Telefon ve e-posta Desteği
Sıkça Sorulan Sorular
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler
İletişim Bilgileri
Ana Sayfaya Dönüş
 

Kongre Takvimi
Buradaki bilgiler JournalAgent™ online dergicilik sisteminden alınmaktadır.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Pneumomediastinumların Klinik Deneyimlere Dayalı Olarak Karşılaştırılması
A Comparative Study Of Pneumomediastinums Based On Clinical Experience
Ersin Sapmaz, Hakan Işık, Deniz Doğan, Kuthan Kavaklı, Hasan ÇAYLAK
doi: 10.14744/tjtes.2019.03161  Sayfa 0

2.
Strangule ve inkarsere hernilerin degerlendirilmesinde yeni bir teknik: Near infrared spectroscopy
A new technique in the evaluation of strangulated and incarcerated hernias: Near infrared spectroscopy
Murat Ziyan, Asim Kalkan, Ozlem Bilir, Gokhan Ersunan, Deniz Ozel, Ozlem Uzun, Semih Korkut
doi: 10.14744/tjtes.2019.72627  Sayfa 0

3.
Hartmann Kapatılması Prosedürü Hâlâ Yüksek Morbiditeli Bir Cerrahi Midir?
Reversal of Hartmann’s Procedure is Still a High-Morbid Surgery?
OZAN AKINCI, Muge Yurdacan, BAŞAR CAN TURGUT, Server Sezgin Uludağ, OSMAN ŞİMŞEK
doi: 10.14744/tjtes.2019.71725  Sayfa 0

4.
Histerektomi Sonrası Geç Dönem Transvajinal İnce Barsak Evisserasyonu: Olgu Sunumu
Spontaneous Transvaginal Small Bowel Evisceration After Hysterectomy: Case Report
Fatih Yanar, Gizem Öner, Beyza Özçınar, Ali Fuat Kaan Gök, Cemalettin Ertekin
doi: 10.14744/tjtes.2019.57318  Sayfa 0

5.
Trokanterik femur kırığı operasyonu geçirecek yaşlı hastada erken dönemde yapılan femoral sinir blokajının ağrı yönetimi ve deliryum insidansına etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The effect of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: a randomized controlled trial
ali ihsan uysal, Başak Altıparmak, EYLEM YAŞAR, Mustafa Turan, Umut Canbek, Nigar Yılmaz, SEMRA GUMUS DEMİRBİLEK
doi: 10.14744/tjtes.2019.78002  Sayfa 0

6.
Akut Pankreatitli hastalarda tiyol-Disülfid Dengesi ve diğer kan parametreleri ile ilişkisi
The thiol-disulphide homeostasis in patients with acute pancreatitis and its relation with other blood parameters
fadime güllü ercan haydar, YAVUZ OTAL, ALP ŞENER, Gül Pamukçu Günaydın, FERHAT İÇME, Tuğba Atmaca Temrel, PERVİN BARAN, Ozcan Erel
doi: 10.14744/tjtes.2019.38969  Sayfa 0

KLINIK ÇALIŞMA
7.
Comparative Evaluation Of 2.0 mm Locking Plate System vs 2.0 mm Non Locking Plate System For Mandibular Angle Fracture Fixation; A Retrospective Study
Pavan MANOHAR PATIL, Lan Yang
doi: 10.5505/tjtes.2015.45945  Sayfa 0

8.
Yoğun bakım ünitesinde izlenen travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi
Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit
Ersan Ozen, Fatma Ulger, Nurullah Yilmaz, Erhan Cetin Cetinoglu, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/tjtes.2016.45751  Sayfa 0

9.
Travmatik diyafragma yaralanmalarında mortaliteye etkili faktör
Factors affecting mortality in traumatic diaphragm ruptures
Serhat Tokgöz, Muzaffer Akkoca, Yasin Uçar, Kerim Bora Yilmaz, Özgür Sevim, Görkem Gündoğan
doi: 10.14744/tjtes.2019.58133  Sayfa 0

