Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Türk Biyokimya Dergisi

Sıçan Metabolik Sendrom Modelinde Resveratrol’ün Oksidan ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkileri [Turk J Bioch]
Turk J Bioch. 2014; 39(4): 449-454 | DOI: 10.5505/tjb.2014.58569  

Sıçan Metabolik Sendrom Modelinde Resveratrol’ün Oksidan ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkileri

Nevin İlhan1, Hilal Güngör1, Ayşe Şebnem İlhan2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Son yıllarda ciddi bir sağlık problemi olan metabolik sendromun oksidatif stres ve lipid peroksidasyonunu artırıcı etkisi, polifenol yapıda doğal bir antioksidan olan resveratrol’ün bu alanda kullanımını gündeme getirmiştir. Yüksek fruktoz diyeti ile deneysel metabolik sendrom oluşturulmuş sıçanlarda, resveratrol tedavisiyle değişen kalp, böbrek ve hepatik doku malondialdehit (MDA), nitrik oksit (NO), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) değerlerinin kontrol grubu ve tedavi öncesi metabolik sendromlu grup ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada Wistar/albino cinsi 15 adet sıçan kullanıldı. Kontrol, metabolik sendrom oluşturulan grup ve tedavi ajanı olarak resveratrol verilen grup olmak üzere sıçanlar eşit 3 gruba ayrıldı. Deneysel süre sonrası MDA, NO, SOD ve KAT düzeyleri dokuların homojenizasyonu sonrası manuel spektrofotometrik metodlarla çalışıldı.
BULGULAR: Çalışma sonucu, kalp ve karaciğer doku MDA ve kalp, böbrek, karaciğer doku NO değerlerinde, metabolik sendromlu grupta kontrollere göre anlamlı artışlar (p<0,05), resveratrol tedavisini takiben ise kontrol değerlerine yakın olacak şekilde düşüşler gözlendi. Böbrek ve karaciğer doku katalaz aktivitesi metabolik sendromlu grupta istatistiksel olarak azalmış (p: 0,019 ve p: 0,021 ) ve resveratrol tedavisiyle kontrol değerlerine yakın anlamlı bir yükselme (p: 0,011 ve p: 0,058) izlenmiş, SOD için bu değişimler katalaz kadar belirgin olmamıştır (p>0,05). Ancak hepatik SOD aktivitesi açısından resveratrol tedavisi alan grup ile kontrol grubu karşılaştırıldığında tedavi alan grupta belirgin bir artış kaydedilmiştir (p: 0,011).
SONUÇ: Bu sonuçlar resveratrolün muhtemelen antioksidan etkisi ile metabolizmada önemli yeri olan karaciğer ve böbrek dokusu oksidatif stresini azaltıp endojen antioksidanlara destek verdiğini, eksojen fruktoz ile oluşturulan doku hasarına karşı direkt veya dolaylı etkisiyle oluşan hasarı önlemede etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, doku MDA, NO, SOD, katalaz, resveratrol


Effects of resveratrol on Oxidant and Antioxidant Systems in Model of Rat Metabolic Syndrome

Nevin İlhan1, Hilal Güngör1, Ayşe Şebnem İlhan2
1Firat University Medical Faculty, Medical Biochemistry Department, Elazig, Turkey
2Başkent University Medical Faculty, Physiology Department, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In recent years,metabolic syndrome, which is a serious health problem, enhancing the effect of oxidative stress and lipid peroxidation, which is a natural antioxidant resveratrol, a polyphenol structure, the use of this area has brought. The present study aimed to evaluate the influence of resveratrol (RSV) treatment on heart, kidney and hepatic tissue malondialdehyde(MDA), nitric oxide(NO), superoxide dismutase(SOD) and catalase(CAT) levels in high fructose feeding rats which form an experimental metabolic syndrome model and compared to pre-treatment of metabolic syndrome group and the control group values.
METHODS: Wistar/albino rats(n: 15) were used in the present study. Rats were divided equally into 3 groups as control, created group of metabolic syndrome and metabolic syndrome plus resveratrol treatment. At the end of the experimental period, tissue MDA, NO, SOD and CAT levels were studied manual spectrophotometric methods after homogenization of tissues.
RESULTS: The result of the study, a significant increase in heart and liver tissue MDA, and heart, kidney, liver tissue NO levels were observed in the metabolic syndrome group compared to controls (p<0,05), following treatment with resveratrol significantly decreases were observed to be close to the control values. Kidney and liver tissue catalase activity statistically significant decrease in metabolic syndrome group (p: 0,019 and p: 0,021, respectively), kidney and liver tissue catalase activity similar to control values after treatment with resveratrol, a significant increase was observed (p: 0,011 and p: 0,058), but changes in the activity of SOD has not been as significant as catalase (p>0,05). However, hepatic SOD activity in resveratrol treatment group had a significant increase compared to control group (p: 0,011).
CONCLUSION: These results suggest probably antioxidant effects of resveratrol to reduce oxidative stress in the liver and kidney tissue which is an important role in metabolism. Against tissue damage generated by exogenous fructose, resveratrol is effective in preventing tissue damage with direct or indirect effect shows.

Keywords: metabolic syndrome, tissue MDA, NO, SOD, catalase, resveratrol


Nevin İlhan, Hilal Güngör, Ayşe Şebnem İlhan. Effects of resveratrol on Oxidant and Antioxidant Systems in Model of Rat Metabolic Syndrome. Turk J Bioch. 2014; 39(4): 449-454

Sorumlu Yazar: Nevin İlhan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2016 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.