Planlama Dergisi

Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kentsel adaptasyon planlaması: Türkiye’de adaptasyon odaklı kentsel politika ve uygulamaların incelenmesi
Adaptive planning: Examining adaptation based urban policies and practices in Turkey
İrem İnce Keller, Nursen Kaya Erol
doi: 10.14744/planlama.2020.26023  Sayfa 0

2.
İklime Duyarlı Kentsel Tasarım İlkeleri: Erzurum Kenti Örneği
Climate Sensitive Urban Design Principles: The Case of Erzurum City
Merve Yavas, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2020.04934  Sayfa 0

3.
2002 Sonrası Milli Parklar Kanunu Kapsamında İlan Edilen Doğa Koruma Alanlarına Eleştirel Bir Bakış
Critical Outlook on Nature Protection Areas Which Aannounced According to 2873 National Park Law After 2002
Gencay Serter
doi: 10.14744/planlama.2020.63625  Sayfa 0

4.
Planlama Perspektifinden Orman Sınırı Dışına Çıkartılan Alanlar Sorunu: İstanbul Örneği
The Issue Of The Areas That Are Removed Outside the Forest Boundaries From The Planning Perspective: Istanbul Case
Pelin Pınar Giritlioğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.93695  Sayfa 0

5.
Türkiye’deki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Süreçlerinin Stratejik Mekansal Planlama Süreçleri ile İlişkili Olarak Değerlendirilmesi
An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Processes in Relation to Strategic Spatial Planning Processes in Turkey
Murat Gülbitti, Burcu Halıde Özüduru
doi: 10.14744/planlama.2019.09815  Sayfa 0

6.
Ankara’da Eğitimsel Sosyo-Mekansal Ayrışma
Educational Socio-Spatial Segregation in Ankara
Umut erdem
doi: 10.14744/planlama.2019.52244  Sayfa 0

7.
Konya Ovası Bölgesi’nde Özel Ekonomi Bölgesi Oluşturulmasına Yönelik GZFT Analizi ve Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of SWOT Analysis and Expert Opinions on the Establishment of a Special Economic Zone in the Konya Plain Region
Emre Çakmak, İsmail Önden, Mesut Samastı
doi: 10.14744/planlama.2019.54771  Sayfa 0

8.
Hücresel Özişlem Yöntemi ile İzmir Körfez Tüp Geçiş Projesinin Rant Artışına Etkisinin Tahminlemesi: İnciraltı Örneği
Forecasting the Effects of İzmir Bay Tube-Tunnel Project on Rent Increase with Cellular Automata Method: The Case of İnciraltı
Hüseyin Mert Arslan, Yavuz Duvarcı
doi: 10.14744/planlama.2019.02414  Sayfa 0

9.
Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Üzerinden Bir Değerlendirme: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği
Health Inequalities, An Evaluation Through WHO Quality of Life Scale: The Case of Mersin Province, Mezitli District
Ali Cenap Yoloğlu, AHMET ONER KURT, Yasemin Sarıkaya Levent, TOLGA LEVENT, SINAN BURAT, Servet Karaca, Serkan Gökalp
doi: 10.14744/planlama.2019.29484  Sayfa 0

10.
Paratransit Sistemlerde Güvenlik Algısı: İstanbul'da Minibüs Örneği
Perception of Safety within Paratransit Systems: The Case of Minibüs in Istanbul
Melis Oğuz
doi: 10.14744/planlama.2019.29981  Sayfa 0

11.
Sürdürülebilir mahalle planlamasının değişimi, planlamada yeni eğilim “EkoYer” yaklaşımı ve Türkiye’de uygulanabilirliği
The variation of sustainable neighborhood planning, planning new trends "Ecodistrict" approaches and its application in Turkey
Selda Gülcan Ünal, demet erol
doi: 10.14744/planlama.2019.27676  Sayfa 0

12.
On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı
Urban Structure of the Eastern Mediterranean Port City in the Nineteenth Century
TÜLİN SELVI ÜNLÜ
doi: 10.14744/planlama.2019.46704  Sayfa 0

ARAŞTıRMA MAKALESI
13.
Eğlence ve Yeme-İçme İşletmelerinin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Görüş ve Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Boğaziçi Alanı Örneği
An Investigation to Determine Opinions and Perceptions of Entertainment and Food & Beverage Businesses towards Tourism Activities: The Case of Bosphorus, Istanbul.
Aslı Altanlar, Zeynep Enlil
doi: 10.14744/planlama.2019.50479  Sayfa 0