Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kısıtlı Bütçe İle Kasko Yaptırılacak Araçların Seçimi İçin Bulanık AHP-TOPSIS Temelli Örnek Bir Çalışma
A Fuzzy AHP-TOPSIS Model Based Case Study for Selecting Vehicles to Buy Casco Insurance under Limited Budget
Zafer Yılmaz
doi: 10.5505/pausbed.2017.79058  

2.
Türk Heykel Sanatının Az Bilinen Bir Yüzü: Rezan Ramiz Hanım
A Little Known Face Of Turkish Sculpture: Mrs. Rezan Ramiz
Halil Özyiğit


3.
Balıkesir Oyun Evlerinde Oynanan Geleneksel Çocuk Oyunlarının İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Functions Of Traditional Chıldren Games In Balıkesir Playhouses
Aslı Büyükokutan Töret
doi: 10.5505/pausbed.2017.16768  

4.
Boris Vain'ın
Black Humor in Boris Vian's
Nurten Sarıca
doi: 10.5505/pausbed.2017.48303  

5.
Stok Maliyetlerinin Ölçüm Ve Muhasebeleştirme Esaslarının VUK, TMS/TFRS Ve YFRÇ Taslağı Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Measurement and Accounting Principles of Stock Costs for TPL, TAS/TFRS and LFRF Drfat
Erkan Öztürk
doi: 10.5505/pausbed.2017.83703  

6.
Yerel Yönetişimin Yeni Bir Kurumsal Aracı Olarak Kalkınma Kurulları: İzmir Kalkınma Kurulunda Nitel Bir Araştırma
Development Boards As A New Instıtutıonal Vehıcle In Local Governance: Qualıfıed Research In The Izmır Development Assembly
Rasim Akpınar
doi: 10.5505/pausbed.2017.77598  

7.
The Cherry Orchard ve Look Back in Anger adlı Eserlerde Sosyal Sınıf, Ayrımcılık ve Sınıf Çatışması Tartışmaları
Discussions of Social Class, Discrimination and Class Conflict in The Cherry Orchard and Look Back in Anger
Berna Köseoğlu
doi: 10.5505/pausbed.2017.49389  

8.
Yöre halkının turistlerle ilişkilerinde iletişim becerileri farklılıklarının sosyo-demografik faktörlere göre incelenmesi: Pamukkale ve Karahayıt destinasyonunda bir araştırma
Evaluating communication skills differences between local residents and tourists due to socio-demographic factors: a research on Pamukkale and Karahayıt destination
Seher Ceylan, Nuray Selma Özdipçiner
doi: 10.5505/pausbed.2017.67699  

9.
Ekomüze Kavramının Antalya Termessos Arkeolojik Sit Alanı Örneğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of ecomuseum consept in case of Antalya Termessos Archeological Site
Prof. Dr. Elmas Erdoğan, Nergiz Belen
doi: 10.5505/pausbed.2017.15045  

10.
Yaşanabilirlik Kavramı Bağlamında Kamusal/Açık Mekânların Değerlendirilmesi: Kırklareli Kent Merkezi Örneği
Evaluation Of Public / Open Spaces In The Context Of Liveability: The Example Of Kirklareli City Center
Azem Kuru, Mete Korhan Özkök
doi: 10.5505/pausbed.2017.90377  

11.
Joe Orton'un Demokratik Deliliği: Politik Bir Komedi Olarak Uşak Ne Gördü
Joe Orton's Democratic Lunacy: What the Butler Saw as a Political Comedy
Sena Şahini
doi: 10.5505/pausbed.2017.05914  

12.
Asya’nın İki Ucundan Görüşler: Türkiye – Japonya Algısı
Opinions from the both sides of Asia: Turkey–Japan Perception
Cahit Kahraman
doi: 10.5505/pausbed.2017.02360  

13.
Genetik Algoritma İle Doğrusal Regresyonda Tahmin Amaçlı Model Seçimi
Predictive Model Selection in Linear Regression By Genetic Algorithms
Muhsin ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pausbed.2017.82712  

14.
Algılanan Kurumsal Destek Ölçeğinin Psikometrik Açıdan İncelenmesi
Psychometric Study of the Turkish Survey of Perceived Organizational Support (SPOS)
Özlü Dolma, Ayşe Alev Torun
doi: 10.5505/pausbed.2017.89106  

15.
Çevrim İçi̇ Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
The Adoptation of Online Decision Making Style Scale to Turkish
Funda Bayrakdaroğlu, Mertcan Taşçıoğlu, Hatice Özkoç
doi: 10.5505/pausbed.2017.25993  

16.
Öğretmen ve Öğrenci Tarafından Oluşturulan Grupların Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi: Kuvvet ve Enerji Örneği
The effect of teacher-generated and student-self-generated groups on academic success and attitude: A case of force and energy
Uğur Birge, Mehmet Akif Haşıloğlu
doi: 10.5505/pausbed.04127  

17.
Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Türkiye'deki Özel Sermayeli Bankaların Bilançoları Üzerine Etkileri
The Effects of Exchange Rates Changes on The Balance Sheets of Private Equity Banks In Turkey
Altan Gökçe, Hakan Sarıtaş
doi: 10.5505/pausbed.2017.84704  

18.
Örgütlerde Algılanan Liderlik Tarzlarının Çalışanların Tükenmişliğine Etkisi
The Influence Of Perceived Leadership Styles In Organizations On The Burnout Of Employees
Erdal Alga
doi: 10.5505/pausbed.2017.63383  

19.
Türkiye mobil telekomünikasyon sektöründe numara taşıma yönetmeliğinin uygulamaya geçmesinden sonra değiştirme maliyeti ve müşteri sadakati ilişkisi
The relationship between switching cost and customer loyalty after the application of mobile phone number portability regulation at mobile communication sector in Turkey
İsmail Dülgeroğlu, Günay Kurtuldu
doi: 10.5505/pausbed.2017.36449  

20.
Labraunda Su Kompleksi Kazıları ve İnce Cidarlı Seramiği (Ön Rapor)
The Thin-Walled Pottery from the Excavations at Labraunda Water Complex (Preliminary Report)
Ömür Dünya Çakmaklı
doi: 10.5505/pausbed.2017.60565  

21.
Okul Yöneticileri Gözünden Kadın Okul Yöneticileri
Women School Principals In The Eyes of School Principals
Türkay Nuri Tok, Nesrin Yalçın
doi: 10.5505/pausbed.2017.36025   

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.