Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Psikiyatri Hemşirelişi Dergisi

J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Türkiye’de Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Niceliksel ve İçerik Açısından İncelemesi
Investigation in Terms in Quantity and Content of Mental Health and Psychiatric Nursing Postgraduate Thesis in Turkey
Gülsenay Taş, Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı
doi: 10.14744/phd.2019.13008  Sayfa 0

2.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Gezici Ekip Çalışmalarında Ruhsal Bozukluğu Olan Birey ve Ailenin Belirlenen Sorunlarına Yönelik Yapılan Müdahalelerin İncelenmesi
Investigation of interventions on determined problems of people with mental disorder and families in Community Mental Health Center mobile team works
AYTEN KAYA KILIÇ
doi: 10.14744/phd.2019.82621  Sayfa 0

3.
Onkoloji Hemşirelerinin Profesyonel Yaşam Kalitesini ve Travma Sonrası Gelişim Düzeylerini Etkileyen Sosyodemografik ve Mesleki Faktörler
Sociodemographic and Professional Factors Influencing the Professional Quality of Life and Post-Traumatic Growth in Oncology Nurses
Gülay Yılmaz, Besti Üstün
doi: 10.14744/phd.2019.43255  Sayfa 0

4.
Multiple Skleroz’lu hastaların stresle baş etme tarzları ve psikiyatrik belirtileri
The way of coping with stress of the patients who have multiple sclerosis and their psychiatric symptoms
Hilal Seki Öz, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.19970  Sayfa 0

5.
Kanser Tanısı Konan Hastaların Eşleri ve Bakım Vericileri İçin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Caregivers and spouses for the diagnosed with cancer that psychometric properties of the Turkish Version of the Supportive Care Needs Survey—Partners and Caregivers
AZİZE ATLİ ÖZBAŞ, sevcan Kılıç, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.37029  Sayfa 0

6.
Parçalanmış ve tam aileye sahip çocukların/ergenlerin şiddete yönelik tutumları ve saldırganlık davranışlarının karşılaştırılması
Comparison of attitudes towards violence and aggression behaviors of children/adolescents of families with separated and married parents
Derya Tanrıverdi, Safiye Özgüç
doi: 10.14744/phd.2019.47450  Sayfa 0

7.
Gebelerin prenatal sıkıntı düzeyleri ile ilişkili faktörler
Factors associated with prenatal distress levels of pregnant women
Emel Bahadır Yılmaz, Ebru Şahin
doi: 10.14744/phd.2019.17363  Sayfa 0

8.
Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında intihar hızları sosyo-demografik faktörlere göre nasıl bir dağılım gösterdi?
How was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between the years of 2007-2016 in Turkey?
Kamil Alptekin, Veli Duyan
doi: 10.14744/phd.2019.59354  Sayfa 0

9.
Üniversite Öğrencilerinde Anoreksiya Nevroza Belirtileri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Investigation of Symptoms and Releated Factors of Anorexia Nervosa in University Students
EYLEM TOPBAŞ, Gülay Bingöl, Nisan Seçil Pelitli, Hilal Tezel, sinem Önder, Cansu Şahin
doi: 10.14744/phd.2019.22448  Sayfa 0

10.
"Size Nasıl Hitap Edilmesini İstersiniz?": Hemşire-Hasta İletişiminde Kullanılan Hitap Şekli ve Hemşirelik Bakımı Arasındaki İlişki
"How Do You Prefer to be Addressed?": The Relationship Between Form of Address in Nurse-Patient Communication and Nursing Care
Buket Şimşek Arslan, Ahmet Göktaş, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.95867  Sayfa 0

11.
Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Güçlüklerin ve Aile Yükünün Belirlenmesi
Determining The Difficulties Faced By Families With Intellectual Disability Children And The Burden On The Family
Serap Balcı, Hamiyet Kızıl, Sevim Savaşer, Şadiye Dur, Birsen Mutlu
doi: 10.14744/phd.2018.05657  Sayfa 0

12.
Yaşam Sonu Dönem ve Psikodrama: Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri, tutumları, duygusal zekaları ve kendini yansıtmalarına etkisi
End-of-life psychodrama: Influencing nursing students’ communication skills, attitudes, emotional intelligence and self-reflection
Audrey Marie Beauvais, Azize Atli Özbaş, Kathleen Wheeler
doi: 10.14744/phd.2019.96636  Sayfa 0

13.
Hemşirelerin Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Hakkındaki Bilgi Ve Uygulamalarının İncelenmesi
Examination Of Knowledge And Practices Of Nurses About Consultation Liaison Psychiatry Nursing
Serap Yıldırım, Ebru Şimşek, Koza Geridönmez, Şerife Basma, Übeyit Vurak
doi: 10.14744/phd.2019.21548  Sayfa 0

14.
Madde kullanım bozukluğu olan kişilerde erken dönem uyumsuz şemalar ile öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between early stage maladaptive schemes and anger levels in people with substance-use disorders
Bilge Dilek SOYASLAN, Celale Tangul Ozcan
doi: 10.14744/phd.2019.87049  Sayfa 0

15.
KOAH Hastalarında Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Psychological Resilience and Life Satisfaction in COPD Patients
Gülsen Kılınç, Erman Yıldız, funda kavak
doi: 10.14744/phd.2019.60362  Sayfa 0

16.
Kronik böbrek hastalarının ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Assessment of the mental status of chronic kidney patients
Elif Ok, Özlem Işıl
doi: 10.14744/phd.2019.35119  Sayfa 0

17.
Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri, kontrol odakları ve sosyotropi–otonomi kişilik özellikleri açısından öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin değerlendirilmesi
The investigation of learned resourcefulness in terms of locus of control, sociotropy-autonomy personality traits, demographic and professional variables in nurses
Bahanur Malak Akgün, Duygu Hiçdurmaz, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2019.21549  Sayfa 0

18.
Hemşirelerin Değişime Yönelik Tutumları ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
The Relationship between Attitudes towards Change and Five Factor Personality Traits of Nurses
Oya Celebi Cakiroglu, Arzu Kader Harmanci Seren
doi: 10.14744/phd.2019.34713  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
19.
Suça Sürüklenen Bir Çocuk Hastanın Bakımında Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Modeli’nin Kullanımının Bakıma Etkisi
Effect Of Using A Peplau's Interpersonal Relation Nursing Model In The Care Of A Juvenile Delinquent
Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
doi: 10.14744/phd.2019.54366  Sayfa 0

20.
Şizofrenili Bir Hastada Bireyselleştirilmiş Rehabilitasyon Programı: Olgu Sunumu
Individualized Rehabilitation Programme in a Schizophrenic Patient: A Case Report
Sibel Coşkun
doi: 10.14744/phd.2019.16013  Sayfa 0

DERLEME
21.
Sosyal Anksiyeteye Müdahalede Teknolojik Bir Araç: Sanal Gerçeklik
A Technological Tool for Intervention to Social Anxiety: Virtual Reality
Ömer Özer, Mustafa Kemal Yöntem
doi: 10.14744/phd.2019.75010  Sayfa 0

22.
Tele-Psikiyatri
Telepsychiatry
Safiye Özgüç, Derya Tanrıverdi
doi: 10.14744/phd.2019.37232  Sayfa 0

23.
Şizofreni Hastalarının Bakımına Yönelik Bir Tele Hemşirelik Uygulaması: Telefonla Problem Çözme Müdahalesi
A Telenursing Parctice For Care of People with Schizophrenia: Telephone Intervention Problem Solving
Esra Uslu, Kadriye Buldukoğlu, Lora Humphrey Beebe
doi: 10.14744/phd.2019.75768  Sayfa 0

24.
Deliryumun Yönetiminde Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar ve Hemşirenin Sorumlulukları
Non-Pharmacological Approaches and Nursing Responsibilities in Delirium Management
Canan Karadaş, Leyla Özdemir
doi: 10.14744/phd.2019.81994  Sayfa 0

25.
Bakım Alanı ve Habitus
The Field of Care Work and Habitus
Bahanur Malak Akgün
doi: 10.14744/phd.2018.19971  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
26.
Ülkemizde Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşireliğinin Durumunun Bir Uygulama ve Bir Yönetmelik Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of State of Child and Adolescent Psychiatric Nursing in the Context of a Clinical Practice and a Regulation in Türkiye
Sibel Çaynak, Buket Şimşek Arslan, Saliha Hallaç, İlkay Keser, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2019.03371  Sayfa 0
Makale Özeti 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.