Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Düşün İzdüşümünde Bir Düşünüm: Romain Gary'nin " Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı" adlı romanında Düş Gerçek/lik Diyalogu
A Reflexion on the Projection of Dream: Dream and Real/ity Dialogue in Romain Gary's "Promise at Dawn"
Şevket Kadıoğlu


2.
Hukuk Metinlerinde Kullanılan Kısaltmalar ve Çevirileri
Abbreviations Used in Legal Texts and Their Translations
Nesrin Deliktaşlı


3.
Yaşamın anlamsızlığı ya da Camus Malraux'yu nasıl okudu
Absurdity of life or how Camus read Malraux
Engin Bezci


4.
Aimé Césaire: Sömürge, Kölelik ve Eşitsizlik
Aimé Césaire: Colony, Slavery and Inequality
Ümran Türkyılmaz


5.
Plantu'nün Göçmen Karikatürleri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme
Analyse semiotique des caricatures des immigrants de Plantu
Nurten Sarıca, Nezihe Kara


6.
Butor’un "Değişme" Romanında Zaman ve Mekan
Butor Novel "She Descrıbes" Change of Tıme And Space
Emel Özkaya


7.
Alaın Robbe-Grıllet’nin « Djınn un trou rouge entre les pavés dısjoınts » adlı romanında süreksizlik-kopukluk estetiği
Dıscontınuıty aesthetıc ın the novel « Djınn un trou rouge entre les pavés disjoints » by Alaın Robbe-Grıllet
Fatma Kaba


8.
Altyazı ve Dublaj Çevirisinde Erek Odaklı Yaklaşımla Seslenme Biçimleri, Argo ve Tabu İfadeler
Examining Forms of Address, Slang and Taboo Expressions in Subtitling and Dubbing with a Target-Oriented Approach
Umut Can Gökduman


9.
Kuzey Germen, İskandinav ve Türk Efsanelerinde At Motifi
Horse Motif in North Germen - Scandanavian and Turkish Legends
Nejdet Keleş


10.
Kamel Daoud'un Meursalt, Karşı-Soruşturma Adlı Romanında Arap'ın Anne Tarafından İntikamı
La vengeance de l'Arabe par sa M'ma dans Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud
Abdullatif Acarlioglu


11.
Türkçede Marcel Proust
Marcel Proust en turc
Tuna Ertem


12.
Honoré De Balzac'ın Tuhaf Öyküler Adlı Yapıtında Narsisizm
Narcissism In The Work Of Honore De Balzac Called “Droll Stories”
Sibel Yıldız


13.
Belçika'nın Ulusal ve Bölgesel Edebiyatı Hakkında Ontolojik Tartışmalar ve Değerlendirmele
Ontological Debates and Evaluations on Belgium’s National and Regional Literature
Aydın Ertekin


14.
Yabancı dil olarak Fransızca öğrenen bir Türk öğrenenin anlamsal yetide edindiği anlam kategorisinin sınıflandırılmasına bir örnek
Representation des categories de sens pour un apprenant turc en fle par le biais de la competence semantique
Merıl Naktan, Necmettin Kamil Sevil


15.
Alaturka Fransızca: Pierre Loti'nin Aziyade Romanında Türkçe Sözcükler
The French in Turkish Style: The Turkish Words in Pierre Loti's novel, Aziyade,
Duran İçel


16.
Avrupa Birliği’nin Resmi Dilleri Arasında Fransızca'nın Konumu ve Birlik’te Üretilen Metinlerin Türkçe’ye Çevirilerinde Kaynak Dil Olarak Fransızca'nın Önemi
The position of French among the official languages of the European Union and the importance of French as a source language in the translations of the texts produced in the union into Turkish
Tuba Ayık Akça


17.
Jean Anouilh’in Antigone Adlı Eserinde Ölüm
The theme of death, in Jean Anouilh’s Antigone
Deniz Küzeci


18.
Kadın yazını II
Translating women's writing II
Füsun Bilir Ataseven, Hülya Yılmaz


19.
Klasik Batı Müziğinde Türk Yansımaları
Turkish Reflections in Classical Western Music
Cengiz Ertem


20.
YAZMA TUTKUNU İKİ YAZAR LEYLÂ ERBİL ve MARGUERITE DURAS
TWO WRITERS WHO DOTE UPON WRITING LEYLÂ ERBİL and MARGUERITE DURAS
Sevim Akten


21.
Mintzberg’in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İncelenme
A Research on Civil Society Organizations in Turkey in Terms of Mintzberg’s Organizational Configuration Theory
Kamil Demirhan
doi: 10.5505/pausbed.2017.16013  

22.
Bayes Ağ Modelleri İle Finansal Piyasa Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme: Elektrik Üretim Şirketleri Uygulaması
A Review of Financial Market Dynamics with Bayes Network Models: The Application of Electricity Generation Companies
Fatma Busem Hatipoğlu, Erdoğan Gavcar
doi: 10.5505/pausbed.2018.47704  

23.
Marka yarar boyutlarına ilişkin bir ölçek sınaması: Moda sektörü örneği
A scale testing relation to the brand advantage dimensions: Sample of fashion industry
Saliha Ağaç, Serap Dengin Sevinir


24.
Kişilik ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Banka Çalışanları Örneği
A Study on Determination of the Relationship Between Personality and Emotional Labor: Sample of Bank Employee
Zemzem Aslan, Güler Sağlam Arı


25.
Türkiye İle İran Arasındaki İkili Ticaretin Analizi
An Analysis of Bilateral Trade between Turkey and Iran
Güçgeldi Bashimov


26.
Doğa ve Çevre Eğitimi İçin Öğretim Materyali olarak Avatar Filmi
Avatar for Ecology Education / Environmental Training as Instructional Material
Sema Takmaz, Miraç Yılmaz, Fatma Kalpaklı
 (3 kere görüntülendi)

27.
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Yaşam Kalitelerinin SWARA Entegreli TOPSIS Yöntemi ile Belirlenmesi
Determining the Quality of Life the Cities in Turkey Using SWARA Integrated TOPSIS Method
Ertuğrul Ayyıldız, Emrullah Demirci


28.
“Resilience” Kavramının Sosyal Bilimlerde Türkçe Kullanımları Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation Of “Resilience” Concept Regarding Its Turkish Usages In Social Sciences
Dilek Yılmaz Börekçi, Merve Gerçek


29.
Evlilikte problem çözmeyi yordayan değişkenlerin incelenmesi
Examination of the variables predicting to solve problems in marriage
Serkan Altuntaş, Emine Durmuş


30.
Pam Gems'in Dusa, Fish, Stas and Vi Adlı Oyununda Feminizmler
Feminisms in Pam Gems' Play Dusa, Fish, Stas and Vi
Ayça B. Ülker Erkan


31.
Küresel Kapitalizm ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Global Capitalism and Gender Equality Discussions
Gönül İçli


32.
Günümüzün Tüketim Toplumlarında Medyanın Manipülatif Gücü
Manipulative Power of Media in Today's Consumerist Societies
Meltem Uzunoğlu Erten


33.
Destinasyon Seçiminde Yenilik Arama Davranışı
Novelty Seeking Behavior in Destination Decision Making
Aytuğ Arslan, Özer Yılmaz, Hakan Boz


34.
Örgütsel Davranış Yazınında Ölçek Geliştirme: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirilerinin İncelenmesi
Scale Development Studies in Organizational Behavior: Analysis of National Management and Organization Congress’ Proceedings
Nurgül Keleş Tayşir, Beliz Ülgen, Nihan Yavuz


35.
Solon ve Tarafsızlık Karşıtı Yasası
Solon and the Law Against Neutrality
Esengül Akıncı Öztürk


36.
Sağlık Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının Belirlenmesine İlişkin Bir Kamu Hastanesinde Araştırma
Study in a Public Hospital on the Determination of Safety Climate Perceptions of Health Employees
Fatih Şantaş, Gülcan Şantaş, Özlem Özer, Deniz Say Şahin


37.
Fay Weldon’ın Darcy’nin Ütopyası’nda Baskıcı ve Sömürücü Ataerkil Söylemin Yıkılması
Subversion of Oppressive and Manipulative Patriarchal Discourse in Fay Weldon's Darcy's Utopia
Şebnem Düzgün


38.
Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyano İle Eşlikleme Becerileri Üzerine Sistematik Derleme Çalışması
Systematic Compilation Research About Accompaniment Skills With Piano In Music Teacher Training Institutions
Gökhan ÖZDEMİR


39.
Seyahat Bloglarının Destinasyon Seçimine Etkisi
The Effects Of Travel Blogs On Destination Choice
Mehmet Can Doğaner, Ece Armağan
 (1 kere görüntülendi)

40.
Macar Dil Yenileştirme Hareketi
The Hungarian Language Reform Movement
Gökhan Dilbaş


41.
Richard Wright'ın Vahşi Tatil Romanında Irk, Özgürlük ve Etik Karışıklıkları
The Intricacies of Race, Freedom and Ethics in Richard Wright's Savage Holiday
Aşkın Çelikkol


42.
Küçük Prens ve Modern Girişimcilik ve İşletmecilik Paradigması Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
The Little Prince and A Qualitative Evaluation on Modern Entrepreneurship and Business Administration Paradigm
İbrahim Durak


43.
Twitter Kullanıcılarının Cinsel İstismar Olaylarına Verdikleri Tepkiler: Kullanıcıların Profili ve İçerik Analizi
The Reactions of The Twitter Users To Abuse Incidents: Users’ Profile and Content Analysis
Duygu Dumanlı Kürkçü


44.
Sanal Kaytarma Ve Beş Büyük Kişilik Özelliği Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
The Relatıonshıp Between Cyberloafıng And The Bıg Fıve Personalıty Traits
Edip Örücü, Müjde Aksoy


45.
Hesaplamali düşünmenin öğretimine ilişkin özyeterlik algisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
The scale of self-efficacy perception towards teaching computational thinking: a validity and reliability study
Hüseyin Özçınar, Ebru Öztürk
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.