Kadın Doğum Dergisi

Stress Üriner Inkontinasda Transobturator Bant tedavisi: İlk deneyimlerimiz []
. 2011; 10(1): 2300-0

Stress Üriner Inkontinasda Transobturator Bant tedavisi: İlk deneyimlerimiz

Murat Dinçer, Kazım İnan İlter, Isil Uzun Çilingir, Ayşe Karahasanoğlu, Oğuz Yücel
Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Stress üriner inkontinans olgularımızda transobturator bant (TOT) operasyonunun kısa dönem sonuçlarını,güvenililiğini ve komplikasyonlarını değerlendirmek
YÖNTEMLER: Çalışmamıza SUI veya MUI tanısı alan ve çalışma kriterlerimize uyan 37 hasta alındı.Hastaların yaş ortalamaları 48.3±8.9 idi.Tüm hastalara jinekolojik muayene,ultrasonografi,stres test,Q tipi test,ped testi,nörolojik değerlendirme,idrar tetkiki ve idrar kültürü yapıldı ve üç günlük mesane sorgulama formu uygulandı.MUI tanısı alan olgulara,inkontinans cerrahisi öyküsü varlığında,kronik hastalık ve nörolojik komponent (DM,lomber disk hernisi vs.) varlığı durumunda ürodinamik değerlendirme yapıldı.Operasyondan 12.6 ±2.8 ay sonra hatsalar kontrole çağrılarak tüm tetkikler tekrarlandı ve operasyon öncesi bulgularla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Operasyon sonrası ortalama 12 ay sonra yapılan değerlendirmede objektif kür oranı %88 olarak saptandı. Hiçbir hastada mesh erozyonu saptanmazken 5 hastada (%13,5) de novo urgency saptandı. Major intraoperatif komplikasyon olarak hastaların 3’ünde (%8,2) mesane yaralanması gözlendi.
SONUÇ: Çalışmamız, TOT operasyonu ile yüksek objektif iyileşme oranını,
semptomların ve yaşam kalitesinin iyileştiğini göstermiştir. TOT operasyonunda dıştan-içe
yötemi etkin ve öğrenme eğrisi olan bir ameliyat tekniğidir.

Anahtar Kelimeler: TOT, Uriner Inkontinans


Transobturatuar Tape for Stress Urinary Incontinence: Our Inıtial experiences

Murat Dinçer, Kazım İnan İlter, Isil Uzun Çilingir, Ayşe Karahasanoğlu, Oğuz Yücel
Süleymaniye Maternity And Women's Disease Research And Teaching Hospital

OBJECTIVE: To evaluate the short term results, reliability and complications of Trans Obturator Tape (TOT) operations in patients withstress urinary incontinence (SUI).
METHODS: 37 patients who fit our criteria with SUI or mixed urinary incontinence, were included to our study. The mean age of the patients were 48±8.9.Gynecological and neurological examinations, ultrasonographic evaluations, Q-Tip tests,stress test, pad tests,3 day micturition diaries, complete urine analysis, and urine culture tests were performed. Ürodynamic testing were performed to patients with past surgery,chronic diseases and neurological problems
The patients were evaluated again following an average of 9 months (5-14 months)
after the operation and compared with preoperative findings

RESULTS: : After an average of 9 months after the operation, 88% of the patients were cured. Although we experienced no mesh erosion, 5(13.5%) patients developed de novo urgency.Bladder injury occured in 3 (8.2%) patients as major intraoperative complication
CONCLUSION: In our study we concluded that life quality and symptoms improved with TOT operation which has high objective cure rate.
TOT is an effective operation which has a learning curve

Keywords: TOT, Urınary Incontinence


Murat Dinçer, Kazım İnan İlter, Isil Uzun Çilingir, Ayşe Karahasanoğlu, Oğuz Yücel. Transobturatuar Tape for Stress Urinary Incontinence: Our Inıtial experiences. . 2011; 10(1): 2300-0

Sorumlu Yazar: Isil Uzun Çilingir, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar