İstanbul Tıp Dergisi

Acil tıp kliniğinde çalışan sağlık personelinin sosyo-demografik özelliklerinin öfke tarzları ve saldırganlık düzeyleri üzerine etkisi [İstanbul Med J]
İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Acil tıp kliniğinde çalışan sağlık personelinin sosyo-demografik özelliklerinin öfke tarzları ve saldırganlık düzeyleri üzerine etkisi

Serpil Kayalı1, Meral Kurt Durmuş1, Acar Aren2, Özgül Akça1, Yasemin Melek Tan1
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hemşire
2İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil serviste çalışan hemşire ve diğer sağlık personelinin öfke yada saldırganlık kontrollerinin gerekliliği acildeki şiddetin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Acil Tıp Kliniğinde çalışan sağlık personelinin sosyodemografik özelliklerinin öfke tarzları ve saldırganlık düzeyleri üzerine etkisini ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil serviste çalışan 24 sağlık personeli (20 Hemşire 1 Toplum sağlığı,1 Sağlık Memuru, 1ATT)bu çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Saldırganlık Ölçeği” formlarıyla birebir anket uygulaması yapılmıştır. Sosyo-demografik sorular, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği, Buss-Durkee Saldırganlık Ölçeği ve kişisel bilgi formu araştırmacılar tarafından Acil Tıp Kliniğinde çalışanlara uygulandı. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkinin analizi SSPS yöntemiyle veriler değerlendirildi.
BULGULAR: Ankete katılanların yaş ortalaması 29, %58 kadın, %41,7 7 yıldan fazla çalışmıştı. %50 si hastanemiz acilinde 1-3 yıl çalışmıştı. En çok sözel saldırganlık göstermektedirler. Eğitim durumlarına göre öfke farklılığı göstermezken(p>0,05); Sürekli öfke 1 yıldan az acilde çalışanlarda yüksek, sonraki yıllarda azalıp 7.yıldan sonra artmaktadır (p=0,049). Öfke kontrolü ilk sene azken sonraları artmaktadır( p =0,052).Toplam çalışma sürelerine bakılırsa ilk yıl sürekli öfke, öfke içe ve dışa vurumu yüksek düzeydeyken yıllar içinde bu durum azalmakta(p=0.0028,p=0,0039,p=0,0043) öfke kontrolü ise önce artmakta sonraki yıllarda azalmakta ancak tekrar artmaktadır(p=0.069).Evli ve bekarlarda boşanmışlara göre öfke kontrolü yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acilde çalışan sağlık personelin sosyo demokrafik durumlarının iyi değerlendirilmesi acilde şiddetin azalmasında faydalı olacağı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Öfke kontrolu, öfke tarzları, sadırganlık, acilde şiddet


The effect of sociodemographic characteristics of health personnel working in emergency medicine clinic on their anger styles and aggression

Serpil Kayalı1, Meral Kurt Durmuş1, Acar Aren2, Özgül Akça1, Yasemin Melek Tan1
1Istanbul Training and Research Hospital Nurse
2Istanbul Training And Research Hospital General Surgery

INTRODUCTION: The necessity of anger or aggression control of the emergency nurses and other health personnel might play an important role in reducing the emergency violence. In this study, we aimed to demonstrate the effect of socio-demographic characteristics of health personnel working in the Emergency Department on their anger and aggression levels.
METHODS: 24 health personnel of the Emergency Department (20 nurses, 1 public health, 1 medical officer, 1ATT) voluntarily participated in this study. A survey was conducted face to face with “Aggression Scale "forms.Researchers applied socio-demographic questions, “Constant anger- Anger Style Scale”, “Buss-Durkee Aggression Scale”,” personal information form “ to the health personnel working in the Emergency Department. Analysis of the relationship between the variables in the study were analyzed by SPSS data method.
RESULTS: The average age of the respondents was 29, 58% were female, 41.7% were working for more than 7 years. 50% worked 1-3 years in Emergency Department. They apply the most verbal attacks. Anger level showed no differences according to education levels (p> 0.05).Constant anger was high in the groups of working less than 1 year, decreasing in subsequent years and increasing after the 7th year (p = 0.049). Anger control was less in the first year,but increased in subsequent years (p= 0.052).According total working time, in the firt year constant anger, anger inward and outward pulse was very high but in subsequent years decreases (p = 0.0028 and p = 0.0039, p = 0.0043 ).Anger control was high in the groups of workking less than 1 year, decreasing in subsequent years and increasing after the 7th year (p = 0.069). Anger control was high in married and single workers than divorced.

DISCUSSION AND CONCLUSION: A proper assessment of the socio-demographic status of emergency health personnel would be useful in reducing the violence in the emergency.

Keywords: Anger control, anger style, aggression, emergency violence


Serpil Kayalı, Meral Kurt Durmuş, Acar Aren, Özgül Akça, Yasemin Melek Tan. The effect of sociodemographic characteristics of health personnel working in emergency medicine clinic on their anger styles and aggression. İstanbul Med J. 2018; 19(1): 0-0

Sorumlu Yazar: Acar Aren, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar