, Hatice Rana Erdem, Figen Tuncay
2017; 23 - 1 | Sayfalar 29 - 32

4.
Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal kadınlarda vertebral kırık varlığı
Vertebral fracture in postmenopausal women with and without osteoporosis
Merih Özgen, Onur Armağan, Selen Kuzgun, Fulya Bakılan, Funda Berkan, Fezan Şahin Mutlu
2017; 23 - 2 | Sayfalar 57 - 60

5.
Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi
The Effect of Ozone on Bone Strenght in Animal Model of Rheumatoid Arthritis
Gülnur Taşcı Bozbaş, Figen Sevil Kilimci, Mustafa Yılmaz, Gulcan Gurer, Buket Demirci
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

6.
Nadir Görülen Artroskopi Sonrası Osteonekroz: Bir Olgu Sunumu
A Rare Case Of Osteonecrosis Caused By Arthroscopy: A Case Report
Fatih Bağcıer, Akın Erdal, Osman Onaç
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

7.
İdiyopatik Yaygın Femoral Osteonekroz: Diz Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni
Idiopathic Widespread Femoral Osteonecrosis: An Insidious Cause for Knee Pain
Selçuk Sayılır
2017; 23 - 1 | Sayfalar 45 - 46

8.
Hemodiyalize Giren Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Üst Ekstremite Problemleri ve Bunların Diyabetle Olan İlişkisi
Upper Extremity Problems and Its Relationship to Diabetes in Patients with End Stage Renal Failure Receiving Haemodialysis
Aslı Gençay Can, Canan Çelik, Mustafa Özer, Serdar Kahvecioğlu
2017; 23 - | Sayfalar 86 - 92

9.
Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu
An Osteoid Osteoma in the Proximal Femur with Unilateral Lower Extremity Atrophy Caused By Delay in Diagnosis: a Case Report
Alparslan Yetişgin, Ahmet Boyacı, Ahmet Tutoğlu, Ahmet Hartavi
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

10.
Diyabetik bir hastada venöz yetersizlik ile karışan Charcot nöroartropatisi
Charcot neuroarthropathy confused with venous insufficiency in a diabetic patient
Rabia Terzi, Tülay Özer, Turgay Altınbilek
2017; 23 - 1 | Sayfalar 39 - 42

11.
Premenopozal Gut Tanısı Almış Kadın Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofüs Olgusu: Olgu Sunumu
The Tophus That Damages Hand Joint In A Premenopausal Gout Diagnosed Women Patient: A Case Report
Selçuk Sayılır
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

12.
Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Vakası
Sacral Bone Marrow Edema Mimicking Ankylosing Spondylitis Clinic
Fatih Bağcıer, Ayhan Kul, Hüseyin Alper Kızıloğlu, Akın Erdal
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

13.
Kardiyak kökenli üst ekstremite ağrısı saptanan bir olgu sunumu
A case report on upper extremity pain of cardiac origin
Turgay Altınbilek, Rabia Terzi, Erdem Türkyılmaz
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

14.
Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta tercihi ve Yan Etkinin Değerlendirilmesi
Patient Satisfaction, Preference and Side Effects After Annual Zoledronic Acid Infusion in Patients with Osteoporosis
Banu Dilek, Ebru Şahin, Didem Erdem, Deniz Bulut, Selmin Gülbahar
2017; 23 - 1 | Sayfalar 21 - 25

EDITÖRE MEKTUP
15.
A Rare Cause of Carpal Tunnel Syndrome; Deep Tissue Lipomas
Karpal Tünel Sendromunun Nadir Nedenlerinden Biri: Derin Doku Lipomları
Selçuk Sayılır
2017; 23 - 2 | Sayfalar 82 - 83

ARAŞTIRMA
16.
Diz osteoartritinde propriyosepsiyon egzersizlerinin düşme riski üzerine etkisi
The effect of proprioception exercises on the risk of falling in knee osteoarthritis
Ali Hakan Aydemir, Ömer Faruk Şendur, Gülnur Taşcı Bozbaş
2017; 23 - | Sayfalar 93 - 97

