The Anatolian Journal of Cardiology

Anatol J Cardiol: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - Eylül 2004
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Bir Dergi Neden Okunur? AKD’nin Yeni Baskı Düzeni?
Why This Journal Is Read? New Printing Order of the AKD?
Bilgin Timuralp
PMID: 15355816  Sayfa 197
Makale Özeti | Tam Metin PDF

INVITED EDITORIAL
2.
Some Aspects of Cardiology Practice in Lebanon
Charles Jazra
PMID: 15355817  Sayfa 198
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
3.
Kararlı Anjina Pektorisi Olan ve Efor Testi Pozitif Bulunan Ayaktan Hastalarda Serum C-Reaktif Protein Düzeyleri ile Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisi
The Relationship Between Serum C-Reactive Protein Levels and Coronary Artery Disease in Patients with Stable Angina Pectoris and Positive Exercise Stress Tes
E. İpek Türkoğlu, Cemil Gürgün, Mehdi Zoghi
PMID: 15355818  Sayfalar 199 - 202

EDITORIAL COMMENT
4.
C-Reaktif Protein ve Koroner Arter Hastalığı
C-Reactive Protein and Coronary Artery Disease
Esmeray Acartürk
PMID: 15355819  Sayfalar 203 - 204
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIGINAL INVESTIGATION
5.
Üç Kapak Cerrahisi: 25 Yıllık Deneyim
Triple Valve Surgery: A 25-Year Experience
Mustafa Yılmaz, Murat Özkan, Erkmen Böke
PMID: 15355820  Sayfalar 205 - 208

6.
Akut Koroner Sendromlarda İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein-3 Düzeyleri ve Prognozla İlişkisi
Serum Levels of Insulin-Like Growth Factor-1 and Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 in Acute Coronary Syndromes and Relationship with Prognosis
Cevad Şekuri, Ece Onur, Ozan Ütük, Özgür Bayturan, Özlem Arslan, Uğur Kemal Tezcan
PMID: 15355821  Sayfalar 209 - 212

7.
Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Klaritromisin Tedavisinin Kardiyak Olaylar Üzerine Etkisi
The Effects of Clarithromycin Treatment on Cardiac Events in Acute Coronary Syndrome Patients
Ozan Ütük, Cevad Şekuri, Özgür Bayturan, Ali Rıza Bilge, Hakan Tıkız, Talat Tavlı, Uğur Kemal Tezcan
PMID: 15355822  Sayfalar 213 - 216

8.
Hipertansif Hastalarda Sol Ventrikül Geometrisinin Miyokardiyal Performans İndeksi Üzerine Etkisi
The Effect of Left Ventricular Geometry on Myocardial Performance Index in Hypertensive Patients
Remzi Yılmaz, Tünzale Seydaliyeva, Abdullah Uluçay
PMID: 15355823  Sayfalar 217 - 222

9.
Romatizmal Kapak Hastalığı Nedeniyle Kapak Ameliyatı Yapılan Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Prevalansı
Prevalence of Coronary Artery Disease in Patients Undergoing Valvular Operation Due to Rheumatic Involvement
Hüseyin Bozbaş, Aylin Yıldırır, Mehmet Alparslan Küçük, Aliseydi Özgül, İlyas Atar, Atilla Sezgin, Sait Aşlamacı, Mehmet Emin Korkmaz, Bülent Özin
PMID: 15355824  Sayfalar 223 - 226

10.
Düşük Doz Dobutaminin Değişiklik Diyastolik Fonksiyon Parametreleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Assessing the Effect of Low Dose Dobutamine on Various Diastolic Function Indexes
Şevket Görgülü, Mehmet Eren, Bülent Uzunlar, Hüseyin Uyarel, Tuna Tezel
PMID: 15355825  Sayfalar 227 - 230

REVIEW
11.
Açık Kalp Cerrahisi Esnasında Aktive Olan Sistemik İnflamasyon Cevabının Organ Fonksiyonlarına Etkileri ve Güncel Tedavi Yöntemleri
The Organ Effects of Systemic Inflammation Response Activated During Open heart Surgery and Current Treatment Methods
Erkan İriz
PMID: 15355826  Sayfalar 231 - 235

12.
Türk Halkında Lipid, Lipoprotein ve Apolipoproteinler ile Bunların Koroner Arter Hastalığına Etkileri
Lipids, Lipoproteins and Apolipoproteins Among Turks, and Impact on Coronary Heart Disease
Altan Onat
PMID: 15355827  Sayfalar 236 - 245

MISCELLANEOUS
13.
Ventriküler Aritmilere Genel Yaklaşım
General Approach to Ventricular Arrhythmias
Nihal Akar Bayram, Sinan Aydoğdu, Erdem Diker
PMID: 15355828  Sayfalar 246 - 252
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
14.
Aortik Protez Kapakta Koroner Emboli ile Seyreden Perivalvüler Psödoanevrizma, Apse, Fistül ve Vejetasyon
Perivalvular Pseudoaneurysm, Abscess and Vegetation Along with Coronary Embolism in Aortic Prosthetic Valve
Bülent Mutlu, Atilla Bitigen, Fatih Bayrak, Yelda Başaran
PMID: 15355829  Sayfalar 253 - 255
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Alçak Basınç Çemberi Eğitimi Sonrasında Geliflen Kardiyak Dekompresyon Hastalığı: Koroner Gaz Embolismi Olgusu Takdimi
Cardiac Decompression Sickness After Hypobaric Chamber Training: Case Report of A Coronary Gas Embolism
Cengiz Öztürk, Ahmet Şen, Ahmet Akın, Atilla İyisoy
PMID: 15355830  Sayfalar 256 - 258
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORIAL COMMENT
16.
Kardiyak Dekompresyon Hastalığı
Cardiac Decompression Sickness
Muzaffer Çetingüç
PMID: 15355831  Sayfa 259
Makale Özeti | Tam Metin PDF

CASE REPORT
17.
Kalıcı Pacemaker Alerjisi Düşünülen İki Olgu
Two Cases with Suspected Permanent Pacemaker Allergy
Mehmet Kanadaşı, Murat Çaylı, Esmeray Acartürk
PMID: 15355832  Sayfalar 260 - 261
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Çocuklarda Sol Pulmoner Arter Darlığında Stent İmplantasyonu: Vaka Sunumu
Stent Implantation to Left Pulmonary Artery Stenosis in Children: A Case Report
Arda Saygılı, Berna Canter, Serdar Kula, Fatma Sedef Tunaoğlu, Rana Olguntürk
PMID: 15355833  Sayfalar 262 - 263
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Desandan Aortada Eko Kontrast ve Çift Orifis’li Mitral Kapak
Double Orifice Mitral Valve and Spontaneous Echo Contrast in the Descending Aorta
Ceyhun Ceyhan, Tarkan Tekten, O. Alper Onbaşılı, Ayvaz Aydoğdu
PMID: 15355834  Sayfalar 264 - 265
Makale Özeti | Tam Metin PDF

SCIENTIFIC LETTER
20.
Kardiyovasküler Anormallikler ile Beraber Görülen Atriyal Septal Anevrizmaların Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of the Atrial Septal Aneurysms with Concomitant Cardiovascular Abnormalities
Gökhan İpek, Denyan Mansuroğlu, Mesut Şişmanoğlu, Suat Nail Ömeroğlu, İlker Mataracı, Hakan Akbayrak
PMID: 15355835  Sayfalar 266 - 267
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Torasik Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisi
Endovascular Treatment of Thoracic Aortic Aneurysms
Cengiz Köksal, Vural Özcan, Sabit Sarıkaya, Burhan Meydan, Mustafa Zengin, Fürüzan Numan
PMID: 15355836  Sayfalar 268 - 269
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LETTER TO THE EDITOR
22.
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Aerobik Egzersizin Rolü
The Role of Aerobic Exercise After Myocardial Infarction
Erdem Kaşıkçıoğlu
PMID: 15355837  Sayfalar 270 - 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartatın Miyokardiyal Korunma Üzerine Etkisi
The Effect of Glutamate and Aspartate on Myocardial Protection at Cardiopulmonary Bypass
Tamer Türk, Yusuf Ata, Hakan Vural
PMID: 15355838  Sayfa 272
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
The 8th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Antalya, Turkey, May 6th-9th, 2004
Kul Aggarwal
PMID: 15355839  Sayfa 273
Makale Özeti | Tam Metin PDF

E-PAGE ORIGINAL IMAGES
25.
Ciddi Sol Ön İnen Arter Darlığı ile Birlikte Bulunan Sol Ana Koroner Arter Anevrizması Olgusu
A Case of Left Main Coronary Artery Aneurysm Associated with Severe Stenosis of Left Anterior Descending Artery
Yeşim Hoşcan, Abdullah Doğan, Ahmet Altınbaş
PMID: 15355840  Sayfa 274
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
Aterosklerotik Lezyonu Taklit Eden Kateter ile İlişkili Sol Ön İnen Koroner Arter Spazmı
Catheter-Induced Left Anterior Descending Coronary Artery Spasm Mimicking Atherosclerotic Lesion
Mesut Demir, Mahir Avkaroğulları, Abdi Bozkurt, Esmeray Acartürk
PMID: 15355841  Sayfa 275
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Tedaviden Tanıya: Kalp Yetersizliği Olan Hastada Sol Ventrikülde Büyük Trombus
From Treatment to Diagnosis: A Huge Left Ventricular Thrombus in A Patient with Heart Failure
Sümeyye Güllülü, Aysel Aydın Kaderli, Bülent Özdemir, İbrahim Baran, Ali Aydınlar, Jale Jordan
PMID: 15355842  Sayfa 276
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Birinci Diyagonal Arter`deki Kas Bandına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Ciddi Miyokard İskemisi
Severe Myocardial Ischemia Caused by Muscular Bridge of the Diagonal Branch of the Left Anterior Descending Coronary Artery
Ahmet Altınbaş, Mehmet Özaydın, Abdullah Doğan, Ömer Gedikli
PMID: 15355843  Sayfalar 277 - 278
Makale Özeti | Tam Metin PDF

29.
Pulmoner Emboliye Yol Açan Hareketli Sağ Atriyal Trombus
Right Atrial Mobile Thrombus Leading to Pulmonary Embolism
Serpil Eroğlu, Aylin Yıldırır, Vahide Şimşek
PMID: 15355844  Sayfalar 279 - 280
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Sa¤ Atriyuma İnvaze Olan Renal Hücreli Karsinoma
Renal Cell Carcinoma with Right Atrial Invasion
Mehmet Melek, Celal Kilit
PMID: 15355845  Sayfa 281
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MISCELLANEOUS
31.
Prof.Dr.Remzi Özcan ile Söyleşi. Prof.Dr. Yılmaz Nişancının Röportajı
Conversation with Prof.Dr. Remzi Özcan. Interview by Prof.Dr. Yılmaz Nişancı
Remzi Özcan, Yılmaz Nişancı
PMID: 15355846  Sayfalar 282 - 284
Makale Özeti | Tam Metin PDF