Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Sabit Maliyetli Ulaştırma Problemleri İçin Balinski Yöntemi Uygulaması
Balinski Method Application For Fixed Charged Transportation Problem
Mert Demircioğlu, İbrahim Tolga Çoşkun
doi: 10.5505/pausbed.2018.80457  

2.
Demokratikleşme açısından Sivil Toplum ve Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne konumu
Civil Society in terms of Democratization and its position from Ottoman to Turkish Republic
Sami Zariç
doi: 10.5505/pausbed.2018.83436  

3.
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: İnsani Gelişim Endeksi Etkili mi?
Environmental Kuznets Curve Hypothesis: Does Human Development Index Matter?
Mustafa Kemal Beşer, Hakan Acaroğlu, Mustafa Güllü
doi: 10.5505/pausbed.2018.27676  

4.
Piyanoda Deşifrenin Önemi, Tekniği Ve Geliştirilmesi
The Importance, Technique And Development Of Sight-Reading On Piano
Elmas Gün, Tunahan Öztürk
doi: 10.5505/pausbed.2018.50455  

5.
Okul yöneticilerinin toksik (zehirli) liderlik davranışları ile öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
The relationship between the toxic leadership behaviours of school principals and the level of burnout of teachers
Hakan Çetinkaya, Aydan Ordu
doi: 10.5505/pausbed.2018.82698  

6.
Denizli'de Mutlak Yoksulluk Sınırının Belirlenmesi ve Yoksullukla Mücadele
To Determine The Absolute Poverty Line and The Fight Against Poverty in Denizli
Abdulvahap Özcan
doi: 10.5505/pausbed.2018.72324  

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bilişsel Becerileri ve Psikolojik Deneyimleri Üzerine Bir Derleme
A Review on the Cognitive Skills and Psychological Experiences of Students with Visual Impairment
Aydın Kızılaslan, Mustafa Sözbilir
doi: 10.5505/pausbed.2018.54926  

8.
Türkiye’de Yatırım-Tasarruf İlişkisinin Feldstein-Horioka Paradoksu Çerçevesinde Analizi: Farklı Tipte Eş-Bütünleşme Yaklaşımları
Analysis of The Investment-Saving Relationship Within The Framework of Feldstein-Horioka Paradox In Turkey: Different Type Co-Integration Approaches
Abdullah Emre Çağlar, Ersin Yavuz
doi: 10.5505/pausbed.2018.20438  

9.
Arundhati Roy’un Küçük Şeylerin Tanrısı Romanı: Sömürgecilik Sonrası Ortamda Dil ve Üslup
Arundhati Roy’s The God of Small Things: Reformulation of Language and Style in a Postcolonial Setting
Mehmet Ali Çelikel
doi: 10.5505/pausbed.2018.00378  

10.
Irak ve Türkiye Devlet Muhasebe Bilgi Sisteminde Kullanılan Hesap Planlarının Karşılaştırılması
Comparison of Account Plans Used in Iraq and Turkey Government Accounting Information System
Durmuş Acar, Serpil Senal, Thkra Sabar Hussein
doi: 10.5505/pausbed.2018.59023  

11.
Üniversite Hastanesinde Tüp Bebek Ünitesinin Maliyet Analizi
Cost Analysis Of A University Hospital's IVF Unit
Burcu Aslantaş Ateş, Aynur Toraman, Dilek Karatopuk
doi: 10.5505/pausbed.2018.76487  

12.
Vebanın Yapısökümü: Mary Shelley'nin Son İnsan'ındaki Muğlaklık
Deconstructing the Plague: Ambivalence of Mary Shelley's The Last Man
Hande Tekdemir
doi: 10.5505/pausbed.2018.30316  

13.
Erken Cumhuriyet Döneminde Boş Zamanı Geçirme Alışkanlıkları ve Sosyal Mekânlar: Mersin Örneği
Early Republican Period Leisure Time Habits and Social Space: Mersin Sample
İbrahim Bozkurt, Nazlı Geylani
doi: 10.5505/pausbed.2018.83435  

14.
Değerlendirme Sürecinin Örtük Program Açısından İncelenmesi
Examining the Evaluation Process in Terms of Hidden Curriculum
İbrahim Tuncel, Özcan Demirel
doi: 10.5505/pausbed.2018.55823  

15.
Hemşirelerin işyerinde şiddete maruz kalma durumlarının ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
Investigation of exposure to nurses' violence in the workplace and related factors
Kamuran Cerit, Sultan Türkmen Keskin, Ramazan Erdem
doi: 10.5505/pausbed.2018.81568  

16.
Kamu Bankalarında Performans Analizi: ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri ile Bir Uygulama
PERFORMANCE ANALYSIS IN PUBLIC BANKS: ANALYSIS WITH ENTROPY AND WASPAS METHODS Performance Analysis in Public Banks: Analysis With ENTROPY and WASPAS Methods
Mert Ural, Erhan Demireli, Sevinç Güler Özçalık
doi: 10.5505/pausbed.2018.26680  

17.
Kır Kökenli Kadın Girişimciliğinin Ekonomik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Analizi
The Analysis of the Rural Based Women Entrepreneurship In the Context of Economic Abuse and Gender
Gizem Parsova, Dilek Eroğlu
doi: 10.5505/pausbed.2018.04796  

18.
Tüketicilerin hissettikleri farklı düşmanlık türlerinin satın almama niyeti üzerindeki etkisi: Türk tüketicilerinin Amerika düşmanlığı üzerine bir araştırma
The effects of animosity types on unwillingness to buy: A research related to US anımosıty of Turkısh consumers
Hakan Kiracı, Aydın Kayabaşı
doi: 10.5505/pausbed.2018.01346  

19.
Kümelenmenin Pozitif Dışsallıklara Etkisi: Denizli Örneği
The Effects of Cluster to Positive Externalities: Denizli
Aylin İdikut Özpençe, Ekrem Karayılmazlar
doi: 10.5505/pausbed.2018.77698  

20.
Emin Özdemir'in çocuk kitaplarının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi
The investigation of Emin Özdemir's children's books in the valuation of education
Beytullah Karagöz
doi: 10.5505/pausbed.2018.77200  

21.
İnformal İlişkilerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
The Investigation On The Effect Of Informal Relationships On The Organizational Commitment: A Research On Academicians
Durmuş Gökkaya, Dilruba İzgüden, Ramazan Erdem
doi: 10.5505/pausbed.2018.59251  

22.
0 – 12 yaş çocuklarda problem davranışları olumlu yönde geliştirilme süreci
The processes of pozitive developments of the problem behaviours of 0 – 12 years
Gülçin Kaya, Davut Açar, Gökhan Güneş
doi: 10.5505/pausbed.2018.79069  

23.
Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgütsel Bağlılıkları İle İlişkisi
The Relationship Between Employees' Corporate Social Responsibility Perception And Organizational Commitment
Nilüfer Serinikli
doi: 10.5505/pausbed.2018.75768  

24.
Kula Kazası Gayrimüslim Mahallelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
The Socio-Economic Structure of Non-Muslim Neighborhoods in Kula Province
Leyla Aksu Kılıç
doi: 10.5505/pausbed.2018.79999  

25.
Hıristiyanlığın Erken Yüzyıllarındaki İsa Teolojisi Tartışmalarında Dinamik Monarşiyanist Akıma Özgü Monoteist Kristoloji ve Bunun Ebionit Kristolojisiyle Mukayesesi
Thee Monotheist Christology of Dynamic Monarchianism in the Early Centuries of Christianity and Its Comparison with the Christology of the Ebionites
Zafer Duygu
doi: 10.5505/pausbed.2018.74875   

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.