17.
Radius Başı Fraktürü Sonrasında Radial Ven Trombozu: Olgu Sunumu
Radial Vein Thrombosis, After Radial Head Fracture: A Case Report
Gökhan Yüce, Fulya Bakılan, Ahmet Çağdaş Biçen
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
18.
Baker kistini taklit eden popliteal bölge schwannomu
Schwannoma of the popliteal region mimicking Baker's cyst
Alparslan Yetişgin, Ali Şakalar, Ahmet Boyacı, Fatıma Nurefşan Boyacı
2017; 23 - | Sayfalar 121 - 123

19.
Fibromiyalji Sendromunda Semptom Şiddeti ve Kognitif Fonksiyonların Obezite ile İlişkisi
The Relationship Between Symptom Severity and Cognitive Functions of Fibromyalgia Syndrome with Obesity
Selçuk Sayılır
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

20.
Yaşlı Bir Hastada Nadir Omuz Ağrısı Nedeni: Sinoviyal Kondromatozis
Unusual Shoulder Pain Etiology In Old Man: Synovial Chondromatosis
Fatih Bağcıer, Akın Erdal
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

21.
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi
Bone Mineral Density in Traumatic Brain Injury Patients
Selçuk Sayılır, Murat Ersöz, Özden Sibel Odabaşı Yılmaz, Fatma Gülçin Uğurlu, Selami Akkuş
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

22.
18-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri
Knowledge, Attitude and Behavior Levels About Osteoporosis Among 18-35 years old Women
Asım Koç, Cenk Aypak, Hülya Yıkılkan, Derya İren Akbıyık, Süleyman Görpelioğlu
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

23.
Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?
Coexistence of Miyofascial Trigger Points And Cervical Disc Herniation: Which one is the main source of pain?
Gülcan Öztürk, Duygu Geler Külcü, İlknur Aktaş, Ece Aydoğ
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

24.
D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma
The Association of Vitamin D With Cognitive Functions: Cross-Sectional Study in Young Adult Women
Sibel Ösken, Afitap İçağasıoğlu, Pınar Arslan, Zeliha Eğilmez, Sadiye Murat
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

25.
Fibromiyalji Sendromunda Dikkat Çeken Hematolojik Laboratuar Değerleri
Remarkable Hematological Laboratory Findings In Patients With Fibromyalgia Syndrome
Selçuk Sayılır
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

26.
Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz
A Rare Cause Of Hip Pain In Familial Mediterranean Fever With Patient: Avascular Necrosis
Fatih Bağcıer, Ayhan Kul, Akın Erdal
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

27.
Omuz Ağrısı ile Gelen Hastada Kanat Skapulanın Atlanmaması
Do not Overlook Winging Scapula in a Patient Presenting With Shoulder Pain
Alparslan Yetişgin, Mehtap Kocatürk, Ali Şakalar
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

VAKA SUNUMU
28.
Nadir bir osteoporoz nedeni: Spondiloepifizyel displazi konjenita
An uncommon reason of osteoporosis: Spondyloepiphyseal dysplasia congenita
Onur Elbasan, Pınar Şişman, Özen Öz Gül, Soner Cander, Canan Ersoy
2017; 23 - | Sayfalar 115 - 118

29.
Pubik ramus stres kırığı: olgu sunumu
Pubic ramus stress fracture: case report
Gülcan Öztürk, Ece Aydoğ, Duygu Geler Külcü, Neslihan Taşdelen
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

30.
Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı İle Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri
Reaching Diagnosis From Complication: Prostate Cancer in Patient Presenting With Hip Pain Related to Acetabular Fracture
Rana Terlemez, Figen Yılmaz, Kadriye Banu Kuran
2017; 23 - 1 | Sayfalar 26 - 28

31.
Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların SMMT ve MOBİD Ölçeği İle Değerlendirilmesi
Assessment of Cognitive Functioning in Adult Women with Low Vitamin D Level Using MMSE and MOCA
Aslı Gençay can, Canan Çelik, Serdar Süleyman Can, Şeniz Akçay Yalbuzdağ
2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 5

32.
Yaşlanan popülasyonda postmenopozal osteoporoza eşlik eden sistemik hastalıklar ve sıklık oranları
Incidence rate of concomitant systemic diseases in the aging population with postmenopausal osteoporosis
Selçuk Sayılır
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

33.
Kas İskelet Sistemine Ait Şikâyetlerle Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanısal Dağılımlarının Mevsimsel ve Meteorolojik İlişkisi
The Seasonal and Meteorological Relationships of Diagnostic Distribution Of Patients Presenting With Musculoskeletal Complaints According To Gender
Ayhan Kul, Mahir Uğur
2017; 23 - 1 | Sayfalar 6 - 15

34.
Piriformis Apsesi İle Prezente Olan Brusella Vakası: Bir Olgu Sunumu
Brucellosis Presenting As Piriformis Abscess: A Case Report
Fatih Bağcıer, Osman Onaç, Ayhan Kul, Akın Erdal
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

35.
Romatoid artrit ve Crohn Hastalığının nadir birlikteliği
A rare association of Rheumatoid arthritis and Crohn’s disease
Hatice Reşorlu, Erdem Akbal, Ferhat Gökmen, Yılmaz Savaş
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

36.
Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi
A Rare Cause of Back Pain After Pregnancy: Postpartum Osteoporosis and Treatment Approach
Muzaffer Ilhan, İrem Yasin Çetin, Duygu Kurtuluş, Özcan Karaman, Ertuğrul Taşan
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

37.
Gebelikte Görülen Bel Ağrılarının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz
A Rare Cause of Low Back Pain in Pregnancy: Pregnancy Associated Osteoporosis
Alparslan Yetişgin, Dilek Şen Dokumacı, Mehmet Ali Eren, Hamza Karabağ
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

38.
Parkinson Hastalarında D vitamini Düzeyinin Osteoporotik Kırıklar ve Postür Bozukluğu ile İlişkilendirilmesi
Association between Vitamin D Level to Osteoporotic Fractures and Posture Disorders in Patients with Parkinson's disease
Havva Talay Çalış, Serap Tomruk Sütbeyaz, Saliha Sunkak, Mehtap Mehtap Aykaç Çebicci, Canan Halıcı, Asuman Çelikbilek, Semra Yılmaz, Fatma Gül Ülkü Demir
2017; 23 - 1 | Sayfalar 16 - 20

39.
Paratiroidektomi Sonrası Gelişen Akut Kalsiyum Pirofosfat Artriti
Acute Calcium Pyrophosphate Arthritis After Parathyroidectomy
Alper Uçkun, Naciye Füsun Toraman, Tuncay Çakır, İlhan Sezer
2017; 23 - 2 | Sayfalar 79 - 81

40.
Hipertiroidizm tanısı konan bir hastada osteoporoza bağlı vertebral kompresyon fraktürü
Vertebral Compression Fracture in a Patient with Hyperthyroidism: A Case Report
Ayhan Kul, Buminhan Seferoğlu, Esra Kul, Kazım Şenel, Fatih Bağcıer
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

41.
Nadir Görülen Kalça Ve Diz Sinoviyal Kondromatozis Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
A Rare Co-Existing Of Hip And Knee Joint’s Synovial Chondromatosis: A Case Report
Fatih Bağcıer, Ayhan Kul, Emine Esra Ergül, Akın Erdal
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

42.
Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu teşhisiyle takip edilen çocuk hasta
The child patient followed as Recurrent Complex Regional Pain Syndrome
İsmail Boyraz, Bünyamin Koç, Hakan Sarman, Hilal Özkan, Burak Tönük
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

43.
Okul çağındaki çocuklarda ideal sırt çantası kullanımı
Proper use of backpacks among school age children
Yavuz Ali Karahan
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

ARAŞTIRMA
44.
Fibromyalji sendromu olan kadın hastalarda provake vulvodini,pelvik taban kasları ve seksüel fonksiyonların değerlendirilmesi
An evaluation of provoked vulvodynia, pelvic floor muscles and sexual functions in female patients with fibromyalgia syndrome
Hatice Reşorlu, Fatma Beyazit, Davut Döner, Sibel Oymak, Coşkun Zateri
2017; 23 - | Sayfalar 98 - 102

45.
Tetik Parmağı Taklit Eden Sesamoid Kemik: Bir Tanısal Gecikme Nedeni
Trigger Finger Mimicking Sesamoid Bone: A Cause of Diagnostic Delay
Selçuk Sayılır
2017; 23 - 1 | Sayfa 44

46.
Yaşlı bir Hastada Ağrısız Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Painless Complex Regional Pain Syndrome in an Old Man
Fatih Bağcıer, Ayhan Kul, Mahir Uğur
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

47.
Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Bone Mineral Density Measurements in Two Different Regions of Turkey
Ahmet İmerci, Nevres Hürriyet Aydoğan, Önder Yeniçeri
2017; 23 - 2 | Sayfalar 52 - 56

48.
Behçet Hastasında Nadir Diz Ağrısı Nedeni: Suprapatellar Sinoviyal Kondromatozis
Uncommon Cause Of Knee Pain İn Behcet's Disease: Suprapatellar Synovial Chondromatosis
Fatih Bağcıer, Ahmet Çelik, Akın Erdal
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

49.
Vitamin D düzeyi ile Non-spesifik Kas İskelet Sistemi Ağrıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Çok merkezli retrospektif bir çalışma (İnme Çalışma Grubu)
Assessment of the Relationship Between Vitamin D Level and Non-specific Musculoskeletal System Pain: A multicenter retrospective study (Stroke Study Group)
Ali Yavuz Karahan, Berrin Hüner, Banu Kuran, Nebahat Sezer, Canan Çelik, Ender Salbaş, Banu Ordahan, Berrin Gündüz, Duygu Geler Kulcu, Ayşe Yalıman, Nilgün Şahin Atalay, Afitap İçağasıoğlu, Sibel Başaran, Serpil Savaş, Canan Tıkız, Ercan Kaydok, Taciser Kaya, Gülçin Kaymak Karataş, Özden Özyemişçi Taşkıran, Nurten Eskiyurt
2017; 23 - 2 | Sayfalar 61 - 66

50.
Osteoporotik kırık nedeniyle kifoplasti uygulanan hastaların klinik ve demografik özellikleri
Clinical and demographic characteristics of patients who were treated with kyphoplasty due to osteoporotic fracture
Atilla Yılmaz, Mustafa Turgut Yıldızgören, Şükrü Oral, Yurdal Serarslan
2017; 23 - | Sayfalar 103 - 106

51.
Askeri personel kemik yoğunluğu üzerine fiziksel aktivitenin etkisi
The effect of physical activity on bone density in military personnel
Morteza Mazloum Farsi Baf, Iman Mokhtari Garakani, Farid Rezaei Moghaddam, Kamran Azma, M. Kamalifard, M. Kochakali
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

52.
Ultrasonographic assessment of early bone erosions in addition to soft-tissue changes in rheumatoid arthritis
Ultrasonographic assessment of early bone erosions in addition to soft-tissue changes in rheumatoid arthritis
Mustafa Turgut Yıldızgören, Kasım Osmanoglu, Onur Velioglu, Halil Ogut
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

53.
Postmenopozal kadınlarda el kavrama gücünün kemik mineral yoğunluğu ve D vitamini ile ilişkisi
The relationship of hand grip strength with bone mineral density and vitamin D in postmenopausal women
Münevver Serdaroğlu Beyazal, Gül Devrimsel, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Murat Yıldırım
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
54.
Sakroiliak Ağrının Nadir Bir Nedeni: İliak Kemik Kisti
A Rare Cause Of Sacroiliac Pain: Iliac Bone Cyst
Ayhan Kul, Fatih Bağcıer, Ümmügülsüm Bayraktutan
2017; 23 - | Sayfalar 119 - 120

55.
Ayak ağrısının gözden kaçan bir nedeni: Tibial sesamoid fraktürü
An unnoticed cause of foot pain: tibial sesamoid fracture
Rabia Terzi, Tülay Özer, Tuba Güler
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

56.
Heparin kullanımına bağlı gelişen gebelik sonrası osteoporozu
Heparin induced osteoporosis after pregnancy
Pınar Akpınar, İlknur Aktaş, Feyza Ünlü Özkan, Fatma Nur Soylu Boy, Duygu Geler Külcü, Arzu Atıcı
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

57.
Atipik Bir Şikayetle Başvuran Hastada Spinal İntramedüller Tümör Olgusu
A Case of Spinal Intramedullary Tumor Admitting With an Atypical Complaint
Alparslan Yetişgin, Dilek Şen Dokumacı, Nergiz Keleş, Mahmut Demir
2017; 23 - 2 | Sayfalar 84 - 85

58.
Sırt Ağrısı İle Prezente Olan Akciğer Kanseri: Bir Metastaz Vakası
Lung Cancer Presenting With Back Pain: A Case of metastasis
Fatih Bağcıer, Osman Onaç, Akın Erdal
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

59.
Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz
Pregnancy Assocated Osteoporosis Leading to Vertebral Compression Fracture
Berke Aras, Serdar Kesikburun, Birol Balaban, Emre Adıgüzel, Alper Sönmez, Arif Kenan Tan
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

60.
Uzun dönem oral Varfarin Sodyum tedavisinin kemik mineral yoğunluğu değerleri ve sagital omurga dizilimi üzerindeki etkisi.
Effect of long term oral Warfarin Sodium treatment on bone mineral density scores and spinal sagittal alignment.
Kamil Eyvazov, Baybars Muhammed Ataoğlu, Tacettin Ayanoğlu, Önder Aydemir, Behruz Eyvazov, Toygun Kağan Eren
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

61.
Karpal Tünel Sendromu Operasyonları Sonrası Kinezyolojik Bantlama Etkileri
Kinesiological Taping Effects After Carpal Tunnel Syndrom Surgeries
Selçuk Sayılır
2017; 23 - 1 | Sayfa 43

62.
Önemli Bir Tetrapleji Sebebi: Servikal Spondilotik Miyelopati - Olgu Sunumu
An Important Cause Of Tetraplegia: Cervical Spondylotic Myelopathy - Case Report
Figen Tuncay, Fatmanur Aybala Koçak, Zeynep Karakuzu Güngör, Hatice Rana Erdem
2017; 23 - 1 | Sayfalar 33 - 38

63.
Quadriseps Kasında Atravmatik Myositis Ossifikans
Atraumatic Myositis Ossificans of the Quadriceps Muscle
Ayhan Kul, Fatih Bağcıer, Akın Erdal
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

VAKA SUNUMU
64.
Tesadüfen saptanan osteopoikiloz: Olgu sunusu
Incidentally Diagnosed Osteopoikilosis: A Case Report
Mustafa Reşorlu, Ozan Karaatag, Canan Akgün Toprak, Davut Döner
2017; 23 - | Sayfalar 107 - 109

65.
Bölgesel migratuvar osteoporoz: olgu sunumu
Regional migratory osteoporosis: a case report
Arzu Atıcı, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş, Duygu Geler Külcü
2017; 23 - | Sayfalar 115 - 118

66.
Trabzon'da ayaktan poliklinik merkezimize başvuran hastalarda kemik mineral yoğunluğu ile osteoporoz risk faktörleri arasındaki ilişki
The relationship of osteoporosis risk factors with bone mineral density in patients admitted our outpatient clinic in Trabzon
Münevver Serdaroğlu Beyazal, Erhan Çapkın, Murat Karkucak, Mustafa Güler, Haşim Çakırbay, Mehmet Tosun
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

67.
Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu
Bilateral Avascular Necrosis and Pelvic İnsufficiency Fractures Developing After Pelvic Radiotherapy in Patient with Prostate Cancer: A Case Report
Hidayet Sarı, Nurettin İrem Örnek, Hamza Sucuoğlu, Rana Kaynar, Murat Uludağ
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

68.
Postmenopozal dönemde obezitenin önkol kırıkları, kemik mineral yoğunluğu ve kırık riski (FRAX®) ile ilişkisi
Association of obesity with forearm fractures, bone mineral density and fracture risk (FRAX®) during postmenopausal period
Erkan Mesci, Nilgün Mesci, Afitap İçağasıoğlu, Ercan Madenci
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

69.
İdiyopatik Trombositopenik Purpura İle Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus Vakası: Bir Olgu Sunumu
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura as Initial Manifestation of Systemic Lupus Erythematosus: A case report
Fatih Bağcıer, Akın Erdal
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

70.
Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ile platelet endeksleri arasındaki ilişki
Association between bone mineral density and platelet indices in postmenopausal women
Adem Yıldırım, Hacı Taner Bulut
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

71.
Lomber radikülopatiyi taklit eden postpartum unilateral sakral stres kırığı: Olgu sunumu
Postpartum unilateral sacral stress fracture mimicking lumbar radiculopathy: Case report
Sinan Bağçacı, Ali Yavuz Karahan
2017; 23 - 2 | Sayfalar 67 - 69

72.
Ankilozan spondilitli erkek hastalarda serum D vitamini seviyesinin hastalık aktivitesi ile ilişkisi
Association of serum vitamin D levels with disease activity in male patients with ankylosing spondylitis
Nilgün Mesci, Duygu Geler Külcü, Sevilay Çüçen Batıbay, Pınar Duygu Eroğlu
2016; 22 - 3 | Sayfa 0

73.
Gebelikte dual etiyolojili bel ağrısı; lomber disk hernisi ve bilateral kalçanın geçici osteoporozu birlikteliği olgu sunumu
Dual etiologic back pain in pregnancy; A case report with lumbar disc herniation and transient osteoporosis of the bilateral hip
Aynur Aydoğan İzol, Belgin Erhan, Neriman Rençber
2017; 23 - 2 | Sayfalar 70 - 74

74.
Psöriazisli Hastalarda Psöriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi
Psoriatic Arthritis in Psoriasis Patients: Evaluation of Clinical and Radiological Features
Hatice Reşorlu, Zerrin Öğretmen, Sevilay Kılıç, Ayla Akbal, Coşkun Zateri, Sibel Cevizci
2016; 22 - 2 | Sayfa 0

75.
Amatör sporcularda fiziksel aktivite düzeyleri ile diz çevresi kas kuvveti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of the relationship between physical activity levels and knee muscle strength in amateur athletes
Ahmet Miçooğulları, Mustafa Turgut Yıldızgören, Ayşe Dicle Turhanoğlu, Nilgün Üstün, Hayal Güler
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

76.
Kemiğin Paget Hastalığı: Bir olgu sunumu
Paget's Disease of bone: A case report
Mustafa Özer, Asiye Mukaddes Erol, Canan Çelik
2016; 22 - 1 | Sayfa 0

77.
Uzun Dönem Glukokortikoid ve Siklosporin-A Kullanımına Sekonder Gelişen Osteoporotik Vertebra Fraktürleri: Olgu Sunumu
Long-term Glucocorticoids and Cyclosporine-A Use Secondary to Developing Osteoporotic Vertebral Fractures: A Case Report
Selda Çiftci, Jülide Öncü Alptekin, Zehra Duman, Cansu Mert, Rana Terlemez, Figen Yılmaz, Banu Kuran
2017; 23 - 2 | Sayfalar 75 - 78

78.
Ankilozan Spondilitli Hastada Benign Tümörü Taklit Eden Spondilodiskit Vakası
Spondylodiscitis Mimicking Benign Tumors In Ankylosing Spondylitis Patient
Fatih Bağcıer, Okan Balcancı, Meltem Alkan Melikoğlu
2016; 22 - 2 | Sayfa 0 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.