10.
Abdominal Koza Sendromu: Akut Karın Sendromunun Nadir Bir Nedeni
Abdominal Cocoon Syndrome: A rare Cause of Acute Abdomen Syndrome
Şükrü Çolak, Hasan Bektaş
doi: 10.14744/tjtes.2019.48380  Sayfa 0

11.
Pediatrik beyin hasarında optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ile Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama (RBTS) arasındaki korelasyon
Correlation between optic nerve sheath diameter (ONSD) and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury
yasemin kayadibi, nazan ülgen tekerek, OSMAN YEŞİLBAŞ, Serhat Tekerek, emel ure, Turgut Kayadibi, Deniz Esin Tekcan Şanlı
doi: 10.14744/tjtes.2019.94994  Sayfa 0

12.
Elektrik Yanıkları ve Komplikasyonları: Üçüncü Basamak Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Verileri
Electrical Burns and Complications: Data of a Tertiary Burn Center Intensive Care Unit
Abdulkadir Başaran, Kayhan Gürbüz, Özer Özlü, Mete Demir, Orhan Eroğlu, Koray Daş
doi: 10.14744/tjtes.2019.65780  Sayfa 0

13.
Düzey I travma merkezindeki acil serviste travmatik yaralanmalara bağlı mortaliteyle sonuçlanan durumlarda organ alımlarının haritalanması ve tahmini: Eşleşmiş kohort analizi.
Mapping and prediction of organ procurement cases resulting in mortality due to traumatic injuries, in an emergency department in a Level I trauma center: A matched cohort analysis.
Ozgur Albuz
doi: 10.14744/tjtes.2019.77250  Sayfa 0

14.
Acil onkolojik kolorektal cerrahinin başarısından hala şüphe etmeli miyiz?: Retrospektif Çalışma
Should we still doubt the success of emergency oncologic colorectal surgery?: A Retrospective Study
Nihan Acar, Turan Acar, Erdinc Kamer, Fevzi Cengiz, Kemal Atahan, Haldun Kar, Mehmet Hacıyanlı
doi: 10.14744/tjtes.2019.04043  Sayfa 0

15.
Sağ kolon divertikülitinde konservatif yaklaşımın etkinliği
The effectiveness of conservative approach in right colon diverticulitis
Sabahattin Destek, Vahit Onur Gül
doi: 10.14744/tjtes.2019.47382  Sayfa 0

16.
Yaşlı hastalarda proksimal femur basit pertrokanterik kırıkların tedavisinde hangi implant üstündür?
Which implant is superior for treating simple pertrochanteric fractures of the proximal femur in the elderly patients?
Mehmet Ali Talmaç, Mehmet Akif Görgel, Raffi Armağan, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Mustafa Özdemir
doi: 10.14744/tjtes.2019.21270  Sayfa 0

17.
Künt batın travmalı hastalarda ultrasonografi ve fizik muayenenin altın standart bilgisayarlı tomografi ile karşılaştırılması
Comparison of ultrasound and physical examination with the gold standard computerized tomography in patients with blunt abdominal trauma
Azad Hekimoglu, Onur Ergun, Seda Ozkan, Engin Deniz Arslan, Baki Hekimoglu
doi: 10.5505/tjtes.2018.88288  Sayfa 0

18.
Alt ekstremite arteriyel yaralanmalarında ilk müdahalede geçici vasküler şant uygulamasının etkileri: Suriye iç savaşında tek merkez deneyimleri
Effect of temporary vascular shunting as a previous intervention on lower extremity arterial injury: single centre experiences in syrian civil war
Ali İhsan Hasde, Çağdaş Baran, Fatih Gümüş, Mahmut Kış, Evren Özçınar, Mehmet Çakıcı, Levent Yazıcıoğlu, Bülent Kaya
doi: 10.5505/tjtes.2018.29302  Sayfa 0

19.
Psikolojik Faktörlerin Beşinci Metacarpal Boyun Kırıklarının Klinik Sonuçları Üzerine Etkileri ve Yaralanma Etiyolojisi ile İlişkisi
Effects of Psychological Factors on the Clinical Outcomes of Fifth Metacarpal Neck Fractures and Relation to Injury Aetiology
Levent Adıyeke, Suavi Aydoğmuş, Mustafa Sabuncuoğlu, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymuş
doi: 10.5505/tjtes.2018.93928  Sayfa 0

20.
Minör Kafa Travmasında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Ne Kadar Gerekli
How Necessary is the Computerized Brain Tomography in Minor Head Trauma?
Serhat Yıldızhan, Mehmet Gazi Boyacı, Şerife Özdinç
doi: 10.5505/tjtes.2018.94849  Sayfa 0

21.
İpsilateral kalça ağrısı ve femur şaft kırıkları; herhangi bir ilişki var mı?
Ipsilateral hip pain and femoral shaft fractures; is there any relationship?
Ramadan Ozmanevra, Nihat Demirhan Demirkiran, Onur Hapa, Ali Balci, Hasan Havitcioglu
doi: 10.5505/tjtes.2018.52543  Sayfa 0

22.
Motor cycle spoke wheel injuries in children: a preventable accident
Fatima Naumeri, Bilal Qayyum, Nadeem Ilahi Cheema, Muhammad Sohail, Muhammad Mustehsan Bashir
doi: 10.14744/tjtes.2019.04052  Sayfa 0

23.
Akut subdural hematom nedeni ile pediyatrik yaş grubunda dekompresif kraniyektomi uygulanan hastaların retrospektif analizi
Restrospective analysis of decompressive craniectomy patients due to acute subdural hematoma at pediatric age group
M Ozgur Taşkapılıoğlu, Ali İmran Özmarasalı, Gökhan Ocakoğlu
doi: 10.5505/tjtes.2018.02403  Sayfa 0

24.
Travmatik Torakolomber Bileşke Yaralanmalı Hastalarda Steroidin Nörolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi
The Effects of Steroids in Traumatic Thoracolumbar Junction Patients on Neurological Outcome
Mustafa Kemal İlik, Fatih Keskin, Fatih Erdi, Bülent Kaya, Yaşar Karataş, Erdal Kalkan
doi: 10.5505/tjtes.2018.86721  Sayfa 0

25.
Öngörülen zor havayolunda krikotiroid membran lokalizasyonunun belirlenmesinde ultrasonografinin rolü
The role of ultrasonography in the determination of cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway
Demet Altun, Achmet Ali, Kemalettin Koltka, Mehmet Buget, Mehmet Çelik, Can Doruk, Ali Emre Çamcı
doi: 10.14744/tjtes.2019.65250  Sayfa 0

26.
Akut pankreatitte hematolojik parametrelerin değeri
The value of hematological parameters in acute pancreatitis
Akif Yarkaç, Ataman Köse, Seyran Bozkurt Babuş, Fehmi Ateş, Gülhan Örekici Temel, Aydemir Ölmez
doi: 10.5505/tjtes.2018.69857  Sayfa 0

27.
Akut Apandisit Gibi Bulgu Veren Apendiks Karsinoid Tümörleri
Carcinoid Tumors of Appendix Presenting as Acute Appendicitis
Bora Barut, Fatih Gönültaş
doi: 10.5505/tjtes.2018.99569  Sayfa 0

28.
Laparoskopik Apendektomilerde Endoloop İle Güdük Kapama Tekniği Karşılaştırılması: Tek Hekim Deneyimi
Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience
Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
doi: 10.14744/tjtes.2019.63249  Sayfa 0

29.
Pelvik Fraktürler ve Bağlantılı Yaralanmaların İlişkisi: Pelvik Travmalı 471 Hastanın İstatiksel Analizi
Correlation of Pelvic Fractures and Associated Injuries: The Statistical Analysis of 471 Pelvic Trauma Patients
Mehmet Saydam, Mutlu Şahin, Kerim Bora Yılmaz, Selim Tamam, Gökhan Ünlü, Atıl Atilla, Yenel Bilgetekin, İdil Güneş Tatar, Pervin Demir, Melih Akıncı
doi: 10.5505/tjtes.2018.72505  Sayfa 0

30.
Obstrükte ve Perforasyonlu Kolorektal Kanser Hastalarına Güncel Tedavi Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Evaluation of Current Therapeutic Approach to Obstructive and Perforated Colorectal Cancers
Selçuk Kaya, Ahmet Seker, ÖNDER ALTIN, Yunus Emre Altuntaş, Levent Kaptanoglu, Metin Kement, Nejdet Bildik, Hasan Kucuk
doi: 10.14744/tjtes.2019.03828  Sayfa 0

31.
Acil serviste girişimsel sedasyon ve analjezi uygulanan hastalarda sedasyon derinliğini ölçmede EEG monitörizasyonu (Bispectral IndexTM) ile Ramsey Sedasyon Skalası’nın uyumluluğunun değerlendirilmesi
Evaluation of the compliance between EEG monitoring (Bispectral IndexTM) and Ramsey Sedation Scale to measure the depth of sedation in the patients who underwent procedural sedation and analgesia in the emergency department
Sinem Avcı, Başak Bayram, Gonca İnanç, Nurfer Gören, Adile Öniz, Murat Özgören, Neşe Çolak Oray
doi: 10.5505/tjtes.2018.32627  Sayfa 0

32.
Kafa travmalı olgularda tüm vücut tarama tomografisinin gerekliliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the necessity of whole body scan tomography in cases with head trauma
iffet yasaran, ali karakuş, GÜVEN KUVANDIK, AHMET SEBE, zeynep Kekec
doi: 10.14744/tjtes.2019.42675  Sayfa 0

33.
Fournier Gangreni: 36 olgunun gözden geçirilmesi
Fournier’s Gangrene: Review of 36 Cases
Selahattin Çalışkan, Emrah Ozsoy, Mustafa Sungur, Hasan Tahsin Gozdas
doi: 10.14744/tjtes.2019.30232  Sayfa 0

34.
Peptik Ülser Perforasyonunun Ameliyatsız Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Non-operative Management of Perforated Peptic Ulcer: A Single Center Experience
Koray Karabulut, Mürşit Dinçer, Rumeysa Kevser Liman, Sertaç Usta
doi: 10.14744/tjtes.2019.31967  Sayfa 0

35.
Peptik ülser perforasyonunda omentopeksi ile falsiformopeksinin karşılaştırılması
Omentopexy versus Falciformopexy for Peptic Ulcer Perforation
Aydemir Olmez, Egemen Cicek, Cemalettin Aydin, Kuntay Kaplan, Cuneyt Kayaalp
doi: 10.14744/tjtes.2019.11387  Sayfa 0

36.
Majör Yanıklı Hastalarda Erken Dönem Fizyoterapinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi: Bir Yanık Merkezi Deneyimi
The Effect of Early Physiotherapy on Biochemical Parameters in Major Burn Patients: A Burn Center’s Experience
Murat Ali Çınar, Kezban Bayramlar, Ahmet Erkılıç, Ali Güneş, Yavuz Yakut
doi: 10.5505/tjtes.2018.05950  Sayfa 0

37.
Akut kolesistitde laparoskopik kolesistektominin zamanlası: ilk 72 saat ve oksidatif stres belirteçlerinin önemi
The timing of laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: importance of first 72 hours and oxidative stress markers
zinet asuman arslan onuk, Umut Rıza Gündüz, Ümit Koç, Esra Kızılateş, İsmail Gömceli, S. Halide Akbaş, Nurullah Bülbüller
doi: 10.14744/tjtes.2019.17807  Sayfa 0

38.
Acil veya Elektif Uygulanmış Femoral Herni Tamirinin Cerrahi Tekniği ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Surgical Technique And Results For Emergency Or Elective Femoral Hernia Repair
Enver Kunduz, İsmail Cem Sormaz, Yunus Yapalak, Huseyin Kazim Bektasoglu, Alı FUATKAAN GOK
doi: 10.14744/tjtes.2019.04524  Sayfa 0

39.
Postoperatif Safra Fistüllerinin Endoskopik Tedavisi
Endoscopic Treatment of Postoperative Biliary Fistulas
Şükrü Çolak, Bünyamin Gürbulak, Ali Fuat Kaan Gök, Ekrem Çakar, Hasan Bektaş
doi: 10.14744/tjtes.2019.63667  Sayfa 0

40.
Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının İncelenmesi
Investigation Of Firearm Injury Cases Presented To A Training And Research Hospital’s Emergency Service
Orhan Meral, Caner Sağlam, Birdal Güllüpınar, Özlem Ezgi Aktürk, Serdar Beden, İsmet Parlak
doi: 10.14744/tjtes.2019.08949  Sayfa 0

41.
Antikoagulan/antiplatelet kullanımına bağlı spontan abdomen ve abdominal duvar hematomları; Tek merkez, cerrah perspektifi
Spontaneous abdomen and abdominal wall hematomas due to anticoagulant/antiplatelet use; Single center, surgeons perspective
Muhammet Kadri Çolakoğlu, Ali Özdemir, Süleyman Kalcan, Ali Demir, Gökhan Demiral, Ahmet Pergel
doi: 10.14744/tjtes.2019.32485  Sayfa 0

42.
Traumatic Upper Extremity Injuries: Analysis of Correlation of Mangled Extremity Severity Score and Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score
Gloria Maria Hohenberger, Janos Cambiaso-daniel, Angelika Maria Schwarz, Stafanos Boukovalas, Franz Josef Seibert, Peter Konstantiniuk, Tina Cohnert
doi: 10.14744/tjtes.2019.44939  Sayfa 0

43.
Karmaşık Üst Uzuv Defektlerinde 'Posterior İnterosseöz Flebin' Çok Yönlü Kullanımı
Versatile Use Of 'The Posterior Interosseous Flap' In The Reconstruction Of Complex Upper Limb Defects
Ensar Zafer Barın, Hakan Çinal, Murat Kara, Mehmet Akif Çakmak, Önder Tan
doi: 10.14744/tjtes.2019.54889  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALIŞMA
44.
Yeni bir hemostatik scaffold materyali ve kanama durdurmada fibrin çatı oluşumunun önemi: Eksperimental Rat Çalışması
A Novel Hemostatic Scaffold Material and The Importance of Scaffold Formation on Ending Hemorrhage: An Experimental Rat Study
Ismail Altintop, MEHMET TATLI, Zeynep SOYER, ARZU HANIM YAY, ahmet ozturk, Cigdem Karakukcu
doi: 10.14744/tjtes.2019.34359  Sayfa 0

45.
Yanık yarası tedavisinde Ankaferd Blood Stoper ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Comparison of Ankaferd Blood Stoper and Silver Sulfadiazine use in burn wounds: Experimental study.
Serden Ay, Yasar Unlu
doi: 10.14744/tjtes.2019.38265  Sayfa 0

46.
Hemorajik Şok Tanısında ve Evrelemesinde Iskemi Modifiye Albumin (IMA) ve IMA/Albumin Oranı: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma
Ischemia-modified albumin (IMA) and the IMA/Albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study
Suleyman Turedi, Aynur Sahin, Metehan Akca, Selim Demir, Gokcen Derya Reis Kose, Arif Burak Cekic, Mehmet Yildirim, Ersin Yulug, Ahmet Mentese, Suha Turkmen, Sami Acar
doi: 10.14744/tjtes.2019.32754  Sayfa 0

47.
Ratlarda deneysel yanık modelinde oluşan staz zonunda nitrogliserinin etkisi
The effect of nitroglycerin in the zone of stasis in a rat burn model
Metin Gündüz, tamer sekmenli, Ceyhan Uğurluoğlu, Ilhan Ciftci
doi: 10.14744/tjtes.2019.00005  Sayfa 0

48.
The importance of preliminary evaluation in developing ambulance staff training curriculum for developing countries: A survey in Uzbekistan
Woo Chan Jeon, Hyun Jong Kim, Junseok Park, Kyung Hwan Kim, Dong Wun Shin, Joon Min Park, Jung Eon Kim, Ji Sook Lee, Hoon Kim
doi: 10.14744/tjtes.2019.79595  Sayfa 0

49.
Ratlarda Künt Göğüs Travma Sonrası Oluşan Kalp Hasarı Üzerine Resveratrolün Tedavi Edici Etkisinin ve Endokan'ın İnflamasyonda Bir Biyobelirteç Olarak Potansiyel Rolünün Değerlendirilmesi
Assessment of the Therapeutic Effect of Resveratrol in Heart Failure Following Blunt Chest Trauma in Rats and the Potential Role of Endokan as a Biomarker of Inflammation
Aysun Caglar Torun, Serife Tutuncu
doi: 10.5505/tjtes.2018.77246  Sayfa 0

50.
yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör desteği ile takip edilen hastalarda arteriyel oksijen basıncı ile mortalite arasındaki ilişki
Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support
Ayhan Kaydu, Günseli Orhun, Nahit Çakar
doi: 10.5505/tjtes.2018.51430  Sayfa 0

51.
Role of Angiotensin converting enzyme as prognostic marker in thoracic trauma: a prospective observational study.
Suresh Kumar, Ajay Kumar Pal, Arvind Kumar Suman, Sanjeev Kumar, Ganesh Chandra Yadav, Mohd. Kaleem Ahmad
doi: 10.5505/tjtes.2018.14894  Sayfa 0

52.
Korozif Özefagus Yanıklarında Metilen Mavisinin Koruyucu ve Anti-inflamatuar Etkisi: Deneysel Çalışma
The protective and anti-inflammatory effect of methylene blue in corrosive esophageal burns: An experimental study
Ceren Şen Tanrıkulu, Yusuf Tanrıkulu, Fahriye Kılınç, Burak Bahadır, Murat Can, Furuzan Kokturk, Ayşe Kefeli
doi: 10.5505/tjtes.2018.58506  Sayfa 0

53.
Çekal ligasyon ve puncture yöntemi uygulanan ratlarda ertapenem etkinliğinin gösterilmesi
An evaluation of the effect of ertapenem in rats with sepsis created by cecal ligation and puncture
Başak Göl Serin, Şükran Köse, Osman Yılmaz, Mehmet Yıldırım, İlkay Akbulut, Süheyla Serin Senger, Gülgün Akkoçlu, Gülden Diniz, Süha Serin
doi: 10.5505/tjtes.2018.26050  Sayfa 0

54.
Kafeik Asit Fenetil Ester Künt Pulmoner Kontüzyon Modelinde Pulmoner İnflmasyon ve Apoptozisi Nf-κβ Aktivasyonunu Azaltarak İyileştirir
Caffeic Acid Phenethyl Ester Ameliorates Pulmonary Inflammation and Apoptosis Reducing Nf-κβ Activation in Blunt Pulmonary Contusion Model
İhsan Karaboğa
doi: 10.5505/tjtes.2018.51694  Sayfa 0

55.
Deneysel beyin travması oluşturulan ratlarda erken tanı için sellüler prion protein(PrPC)’nin değerlendirilmesi
Evaluation of rat major celluler prion protein (PrPC) for early diagnosis in experimental rat brain trauma model
Alev Kural, Sebnem Tekin Neijmann, aysun toker, Halil doğan, Nurten Sever, Sezgin Sarıkaya
doi: 10.5505/tjtes.2018.46923  Sayfa 0

56.
Effects of repetitive local injections of human amniotic fluid on the healing of zygomatic arch osteotomies in adult rabbits
Şebnem Turan, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
doi: 10.5505/tjtes.2015.56588  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
57.
İntraorbital Metalik Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Çıkartılması: Teknik Note
Endoscopic Endonasal Removal of Intraorbital Metallic Foreign Body: Thechnical Note
Emin Cagil, Ali Erdem Yildirim, Ibrahim Ekici, Evin Singar, Osman Arikan Nacar, Ahmet Deniz Belen
doi: 10.5505/tjtes.2016.34045  Sayfa 0

58.
Rhinoceros-related delayed traumatic diaphragmatic rupture
Michael Sebastian, ALIA Abdullah, Mohamed Abusharia, Fikri M Abu-Zidan
doi: 10.14744/tjtes.2019.73857  Sayfa 0

59.
Nadir Bir Olgu Sunumu: Mastoid Kırığı Nedeniyle Oluşan Servikal Subkutan ve Mediastinal Amfizem
A Rare Case Report: Cervical Subcutaneous and Mediastinal Emphysema Due To Mastoid Fracture
Haydar Gök, Selim Şeker, HALIL OLGUN PEKER, MEHMET ALPAY ÇAL, Tamer Altay, Suat Çelik
doi: 10.14744/tjtes.2019.02828  Sayfa 0

60.
Mekanik bağırsak tıkanmasıyla başvuran Castleman hastalığı: nadir bir vaka
Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: a rare case
Abdulcabbar Kartal, ERAY ATLI, GURCAN VURAL, murat ferhat ferhatoglu, ALI ILKER FILIZ
doi: 10.5505/tjtes.2018.42273  Sayfa 0

61.
Bronş ve Aortun Müşterek Yaralanmasının Başarılı Tedavisi
Successful Treatment Of A Combined Bronchial And Aortic Trauma
Murat Saricam, Berker Ozkan, Alper Toker
doi: 10.5505/tjtes.2018.23429  Sayfa 0

62.
Surgical approach for acute ischemic colitis after scuba diving: a case report
Eun Soo Choi, Han Deok Kwak, Jae Kyun Ju
doi: 10.14744/tjtes.2019.67523  Sayfa 0

63.
Gastrik Volvulustan 9 Yıl Sonra Görülen Gezici Dalak Torsiyonu: Multiparitenin Etkisi?
Torsion of Wandering Spleen 9 Years After Gastric Volvulus: Effect of Multiparity?
Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinc Kamer, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/tjtes.2019.91606  Sayfa 0

64.
Ateşli silah yaralanması nedeniyle birden fazla abdominal cerrahi operasyon geçiren bir hastada rastlantısal olarak bulunan heterotopik mezenterik ve omental ossifikasyon
Heterotopic mesenteric and omental ossification incidentally found in a patient with multiple abdominal surgical operations because of gunshot injury
Süleyman Utku Çelik, Rahman Şenocak, Oğuz Hançerlioğulları
doi: 10.5505/tjtes.2018.44014  Sayfa 0

65.
Omurgaya saplanan çelik çubuk: Vaka Takdimi ve Literatür Taraması
Steel Rod Impalement Injuries Involving the Spine: Case Reports and Literature Review
Can Sarica, Seyho Cem Yucetas, Necati Ucler, Sadi Balli, Kasim Turgut, Leyla Topcu Sarica, Suleyman Kilinc
doi: 10.5505/tjtes.2018.83727  Sayfa 0

66.
Penetran keratoplasti varlığında travmatik skleral rüptür gelişen ilk olgu
First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty
Ceyhun Arıcı, Samira Hagverdiyeva, Burak Mergen, Mehmet Serhat Mangan, Osman Şevki Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2018.55014  Sayfa 0

67.
Unilateral ischaemic retinopathy and bilateral subdural haemorrhage in an infant with non-accidental injury: An ophthalmological approach.
Chye Li Ee, Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah, Amir Samsudin, Nurliza Khaliddin
doi: 10.5505/tjtes.2018.57059  Sayfa 0

68.
Nadir Görülen Bir Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Olgusu: Kolonik Endometriozis
A Rare Case of Acute Mechanical Intestinal Obstruction: Colonic Endometriosis
Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener, Yasemin Dölek
doi: 10.5505/tjtes.2018.62705  Sayfa 0

69.
Small Bowel Prolapse From Anus; Atypical Presentation of Rectal Perforation
Small Bowel Prolapse From Anus; Atypical Presentation of Rectal Perforation
Sezer Akbulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Emin Güneş
doi: 10.5505/tjtes.2018.40149  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
70.
Omurilik yaralanmalarına kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkileri üzerine deliller
Implication of protective effect of caffeic acid phenethyl ester on spinal cord injury
Ömer Akyol, Mehmet Akif Güleç, Sümeyya Akyol
doi: 10.5505/tjtes.2016.78235  Sayfa 0
Makale Özeti

71.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Alpaslan Sahin, Mustafa Rasid Toksoz, Kemal Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2016.35916  Sayfa 0
Makale Özeti

72.
Metal çay süzgecinin parçalı zigomatik arkus kırıklarında eksternal fiksasyon aracı olarak kullanımı, ucuz ve pratik bir teknik
Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique
Medeni Volkan Kıyak, Dağhan Dağdelen, Işıl Akgün Demir, Ayşin Yeşilada, Semra Hacıkerim, Anıl Demiröz
doi: 10.5505/tjtes.2016.68540  Sayfa 0
Makale Özeti

DERLEME
73.
Yoğun Bakımda Yazılım Kullanımı
Use of a software in the ICU
Emin Yalçın İnel, Mois Bahar
doi: 10.14744/tjtes.2019.28282  Sayfa 0

DIĞER
74.
Canlı donörden böbrek transplantasyonunda cerrahi ve ürolojik komplikasyonların 789 vakada güncellenmiş analizi: Tek bir merkez tecrübesi
An updated analysis of the surgical and urological complications of 789 living related donor kidney transplantations: Experience of a single center
Tayfun Oktar, Taner Koçak, Tzevat Tefik, Selcuk Erdem, Oner Sanli, H.Orhan Ziylan, Ismet Nane
doi: 10.14744/tjtes.2019.78805  Sayfa 0

OLGU SERISI
75.
Bifosfonat kullanımı ile ilişkili atipik femur kırıkları: 19 hastanın kapsamlı değerlendirmesi
Atypical femoral fractures related to bisphosphonate use: a comprehensive review of 19 patients
Koray Şahin, Omer Naci Ergin, Serkan Bayram, Turgut Akgül
doi: 10.14744/tjtes.2019.46595  Sayfa 0

76.
Nadir bir akut batın nedeni olan spontan rektus hemetomunda endovaskuler embolizasyon tedavisi
Endovascular Embolisation Treatment in a rare acute abdomen spontaneous Rectus Sheath Haematoma
Çağlayan Çakır
doi: 10.14744/tjtes.2019.44015  Sayfa 0

77.
Anterior Intra-pelvik Yaklaşımla (Modifiye Stoppa) Tedavi Edilen Deplase Asetabulum Kırıklarının Orta Dönem Sonuçları
Mid-term Results of Displaced Acetabulum Fractures Surgically Treated via Anterior Intra-pelvic Approach (Modified Stoppa)
Ömur Çağlar, Saygın Kamacı, Şenol Bekmez, Ahmet Mazhar Tokgözoğlu, Bülent Atilla, Emre Acaroğlu
doi: 10.14744/tjtes.2019.03835  Sayfa 0 

 
 

Online Kongre Hizmetleri
Kongre Web Sitesi
Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme
Online Kayıt ve Konaklama
Elektronik Poster (e-poster)
Video Podcast, WebCast
Bilimsel Program Düzenleyici
Bildiri Özeti ve Tam Metin CD'leri
 

Online Kurumsal Hizmetler
Dernekler İçin Web Siteleri
Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama
   ve Değerlendirme

Uluslararası Dizin Danışmanlığı
PubMed®, LinkOut® Hizmetleri
Online Çalışma Grupları
 

Referans
Çalıştığımız Online Hakemli Dergiler
Destek Verdiğimiz Kongreler
Yazarlar İçin Teknik Bilgiler

İletişim
Bize Ulaşın
LookUs

 
 
1999 - 2019 © LookUs Scientific

Bu sitede sözü edilen uygulamalara ait teknoloji, uygulama metodu, ekran görünüşleri; ticari marka, ticari görünüm, kanun dışı rekabet ve başka kanunlarca; yerel ve uluslararası copyright düzenlemeleri ile korunmuştur. Site üzerindeki herhangi bir metin ve imaj LookUs Bilişim Hizmetleri Ltd.'nin açık ve net izni olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz.
Metinler ve şekiller içinde geçen gerçek şirket ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları olabilir.