Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

MULTİPL SKLEROZDA SERUM LİPİTLERİ VE Lp-PLA2 AKTİVİTESİ [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 472-475 | DOI: 10.5505/tjb.2014.27147  

MULTİPL SKLEROZDA SERUM LİPİTLERİ VE Lp-PLA2 AKTİVİTESİ

Halef Okan Doğan1, Fatma Meriç Yılmaz2, Sema Uysal3, Semra Mungan4, Fikri Ak4
1Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara, Türkiye
3Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
4Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nörolji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Multipl skleroz (MS) nedeni bilinmeyen inflamatuvar demiyelizan bir hastalıktır. Dislipidemi, T lenfosit aracılı inflamasyon, lipoprotein aracılı oksidatif aktivite ve lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2 (Lp-PLA2) aktivitesi hastalığın patogenezinde rol almaktadır. Bu çalışmada farklı klinik dönemlerde olan MS hastalarında Lp-PLA2 aktivitesi ve serum lipit düzeyleri incelenerek hastalığın ilerleyişi üzerindeki etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 30 hasta ve 30 kontrol dahil edildi kontrol ve hasta grupları Lp-PLA2 aktivitesi, total kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol (HDL-K), LDL kolesterol (LDL-K),plazma aterojenik indeks (PAİ), non HDL-K ve total kolesterol/HDL-K düzeyleri yönünden karşılaştırıldı. Ayrıca hastalar klinik durumlarına göre gruplandırıldı ve gruplar Lp-PLA2 aktivitesi, total kolesterol, trigliserid, LDL-K ve HDL-K düzeyleri yönünden karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grupları arasında Lp-PLA2 aktivitesi, total kolesterol, trigliserid, HDL-K, LDL-K, PAİ, non-HDL-K ve total kolesterol/HDL-K düzeyi yönünden herhangi bir farka rastlanmadı. Buna ilave olarak klinik durumlarına göre gruplandırılan hastalar arasında Lp-PLA2 aktivitesi, total kolesterol, trigliserid, HDL-K ve LDL-K düzeyleri yönünden anlamlı herhangi bir fark yoktu.
SONUÇ: Serum lipit düzeyleri ve Lp-PLA2 aktivitesinin MS hastalığında ve hastalığın ilerleyişinde rol oynamadığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, Lipoprotein fosfolipaz A2, Lipit


SERUM LIPIDS AND Lp-PLA2 ACTIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS

Halef Okan Doğan1, Fatma Meriç Yılmaz2, Sema Uysal3, Semra Mungan4, Fikri Ak4
1Ankara Public Health Management, Public Health Laboratory, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Education And Research Hospital, Clinical Chemistry, Ankara, Turkey
3Onsekiz Mart University Medical Faculty, Biochemistry Department, Ankara, Turkey
4Ankara Numune Education And Research Hospital Neurology Department, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory demyelinating disease arising from unknown origin. Dyslipidemia, T-lymphocyte mediated inflammation, lipoprottein associated oxidative activity and lipoprotein associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) activity include the pathogenesis of MS. In the current study, we evaluated the effect of Lp-PLA2 activity and serum lipids in MS patients with different clinical stages to understand the effect these parameters on MS progression.
METHODS: The study included a total of 30 patients and 30 controls. Lp-PLA2 activity, LDL cholesterol (LDL-C), HDL cholesterol (HDL-C), total cholesterol, trygliceride, atherogenic index of plasma (API), non HDL kolesterol (non-HDL-C) and total The study included a total of 30 patients and 30 controls. Lp-PLA2 activity, total cholesterol, trygliceride, HDL cholesterol (HDL-C), LDL cholesterol (LDL-C), atherogenic index of plasma (AIP), non HDL cholesterol (non-HDL-C) and total cholesterol to HDL-C ratio (TCHOL/HDL-C) were compared between controls and patients. Additionally, patients were grouped according to their clinical stage and compared each other in terms of serum Lp-PLA2 activity, LDL-C, HDL-C, total cholesterol and trygliceride concentrations.
RESULTS: There were no statistically significant differences between patients and controls in terms of Lp-PLA2 activity, total cholesterol, trygliceride, HDL-C, LDL-C, AIP, non-HDL-C and TCHOL/HDL-C. Additionally, no significant difference were observed in terms of Lp-PLA2 activity, total cholesterol, trygliceride HDL-C and LDL-C concentrations among patients divided according to clinical stage.
CONCLUSION: Serum lipids concentrations and Lp-PLA2 activity are not seem to be involved in MS and its progression.

Keywords: Multiple Sclerosis, Lipoprotein associated phospholipase A2, Lipid


Halef Okan Doğan, Fatma Meriç Yılmaz, Sema Uysal, Semra Mungan, Fikri Ak. SERUM LIPIDS AND Lp-PLA2 ACTIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 472-475

Sorumlu Yazar: Halef Okan Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.