Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PAU J Soc Sci Ins: 2018 (30)
Cilt: 2018  Sayı: 30 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
İç Kapak
Inside Cover

Sayfa I (126 kere görüntülendi)

2.
Yayın Kurulu
Editorial Board

Sayfalar II - III (144 kere görüntülendi)

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - VI (125 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Richard Wright'ın Vahşi Tatil Romanında Irk, Özgürlük ve Etik Karışıklıkları
The Intricacies of Race, Freedom and Ethics in Richard Wright's Savage Holiday
Aşkın Çelikkol
doi: 10.5505/pausbed.2018.33154  Sayfalar 1 - 16 (209 kere görüntülendi)

5.
Pam Gems'in Dusa, Fish, Stas and Vi Adlı Oyununda Feminizmler
Feminisms in Pam Gems' Play Dusa, Fish, Stas and Vi
Ayça B. Ülker Erkan
doi: 10.5505/pausbed.2018.26213  Sayfalar 17 - 27 (135 kere görüntülendi)

6.
Destinasyon Seçiminde Yenilik Arama Davranışı
Novelty Seeking Behavior in Destination Decision Making
Aytuğ Arslan, Özer Yılmaz, Hakan Boz
doi: 10.5505/pausbed.2018.58058  Sayfalar 29 - 40 (250 kere görüntülendi)

7.
“Resilience” Kavramının Sosyal Bilimlerde Türkçe Kullanımları Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation Of “Resilience” Concept Regarding Its Turkish Usages In Social Sciences
Dilek Yılmaz Börekçi, Merve Gerçek
doi: 10.5505/pausbed.2018.72473  Sayfalar 41 - 51 (249 kere görüntülendi)

8.
Twitter Kullanıcılarının Cinsel İstismar Olaylarına Verdikleri Tepkiler: Kullanıcıların Profili ve İçerik Analizi
The Reactions of The Twitter Users To Abuse Incidents: Users’ Profile and Content Analysis
Duygu Dumanlı Kürkçü
doi: 10.5505/pausbed.2018.56667  Sayfalar 53 - 65 (669 kere görüntülendi)

9.
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Yaşam Kalitelerinin SWARA Entegreli TOPSIS Yöntemi ile Belirlenmesi
Determining the Quality of Life the Cities in Turkey Using SWARA Integrated TOPSIS Method
Ertuğrul Ayyıldız, Emrullah Demirci
doi: 10.5505/pausbed.2018.16870  Sayfalar 67 - 87 (145 kere görüntülendi)

10.
Solon ve Tarafsızlık Karşıtı Yasası
Solon and the Law Against Neutrality
Esengül Akıncı Öztürk
doi: 10.5505/pausbed.2018.93695  Sayfalar 89 - 98 (705 kere görüntülendi)

11.
Bayes Ağ Modelleri İle Finansal Piyasa Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme: Elektrik Üretim Şirketleri Uygulaması
A Review of Financial Market Dynamics with Bayes Network Models: The Application of Electricity Generation Companies
Fatma Busem Hatipoğlu, Erdoğan Gavcar
doi: 10.5505/pausbed.2018.47704  Sayfalar 99 - 107 (152 kere görüntülendi)

12.
Macar Dil Yenileştirme Hareketi
The Hungarian Language Reform Movement
Gökhan Dilbaş
doi: 10.5505/pausbed.2018.49092  Sayfalar 109 - 122 (189 kere görüntülendi)

13.
Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyano İle Eşlikleme Becerileri Üzerine Sistematik Derleme Çalışması
Systematic Compilation Research About Accompaniment Skills With Piano In Music Teacher Training Institutions
Gökhan ÖZDEMİR
doi: 10.5505/pausbed.2018.15428  Sayfalar 123 - 132 (146 kere görüntülendi)

14.
Küresel Kapitalizm ve Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Global Capitalism and Gender Equality Discussions
Gönül İçli
doi: 10.5505/pausbed.2018.91886  Sayfalar 133 - 143 (464 kere görüntülendi)

15.
Türkiye İle İran Arasındaki İkili Ticaretin Analizi
An Analysis of Bilateral Trade between Turkey and Iran
Güçgeldi Bashimov
doi: 10.5505/pausbed.2018.27146  Sayfalar 145 - 155 (121 kere görüntülendi)

16.
Kişilik ve Duygusal Emek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Banka Çalışanları Örneği
A Study on Determination of the Relationship Between Personality and Emotional Labor: Sample of Bank Employee
Zemzem Aslan, Güler Sağlam Arı
doi: 10.5505/pausbed.2018.86548  Sayfalar 157 - 171 (308 kere görüntülendi)

17.
Hesaplamali düşünmenin öğretimine ilişkin özyeterlik algisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
The scale of self-efficacy perception towards teaching computational thinking: a validity and reliability study
Hüseyin Özçınar, Ebru Öztürk
doi: 10.5505/pausbed.2018.82574  Sayfalar 173 - 195 (162 kere görüntülendi)

18.
Küçük Prens ve Modern Girişimcilik ve İşletmecilik Paradigması Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
The Little Prince and A Qualitative Evaluation on Modern Entrepreneurship and Business Administration Paradigm
İbrahim Durak
doi: 10.5505/pausbed.2018.04875  Sayfalar 197 - 206 (408 kere görüntülendi)

19.
Mintzberg’in Örgütsel Yapılandırma Teorisi Bağlamında Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İncelenme
A Research on Civil Society Organizations in Turkey in Terms of Mintzberg’s Organizational Configuration Theory
Kamil Demirhan
doi: 10.5505/pausbed.2017.16013  Sayfalar 207 - 221 (338 kere görüntülendi)

20.
Seyahat Bloglarının Destinasyon Seçimine Etkisi
The Effects Of Travel Blogs On Destination Choice
Mehmet Can Doğaner, Ece Armağan
doi: 10.5505/pausbed.2018.65902  Sayfalar 223 - 237 (218 kere görüntülendi)

21.
Günümüzün Tüketim Toplumlarında Medyanın Manipülatif Gücü
Manipulative Power of Media in Today's Consumerist Societies
Meltem Uzunoğlu Erten
doi: 10.5505/pausbed.2018.93824  Sayfalar 223 - 248 (97 kere görüntülendi)

22.
Doğa ve Çevre Eğitimi İçin Öğretim Materyali olarak Avatar Filmi
Avatar As An Instructional Material In Environmental Training/Education
Sema Takmaz, Miraç Yılmaz, Fatma Kalpaklı
doi: 10.5505/pausbed.2018.94914  Sayfalar 249 - 263 (432 kere görüntülendi)

23.
Sanal Kaytarma Ve Beş Büyük Kişilik Özelliği Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
The Relatıonshıp Between Cyberloafıng And The Bıg Fıve Personalıty Traits
Edip Örücü, Müjde Aksoy
doi: 10.5505/pausbed.2018.65668  Sayfalar 265 - 282 (228 kere görüntülendi)

24.
Örgütsel Davranış Yazınında Ölçek Geliştirme: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirilerinin İncelenmesi
Scale Development Studies in Organizational Behavior: Analysis of National Management and Organization Congress’ Proceedings
Nurgül Keleş Tayşir, Beliz Ülgen, Nihan Yavuz
doi: 10.5505/pausbed.2018.71224  Sayfalar 283 - 295 (188 kere görüntülendi)

25.
Sağlık Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının Belirlenmesine İlişkin Bir Kamu Hastanesinde Araştırma
Study in a Public Hospital on the Determination of Safety Climate Perceptions of Health Employees
Fatih Şantaş, Gülcan Şantaş, Özlem Özer, Deniz Say Şahin
doi: 10.5505/pausbed.2018.78557  Sayfalar 297 - 307 (237 kere görüntülendi)

26.
Marka yarar boyutlarına ilişkin bir ölçek sınaması: Moda sektörü örneği
A scale testing relation to the brand advantage dimensions: Sample of fashion industry
Saliha Ağaç, Serap Dengin Sevinir
doi: 10.5505/pausbed.2018.21033  Sayfalar 309 - 319 (143 kere görüntülendi)

27.
Evlilikte problem çözmeyi yordayan değişkenlerin incelenmesi
Examination of the variables predicting to solve problems in marriage
Serkan Altuntaş, Emine Durmuş
doi: 10.5505/pausbed.2018.24392  Sayfalar 321 - 331 (151 kere görüntülendi)

28.
Fay Weldon’ın Darcy’nin Ütopyası’nda Baskıcı ve Sömürücü Ataerkil Söylemin Yıkılması
Subversion of Oppressive and Manipulative Patriarchal Discourse in Fay Weldon's Darcy's Utopia
Şebnem Düzgün
doi: 10.5505/pausbed.2018.75002  Sayfalar 333 - 342 (76 kere görüntülendi)

29.
Felsefi Ben, Analitik Parça ve Ötekileştirme Ssosyolojisi
The Philosophical I, Analytic Piece and Othering Sociology
Mehmet Fatih Doğrucan
doi: 10.5505/pausbed.2018.35119  Sayfalar 343 - 348 (87 kere görüntülendi) 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.