Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

İdrar Monosit Kemoatraktan Protein-1’in Tip II diyabetik nefropatili hastaların renal fonksiyonlarının takibinde kullanımı ve renal hasarın değerlendirilmesinde prognostik belirteç olarak değeri [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 430-434 | DOI: 10.5505/tjb.2014.58077  

İdrar Monosit Kemoatraktan Protein-1’in Tip II diyabetik nefropatili hastaların renal fonksiyonlarının takibinde kullanımı ve renal hasarın değerlendirilmesinde prognostik belirteç olarak değeri

Nazlı Caner Yanık1, Cihan Coşkun1, Ekrem Orbay2, Emel Ahıskalı Erim3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Diyabet Kliniği, İstanbul
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı evrelerdeki tip 2 diyabetik nefropatili hastaların idrar MCP-1/kreatinin oranları (idrar MCP-1) ile mikroalbümin/kreatinin oranları (mikroalbümin) ve MDRD GFR değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu hastaların renal fonksiyonlarının takibi ve renal hasarın ileri evrelerindeki prognostik değeri açısından idrar MCP-1’in kullanımını değerlendirmektir.
YÖNTEMLER:
Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, tip 2 diyabetli 100 hasta( 48 kadın; 52 erkek) dahil edildi. Hastalar, mikroalbümin ile tespit edilen renal fonksiyonlarına göre 3 gruba ayrıldı. Mikroalbümin<30 mg/g hastalar normoalbüminürik (NOA)(n=20); 30-300 mg/g mikroalbüminürik (MİA)(n=51); >300 mg/g olanlar ise makroalbüminürik (MAA)(n=29) olarak tanımlandı. Üç grubun değerleri ölçüldü ve karşılaştırıldı.

BULGULAR: Bulgular: Gruplar arası değerlendirmede "Oneway ANOVA" ve "Kruskal Wallis" testleri kullanıldı ve grupların idrar MCP-1 düzeyleri anlamlı farklılık gösterdi. NOA grup idrar MCP-1= 156.02 pg/g (41.28-478.60), MİA grup idrar MCP-1=174.99 pg/g (100.89-647.18), MAA grup idrar MCP-1= 245.71 pg/g (96.78-724.59). Renal fonksiyonlardaki bozulma ve albüminüri artışı ile uyumlu olarak idrar MCP-1 artmaktadır. idrar MCP-1 ile mikroalbümin arasında pozitif(r=0.389; p<0.0001), MDRD GFR ile negatif ilişki bulundu (r=-0.314; p=0.001).
SONUÇ: Sonuç: Bulgularımız, tip 2 diyabetik nefropatili hastalarda idrar MCP-1 ile mikroalbümin ve MDRD GFR arasındaki ilişkiyi ve idrar MCP-1'in hastaların renal fonksiyonlarının takibinde ve hastalardaki renal hasarın değerlendirilmesinde prognostik bir belirteç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Monosit kemoatraktant protein-1, tip 2 diyabet, diyabetik nefropati, idrar albümini, GFR, kemokinler, renal inflamasyon.


Use of monocyte chemoattractant protein-1 in monitoring of renal functions of patients with diabetic nephropathy and its value as a prognostic marker in assessing renal injury.

Nazlı Caner Yanık1, Cihan Coşkun1, Ekrem Orbay2, Emel Ahıskalı Erim3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Research And Training Hospital, Department Of Clinical Biochemistry, Istanbul, Turkey
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Research And Training Hospital, Department Of Clinical Diabetes, Istanbul, Turkey
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Research And Training Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Objective: The aim of this study is to determine the relationship between MDRD GFR and ratio of urinary MCP-1/ creatinin (urinary MCP-1) and microalbumin/creatinine rates (microalbumin) in type 2 diabetic nephropaty patients who are in different stages and to assess the use of urinary MCP-1 as a prognostic indicator in monitoring renal functions of these patients and in renal injury.
METHODS: Methods: This cross-sectional study has included 100 diabetic patients (48 female; 52 male). Patients were randomized in 3 groups based on renal function determined by microalbumin. Patients who has microalbumin < 30 mg/g has defined as normoalbuminuric (NOA)(n=20); 30 - 300 mg/g microalbumin has referred as microalbuminuric (MIA)(n=51) and patients with microalbumin > 300 mg/g has defined as makroalbuminuric (MAA)(n=29). Three groups were measured and compared.
RESULTS: Results: Inter-group assessment has performed by using "Oneway ANOVA" and "Kruskal- Wallis" tests and significant differences have been found between urinary MCP-1 in three groups. Outcomes of urinary MCP-1 = 156.02 pg/g (41.28-478.60) in NOA group; 174.99 pg/g (100.89-647.18) in MIA group and = 245.71 pg/g (96.78-724.59) in MAA group. Urinary MCP-1 has increased by increasing of albuminuria and by deterioration of renal function. Correlation of urinary MCP-1 was positive with microalbumin (r = 0.389; p< 0.0001) while was negative with MDRD GFR (r = 0.314; p = 0.001).
CONCLUSION: Conclusion: Our findings has demonstrated that urinary MCP-1 is related with micro albumin and MDRD GFR in patients with type 2 diabetic nephropathy. Thus, urinary MCP-1 could be used in monitoring renal functions of patients and serve as a prognostic indicator in assessment of renal injury of these patients.

Keywords: Monocyte chemoattractant protein-1, type 2 diabet, diabetic nephropathy, urinary albümin, GFR, cytokines, renal inflammation.


Nazlı Caner Yanık, Cihan Coşkun, Ekrem Orbay, Emel Ahıskalı Erim. Use of monocyte chemoattractant protein-1 in monitoring of renal functions of patients with diabetic nephropathy and its value as a prognostic marker in assessing renal injury.. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 430-434

Sorumlu Yazar: Cihan Coşkun, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.