İstanbul Tıp Dergisi

Penil Fraktür Tanı ve Tedavisi: Kırkbeş Olgunun Klinik Özelliklerinin Analizi [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Penil Fraktür Tanı ve Tedavisi: Kırkbeş Olgunun Klinik Özelliklerinin Analizi

Mustafa Kadıhasanoğlu1, Mehmet Gökhan Çulha1, Uğur Yücetaş1, Erkan Erkan1, Mehmet Emin Özyalvaçlı2, Bülent Mansuroğlu1, Vural Saçak1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Abant İzzet Baysal Üniveristesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniklerimizde penil fraktür onarımı yapılan hastaların klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2005 Nisan 2015 tarihleri arasında kliniklerimizde penil fraktür onarımı gerçekleştirilen 45 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, vücut kitle indeksleri (VKİ), anamnezleri ve fizik muayene bulguları gözden geçirildi. Hastaların operasyon öncesi Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi-Erektil Fonksiyon (IIEF-EF) anketi ile sorgulamaları yapıldı. Ayrıca operasyon verileri ve penil fraktür bulguları değerlendirildi. Hastalarda operasyon sırasında ve sonrasında meydana gelen komplikasyonlar gözden geçirildi ve takiplerinde erektil fonksiyonları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşları 41,25 ± 11,78 yıl (20-65 yıl) ve ortalama VKİ'leri de 26,36 ± 3,17 kg/m2 olarak saptandı. Hastaların anamnezlerinde 18’inde (%40) cinsel ilişki, 16’sında (%35,5) uyku, 5’inde (%11,1) ani penil manevra, 3’ünde (%6,7) mastürbasyon ve 3’ünde (%6,7) travma sırasında penil fraktür meydana geldiği tespit edildi. Hastaların operasyon öncesi ortalama IIEF-EF skorları 26,12 ± 3,21 olarak bulundu. Hastaların çoğu (26/45) spinal anestezi altında opere edildi. Ortalama operasyon süresi 38,32 ± 19.74 dakika (20-90 dakika) ve ortalama hastanede kalış süreleri de 1,28 ± 0,61 gün (1-3) olarak bulundu. Hastaların ortalama tunikal defekt uzunluğu 1,82 cm olarak saptandı. Sadece bir hastada üretral defekt izlendi. Operasyon sonrası 3. aydaki IIEF-EF skorları 23.37 ± 3,87 olarak tespit edildi. Operasyon öncesi ve sonrası skorlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi (p=0.011). Operasyon sonrasında 2 hastada (%4,4) penil kurvatür ve 2 hastada da (%4,4) ağrılı ereksiyon gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Penil fraktür cerrahi girişim gerektiren bir ürolojik acildir. Vakaların çoğu cinsel ilişki sırasında meydana gelir. Her ne kadar penil fraktür tedavisi komplike olmasa da hastaların takibinde erektil disfonksiyon görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: penis, fraktür, cerrahi tedavi, erektil disfonksiyon


The Diagnosis and Treatment of Penile Fracture: The Analysis of Clinical Characteristics in 45 Cases

Mustafa Kadıhasanoğlu1, Mehmet Gökhan Çulha1, Uğur Yücetaş1, Erkan Erkan1, Mehmet Emin Özyalvaçlı2, Bülent Mansuroğlu1, Vural Saçak1
1Department of Urology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: We investigated the clinical characteristics of patients who underwent penile fracture surgery.
METHODS: Between December 2005 and February 2015, a total of 45 patients underwent surgery for repair of penile fracture at our institution. The age, body mass index (BMI) of these patients were recorded along with their medical history and physical examination findings. Moreover the duration of the operation was noted and the preoperative International Index of Erectile Function-Erectile Function (IIEF-EF) scores were compared with postoperative scores.
RESULTS: Average age of patients was 41.25 ± 11.78 (20-65) and average BMI was 26.36 ± 3.17 (23.67 - 29.72) kg/m2. Of the patients 18 (40%), 16 (35.5%), 5 (11.1%), 3 (6.7%) and 3 (6.7%) cases had the fracture during sexual intercourse, during sleep, with a sudden penile maneuvers, during masturbation and with trauma. Mean operation time was 38.32 ± 19.74 (20-90) minutes and mean hospital stay was 1.28 ± 0.61 (1-3) days. Most of the cases (26/45) were performed under spinal anesthesia. There was only one patient with urethral injury. Mean preoperative IIEF-EF score was 26.12 ± 3.21 (19-30) and mean IIEF-EF scores at postoperative 3th month was 23.37 ± 3.87 (10-27). We found significant differences between preoperative and postoperative scores (p = 0.011). Postoperative penile curvature was observed in 2 (4.4%) cases and painful erection was seen in 2 (4.4%) cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Penile fracture requires urgent intervention in the urological practice.The majority of the cases occur during sexual intercourse. Although the management of penile fracture is not complicated, postoperative erectile problems are not rare.

Keywords: penis, fracture, surgical treatment, erectil dysfunction


Mustafa Kadıhasanoğlu, Mehmet Gökhan Çulha, Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Bülent Mansuroğlu, Vural Saçak. The Diagnosis and Treatment of Penile Fracture: The Analysis of Clinical Characteristics in 45 Cases. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Mustafa Kadıhasanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar