Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035   2017; 23 - 2 | Sayfalar 35 - 42

EDITÖRE MEKTUP
2.
Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri
Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia
Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2016.125   2016; 22 - 3 | Sayfalar 125 - 127
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi (II) Monitorizasyon ve Sıvı Yanıtlılığının Öngörülmesi
Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness
Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2018.001   2018; 24 - 1 | Sayfalar 1 - 10

ARAŞTıRMA
4.
REM İlişkiliUykuda Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Determination of Clinical and Polysomnographic Features of REM Related Respiratory Disorder and Define Changes
Mustafa Anıl Cömert, Murat Acerel, Dilek Sözmen Savaşkan, Şule Sünmez Cömert, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Tülin Yılmaz Kuyucu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.055   2017; 23 - 2 | Sayfalar 55 - 60

OLGU SUNUMU
5.
Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks
Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset
İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
doi: 10.5222/GKDAD.2017.149   2017; 23 - 4 | Sayfalar 149 - 152

DENEYSEL ÇALıŞMA
6.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği
The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine
Soner Aslankurt, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Yusuf Çetin, İbrahim Uğur, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.152   2016; 22 - 4 | Sayfalar 152 - 160

OLGU SUNUMU
7.
Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı; Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü
Severe Thigh Pain İn Emergency Department; Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
Mehmet İrik, İsmet Topçu, Arzu Açıkel, Tülün Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2017.097   2017; 23 - 3 | Sayfalar 97 - 100

8.
Ekstrakorporalmembranoksijenizasyonu (ECMO) takılan hastada bacak iskemisi: Olgu sunumu
Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report
Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.035   2018; 24 - 1 | Sayfalar 35 - 39

DERLEME
9.
Anesteziyolog Bakış Açısından Atriyal Fibrilasyon
Atrial Fibrillation from Anesthesiologist’s Perspective
Hanife Karakaya Kabukçu, Nursel Şahin, Tülin Aydoğdu Titiz
doi: 10.5222/GKDAD.2017.001   2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 7

DENEYSEL ÇALıŞMA
10.
Mekanik Destek Cihazı Olan Ve Olmayan Olgularda Kalp Transplantasyonu Sonuçlarımız
Heart Transplantation Results: Transplantation & After Lvad Transplantation Cases
Gökçe Selçuk Sert, Aslıhan Aykut, Eda Balcı, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Ertekin Utku Ünal, Doğan Sert, Sabit Kocabeyoğlu, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.074   2016; 22 - 2 | Sayfalar 70 - 74

11.
Minimal invaziv mitral kapak cerrahisinde iki farklı yöntem: sağ torakotomi ile minimal invaziv mitral kapak onarımı ve atan kalpte transapikal Neokorda implantasyonu. Erken dönem sonuçlarımız
Two different methods of minimally invasive mitral valve surgery: minimally invasive mitral valve repair via right thoracotomy and transapical off-pump mitral valve repair with Neochord implantasyon. Early results
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2016.075   2016; 22 - 2 | Sayfalar 75 - 81

ARAŞTıRMA
12.
Aksiller brakiyal pleksus bloğunda nörostimülatör tekniği ile ultrasonografi eşliğinde nörostimülatör tekniğinin karşılaştırılması
Comparison of neurostimulator technique with ultrasound guided neurostimulator technique in axillary brachial plexus block
Hörmet Aytekin, Ayşenur Özdemir Özer
doi: 10.5222/GKDAD.2017.048   2017; 23 - 2 | Sayfalar 48 - 54

13.
Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin tedavi üzerine etkisi
The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit
Mustafa Anıl Cömert, Sezer Öcal, Kubilay Demirağ, İlkin Çankayalı, Mehmet Uyar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.078   2017; 23 - 3 | Sayfalar 78 - 83

DENEYSEL ÇALıŞMA
14.
Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
The Retrospective Evaluation Of Carotid Endarterectomy Operations
Murat Aksun, Serkan Yazman, Nagihan Karahan, Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Çiftçi, Filiz Özkan, Işık Yasemin, Nurcan Arslan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2016.093   2016; 22 - 3 | Sayfalar 93 - 98

OLGU SUNUMU
15.
Geç Tanılı Konstrüktif Perikardit Sonucu Gelişen Konjestif Hepatopatide Anestezi Yönetimi
Delayed Diagnosis Of Constructive Pericarditis Finalized Congested Hepatopathy: Anesthesia Management
Aslıhan Aykut, Zeliha Aslı Demir, Mehlika Kuşvuran Kutay, Doğan Emre Sert, Zeki Çatav
doi: 10.5222/GKDAD.2017.105   2017; 23 - 3 | Sayfalar 105 - 108

16.
Stuck Kapak Nedeniyle Operasyona Alınan Gebede Anestezi Yönetimi
Anesthetic management of a pregnant patient who underwent surgery due to stuck valve
Hülya Kaşıkara, Aslıhan Küçüker, Melahat Yıldırım, Cemile Altın, Gökçer Uğur, Şemsi Mustafa Aksoy, Abdulkadir But
doi: 10.5222/GKDAD.2016.034   2016; 22 - 1 | Sayfalar 34 - 37

DERLEME
17.
Geriatrik hastalarda preoperatif dönemde istenilen konsültasyonların değerlendirilmesi, yorumlanması, kılavuz önerileri ve risk skorlaması
The evaluation of preoperative consultations, guidelines and risc scoring systems in geriatric patients
Elvin Kesimci, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2016.001   2016; 22 - 1 | Sayfalar 1 - 8

ARAŞTıRMA
18.
Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme
Our experiences in central venous catheterization in intensive care unit: Retrospective Evaluation
Mehmet Salim Akdemir, Ebru Tarıkçı Kılıç, Haluk Kılıç, Seher Altınel
doi: 10.5222/GKDAD.2018.029   2018; 24 - 1 | Sayfalar 29 - 34

OLGU SUNUMU
19.
Kalp Cerrahisinde Anestezi İndüksiyonunda İyatrojenik İntra-arteyel Propofol ve Midazolam Enjeksiyonu
Iatrogenic intraarterial propofol and midazolam injection at Anesthetic induction for heart surgery
Işıl Türel, Mustafa Aydın, Melih Yılmaz, Havva Süheyla Akın, Nevzat Cem Sayılgan, Lale Yüceyar
doi: 10.5222/GKDAD.2016.171   2016; 22 - 4 | Sayfalar 171 - 174

ARAŞTıRMA
20.
Açık kalp cerrahisi sonrasında kanama nedenli reoperasyonlar: Cerrahi kanama mı ? Koagülopati mi ?
Reoperations due to bleeding after open heart surgery: surgical bleeding? Coagulopathy?
Gökçe Selçuk Sert, Şule Dede, Zeliha Aslı Demir, Utku Ünal, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2018.59454   2018; 24 - 4 | Sayfalar 160 - 164