The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - Mayıs 2012
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Karikatürler çok anlamlıdır; artışlar iyi yönde ve bir inceleme: Zirvedeyiz
Caricatures are so meaningful; increases are in positive way and one analysis: We are at the top
Bilgin Timuralp
PMID: 22411155  doi: 10.5152/akd.2012.090  Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
2.
Hipertansif sıçanlarda vücut yüzeyinde kardiyopotansiyel dağılımı ile atriyal uyarım yayılmasının karşılaştırılması
Comparison of propagation of atrial excitation with the cardiopotential distribution on the body surface of hypertensive rats
Svetlana Smirnova, Lyudmila Ivanova, Arkady Markel, Irina Roshchevskaya, Michail Roshchevsky
PMID: 22366101  doi: 10.5152/akd.2012.060  Sayfalar 195 - 199

3.
Koroner arter hastalığının şiddeti ile ekokardiyografik epikardiyal yağ kalınlığının ilişkisi- gözlemsel bir çalışma
Correlation of echocardiographic epicardial fat thickness with severity of coronary artery disease-an observational study
Hasan Kadı, Meysam Khoshavi
PMID: 22366102  doi: 10.5152/akd.2012.061  Sayfalar 200 - 205

EDITORIAL COMMENT
4.
Epikardiyal yağ kalınlığının artışı şiddetli koroner arter hastalığı varlığının bir belirteci midir?
Is increased epicardial fat thickness a marker of the presence of severe coronary artery disease?
Dursun Duman
PMID: 22366103  doi: 10.5152/akd.2012.062  Sayfalar 206 - 207
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
5.
Kalıcı pacemaker’lı olgularda koroner arter hastalığı ciddiyetinin akut uyarı eşiği ve lead empedansı üzerine etkisini araştıran gözlemsel bir çalışma
An observational study of the effect of coronary artery disease severity on acute pacing threshold and lead impedance in patients with permanent pacemaker
Selim Ekinci, Murat Yeşil, Serdar Bayata, Erdinç Arıkan, Veysel Kutay Vurgun, Ender Emre, Nursen Postacı, Özgen Şafak, Emre Özdemir
PMID: 22366104  doi: 10.5152/akd.2012.063  Sayfalar 208 - 213

6.
Güçlendirilmiş dışardan kontrpulsasyon tedavisinin iskemik kalp yetersizliği olan hastalarda klinik etkileri
Clinical effects of enhanced external counterpulsation treatment in patients with ischemic heart failure
Güliz Kozdağ, Gökhan Ertaş, Fatih Aygün, Ender Emre, Ahu Kırbaş, Dilek Ural, Özlem Soran
PMID: 22366105  doi: 10.5152/akd.2012.064  Sayfalar 214 - 221

7.
Hong Kong’ta transfemoral kardiyak kateterizasyon sonrası erken ambülasyonun etkisi: Tek-kör randomize kontrollü bir çalışma
Effect of early ambulation after transfemoral cardiac catheterization in Hong Kong: a single-blinded randomized controlled trial
Sek Ying Chair, Mingming Yu, Kai Chow Choi, Eliza Mi Ling Wong, Janet Wing Hung Sit, Wan Yim Ip
PMID: 22366106  doi: 10.5152/akd.2012.065  Sayfalar 222 - 230

EDITORIAL COMMENT
8.
Kardiyak kateterizasyon sonrası ambülasyon: Daha erken daha iyi
Ambulation following cardiac catheterization: the earlier the better
Adnan Khalid, Salman Bhatti, Adnan K. Chhatriwalla
PMID: 22366107  doi: 10.5152/akd.2012.066  Sayfalar 231 - 232
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
9.
Hipertansiyonda enflamasyon kardiyak otonomik fonksiyonlarda dengesizlik ile ilişkilidir: Gözlemsel bir çalışma
Inflammation is related to unbalanced cardiac autonomic functions in hypertension: an observational study
Ataç Çelik, Fatih Koç, Hasan Kadı, Köksal Ceyhan, Ünal Erkorkmaz
PMID: 22381923  doi: 10.5152/akd.2012.067  Sayfalar 233 - 240

10.
Hipertansif hastalarda ilaca uyum öz-etkililik ölçeği kısa formunun Türkçe’sinin geçerliliği
Validity of the Turkish version of the medication adherence self-efficacy scale-short form in hypertensive patients
Rabia Hacıhasanoğlu, Sebahat Gözüm, Cantürk Çapık
PMID: 22381924  doi: 10.5152/akd.2012.068  Sayfalar 241 - 248

11.
Atriyal septal defektlerin perkütan kapatılması sonrası maksimum P dalga süresi ve dispersiyon analizi: İki septal oklüderin karşılaştırılması
Analysis of maximum P-wave duration and dispersion after percutaneous closure of atrial septal defects: Comparison of two septal occluders

PMID: 22381925  doi: 10.5152/akd.2012.069  Sayfalar 249 - 254

12.
Ortotopik kalp naklinde kullanılan cerrahi teknik ritm ile ilgili sonuçları etkiler mi?
Does the surgical technique used in the orthotopic heart transplant affect the results regarding the rhythm?
İbrahim Kara, Yasin Ay, Cengiz Köksal, Mehmet Erdem Toker, Tekin Yıldırım, Mehmet Balkanay
PMID: 22381926  doi: 10.5152/akd.2012.070  Sayfalar 255 - 260

REVIEW
13.
Kalp yetersizliği hastalarında noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisi
Non-invasive mechanical ventilation therapy in patients with heart failure
Dursun oğlu, Neşe Dursunoğlu
PMID: 22381927  doi: 10.5152/akd.2012.071  Sayfalar 261 - 268

PUBLICATION ETHICS
14.
Değerlendirme aşamasındaki yazıda bilinçsiz kopyalama ve yazarın yayını geri çekme isteği
Unconscious plagiarism and author’s request for withdrawal of his paper under consideration
F. Suna Kıraç
PMID: 22411137  doi: 10.5152/akd.2012.072  Sayfalar 269 - 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
15.
Genç febril ve ST elevasyonlu bir hasta değerlendirilmesinde koroner anjiyografi yeterli tetkik midir?
Is coronary angiography an adequate diagnostic test to evaluate a young febrile patient with ST elevation?
Can Yücel Karabay, Arzu Kalaycı, Soe Moe Aung, Ahmet Güler, Cevat Kırma
PMID: 22411138  doi: 10.5152/akd.2012.073  Sayfalar 272 - 273
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Vankomisinin indüklediği akut anteriyor STEMİ ve kardiyak arrest
Cardiac arrest and acute anterior STEMI induced by vancomycin infusion
Nurettin Yeral, Adnan Burak Akçay, Fatih Yalçın
PMID: 22411139  doi: 10.5152/akd.2012.074  Sayfalar 273 - 274
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
On üç yaşındaki bir erkek çocukta saptanan kısa QT intervali
A 13-year-old boy with a short QT interval
Kadir Babaoğlu, Köksal Binnetoğlu, Gürkan Altun, Volkan Tuzcu
PMID: 22411140  doi: 10.5152/akd.2012.075  Sayfalar 274 - 275
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
18.
Evaluating patients for CRT, what is relevant: identifying responders or estimating the amount of potential response?
Bart Bijnens, Marta Sitges
PMID: 22411141  doi: 10.5152/akd.2012.076  Sayfalar 276 - 278
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
ST-elevation myocardial infarction after acute carbon monoxide poisoning
Turgay Işık, İbrahim Halil Tanboğa, Tolga Sinan Güvenç
PMID: 22411142  doi: 10.5152/akd.2012.077  Sayfalar 278 - 279
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Diphtheria myocarditis in Turkey after years
Ender Örnek, Çağın Mustafa Üreyen, Alparslan Kurtul, Fatih Öksüz
PMID: 22411143  doi: 10.5152/akd.2012.078  Sayfalar 279 - 280
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Mitral valve leaflet strain imaging with echocardiography opens new windows to mitral valve study
Ali Hossein Sabet, Azin Alizadehasl
PMID: 22411144  doi: 10.5152/akd.2012.079  Sayfa 280
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Two-in-One: single coronary ostium and mitral valve prolapsus in a young female with Alport syndrome
Uğur Canpolat, Kudret Aytemir, Lale Tokgözoğlu
PMID: 22411145  doi: 10.5152/akd.2012.080  Sayfa 281
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Acute severe occlusion of the left main coronary artery following transcatheter aortic valve implantation
Mehmet Gül, Selahattin Türen, Özgür Sürgit, Hale Ünal Aksu, Nevzat Uslu
PMID: 22411147  doi: 10.5152/akd.2012.082  Sayfalar 282 - 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Big flooding in Thailand, the problem on loss following up of patients with hypertension
Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit
PMID: 22411148  doi: 10.5152/akd.2012.083  Sayfalar 283 - 284
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
25.
Anımsarken: Akademisyen Mirsaid Mirrakhimov (1927-2008)
Remembering: Academician Mirsaid Mirrakhimov (1927-2008)
Erkin Mirrakhimov
doi: 10.5152/akd.2012.089  Sayfalar 285 - 286
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
26.
A giant tumor thrombi filling right ventricle in a thrombocytopenic patient with renal cell carcinoma
Hüseyin Altuğ Çakmak, Elif Değirmenci, İbrahim İkizceli
PMID: 22411149  doi: 10.5152/akd.2012.084  Sayfa E11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Two-and three-dimensional echocardiographic views of a prominent Chiari network prolapsing into right ventricle
Yalçın Velibey, Mahmud Uluganyan, Gürkan Karaca, Ahmet Orhan
PMID: 22411150  doi: 10.5152/akd.2012.085  Sayfalar E11 - E12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
İnteratriyal septumun lipomatöz hipertrofisinin üç boyutlu transözefageal ekokardiyografi ile gösterilmesi
Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum demonstrated by three-dimensional transesophageal echocardiography
Sait Demirkol, Uğur Küçük
PMID: 22411151  doi: 10.5152/akd.2012.086  Sayfalar E12 - E13
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Mitral kapakta prolapsa bağlı yalancı kitle görünümü
Mitral valve prolapse with mass-like appearance
Murat Sünbül, Tarık Kıvrak, Bülent Mutlu
PMID: 22411152  doi: 10.5152/akd.2012.087  Sayfalar E13 - E14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Patent duktus arteriyosus ve küçük ventriküler septal defekti olan erişkin hastada diferansiyel çomaklaşma
Differential clubbing in an adult patient with patent ductus arteriosus and small ventricular septal defect
Serkan Duyuler, Pınar Türker Bayır, Omaç Tüfekçioğlu
PMID: 22411153  doi: 10.5152/akd.2012.088  Sayfalar E14 - E15
Makale Özeti | Tam Metin PDF