İstanbul Tıp Dergisi

Türkiye Tıp Encümeni ve 1946-1966 Yılları Arasındaki Bilimsel Faaliyetleri [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Türkiye Tıp Encümeni ve 1946-1966 Yılları Arasındaki Bilimsel Faaliyetleri

İbrahim Topçu
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Topçu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, tarihimizde kurulduğu günden beri varlığını koruyabilen en önemli bilim örgütlerimizden birisi olan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin devamı olan Türkiye Tıp Encümeni’nin 1946-1966 yılları arasında yürüttüğü bilimsel faaliyetleri anlatmayı hedeflemektedir. Türkiye Tıp Encümeni’nin yürüttüğü bilimsel faaliyetlerden özellikle yaptığı yayınlar, düzenlediği bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve Milli Türk Tıp Kongreleri olabildiğince detaylı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Encümenin tarihi kronolojik olarak anlatılmıştır. Türkiye Tıp Encümeninin çalışma alanımız içerisinde kalan tarihlerde çıkarttığı yayınlar incelenmiştir. Faydalanılan kaynaklar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında bulunan encümene ait arşivler, Türkiye Tıp Encümeni Arşivleri Mecmuaları ve encümenin her kongre sonrasında neşrettiği Milli Türk Tıp Kongresi Tutanağı ve Milli Türk Tıp Kongresi Raporları adıyla ikişerden toplam yirmi kitapdır.
BULGULAR: Encümen 1946-1966 yılları arasında 10 Kongre, 15 Sempozyum, 132 Bilimsel toplantı yapmış, 20 Kongre kitabı ve 57 adet süreli yayın çıkartmıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye Tıp Encümeni’nin Düzenlediği 10 kongrede toplam 1036 adet tebliğ yapılmıştır. Toplam 15 Sempozyumda 17 farklı konu başlığı tartışılmıştır. Düzenlemiş olduğu 132 bilimsel toplantıda 317 adet bilimsel tebliğ yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Tıp Encümeni, milli türk tıp kongreleri, türkiye tıp encümeni arşivi


Turkey Medical Council and Scientific Activities Between 1946-1966

İbrahim Topçu
Assistant Professor Dr. İbrahim Topçu, University Of Health Sciences, Faculty Of Medicine, History Of Medicine And Ethics Department

INTRODUCTION: This study aims to explain the scientific activities carried out between the years 1946-1966 by Türkiye Tıp Encümeni which is the continuation of Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye, one of our most important and oldest scientific organizations. The scientific activities, especially publications, scientific meetings, symposiums and Turkish National Medical Congresses conducted by Türkiye Tıp Encümeni have been presented in detail
METHODS: The history of the Council is chronologically explained. The publications issued by the Council from 1946 to 1966 were examined. Other sources of benefit are; council-owned archives, Turkish National Medical Journal of Archives and Congress books
RESULTS: Between 1946-1966, the Council had 10 congresses, 15 symposia, 132 scientific meetings, 20 conference books and 57 periodicals
DISCUSSION AND CONCLUSION: A total of 1036 presentations were made in 10 congresses organized. 17 different topics were discussed in 15 symposiums. At the 132 scientific meetings held, 317 scientific notifications were made.

Keywords: Medical Council of Turkey, the Turkish national medical congresses, medical council turkey archive


İbrahim Topçu. Turkey Medical Council and Scientific Activities Between 1946-1966. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: İbrahim Topçu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar